Elfelejtettem a jelszót.

112

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a 112.hu domain név tárgyában indult eljárásban

Az Országos Rendőr-főkapitányság (székhely: 1139 Budapest, Teve u 4-6. ) mint kérelmező ( a továbbiakban: Kérelmező), által a Mobilpresent Display Kft. (székhely: 1095 Budapest Lechner Odon fasor 1/a, ) mint kérelmezett, (a továbbiakban: Kérelmezett) ellen a 112.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a 112.hu domain nevet Mobilpresent Display Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt az Országos Rendőr-főkapitányságra átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a 112.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. A KÉRELEM

Kérelmező előadta, hogy az Európai Unió területén 1991 óta működik a 112 segélyhívószám, amely az Európa Tanács szándékai szerint az Unió polgárai számára minden tagállamban azonos elvek alapján biztosítja az egységes kapcsolat-felvételi lehetőségét a segítséget nyújtó készenléti szervekkel. Hazánkban a 112-es hívószámra érkező hívásokat a rendőrség fogadja.

A tervezett Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) 112-es hívószám bevezetése révén a készenléti szervek együttműködési folyamatait korszerűsítik. A rendszer biztosítani fogja a kor követelményeinek megfelelő segélykérési csatornák (telefon, eCall, SMS, MMS, Internet stb.) kezelhetőségét.

Az embereket érintő válságesemények kezelésébe bevont erők mobil eszközeiken keresztül írásban küldenek státuszinformációt az adott feladatok lezárásáról is, s ezzel biztosíthatóvá válik, hogy az esemény minden mozzanata a bejelentéstől az esemény lezárásáig, utólag is nyomon követhető lesz.

A fent részletezett törekvésekkel összhangban kiemelkedő jelentőségű, hogy a segítségre szorulók ne csak hang alapon, hanem interneten is tudjanak segélyhívást kezdeményezni. Az internetes elérhetőség biztosításának legegyszerűbb formája, ha a Hívásfogadó Központ internetes domain neve megegyezik a telefonos elérhetőséggel (112). Erre tekintettel bír kiemelkedő jelentőséggel a segítségre szoruló vagy bajba jutott a 112.hu domain név alatt a Hívásfogadó Központot találja.

Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban hivatkozott arra, hogy a Kérelmezett a 112.hu domain nevet nem használja, és saját előadása szerint nem is fogja már használni, illetve a kérelmezett domain nevet kizárólag ellenérték fejében lett volna hajlandó Kérelmezőnek átadni. Kérelmező szerint a körülmények arra utalnak, hogy Kérelmező a domain nevet kizárólag azért szerezte meg, hogy az ellenérték fejében átruházza, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsa.

2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

A Kérelmezett védekezésében előadta, hogy a 112.hu domain nevet egy konkrét projekt céljából vásárolta meg. A project mibenlétét nem fejtette ki. Miután a project meghiúsult saját maga ajánlotta fel a Kérelmezőnek a domain nevet. Kérelmezett előadása szerint a domain név tárgyában létrejött megbeszélésen Kérelmező felszólította, hogy a 112.hu domain nevet térítés mentesen adja át. Kérelmezett számára ez nem volt elfogadható, legalább a költségeinek, vagy azok egy részének megtérítésének fejében lett volna hajlandó a domain név átruházására. Védekezésében ezzel kapcsolatban hivatkozott a jogállamiságra, illetve a magántulajdon elvére, és kifogásolta, hogy Kérelmező azt figyelmen kívül hagyva, a kérelmezett domain megszerzésével összefüggésben keletkezett költségeinek megtérítésére sem volt hajlandó a domain átruházásának fejében.

3. A KÉRELMEZŐ ÉSZREVÉTELE

Kérelmező a kérelmében foglaltakat változatlan formában fenntartotta.

4. A DÖNTÉS INDOKLÁSA

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és a Kérelmezett előadásai, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Köztudomású, hogy a 112-es segélykérő szám valamennyi uniós tagállamban elérhető a nemzeti segélyhívó számok mellett. A 112-es hívószám tagállami bevezetéséről Bizottsági szinten született döntés, a tervezett Egységes Segélyhívó Rendszer keretében Kérelmező feladata a Hívásfogadó központ létrehozatala és üzemeltetése. A 112-es szám hazai 1999-es bevezetése óta Kérelmező a 107-es segélyhívó szám mellett ezen a számon elérhető, mely jogszabályi szinten van meghatározva. Mindezek alapján nem csak széles körben ismert Kérelmezőnek a 112-es számú elérhetősége, de a legmagasabb szintű közérdek miatt nemzetközi- és hazai jogszabályi szinten is biztosítandó, hogy az egységes európai hívószámon az állampolgárok segélykérő bejelentéseiket megtehessék. A 112-es szám közismertsége és Kérelmezővel való összefüggése Kérelmezett előtt sem lehetett vitatott, aki védekezésében saját maga adta elő, hogy a domain névvel saját maga kereste meg Kérelmezőt. Mindezek alapján Kérelmező névhasználati joga a kérelmezett domain vonatkozásában egyértelműen megállapítható.

Kérelmezett esetében azonban semmilyen összefüggés, vagy körülmény nem állapítható meg a kérelmezett domain név vonatkozásában. Kérelmezett ugyan valószínűsített egy projectet, aminek érdekében a kérelmezett domain nevet regisztrálta, de ezzel kapcsolatban további információt nem közölt, csak annyit, hogy a project végül létre sem jött. A kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom nem található, és azt Kérelmezett is megerősítette, hogy a domaint a továbbiakban sem kívánja használni. Mindezek alapján Kérelmezett vonatkozásában Döntnök sem névhasználati jogot, sem jogos érdeket a domain név vonatkozásában megállapítani nem tudott.

Kérelmező a kérelmében előadta, hogy Kérelmezett az általa soha nem használt domain nevet ellenérték fejében kívánta átadni, amit Kérelmezett védekezésében is elismert. A Kérelmezett nem adta elő, hogy milyen project érdekében találta szükségesnek regisztrálni a kérelmezett domaint, és az eset összes körülményéből sem lehet arra következtetni, hogy Kérelmezett a domain nevet nem kizárólag azért regisztrálta, hogy azt ellenérték fejében átruházza. A felek előadásaiból és az archive.org oldalon lefolytatott vizsgálatból az is megállapítható, hogy a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom soha nem volt elérhető, viszont Kérelmezett a domain név átruházását és felhasználását Kérelmező számára kizárólag ellenérték fejében lett volna hajlandó biztosítani.

Döntnök jelezni kívánja, hogy Kérelmezett védekezésében foglaltak a magántulajdon vonatkozásában nem fogadhatóak el, tekintettel arra, hogy a domain név regisztrációjával a regisztráló nem tulajdont, hanem egy határozott időre szóló használati jogot szerez, így e vonatkozásban a tulajdonost megillető oltalomra nem hivatkozhat. A használati jog megszerzésének és fenntartásának feltétele továbbá, hogy a választott domain név igénylése és használata más jogát ne sértse.

Megállapítható, hogy a kérelmezett domain név 2000. március 29.-én történt regisztrációját megelőzően a 112-es hívószám már bevezetésre került hazánkban is, így Kérelmezett a megfelelő körültekintés vonatkozásban akkor is mulasztás terhelné, ha az eset körülményeiből nem lenne megállapítható, hogy a kérelmezett domain nevet kizárólag azért regisztrálta, hogy azt ellenérték fejében átruházza.

Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 31.a. és b. pontjai alapján Kérelmezett rosszhiszeműségét is megállapította.

Mivel fentiek alapján a Döntnök a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2013. május 22.

Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum