Elfelejtettem a jelszót.

thermoblock

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK
DÖNTÉSE


A „thermoblock.hu” domain név tárgyában a Thermo-Block Magyarország Kft ( 8230 Balatonfüred, Déryné u.14., jogi képviselője: Dr.Paulikovics Péter Ügyvédi Iroda, 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u.17/A.) Kérelmező által az EPS NEO Építőelemgyártó Zrt ( 1146 Budapest, Hermina u.17., jogi képviselője: LUKÁCS Ügyvédi Iroda, 1107 Budapest, Üllői út 138.5.lph.4.emelet 4.) Kérelmezett ellen indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

d ö n t é s t:

A Regisztrációs Döntnök a „thermoblock.hu” domain nevet az EPS NEO Építőelemgyártó Zrt ( 1146 Budapest, Hermina u.17. ) Kérelmezettől visszavonja és azt a Thermo-Block Magyarország Kft ( 8230 Balatonfüred, Déryné u.14. ) Kérelmező javára átruházni rendeli.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat által előírt feltételeknek.


Indokolás:

Kérelmező a kérelemben előadta, hogy a thermoblock.hu domain megtévesztően hasonlít a cégnevéhez illetve az általa használt thermo-block.hu domain névhez. Névhasználati jogát azzal indokolta, hogy a Thermo-Block Magyarország Kft cégbejegyzésére 2008.március 10.napján sor került, ami megelőzte a kérelmezett domain 2008.június 5-i regisztrálását. Hivatkozott arra is, hogy 2008 óta jogosult a Thermo-Block elnevezésű építési technológia használatára. Állította, hogy Kérelmezettnek a domain névhez joga, jogos érdeke nem fűződik, igénylése vagy használata pedig rosszhiszemű. Előadta, hogy Kérelmezettnek a domain használatára nem adott engedélyt. Vitatta Kérelmezett jogos érdekét is és állította, hogy a Kérelmezett részére engedélyezett építési technológia elnevezése ProKoncept, így a thermoblock.hu domain használatával tisztességtelen piaci magatartást tanúsít. Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban hivatkozott a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 31.pont c) és d) pontjaiban foglaltakra.

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a kérelmezett domain regisztrációjára több mint 4 évvel ezelőtt került sor, Kérelmező mindezidáig a domain használatát nem kifogásolta, a regisztrációt megelőző 14 napos várakozási időn belül sem hivatkozott jogsértésre.
Hivatkozott a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 10.3. pontjában foglaltakra és állította, hogy a domain használatához jogos érdeke fűződik, ez az általa gyártott építőanyag elnevezése. Álláspontja szerint Kérelmező ügyvezetője jár el rosszhiszeműen, mivel az építési technológiát és annak elnevezését a Kérelmezett jogelődjénél végzett munkája során ismerte meg.


Kérelmező az érdemi védekezésre adott válaszában előadta, hogy azért nem kifogásolta a domain regisztrálását Kérelmezett javára, mert arról nem volt tudomása. Hivatkozott arra is, hogy a Kérelmezett honlapján található tartalom szerint Kérelmezett kizárólag a Prokoncept elnevezésű technológiát alkalmazza, a thermoblock kifejezést egyáltalán nem használja. Előadta azt is, hogy a thermoblock.hu nevet a böngészőbe beírva az Internet felhasználót átírányítják Kérelmezett www.prokoncept.hu honlapjára. Vitatta ügyvezetőjének az alaptechnológiával kapcsolatos rosszhiszeműségét.

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja szerint Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontja szerint „ A domain igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait ( pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, … ) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.3.2. pontja szerint „ A domain igénylő, illetve használó köteles
a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni,
b) a választott domainról önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,…” .

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

Az eljárási szabályzat 31.d) pontja szerint: „ A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult …”.

A csatolt iratokból és a cégnyilvántartásból kétséget kizáróan megállapítható, hogy Kérelmező céget a cégnyilvántartásba 2008.március 10. napján jegyezték be. Ugyancsak vitathatatlan, hogy a Kérelmező cégnevének vezérszavában szereplő thermo-block.hu domaint 2008.02.15.napján, míg a kérelmezett thermoblock.hu domaint csak ezen időpontokat követően, 2008.06.05. napján regisztrálták.
A fenti tények egyértelműen bizonyítják, hogy Kérelmezett a thermoblock.hu domain igénylésekor nem tett eleget a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1. pontjában foglalt kötelezettségének, nem ellenőrizte, hogy az általa igényelt domain nem sérti-e más szervezet vagy személy jogait.

Kérelmezett a domainról nem mondott le azután sem, hogy a jogsértő állapotra Kérelmező jelen eljárás megindításával a figyelmét felhívta.

A Kérelmezett által regisztrált „thermoblock.hu” domain mindössze egy karakterben különbözik Kérelmező cégnevének vezérszavától, amely karakter a vezérszó kimondásakor ráadásul semmilyen különbséget nem eredményez, azaz a thermoblock.hu domain megjelölés a megtévesztésig hasonló Kérelmező cégnevének vezérszavához és az általa használt domain névhez.

A fentiekből következően nem vitás, hogy a „thermo-block” megjelölés cégneve alapján a Kérelmező javára védett név, ezért Kérelmezett domain igénylése és használata sérti Kérelmező névkizárólagossághoz fűződő jogait.

A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint Kérelmezettnek sem joga sem jogos érdeke nem fűződik a domainhoz és a kérelemhez csatolt iratokból illetve az Interneten elérhető adatok alapján eljárása mind a domain igénylése, mind használata körében rosszhiszemű is volt. Egyértelműen rosszhiszemű használatra utal az a tény, hogy a kérelmezett domaint a böngészőbe beírva az Internet felhasználók Kérelmezett honlapjára jutnak, amelyen Kérelmezett a Kérelmezővel azonos tevékenységi területre irányuló szolgáltatásait kínálja.

Nem vizsgálta a Regisztrációs Döntnök Kérelmezettnek az általa és a Kérelmező által nyújtott szolgáltatásokra, az azokkal kapcsolatos esetleges iparjogvédelmi vitákra vonatkozó hivatkozásait, mivel ez meghaladja az Alternatív Vitarendezés során elbírálható kérdések körét. Kérelmezett erre vonatkozó igényét rendes bíróság előtt érvényesítheti.

A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2013. január 17.Dr.Révész Ilona
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum