Elfelejtettem a jelszót.

agilnet

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

az agilnet.hu domain név tárgyában

Az Agilnet Technologies, Inc.. Kérelmező által Szabó Szabolcs Kérelmezettel szemben az agilnet.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnök az agilnet.hu domain nevet Szabó Szabolcs kérelmezettől visszavonja, és azt az Agilnet Technologies, Inc.Kérelmező számára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy az agilnet.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7. 1. A.) és C. ) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt, és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

Indokolás

I. A kérelem

Kérelmező névhasználati jogát a javára lajstromozott védjegyre alapította. Kérelmező világszerte számos "AGILENT" védjegy kizárólagos jogosultja, mely védjegyek önmagukban és/vagy ábrákkal kombinálva oltalmazzák a megjelölést, többek között mérőműszerek, illetve az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások tekintetében. A kérelmező a hivatkozott védjegyek lajstromkivonatait csatolta a kérelemhez.

A Kérelmező álláspontja szerint a domain név az összetéveszthetőségig hasonló a Kérelmező javára oltalmazott védjegyekhez, mivel a kérdéses domain név a védjegyektől csupán az "e" és "n" betűk felcserélt pozíciójában illetve a ".hu"országkódban különbözik. A Kérelmező álláspontja szerint az "e" és "n" betűk felcserélt pozíciója pedig nem ellensúlyozza a megjelenések összetéveszthetőségét. Kérelmező hivatkozott a Regisztrációs Döntnök gyakorlatára, mely szerint a ". hu " toldatot az összetéveszthetőség vizsgálata során figyelmen kívül kell hagyni. A védjegyek és a domain név közötti jelentéktelen különbségek félrevezetheti illetve megtévesztheti a potenciális vásárlókat, akik arra a téves következtetésre juthatnak, hogy a védjegyjogosult és a Kérelmezett között valamiféle kapcsolat áll fenn.

A Kérelmező mintegy 20 ezer alkalmazottat foglalkoztat, és világelső a mérőműszerek gyártása területén. Jelen van a New York-i tőzsdén, ezen kívül jelentős, 2012-ben 6,9 milliárd dolláros nettó árbevételt ért el. Nincs más olyan cég, amely a mérőműszerek olyan széles választékát kínálná, illetve az elektronikai és bioanalitikai mérések terén olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, mint Kérelmező.

Kérelmező csatolta a vonatkozó céginformációkat a Kérelmező hivatalos weboldaláról és a vonatkozó Wikipédia oldalról.

Nemzetközileg ismert piaci szereplőként a Kérelmező gyakran a cybersquatterek célpontjává válik. Ennek alátámasztására Kérelmező csatolt néhány, az "AGILENT" elemet tartalmazó domain névvel kapcsolatos UDRP döntést, amelyek döntési szinten tárgyalják az AGILENT márka ismertségét.

A Kérelmezett a domain nevet a nélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke lenne, mivel a Kérelmező nem adott engedélyt a Kérelmezett részére, hogy olyan megjelölést regisztráljon, illetve használjon, amely a Kérelmező védjegyéhez az összetéveszthetőségig hasonló. A Kérelmezett nem forgalmaz mérőműszereket és mivel a kérelmezett domain alatt érdemi tartalom nem található, Kérelmezett javára sem jog, sem jogos érdek nem állapítható meg. E körben a Kérelmező hivatkozott a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 30. pontjára.

A Kérelmező a domain név korábbi használója, az Agilnet Kft. ellen védjegybitorlás alapján korábban pert indított. A Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletében eltiltotta a korábbi domain használót a kérelmezett domain név használatától. A korábbi jogosult azonban ahelyett, hogy a domain nevet törölte volna, azt a Kérelmezettre ruházta át. A Kérelmező tudomása szerint a jelenlegi domain használó és a korábbi, a jogerős ítélettel a domain használattól eltiltott cég címe megegyezik egymással.

A Kérelmezett továbbá ügyvezetője a jogerős ítélettel eltiltott cégnek, illetve a cég egyetlen tagja és a Kérelmezett között a vezeték név azonossága miatt feltételezhető a családi kapcsolat fennállása.

A kérelemben kifejtettekre tekintettel a Kérelmező álláspontja szerint a domain név átruházásakor a Kérelmezett tudatában volt a Kérelmezőnek a domain név tekintetében fennálló korábbi és kizárólagos jogainak. Ezen kívül a körülmények is alátámasztják a Kérelmezett rosszhiszeműségét. Mivel a korábbi domain használó tevékenysége azonos, vagy legalábbis hasonló a Kérelmező tevékenységéhez, nem volt más ok feltételezhető a domain név regisztrációjára, minthogy a Kérelmező termékeit és szolgáltatásait kereső internet használókat a saját oldalára csábítja. Ezenfelül a domain név átruházásának egyetlen feltételezhető oka az volt, hogy a jogerős és végrehajtható ítélet végrehajtását a domain név tekintetében próbálják megakadályozni. Ezért a domain név átruházása az üzleti tisztesség követelményeinek teljes semmibe vételét jelenti, és a Domainregisztrációs Szabályzat alapján egyértelmű bizonyítéka a kérelmezett rosszhiszeműségének.


II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit az eljárási szabályzat 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg a Kérelmezett részére, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartója érdemi védekezés helyett a kérelmezett domain fenntartási szerződés felmondásának tényéről informálta a Regisztrációs Döntnököt.


III. A döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

Regisztrációs Döntnök egyetértett a Kérelmező előadásával, mely szerint a javára lajstromozott védjegy és a kérelmezett domain név az összetéveszthetőségig hasonló egymással. Ennek alapján a Döntnök a Kérelmező javára a névhasználati jog fennállását megállapította.

Mivel a kérelmezett domain név fenntartása felmondása alatt van, így ebből a tényből, valamint abból, hogy a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, a Regisztrációs Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését. A Döntnök ezt meghaladóan rámutat arra is, hogy a Kérelmező által előadott és a csatolt okiratokkal bizonyított tények alapján is alappal feltételezhető a Kérelmezett rosszhiszemű eljárása.

Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelemben foglaltaknak helyt adott és elrendelte a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtja végre, kivéve ha a felek harminc napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest 2013 június 28.

Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum