Elfelejtettem a jelszót.

anyajegyambulancia

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a genlabor.hu és az anyajegyambulancia.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban

A GÉNLABOR Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-906271, székhely: 1139 Budapest, Váci út 91., adószám: 14492956-2-41, továbbiakban: Kérelmező), mint kérelmező által Dr. Baranyai Zsolt (anyja neve: Nagy Judit, lakcíme: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 6. IX em. 81., e-mail: barazso@gmail.com, továbbiakban: Kérelmezett) mint kérelmezett ellen a genlabor.hu és az anyajegyambulancia.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a genlabor.hu domain nevet Dr. Baranyai Zsolt Kérelmezettől visszavonja, és azt a GÉNLABOR Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a genlabor.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

A Regisztrációs Döntnök az anyajegyambulancia.hu domain név tekintetében a kérelmet alaptalannak találja, ezért azt elutasítja.


INDOKOLÁS


1. A KÉRELEM

A Kérelmező a kérelmet két domain név: a genlabor.hu továbbá az anyajegyambulancia.hu tekintetében terjesztette elő (továbbiakban együtt: domain nevek). A Kérelmező előadta, hogy a domain nevek használatára a magyar jogszabályok alapján jogosult, továbbá, hogy a Kérelmezett a domain nevek használatára engedéllyel nem rendelkezik, valamint a Kérelmezett anélkül igényelte azokat, illetve anélkül használja, hogy hogy azokhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint, hogy a Kérelmezett a domain neveket rosszhiszeműen igényelte és használja fel.
A Kérelmező indoklásaként előadta, hogy a korábbiakban Kérelmezettel szoros kapcsolatban állt. A BARUZO Egészségügyi és Szolgáltató Kft. korábban a Kérelmező egyik tagja/tulajdonosa volt, mely cégnek a Kérelmezett természetes személy a tagja és ügyvezetője is egyben, illetve a korábbiakban is az volt. A Kérelmező előadásának megfelelően a korábbi együttműködés keretében a Kérelmező illetve annak képviselői és tulajdonosainak a megbízásból járt el Kérelmezett és igényelte meg a domain neveket, továbbá 2012 tavaszáig a domain nevek alatti honlapokon a Kérelmező honlapjai és Kérelmező tartalmai voltak elérhetőek. 2012 tavaszán a két fél közötti viszony megromlott, ezért a Kérelmező tagjai úgy döntöttek, hogy a Kérelmezőben a BARUZO Kft. által tulajdonolt üzletrészt megvásárolják (BARUZO Kft. ügyvezetője és egyik tagja a Kérelmezett). Az üzletrész adásvételi szerződés aláírására 2012. május 7.-én került sor.
2012. május 22. napján dr. Mári Róbert elektronikus levélben kereste meg Kérelmezettet, hogy a domain nevek helyzete tisztázásra kerüljön. Dr. Mári Róbert a Kérelmező saját előadása szerint a Kérelmező képviseletében járt el. Dr Mári Róbert megkeresésére a Kérelmezett a domain nevek használatba adását 2.000.000,- Ft/ domain név (azaz kétmillió forint per domain név) értéken kínálta fel. 2012. május hónapján a Kérelmezett a domain nevek alatt található honlapon a korábbi tartalmat eltávolította és egy „Ez a domain név eladó” valamint „Érdeklődjön” felhívást tett a honlapokon közzé. A Kérelmező egyszemélyes döntnök eljárást kérte. A Kérelmező az eljárás jogalapját a DRSZ 10.3. pontjára alapozta.

A Kérelmező a domain nevek használatára való magyar illetve közösségi jogszabályon alapuló jogosultságát a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 2. § (3) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 75. §, 77. § (1)-(3) bekezdései továbbá a Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 3. § (4), a Tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2. §, 6.§ és 8. §, továbbá az anyajegyambulancia.hu tekintetében a Védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (1) bekezdésére és regisztrációs döntnöki eljárások során hozott korábbi döntésekre alapozta. Kérelmező hivatkozott továbbiakban arra is, hogy az ANYAJEGY AMBULANCIA szóösszetétel az ő kereskedelmi neve, valamint, hogy az ANYAJEGY AMBULANCIA „brand” levédése tekintetében a HELAKINO Investment Szolgáltató Betétit Társaság (Cg.: 08-06-012467, Székhely: 9061 Vámosszabadi, Duna utca 51.) 2011. december 12. napján védjegybejelentést tett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál, továbbá, hogy Kérelmező a HELAKINO Bt.-vel 2012. április 2-án védjegyhasználati megállapodást kötött az ANYAJEGY AMBULANCIA szóösszetétel tekintetében. Kérelmező azt is előadta, hogy a HELAKINO Bt. által indított védjegybejelentési eljárás még nem került lezárására, abban határozat ez idáig még nem született.

A Kérelmező a Kérelmezett domain név igényléséhez szükséges jogos érdek hiányát arra alapozta, hogy az ún. RDESZ. 30. pontjában rögzített feltételek nem állnak fenn. A Kérelmező a Kérelmezett domain nevek rosszhiszemű felhasználását az ESZ 31. a.) pontjában továbbá a DRSZ 10.3. b.) rögzítettek szerint határozta meg.


2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

A Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a vitatott domain nevek kiválasztásakor körültekintően járt el, a cégjegyzéket továbbá a védjegy adatbázist is ellenőrizte. A genlabor.hu domain nevet 2008. május 14-én, míg az anyajegyambulancia.hu domain nevet 2009. február 17-én regisztrálta. Kérelmezett utalt arra, hogy a Kérelmező GÉNLABOR Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társasága 2008. szeptember 22-én került a cégbíróságra bejegyzésre, vagyis négy hónappal később, mint a genlabor.hu regisztrációjának időpontja.
Kérelmezett előadta, hogy az ANYAJEGY AMBULANCIA szóösszetétel 2011. december 12-én került védjegybejelentésre, mely bejelentést a HELIKANO Investment Betéti Társaság tette meg. A védjegyhasználatról a HELIKANO Bt. és a Kérelmező között a megállapodás 2012. április 2-án született.
A Kérelmezett védekezésében előadta, hogy a domain nevek alatt található honlapokon jelenleg semmilyen olyan tartalom nincsen, mely a HELIKANO Bt., vagy akár a Kérelmező üzleti érdekeit sértené, a domain neveket jóhiszeműen igényelte és annak felhasználása jóhiszeműen működik. A Kérelmezett a domain nevekhez való jogos érdekét arra alapozta, hogy egyrészről ő a korábbiakban említett BARUZO Bt. többségi tulajdonosa és ügyvezetője, mely melléktevékenységként egészségügyi szakértői és egészségügyi szakfordítói tevékenységet végez, másrészről pedig tulajdonosa és ügyvezetője a TUMORGENETIKAI Nonprofit Közhasznú Kft.-nek, mely 2008. április 24-én került bejegyzésre, s amely olyan egészségügyi szolgáltató tevékenységet végez (kutatás-szervezés, járó beteg ambulancia), mely tevékenység alapja az ún. génlabor. A TUMORGENETIKAI Kft. hatósági engedélyben rögzített módon végez molekuláris genetikai labortevékenységet. A Kérelmezett védekezésében előadta, hogy az említett tevékenységek miatt kérte a fenti domain neveket továbbá ezen domain nevekkel egyidejűleg a dermacentrum.hu domain nevet is megigényelte. A GÉNLABOR Kft.-től ő ez idáig nem kapott semmilyen megkeresést arra vonatkozóan, hogy a domain neveket rosszhiszeműen használta volna, továbbá, hogy a domain nevek tekintetében számoljanak el. Kérelmező előadta, hogy Dr Mári Róbert megkeresését nem a Kérelmező nevében történő megkeresésnek tartja, hiszen a részére megküldött elektronikus levélben (emailen) erre való utalás nem volt, illetve a Kérelmező kérelméhez mellékletként csatolt levél tartalmilag és formailag nem teljesen azonos a hozzá érkezett levéllel, ugyanis dr. Mári Róbert neve alatti megjelölés („Partner – Ambulanciák Prevenciós és Szűrőközpont – Ambulancies Prevention and Screening Center”) a levél nála levő példányán nem szerepelt.


3. A KÉRELMEZŐ ÉSZREVÉTELE

Kérelmező az Kérelmezett érdemi védekezésére adott észrevételeiben ismételten előadta, hogy a Kérelmezett a Kérelmező tulajdonosainak megbízásából és azok egyetértésével igényelte a domain neveket. Erre akkor került sor, amikor eldőlt, hogy a Kérelmező neve Génlabor Kft. lesz, s amikor a Kérelmező tulajdonosai és a Kérelmezett között a viszony még jó volt. A Kérelmező nyomatékosan utalt rá, hogy Kérelmezett állítása miszerint a domain nevek alatti honlapokat „a Kérelmezett üzemeltette és a Kérelmező hirdetéseinek elhelyezését engedélyezte - hangsúlytalan, s Kérelmező kiemelte, hogy ezt a körülményt a Kérelmezett nem igazolta.
Kérelmező továbbá előadta, hogy a domain nevek alatti honlapokat Kérelmező töltötte meg tartalommal, a tárhelyet ő fizette, továbbá weboldalanként jelentős összegeket költött a külsős webdesign cégnek azok kialakításáért. Kérelmező hivatkozott rá, hogy a domain nevek alatt található tartalom sérti az üzleti érdekeit.


4. A DÖNTÉS SZEMPONTJÁBÓL RELEVÁNS SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR

4.1. A DRSZ 2.2.1. pontja alapján „[a] domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”

4.2. A DRSZ 2.3.2. pontja alapján „[a] domain-igénylő, illetve domain-használó köteles

a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni,

b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,

c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,

d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.”

4.3. A DRSZ 10.1. pontja alapján „[a] domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott eljárási szabályok (jelen esetben az RDESZ) szerint jár el.”

4.4. Az RDESZ IV. 24. pontja és VI. 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök 30 munkanapon belül, a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

4.5. Az RDESZ VI. 28. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”

4.6. Az RDESZ VI. 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

4.7. Az RDESZ VI. 30. pontja alapján „[az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”

4.8. Az RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
(i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
(ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

4.9. Az RDESZ VI. 33. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak.”


A Regisztrációs Döntnök az eljárás során az alábbiakat állapította meg:

5. Előzetes megállapítások

5.1. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain-nevek közvetlenül a .hu felső szintű közdomain alá delegált domainek, a Regisztrációs Döntnök az RDESZ I. 1-2. pontjai és II.12. pontja alapján hatáskörrel bír a vita elbírálására. A DRSZ 10.1. alapján a Kérelmező ill. a Kérelmezett a domain-regisztrációra vonatokozó kérelme benyújtásával illetve fenntartásával alávetette magát a Regisztrációs Döntnök eljárásának. Az RDESZ IV. 18. és 20. pontja értelmében a kérelem hiánytalanul érkezett be, az eljárási díj megfizetésre került, az RDESZ IV. 22. pontja, valamint a kérelem alapján a Regisztrációs Döntnök egy személyben jár el.

5.2. A kérelem érdemi elbírálásra alkalmas volt, a felek nyilatkozatai határidőn belül beérkeztek, valamint az RDESZ V. Fejezet szerinti eljárás megszüntetésére és szüneteltetésére vonatkozó okok a döntés meghozataláig nem merültek fel. Az eljárás lefolytatásának és döntés meghozatalának akadálya nincs.


6. Érdemi megállapítások


6.1. GENLABOR.HU

6.1.1. A Kérelmezett genlabor.hu domain név regisztrálására vonatkozóan kérelmet 2008. május hónapban nyújtotta be, melynek alapján a domain név 2008. május 14-én került a részére delegálásra. Helytálló Kérelmező azon hivatkozása, mely szerint a kérelmezett domain névvel érintett GENLABOR kifejezés megegyezik Kérelmező cég nevének vezérszavával, azonban a Regisztrációs Döntnök megállapította a Génlabor Egészügyi Korlátolt Felelősségű Társaság hatályos cégmásolatából, hogy a Társaság bejegyzésére 2008. október 7. napján, a domain név bejegyzését követő 4 hónapot követően került sor.
Ennek ellenére megállapítható, hogy teljesül a RDESZ VI.29. pontjának a kérelmezett domain név visszavonására illetve átruházására vonatkozó azon feltétele, hogy a genlabor.hu kérelmezett domain név azonos egy olyan névvel, amelynek használatára a Kérelmező magyar illetve közösségi jogszabály alapján jogosult.

6.1.2. A kérelem tekintetében vizsgálandó, hogy a RDESZ VI.29. pontjában írt fenti feltétel mellett teljesülnek-e a további kumulatív feltételek, vagyis, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződött volna, illetve, hogy a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

6.1.3. A fenti pontokból megállapíthatóan Kérelmezett a genlabor.hu domain név használatához fűződő joggal (így személyiségi illetőleg szellemi tulajdoni joggal) nem rendelkezik. Regisztrációs Döntnök ezért a RDESZ VI.30. pont tekintetében arra vonatkozóan folytatott le vizsgálatot, hogy áll-e fenn Kérelmezett oldalán a kérelmezett domain név használatához fűződő jogos érdek, vagyis, hogy megállapítható-e a Kérelmezett tekintetében a RDESZ VI.30. pont bármely tényállás teljesülése.

a) Az eljárás során Kérelmező hivatkozott rá, hogy a genlabor.hu oldalon 2008 óta a Kérelmező töltötte fel az oldalt tartalommal, azonban az nem volt egyértelműen megállapítható, hogy Kérelmezett az általa regisztrált genlabor.hu domain nevet a kérelemről szóló értesítést megelőzően ténylegesen használta volna áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban, illetve hogy arra bizonyíthatóan előkészületeket tett volna. Bizonyítottan a 2012. június 26-án felvett közjegyzői ténytanúsítvány időpontjától kezdődően – így maga az eljárás ideje alatt is - a kérelmezett domain néven a felhasználók kizárólag egy hirdetést láthattak, mely szövege: „Ez a domain eladó!” – „Érdeklődjön!”
Ennek értelmében a kérelmezett domain név alatt áruk és szolgáltatások felkínálása ténylegesen nem történt, továbbá a genlabor.hu domain név használata a RDESZ I.10. pont alapján – az ott írt feltételek megállapíthatósága hiányában – nem minősíthető érdemi használatnak. Regisztrációs Döntnök rögzíti, hogy a Kérelmező azon nyilatkozata miszerint 2008 óta a genlabor.hu oldalon a saját tartalma lett feltöltve, ő bízott meg egy ún. webdesign társaságot annak kialakításával, továbbá az, hogy a Kérelmezett állítása szerint ő csupán engedélyezte a Kérelmező egyes hirdetéseinek feltöltését a saját tartalma mellett, nem volt alkalmas ilyen szolgáltatás felkínálás tényének bizonyítására, mivel a Kérelmező és a Kérelmezett részéről az eljárásban nem került csatolásra olyan okirati bizonyíték, ami hitelt érdemlően tanúsítaná a genlabor.hu domain névnek a tényleges és közvetlen (érdemi) felhasználását a szolgáltatások felkínálására.
Ennélfogva Kérelmezett oldalán a genlabor.hu használatához fűződő jogos érdek a RDESZ VI.30.a) pont alapján nem volt megállapítható.

b) Az eljárás során megállapítást nyert, hogy Kérelmezett nem olyan személy, amelynek a kérelmezett domain név a közismert elnevezése lenne. Következésképpen a RDESZ VI.30.b) pontja alapján jogos gazdasági érdek fennállása nem volt megállapítható.

c) Az eljárás során megállapítható volt, hogy a Kérelmezett a genlabor.hu domain nevet a továbbértékesítés céljával használta, hiszen a genlabor.hu oldalon a már hivatkozott „Ez a domain eladó!” – „Érdeklődjön!” felhívás volt található az eljárás egész tartalma alatt. Továbbá megállapítható, hogy a genlabor.hu domain név Kérelmezett általi használata nem tekinthető törvényesnek, mivel a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint az sérti Kérelmezőnek a cégnevével kapcsolatos névhasználati jogát. Következésképpen a RDESZ IV.30.c) pont alapján sem állapítható meg Kérelmezett jogos érdeke a kérelmezett domain név használatával kapcsolatban.

6.1.4. A fenti megállapításokat figyelembe véve nem állapítható meg olyan körülmény, amely a RDESZ VI.30. pont alapján Kérelmezett jogos érdekét alátámasztaná a kérelmezett domain név használatára vonatkozóan.

6.1.5. Kérelmező a kérelemben az RDESZ VI.31. a.) pontjaiban írt magatartásokra hivatkozott a rosszhiszemű igénylés illetve felhasználás tekintetében. Regisztrációs Döntnök az RDESZ VI.31. a.-e.) pontjait megvizsgálta, s a Kérelmezett rosszhiszeműsége tekintetében az alábbi megállapításokat tette:

Regisztrációs Döntnök rögzíteni kívánja, hogy jelen ügyben csak a releváns RDESZ VI.31. a.) és e.) pontokat fejti ki részletesen, tekintettel arra, hogy Kérelmező az RDESZ VI.31. a.) pontjára hivatkozott, továbbá, hogy Regisztrációs Döntnök a RDESZ VI.31. e.) pontjába foglaltakat állapította meg kétséget kizáróan.

a) Regisztrációs Döntnök az RDESZ VI.31. a.) pontjába rögzített feltétel megvalósulását kétséget kizáróan megállapítani nem tudta, tekintettel arra, hogy a körülmények nem utaltak egyértelműen arra, hogy Kérelmezetett a genlabor.hu domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelte, hogy az adott név használatára jogosult személyeknek ellenérték fejében átruházzák, vagy a használatot egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák. Kérelmező hivatkozott arra, hogy 2008. óta a genlabor.hu domain név alatt található honlapon levő tartalmat ő töltötte fel, azonban a felek egybehangzóan úgy nyilatkoztak, hogy erre vonatkozóan közöttük megállapodás nem született, ellenértéket a Kérelmező a használat tekintetében nem fizetett s azt Kérelmezett sem kért tőle. Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által előadottak továbbá dr. Mári Róbert részére írt és becsatolt levél alapján kétséget kizáróan megállapítani nem tudta, hogy a Kérelmezett a vonatkozó domain nevet olyan szándékkal és céllal igényelte volna már 2008. május hónapban, hogy azt ellenérték fejében átruházza vagy a használatot engedélyezze. Az a tény, hogy a domain név alatt található hirdetés jelenleg eladásra utal, nem igazolja, hogy a haszonszerzési és továbbértékesítési szándék és cél már a domain név igénylésekor is meg lett volna.

b) Regisztrációs Döntnök az eljárás során az RDESZ VI.31. b.)-d.) pontjában rögzítettek megvalósulást megállapítani nem tudta.

c) A RDESZ VI.31.e) pont szerinti kérelmezetti magatartás azonban az eljárásban előterjesztett nyilatkozatok és bizonyítékok alapján megállapítható vagyis, hogy a „bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat”. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 28. § (4), 75. § (2) továbbá a 77. § (1) bekezdése értelmében a jogi személy nevét is személynévnek kell tekinteni. Erre tekintettel az alábbi megállapításokat tette a Regisztrációs Döntnök:
Felek előadása egybehangzóak voltak atekinteteben, hogy Kérelmezett közvetett módon – így a BARUZO Kft.-n keresztül - tagja és tulajdonosa volt Kérelmezőnek, vagyis a Génlabor Egészségügyi Kft.-nek. Azonban a vonatkozó üzletrész tekintetében a Kérelmezett és a Kérelmező tagjai között 2012. május hónapban üzletrész adásvételi szerződés került megkötésre, melynek következtében a Kérelmezett elvesztette a bizonyítható kapcsolatot a bejegyzett domain név, továbbá és a cégnevet jogszerűen használó (vagyis a Kérelmező) között.
Tekintettel arra, hogy a RDESZ VI.31.e) pontban írt tényállás megvalósulása nem kizárólag a domain név igénylése, hanem a domain használata tekintetében is vizsgálandó, ezért a genlabor.hu domain használatával kapcsolatos rosszhiszeműség Kérelmezett oldalán bizonyíthatóan megáll.


6.2. ANYAJEGYAMBULANCIA.HU

A Kérelmezett az anyajegyambulancia.hu domain név regisztrálására vonatkozóan kérelmet 2009. február hónapban nyújtotta be, és a domain név 2009. február 17-én került bejegyzésre. Az anyajegyambulancia.hu domain név tekintetében első körben a Regisztrációs Döntnök megvizsgálta, hogy az anyajegyambulancia.hu egy olyan domain név-e, amely azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult.
Etekinteteben Regisztrációs Döntnök az alábbi megállapításokat tette:

Kérelmező kérelmében arra hivatkozott, hogy az ANYAJEGY AMBULANCIA egy olyan brand és egyben kereskedelmi név, amelyre Kérelmező az általa – jelen döntés 1. pontjában is hivatkozott – „jogszabályi rendelkezések, a konzekvens bírói gyakorlat és a törvényhelyek kommentárjai alapján….. kereskedelmi nevének használatára kizárólagos joggal rendelkezik.”

Regisztrációs Döntnök a döntés előkészítése során első lépéseként megvizsgálta, hogy az ANYAJEGY AMBULANCIA valóban a Kérelmező kereskedelmi neve-e, így megvalósultnak tekinthető-e az RDESZ VI.29. pontjának a kérelmezett domain név visszavonására illetve átruházására vonatkozó azon feltétele, hogy az anyajegyambulancia.hu kérelmezett domain név azonos egy olyan névvel, amelynek használatára a Kérelmező magyar illetve közösségi jogszabály alapján jogosult.

Regisztrációs Döntnök a rendelkezésre álló adatok, iratok és az interneten található információk alapján megállapította, hogy több olyan tisztázatlan körülmény merült fel, mely a Kérelmező kereskedelmi nevére vonatkozó állításával szembe helyezkedik, s mely a kereskedelmi név kétséget kizáró megállapításának akadályát képezi. Ezek közül néhány:

6.2.1. Egyik ilyen körülmény, mely kizárja annak kétségen kívüli megállapítását, hogy az ANYAJEGY AMBULANCIA a Kérelmező kereskedelmi neve az, hogy a Kérelmező magát elsősorban nem a hivatkozott anyajegy ambulanciaként, hanem az ún. AMBULANCIÁK PREVENCIÓS SZŰRŐKÖZPONT-ként nevezi és hirdeti. Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által működtetett és többször hivatkozott www.ambulanciak.hu honlapot megvizsgálta és azt tapasztalta, hogy azon Kérelmező kereskedelmi neveként az AMBULANCIÁK PREVENCIÓS SZŰRŐKÖZPONT szerepel, logója ezen kereskedelmi nevet hirdeti. A honlapon található egy „AMBULANCIÁK” link, melyre kattintva négy „ambulancia”, s az azok alatt található járó-beteg szakellátások találhatóak. A négy ambulancia a következőek:
- anyajegy ambulancia,
- allergia ambulancia,
- szemészeti ambulancia, valamint
- diabetes ambulancia.

Ezen megjelölések és ambulanciák a mindennapi életben adott kórházak vagy egészségügyi intézmények járó-beteg szakellátását nyújtó részlegeit jelölik továbbá az azok során nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat, melyek egyértelműen nem állapíthatóak meg egy-egy társaság vagy egyéb egészségügyi szolgáltatást nyújtó entitás kereskedelmi neveként. Regisztrációs Döntnök példaként utalna a Péterfy Sándor utcai Kórház honlapjára, ahol a „Szakrendelők/Ambulanciák” link alatt ugyancsak megtalálható pl. a „SZEMÉSZETI AMBULANCIA”, mely a kórház egyik szervezeti egységére utal, nem sértve ezzel a mások kereskedelmi nevét.

6.2.2. Amennyiben az ANYAJEGY AMBULANCIA szóösszetétel valóban a Kérelmező kereskedelmi neve lenne, úgy felmerül a kérdés, hogy miért nem ő volt az a személy, aki kezdeményezte ezen szóösszetétel védjegy-bejelentési eljárást, s miért engedte, hogy annak kizárólagos jogot biztosító végjegyként való bejelentését egy harmadik személy intézze a saját maga nevében.

Mindezek alapján a Regisztrációs Döntök megállapította, hogy a rendelkezésre álló tények, adatok és információk alapján nem lehet egyértelműen megállapítani azt, hogy a Kérelmező kereskedelmi neve az ANYAJEGY AMBULANCIA, így nem állapítható meg kétséget kizáróan olyan név, ami alapján teljesülne a RDESZ VI.29. pontjának a Kérelmezett domain név visszavonására illetve átruházására vonatkozó azon feltétele, hogy az anyajegyambulancia.hu kérelmezett domain név azonos egy olyan névvel, amelynek használatára a Kérelmező magyar illetve közösségi jogszabály alapján jogosult lenne. Ennek értelmében szükségtelen azon további kumulatív feltételek vizsgálata miszerint a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződött volna, illetve, hogy a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.


7. Regisztrációs Döntnök döntése, intézkedések

7.1. Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök a genlabor.hu domain név tekintetében megállapítja, hogy a DRSZ 10.3. pontja, illetve az ezzel megegyező RDESZ VI.29.b) pontja alapján Kérelmezett rosszhiszeműen használta a kérelmezett genlabor.hu domain nevet, amely azonos egy olyan személynévvel, melynek használatára a Kérelmező magyar illetve közösségi jogszabály alapján jogosult, és amely név és Kérelmezett között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

7.2. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, ezért a DRSZ 10.3.bb) pontja, illetve az ezzel megegyező RDESZ 29.VI.b) pontja alapján ezennel elrendeli a kérelmezett genlabor.hu domain név visszavonását Kérelmező részére történő átruházását.

7.3. A Regisztrációs Döntnök az anyajegyambulancia.hu domain név tekintetében megállapítja, hogy a kérelem alaptalan, hiszen egyértelműen nem állapítható meg, hogy fennáll olyan név, ami alapján teljesülne a RDESZ VI.29. pontjának a Kérelmezett domain név visszavonására illetve átruházására vonatkozó azon feltétele, hogy az anyajegyambulancia.hu kérelmezett domain név azonos egy olyan névvel, amelynek használatára a Kérelmező magyar illetve közösségi jogszabály alapján jogosult lenne.

7.4. A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által az észrevétel előterjesztésének a Kérelmező részéről történő lezárását követően, külön e-mailen becsatolt további anyagokat nem tudta figyelembe venni. A Kérelmezőnek módja lett volna arra, hogy az észrevétele előterjesztésére nyitva álló határidő meghosszabbítását kérje, ezzel azonban nem élt. Az észrevételét a Kérelmező 2012.08.23.-án lezárta, majd már a döntnök kijelölését követően a döntési szakaszban külön e-mailen, nem az erre szolgáló online felületen terjesztette elő további érveit és bizonyítékait. Ez a RDESZ-ben foglalt eljárási szabályokkal ellentétes, így azokat a döntés meghozatala során figyelmen kívül kellett hagyni.

7.5. A RDESZ VI.33-34. pontjai alapján a Regisztrációs Döntnök jelen döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek a döntés megküldésétől számított 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2012. szeptember 17. napja


Dr. Bozzay Gyöngyi
Regisztrációs Döntnök

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum