Elfelejtettem a jelszót.

cafevogue

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE
a cafevogue.hu domain név tárgyában indult eljárásban
Az Advance Magazine Publishers Inc. ( székhelye:Four Times Square, 23rd Floor, New York, NY 10036, Amerikai Egyesült Államok ) Kérelmező - képviselője: Kajtár Takács Hegymegi -Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, székhelye:1051 Budapest, Dorottya utca 6. ) által a LEANDRO Kft ( székhelye:1062 Budapest, Teréz krt 41. ) Kérelmezett ellen a cafevogue.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést:

A Regisztrációs Döntnök a cafevogue.hu domain nevet a LEANDRO Kft ( székhelye: 1062 Budapest, Teréz krt 41. ) Kérelmezettől visszavonja, és annak az Advance Magazine Publishers Inc. Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

Kérelmező a domain névnek a Kérelmezettől történő átruházását kérte.

Előadta, hogy az M7003336 lajstromszámú "VOGUE" nemzeti, a 003736097 lajstromszámú "VOGUE" közösségi, a 9318791 lajstromszámú "VOGUE CAFÉ" közösségi, valamint a 754880 lajstromszámú "VOGUE CAFE" nemzetközi védjegyek jogosultja, amely védjegyek világszerte ismertek. Kérelmezőnek ennek alapján kizárólagos joga a "VOGUE", valamint "VOUGE CAFE" védjegyek használata és használatuk engedélyezése. A cafevogue.hu domain név Kérelmezett részére való delegálásához Kérelmező nem járult hozzá.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezettnek nem fűződik joga, vagy jogos érdeke a domain név regisztrálásához, mert esetében a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 30. pontjában részletezett okok egyike sem áll fenn.
Hivatkozott arra, hogy a cafevogue.hu domain név megszerzése révén a Kérelmezett megsértette a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1., 2.2.2. pontját, amely megtiltja az olyan domain nevek választását és használatát, amelyek jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan jogellenes és a Szabályzat 2.3.2 a) pontját, amely megköveteli a domain név igénylőjétől, hogy a domain neveket a lehető legnagyobb gondossággal válassza meg és hogy választása jogszerűségét ellenőrizze, továbbá a 2.3.2. b) pontját, amely előírja, hogy a választott domain névről önként le kell mondania, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti.

II.
Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy az általa működtetett vendéglátó egység már több mint 10 éve VOGUE néven vált ismertté, illetve hogy a domainra a regisztráláskor más nem tartott igényt. Vitatta, hogy szándékosan megtéveszt bárkit is és feltételezte, hogy az üzlet nyitásakor Kérelmező nem volt a védjegy tulajdonosa.

A honlap tartalma álláspontja szerint semmi sértőt nem tartalmaz és nem is megtévesztő. Kijelentette, hogy az üzlet nevének állandó eleme a VOGUE szó, csupán a hozzá fűzött jelzők változtak a működés során (bár, lokál, stb.)

III.
Kérelmező az érdemi védekezésre tett észrevételében hivatkozott arra, hogy a VOGUE nemzeti védjegy elismert bejelentésének napja 1921. március 12-e, ezért valótlan Kérelmezett feltételezése, miszerint Kérelmező csak a Kérelmezett vendéglátóipari egysége működtetésének kezdetét követően szerzett oltalmat a VOGUE védjegyre.
Hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.5, 2.3.2.a. és b. pontjaira annak alátámasztására, hogy a domain név regisztrálása nem igazolja a domain névhez való jogosultságot.

Kérelmezettnek a honlap tartalmával kapcsolatos kijelentéseit irrelevánsnak tartotta.

Kérelmezett azon hivatkozását, miszerint vendéglátóipari egységének évek során változó kereskedelmi nevében folyamatosan a VOGUE megjelölést használta, azt bizonyítja, hogy Kérelmezett is a VOGUE megjelölést tekinti a domináns elemnek a cafevogue.hu domain névben.

IV,
A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 19. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint ,,[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fuződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik."

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező védjegyoltalommal rendelkezik a VOGUE és a VOGUE CAFE megjelölésekre, azaz kizárólagos névhasználati joggal rendelkezik ezekre vonatkozóan. Kérelmező védjegyoltalma az okiratokból megállapíthatóan korábbi, mint a jelen eljárás tárgyát képező, a védjegyekkel megegyező szavakat tartalmazó, így ahhoz megtévesztően hasonlító domain Kérelmezett javára való regisztrálása.

Kérelmezett az eljárás során nem igazolta, hogy a védjegyek használatára jogosultsággal rendelkezne.

A Regisztrációs Döntnök Kérelmezettnek a domain használatára vonatkozó jogos érdekét nem állapította meg. A kérelmezett domain név jogosultja a LEANDRO Kft, akinek elnevezése alapján sincs joga a VOGUE név használatára.
Kérelmezett érdemi védekezésében maga is kijelentette, hogy üzleti tevékenysége során a VOGUE név használata a meghatározó.

Az Eljárási Szabályzat 31. d) pontja alapján Kérelmezett rosszhiszeműsége is megállapítható, mivel a védjegyekkel teljesen megegyező szavakat tartalmazó domain név öszetéveszthető a Kérelmező javára védett "VOGUE", illetve "VOGUE CAFE" elnevezéssel, így lehetőséget teremt arra, hogy az Internet-felhasználókat a Kérelmezett honlapjára irányítsa.

Kérelmezett a domain igénylésére és használatára vonatkozó szabályokat is megsértette, amikor a védjegy adatbázisban nem ellenőrizte, hogy az igényelt domain nem sérti-e más személy vagy szervezet korábban szerzett szerzett jogait, illetve amikor a domainról a jogsértésről való tudomásszerzés után sem mondott le ( DRSZ 2.2., 2.2.1., 2.2.2.,2.3.2.a.,b. pontok)

A Szabályzat 2.3.2.a) pontja alapján a domain-igénylő köteles a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani és választását - annak jogszerűsége szempontjából - az igénylést megelőzően ellenőrizni.

A Szabályzat 2.3.2 b) pontja alapján pedig a domain használója köteles a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti. Ennek a kötelezettségének Kérelmezett felszólítás ellenére sem tett eleget.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2013.április 5.
Dr. Révész Ilona regisztrációs döntnök

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum