Elfelejtettem a jelszót.

texaco

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a texaco.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Chevron Intellectual Property LLC (székhely: 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, (USA), továbbiakban: Kérelmező), mint kérelmező által TEX-HUNG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cg: 08-09-00518, székhely: 9172 Győrzámoly, Bartók Béla utca 43., adószám: 11404099-2-08 továbbiakban: Kérelmezett) mint kérelmezett ellen a texaco.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a texaco.hu domain nevet TEX-HUNG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Chevron Intellectual Property LLC Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a texaco.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.


INDOKOLÁS


1. A KÉRELEM

A Kérelmező előadta, hogy a „Tecaxo” megjelölés vonatkozásában jogosultja a 114467 lajstromszám alatt bejegyzett nemzeti szóvédjegynek, a 000142398 lajstromszám alatt bejegyzett közösségi szóvédjegynek, valamint a 132472 és 140040 lajstromszámok alatt bejegyzett nemzeti ábrás védjegyeknek, továbbá a „Texaco T” megjelölés tekintetében a 000983981, 001661057 és 001948991 lajstromszámok alatt bejegyzett közösségi ábrás védjegyeknek, mely védjegyek lajstromkivonatát kérelméhez csatolta.

Kérelmező álláspontja szerint mindezek alapján megállapítható az, hogy a Kérelmezett által igényelt és használt domain név teljes mértékben azonos a Kérelmező fentebb hivatkozott védjegyeivel.

Kérelmező előadta, hogy Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte és használja, hogy ahhoz jogos érdeke fűződne, Kérelmező Kérelmezett számára védjegyhasználati jogot, vagy írásbeli hozzájárulást a „Texaco” megjelölés bárminemű felhasználása tekintetében nem adott, különösen nem annak domain névként történő használatára.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett rosszhiszeműsége is megállapítható. Indoklásul előadta, hogy a domain név a Kérelmező tulajdonában lévő védjegyekkel teljes mértékben azonos, és használata megtévesztő. A „Tecaxo” megjelölés az internet-felhasználók és általában a fogyasztók körében Kérelmező több évtizedes múltra visszatekintő reklámtevékenysége folytán vált közismertté, és ezáltal e világhírű megjelölés kapcsán az internet-felhasználók és az átlagfogyasztók a Kérelmezőre asszociálnak. Kérelmezett a megjelöléssel azonos elnevezésű domain nevet pedig azért regisztrálta, hogy a névvel visszaélve forgalmat generáljon honlapja számára. Az összetéveszthetőséget pedig erősíti, hogy Kérelmezett a domain név alatt elérhető honlapon Kérelmező termékeit árusítja. Kérelmező kiemelte, hogy a két fél között nincsen semmilyen szerződéses kapcsolat, amely feljogosítaná Kérelmezettet a kérelemben megjelölt védjegyek használatára.

2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

Kérelmezett nem vitatta, hogy Kérelmező a kérelmezett domain névvel megegyező megjelölésű védjegyek jogosultja, és Kérelmezőnek a védjegyoltalmak alapján joga van a „Texaco” név használatához.

A Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a kérelmezett domain alatt Kérelmezett tevékenységéhez kötődő honlap található. Kérelmezett Texaco kenőanyagok forgalmazásával foglalkozik, és a honlap ezt a forgalmazást szolgálja. A forgalmazásra Kérelmezett megállapodást kötött a TEXACO vezetőivel, melynek értelmében a TEXACO a Kérelmezett céget – Authorised Distributor – címmel ruházta fel. Az erről szóló megállapodást Kérelmezett csatolta. Kérelmezett álláspontja szerint a dokumentum lehetőséget biztosított a TEXACO név megjelenítésére céges papírjain, levelezésein, reklámozási felületein. A TEXACO-t anyagi érdek fűzte a Kérelmezett céghez, hiszen a termékei magyarországi eladásából anyagi haszna származott. Kérelmezett hivatkozik arra, hogy Magyarországon a Texaxo termékek Kérelmezett gazdasági tevékenysége által váltak ismertté. Kérelmezett előadása szerint a Kérelmezett cég a Texaco szlovák regionális képviselete ajánlására és jóváhagyásával 2002.09.10. napján kezdeményezte a texaco.hu domain regisztrációját. Mivel a domain név már akkor is védjegyoltalom alatt állt, Kérelmezett a védjegytulajdonos beleegyező nyilatkozatát, előadása alapján, regisztrációkor csatolta.

Kérelmezett hivatkozik továbbá arra, hogy amennyiben a védjegyjogosult öt éven át megszakítás nélkül eltűrte egy későbbi védjegynek az országban történő használatát, noha tudomása volt e használatról, a továbbiakban nem léphet fel e későbbi védjegynek az országban történő használatával szemben, valamint korábbi védjegyére hivatkozva nem kérheti a későbbi védjegy törlését sem.

Kérelmezett vitatja továbbá a rosszhiszeműséget, tekintettel arra hogy a kérelmezett domain név alatt a Kérelmező cég termékeit értékesítette, és azt nem továbbértékesítés szándékával szerezte meg.

3. A KÉRELMEZŐ ÉSZREVÉTELE

Kérelmező az Kérelmezett érdemi védekezésére adott észrevételeiben előadta, hogy Kérelmezett nem igazolta hitelt érdemlően semmiféle okirati (vagy más) bizonyítékkal azt a tényt, hogy a Kérelmezői társaságtól, mint védjegyjogosulttól érvényes és hatályos felhatalmazással rendelkezett volna a kérdéses védjegy használatára, különös tekintettel a kérdéses védjegy domain névként való regisztrálására, illetve a domain név gazdasági tevékenység körében történő használatára vonatkozóan hozzájárulása vagy jogosultsága lett volna.

Kérelmező kiemeli, hogy Kérelmezett elismerte, hogy Kérelmező kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a „TEXACO” megjelölés használatára, és pont Kérelmezett az, aki megakadályozza abban, hogy a kérelmezett domain nevet jogosultként használja.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a domain nevet jogos érdek nélkül, továbbá rosszhiszeműen igényelte és használja. Tekintettel arra, hogy Kérelmező vonatkozásában igazolta, hogy a névhez joga fűződik, a két feltétel közül önmagában az egyiknek fennállás is elegendő lenne ahhoz, hogy a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonásáról és Kérelmező részére való átruházásáról döntsön.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a domain név használatához fűződő jogos érdeket a domain alatt elérhető tartalom és a Texaco termékek továbbértékesítésének ténye önmagában nem alapozza meg. Álláspontja szerint továbbá Kérelmezett a domain nevet abból a célból igényelte, hogy megakadályozza, hogy a név használatára jogosult Kérelmező az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, továbbá azzal, hogy a domain nevet szándékosan arra használja fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából megtévessze egy olyan elnevezéssel, amelynek használatára nem jogosult.

Kérelmező kiemeli továbbá, hogy a rosszhiszeműség tekintetében nem a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 33. a) pontjára hivatkozott, hanem annak b) és d) pontjaira, amelyek vonatkozásában azonban a Kérelmezett nem terjesztett elő semmilyen védekezést.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett által csatolt megállapodás nem biztosított lehetőséget a TEXACO név megjelenítésére és használatára, az kizárólag Kérelmezettnek a Texaco kenőanyagok értékesítési hálózatába való felvételt igazolja. Ezen túlmenően azonban a védjegyhasználatra történő feljogosítás vonatkozásában semmiféle bizonyíték nem került csatolásra, különös tekintettel a védjegy domain névként történő regisztrációjára illetve a domain név használatára.

Továbbá Kérelmező cáfolja, hogy a Kérelmezett a regisztrációkor a védjegy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát csatolta volna ,tudomása szerint ilyen jellegű dokumentum benyújtására nem került sor, az az ISZT archívumában nem szerepel. Kiemeli továbbá, hogy a szlovák regionális képviseletnek, tekintettel arra, hogy nem ő a védjegy jogosultja, a védjegy használatát Kérelmezett számára nem volt lehetősége engedélyezni, de még ennek megtörténtét sem tudta igazolni Kérelmezett.
A szlovák regionális képviselettől pedig már csak azért sem származhatott hozzájárulás a kérelmezett domain név regisztrációjához, mert pont Kérelmezett csatolta azt a fax üzenetet, amelyben a szlovák partneriroda megbízásából érdeklődnek a kérelmezett domain iránt, amelynek átruházását Kérelmezett számukra is megtagadta.

Álláspontja szerint a Kérelmezett az általa csatolt bizonyítékokkal (az „Authorised Distributor” címről szóló igazolással és a számlákkal) csupán azt igazolta, hogy korábban a felek között kereskedelmi kapcsolat állt fenn, amelynek keretében a Kérelmezett több alkalommal vásárolt Texaco termékeket a Kérelmezőtől. Kérelmezett azonban a védjegyhasználatra, illetve a domain név regisztrációjára, használatára vonatkozó jogosítást nem tudott igazolni.

Kérelmezettnek az a hivatkozása, hogy amennyiben a védjegyjogosult 5 éven keresztül tűrte a védjegy használatát, jelen esetben nem lehet releváns, hiszen e jogszabályhely egy korábbi és egy későbbi védjegy viszonylatára vonatkozik. Jelen esetben Kérelmezettnek nincs semmilyen olyan későbbi védjegye, amelynek használatába a Kérelmezői társaság, mint korábbi védjegyjogosult belenyugodhatott volna.

4. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmezőnek a „Texaco” névre fennálló hazai vagy közösségi jog által biztosított névhasználati joga a Kérelmező által becsatolt mellékletekből megállapítható, azt egyébként Kérelmezett sem vitatta.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

Megállapítható, hogy Kérelmezett nem tudta megfelelően igazolni, hogy Kérelmezőtől, mint védjegyjogosulttól a Texaco elnevezés használatára engedélyt kapott volna. A Kérelmezett által becsatolt forgalmazásra jogosító megállapodás ennek megállapítására és bizonyítására nem alkalmas. A védjegyoltalomból eredő jogok és kötelezettségek alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. E kizárólagos jogot csak a védjegyjogosult gyakorolhatja, illetve az, akinek a védegyjogosult használati engedélyt adott. Tekintettel arra, hogy a Kérelmezett nem tudta igazolni ezt a használati engedélyt, továbbá a becsatolt okiratokból az tűnik ki, hogy védjegyjogosult már 2005. október 18. napján írásban felhívta Kérelmezettet, hogy szüntesse be a TEXACO elnevezés mindennemű használatát, a kérelmezett domain adják át védjegyjogosult javára, továbbá szüntessék be a TEXACO használatát saját társaságuk megnevezésében, megállapítható, hogy Kérelmezett a domain név használatára engedéllyel nem rendelkezett, sőt azt Kérelmező engedélye nélkül használta.

Mivel a domain név első, 2002. szeptember 10.-én történt regisztrációját követően ténylegesen újigényként került regisztrálásra 2006. november 17.-én, és ez a dátum szerepel a kérelmezett domain jogviszony kezdő napjaként a whois nyilvántartásban, így egyértelműen megállapítható, hogy a Kérelmezett már a Kérelmező felszólítását követően igényelte ismét a védjegyoltalom alatt álló nevet domainje azonosítására.

Az archive.org oldalon történő keresés alapján megállapítható, hogy Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a kérelmezett domain név alatt a Texaco termékeket népszerűsítette és értékesítette. A kérelemben előadottak alapján is megállapítható, hogy Kérelmezett Texaco termékek forgalmazásával foglalkozik, ezt Kérelmezett is állítja.

Döntnök elfogadta továbbá Kérelmezőnek azon hivatkozását, hogy Kérelmező nyilatkozatát e tekintetben a szlovák regionális partnerének hozzájáruló nyilatkozata sem pótolhatta volna. Az becsatolt dokumentumokból ráadásul ezzel szemben az állapítható meg, hogy Kérelmezett által hivatkozott regionális képviselet is felszólította a kérelmezett domain átadására.

Az RDSZ 30. a) pontja alapján a jogos érdeket megalapozza az, hogy ha Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta. Ugyanakkor ezt a feltételt nem lehet önmagában vizsgálni, és abban az esetben, ha a domain regisztrálására úgy került sor, hogy a Kérelmezett egyértelműen tudatában volt annak, hogy az adott név általa történő használata más jogát sérti, a folyamatos használat ténye sem alapozhatja meg e vonatkozásban a jogos érdeket részére.

Döntnök a védjegy 5 éves kimerülésével kapcsolatos Kérelmezői érvekkel egyetértett, a Kérelmezett erre alapozott hivatkozását – mivel az adott esetben az nem alkalmazható - nem tudta elfogadni.

A Döntnök a Kérelmezett terhére mind a névhez fűződő jog, mind a jogos érdek hiányát állapította meg.

Mindezek alapján megállapítható, hogy Kérelmezett a többszöri felszólítás ellenére, a domain név használatával kizárta a jogosultat abból, hogy a domain nevet sajátjaként használja. Megállapítható az is, hogy a domain nevet haszonszerzés céljából használta fel. E tekintetben irreleváns, hogy az értékesítésből Kérelmező is részesült, tekintettel arra, hogy amennyiben a kérelmezett domainnel Kérelmező névhasználati jogosultként rendelkezhetne, saját maga is folytathatná a saját termékeinek az értékesítését.

Mindezek alapján Döntnök az RDSZ 31. pontja alapján Kérelmezett rosszhiszeműségét is megállapította.

Mivel a Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2012. november 21.

Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum