Elfelejtettem a jelszót.

veluxar

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖKI TANÁCS

DÖNTÉSE

a veluxar.hu domain tárgyában indult eljárásban

A VKR Holding A/S (Breeltevej 18, 2970 Horsholm, Dánia) jogi képviselője útján eljáró Kérelmező által a Benedict&Helfer Kft.(1036 Budapest, Perc u. 2.) Kérelmezett ellen a veluxar.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a veluxar.hu domain nevet Benedict&Helfer Kft. Kérelmezettől visszavonja.

Indokolás

I. A Kérelem

Kérelmező a veluxar.hu domain névnek a Kérelmezettől történő visszavonását kérte, átruházásra irányuló kérelmet nem terjesztett elő.

Kérelmező három tagú döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

A Kérelmező jogi képviselője útján nyújtotta be elektronikus úton kérelmét, melyben a 2008. 07. 03-án regisztrált veluxar.hu domain név Kérelmezettől való visszavonását kérte.
A Kérelmező jogi érvelésében a névhasználati jogára hivatkozott. E körben előadta, hogy álláspontja szerint a domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít
o a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez (ideértve azt az esetet is, ha a Kérelmező a védjegynek nem jogosultja, de használatára valamilyen jogviszony alapján jogosult)
o a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez (pl. cégnév, üzletnév, egyéb szokásos elnevezés)
Kifejtette és bizonyította, hogy jogosultja a VELUX szó védjegynek, mely magyar és közösségi oltalom alatt áll (pl. 123 495, 127 567 lajstromszámú magyar és 005260229, ill. 000651869. lajstromszámú Közösségi védjegyek), valamint a www.velux.hu domain. Ezen kívül a Kérelmező engedélye alapján a VELUX Magyarország Kft. a VELUX megjelölést kereskedelmi névként is használja.

Valószínűsítette, hogy a Kérelmezettnek nem fűződik joga a domain névhez. A rosszhiszeműség körében előadta, hogy a Kérelmezett a Domain alatt működő weboldalon – többek között - VELUX termékeket reklámoz.
Kérelmező szerint a „veluxar” kifejezés nem más, mint ("VELUX" + "ár"), ami egy figyelemfelhívó eszköz, amivel a tetőtéri ablakot (vagy kapcsolódó terméket) kereső fogyasztókat Kérelmezett a honlapjára, illetve az általa üzemeltetett építőanyag-kereskedésbe irányítja, ahol a fogyasztók Kérelmezett számára bevételt generálhatnak. A honlapon szerepel a VELUX logó és ott VELUX termékek áraira vonatkozóan lehet információt keresni. A fogyasztó tehát a honlapon található termék neve (VELUX) alapján joggal feltételezi, hogy a Kérelmezett a Domain (és a VELUX védjegy) használatára jogosult, holott valójában ez nem felel meg a valóságnak. A fogyasztók azt is hihetik, hogy a veluxar.hu domain alatt működő honlapot a Kérelmező, (illetve a cégcsoportjába tartozó, a VELUX védjegyekre és a velux.hu domainre vonatkozóan Magyarországon használati joggal rendelkező leányvállalat, a VELUX Magyarország Kft.) üzemelteti.

A Kérelmező szerint a Kérelmezett tehát arra használja a Domaint, hogy az internet felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára irányítsa azzal, hogy a Domain (veluxar.hu) összetéveszthető egy olyan névvel (VELUX, velux.hu), amelynek használatára más jogosult és az összetévesztést a Kérelmezett honlapján található termék alapozza meg.

A Kérelmező előadta továbbá, hogy a domain alatt található honlapon nemcsak VELUX, hanem versenytársi termékek is elérhetők, ugyanakkor álláspontja szerint a domain önmagában azt a látszatot kelti, mintha a Domain alatt működő weboldalon VELUX és csakis VELUX termékek árait lehetne megtalálni.
Kérelmező előadta továbbá a rosszhiszeműség körében azt is, hogy a VELUX védjegyek használatára jogosult személyként korábban felszólította Kérelmezettet arra, hogy hagyjon fel a Domain használatával vagy engedje azt át a Kérelmező részére. Kérelmezett a felszólítást igazolhatóan átvette, de nem reagált Kérelmező felszólítására.


II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést, az erre vonatkozó felhívás ellenére sem.

III. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára, e tekintetben megállapította, hogy a Kérelmező által csatolt okiratok bizonyítják a Kérelmező jogosultságát a „Velux” kifejezésre. Ugyanakkor a Kérelmező által a kereskedelmi névre vonatkozó érvelést a Döntnöki Tanács nem tudta értelmezni, mert a kifejezés védjegyoltalom alatt áll. Ugyanez vonatkozik a velux.hu domain névre is, amely a védjegyhasználat egyik, jogosulti formája. A Kérelmező névkizárólagosságra vonatkozó érvelését így a Döntnöki Tanács nem vizsgálta, hanem a védjegyjogosult kizárólagos jogosultságai és a megtévesztés körében folytatta az eljárását.

Ezt követően a fenti a.) pontban foglaltak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne. A Döntnöki Tanács megvizsgálta a www.velux.hu web oldalt, és azon a döntés időpontjában, semmiféle tartalomszolgáltatást nem talált, és sem az archive.org sem a keresőmotorok nem adtak találatot a tartalomra. Itt megjegyzi a Döntnöki Tanács, hogy a Kérelmezőt terheli a bizonyítási teher a vonatkozásban, hogy milyen tartalom érhető el az általa kifogásolt domain alatt.

A rendelkezésre álló adatok alapján tehát a Kérelmezett javára nem volt az RDSZ 30. pontja szerinti jog, vagy jogos érdek megállapítható.

Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta. A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontja szerint a domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (különösen: szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

Az Eljárási Szabályzat 31. b.) pontja szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy a kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható, vagy ha a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon. Ezek alapján a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása nem bizonyítható egyértelműen, ezért a Döntnök az RDSZ 31. b.) (i) vagy (ii) alpontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot nem állapította meg.

A Döntnöki Tanács, tartalom hiányában azt az elméleti kérdést vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek mint védjegyjogosultnak joga van-e másokat eltiltani attól, hogy a védjegy oltalom alatt álló kifejezést teljes mértékben tartalmazó karaktersorozatot, két betű eltéréssel használja.
A Döntnöki Tanács arra az álláspontra jutott, hogy önmagában a „veluxar” kifejezés használata sérti a Kérelmező mint védjegyjogosult érdekeit, hisz
valóban, a megtévesztésig hasonló a Kérelmező védjegyéhez, árujelzőjéhez.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a kérelmet alaposnak találta, és elrendeli a veluxar.hu domain név Kérelmezettől történő visszavonását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

2012. december 10.

Dr. Soós Andrea Klára
Dr. Jambrik Gergely
Pintz György
döntnökök


Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum