Elfelejtettem a jelszót.

quadrobyte

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK


DÖNTÉSE

a quadro-byte.hu, valamint quadrobyte.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban

A Quadro Byte Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 1. 1. emelet 2., továbbiakban: Kérelmező), mint kérelmező által a helpNeT Iroda Kft. (székhely: 1015 Budapest, Donáti utca 32., továbbiakban: Kérelmezett) mint kérelmezett ellen a quadro-byte.hu, valamint quadrobyte.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a quadro-byte.hu, valamint quadrobyte.hu domain nevet helpNeT Iroda Kft. Kérelmezettől visszavonja.

INDOKOLÁS


1. A KÉRELEM

A Kérelmező előadta, hogy a kérelmezett domain nevek azonosak a Kérelmező 24 éve használt cégnevével, ezáltal a domain nevek használatával Kérelmezett a Kérelmező névviseléshez való jogát sérti. A vitatott domain nevek Kérelmezett által történő használata nem felelnek meg továbbá a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontjában foglaltaknak sem, mivel az a fentiekben említett névviselési joggal összefüggésben sérti Kérelmező névkizárólagossághoz való jogát, továbbá ebből fakadóan megtévesztő is.
Kérelmező csatolt két szerződéstervezetet. A 2012. novemberi keltezésű szerződés tervezet alapján Kérelmezett ellenérték fejében mondott volna le a kérelmezett domain nevekről Kérelmező javára, míg a 2012. decemberi keltezésű megállapodás-tervezet alapján Kérelmezett ellenérték nélkül mondott volna le a domain nevek kezelői jogáról Kérelmező javára.

2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

Kérelmezett nem vitatta, hogy Kérelmező névviselési joga – szándékukon kívül – a kérelmezett domain nevek regisztrációjával sérült. A nem szándékolt adminisztratív hibát felismerve Kérelmezett ügyvédje útján elnézést kért a Kérelmezőtől, és egyúttal hozzájárult a domain nevek Kérelmező részére ellenérték nélküli történő átruházásához.
Kérelmezett mellékletként csatolta a már Kérelmező által is becsatolt kezelői jogról történő lemondásról szóló, 2013. január 15. napján, mindkét fél által aláírt megállapodás másolatát.

3. A KÉRELMEZŐ ÉSZREVÉTELE

Kérelmező a Kérelmezett érdemi védekezésére adott észrevételeiben vitatta Kérelmezettnek azt az állítását, hogy a kérelmezett domain nevek regisztrációjára sajnálatos és nem szándékolt adminisztratív hiba folytán került sor. Kérelmező elmondása szerint Kérelmezettel üzleti ismeretségben állnak és tudnak egymás tevékenységéről, így Kérelmezettnek azt is tudnia kellett, hogy a domain nevek regisztrációjával megsérti Kérelmező névhasználati jogát. Hivatkozott továbbá a két fél között létrejött és becsatolt levélváltásra, melyben Kérelmezett nem említ sajnálatos hibát vagy tévedést, sőt kihangsúlyozza, hogy semmiféle jogsértést nem követett el, leszögezi, hogy már nem kívánja a Kérelmezőnek értékesíteni a domain neveket, de jelzi, „ha majd lejár a védettség”, Kérelmezőnek lehetősége lesz megigényelni azokat.
Kérelmező kiemelte, hogy kérelmével elsősorban annak megállapítását és kimondását kéri, hogy Kérelmezett rosszhiszeműen és jogsértően járt el.

4. DÖNTÉS INDOKLÁSA

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a Kérelmező és Kérelmezett előadásai, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.
A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
A Kérelmezőnek a domain nevekre fennálló, hazai vagy közösségi jog által biztosított névhasználati joga megállapítható, azt egyébként Kérelmezett sem vitatta.
Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne. Kérelmezett védekezésében is elismerte, hogy a kérelmezett domain nevek regisztrációjával Kérelmező névhasználati jogát megsérthette, saját névhasználati jogosultságát vagy jogos érdekét nem is vélelmezte, így a Kérelmezett névhasználati jogosultságának vagy jogos érdekének hiánya nem vitatott.
Döntnök elfogadta továbbá Kérelmezőnek azon hivatkozását, hogy Kérelmezettnek, tekintettel Kérelmező és Kérelmezett képviselőinek személyes ismeretségére, valamint versenytársi helyzetére, a regisztrációkor tudnia kellett Kérelmező gazdasági tevékenységéről, és ezáltal arról, hogy is, hogy a regisztrációval Kérelmező névhasználati jogát megsérti. Továbbá a becsatolt okiratokból megállapítható, hogy Kérelmezett a domain neveket ellenérték fejében Kérelmezőnek felkínálta, amelyet Kérelmezett képviselőjének Kérelmezőhöz címzett levele is megerősít.
Mindezek alapján Döntnök az RDSZ 31. a.), b.) és c.) pontjai alapján Kérelmezett rosszhiszeműségét is megállapította.
Mivel a Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2013. február 28.
Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum