Elfelejtettem a jelszót.

verizon

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK
DÖNTÉSE

a verizon.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Verizon Trademark Services LLC (1320 North Court House Road, Arlington, Virginia, 22201 USA) Kérelmező által a Humankraft Kft. (1046 Budapest, Bajza József u. 63.) Kérelmezett ellen a verizon.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a verizon.hu domain nevet Humankraft Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, Verizon Trademark Services LLC javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indokolás

I. Kérelem

A verizon.hu domain név tárgyában a Verizon Trademark Services LLC Kérelmező elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain név Kérelmezettől történő átruházást kérte.

Kérelmező névhasználati jogát illetően előadta, hogy ő a jogosultja a 004403978 és 001543362 lajstromszámú „VERIZON” közösségi, továbbá a 172100 és 170440 lajstromszámú magyar nemzeti védjegyeknek, amelyek a 9. 14. 16. 28. 35. 36. 37. 38. 41. 42. osztályokban élveznek oltalmat többek között számítógépes szoftverek, számítógépes programozás, távközlés, elektronikus kereskedelem, információ-technológia tanácsadási, illetve honlappal kapcsolatos szolgáltatások körében. Kérelmező hivatkozott arra, hogy a VERIZON kifejezés - amely teljes egészében megegyezik az igényelt domain névvel – cégnevének vezérszava is egyben, amely név alatt intenzív gazdasági tevékenységet folytat és egy olyan vállalatcsoport tagja, amely az infokommunikációs és telekommunikációs szektor egyik vezető piaci szereplője.

A Kérelmezett névhez fűződő jogos érdekének hiánya tekintetében Kérelmező kifogásolta, hogy a verizon.hu domain név alatt elérhető oldalon érdemi tartalom nem érhető el és az oldal 2008 óta nem mutat semmilyen aktivitást. Kérelmező felhívta arra a figyelmet, hogy a VERIZON szó Kérelmezett cégnevéhez, a Humankraft Kft.-hez nem hasonló, állítása szerint a kifogásolt domain név a Kérelmezettnek nem közismert neve.

A rosszhiszeműséget illetően Kérelmező előadta, hogy a verizon.hu domain név alatt elérhető oldalon sem jelenleg, sem az elmúlt négy évben nem történt érdemi tartalomszolgáltatás továbbá álláspontja szerint Kérelmezett azzal a céllal regisztráltatta a domain neveket, hogy Kérelmező szakmai tevékenységét megzavarja. E tekintetben Kérelmező a Kérelmezett cég cégkivonatában felsorolt tevékenységi körökre hivatkozott, és azok egy részét hasonlónak, illetve azonosnak vélte saját lajstromozott védjegyeinek árujegyzékében szereplő szolgáltatásaival. Kérelmező előadta, hogy Kérelmezett tevékenysége elzárja attól a lehetőségtől, hogy kereskedelmi nevének megfelelő domain nevet a .hu kiterjesztés alatt regisztráljon, továbbá álláspontja szerint a verizon.hu domain név már a delegálás időpontjában megtévesztő volt. Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a domain név használatával Kérelmezett védjegybitorlást és jellegbitorlást valósít meg. Kérelmező kiemelte, hogy 172 100 lajstromszámú VERIZON nemzeti védjegyének bejelentési napja 2000. március 7., a verizon.hu domain név igénylése ehhez képest később, 2000. április 22. történt.

Kérelmező a verizon.hu domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.


II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

Kérelmezett előadta, hogy a verizon.hu domain nevet egy szerver oldali CMS valamint egy rendszer adminisztrációs modul keresztezésének megvalósításához regisztráltatták, és ebből a keresztezésből született a Verizon szómozaik. Kérelmezett állítása szerint a verizon.hu domain név 2000-ben történt regisztrációja óta folyamatosan dolgoztak a konkrét feladatok megvalósításán. 2009-ben Kérelmező jog képviselője megkeresésesét követően egy egyeztetési folyamat indult meg a felek között a domain név használatával kapcsolatban, de a tárgyalások Kérelmező válaszának hiányában megszakadtak, ezért Kérelmezett folytatta a verizon.hu domain név használatát. Kérelmezett kijelentette, hogy a vitás domain nevet soha, semmilyen formában nem hirdette értékesítés céljából. Kérelmezett állítása szerint 2011-ben elkészült a rendszer újabb tervezete, amelynek megvalósítása, és tesztelése jelenleg is zajlik.
Kérelmezett kijelentette, hogy hajlandó további egyeztető tárgyalások folytatására a Kérelmezővel.


III. Kérelmező észrevétele Kérelmezett megjegyzésére

Kérelmező észrevételében arra hivatkozott, hogy a Kérelmezett állításait semmilyen módon nem bizonyította. Kérelmező előadta, hogy Kérelmezett beismeri, hogy a verizon.hu domain név alatt szolgáltatást csupán nyújtani tervezett és annak előkészületével kapcsolatban semmilyen bizonyítékot nem csatolt. Kérelmező előadta, hogy a felek között semmilyen gazdasági vagy egyéb kapcsolatban nincs és nem is volt. Kérelmező továbbá előadta, hogy Kérelmezett az egyeztető tárgyalások során irreális összegért kívánta részére átruházni verizon.hu domain nevet.

Kérelmező ismételten kérte domain név részére történő átruházását.


IV. Döntés indoklása

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

Megállapításra került, hogy a Kérelmező jogosultja a kérelemhez csatolt 004403978 és 001543362 lajstromszámú „VERIZON” közösségi szóvédjegyeknek, valamint a 172100 és 170440 lajstromszámú „VERIZON” nemzeti védjegyeknek. A 001543362 és 172100 védjegyek bejelentési napja 2000. március 7. A védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások egy része hasonló az ellenérdekű fél által nyújtani kívánt szolgáltatásokhoz és a Kérelmező javára lajstromozott „VERIZON” megjelölés azonos a Kérelmezett által használt verizon.hu domain névvel.

Következő lépésben a Döntnök a szabályzat szerinti rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta.

31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon.

A Döntnök elé terjesztett bizonyítékokból kiderül, hogy a verizon.hu domain név alatt érdemi tartalom jelenleg nem érhető el. Kérelmező által csatolt K/9 sz. melléklet szerint a honlap négy éve, 2008 óta nem mutat semmilyen aktivitást. Ennek megfelelően az Eljárási Szabályzat 31. b) pont szerinti rosszhiszeműség megállapítható.

A fentieknek megfelelően a Regisztrációs Döntnök a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. és 31. pontja alapján elrendeli a verizon.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2012. december 18.

Pintz György döntnök

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum