Elfelejtettem a jelszót.

velvetmagazin

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE
a velvetmagazin.hu domain név tárgyában indult eljárásban

Az INDEX.HU Informatikai Zrt. ( székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.) Kérelmező - által az FTV MEDIA sro (székhelye: Gutsky rad 5, 94501 Komarno, Szlovakia) Kérelmezett, ellen a velvetmagazin.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést:

A Regisztrációs Döntnök a velvetmagazin.hu domain nevet az FTV Media sro (székhelye: Gutsky rad 5, 94501 Komarno, Szlovakia) Kérelmezettől visszavonja, és annak az INDEX.HU Informatikai Zrt. ( székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.) javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

Kérelmező a domain névnek a Kérelmezettől történő visszavonását majd saját részére történő átruházását kérte.

Előadta, hogy a Kérelmező INDEX.HU Zrt. internetes magazinja a "Velvet" (velvet.hu), amely megjelölés „védjeggyel is védett”. Erre vonatkozóan bizonyítékként hivatkozott a VELVET színes ábrás védjegyre (lajstromozás kelte: 2008.12.03, Jogerőre emelkedett: 2008.12.28, lajstromszám: 196210).

A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a domain nevet arra használja fel, hogy az Internet-felhasználókat - haszonszerzés céljából - a Kérelmezett on-line címére irányítsák. Az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára a Kérelmező jogosult, és az összetévesztést Kérelmezett internetes címének és a Kérelmező internetes címének és megnevezésének a hasonlósága (egyezősége) alapozza meg (a Kérelmező velvet.hu oldalán található magazin és a Kérelmezett velvetmagazin.hu-ja). állításai alátámasztására csatolta a Kérelmezett weblapjának print scrn másolatát.

II.
Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a www.velvetmagazin.hu domain név az „NMHH által kiadott lapengedéllyel rendelkező havi magazin internetes oldala . A magazin az FTV MEDIA sro lapkiadó adja ki”.

III.
A Kérelmezett válaszában előadta, hogy álláspontja szerint a kifogásolt domain nevet (velvetmagazin.hu) a Kérelmező tevékenységének másolására használja, az internet-felhasználókat haszonszerzés céljából megtéveszti, és ezzel a Kérelmező üzleti érdekeit a legnagyobb mértékben sérti. A Kérelmezett a domain nevet arra használja fel, hogy az Internet-felhasználókat a Kérelmezett on-line felületeire irányítsa. A kifogásolt domain név összetéveszthető a velvet.hu domain névvel, amelynek használatára a domain regisztrációja, és a hivatkozott védjegy alapján kizárólag a Kérelmező jogosult. Az összetévesztést a Kérelmezett kifogásolt internetes címének és a Kérelmező internetes címének, megnevezésének a hasonlósága (egyezősége) alapozza meg (a Kérelmező velvet.hu oldalán található magazin és a Kérelmezett velvetmagazin.hu domainje). A kifogásolt domain néven üzemelő oldal tulajdonosa szerzői jogi jogsértést is elkövet azzal, hogy a Kérelmező által előállított tartalmakat a kiadó engedélye nélkül jeleníti meg. Válaszában megjelölte pontosan az álláspontja szerint a Kérelmező által megsértett jogszabályokat. Kiemelte továbbá, hogy a Kérelmezett által előadott védekezés nem állja meg a helyét, ugyanis i) a bejelentett nyomtatott sajtóterméket álláspontunk szerint az NMHH vitatható módon, a Kérelmező velvet.hu oldalát és védjegyét figyelmen kívül hagyva vette nyilvántartásba, ii) másrészt a nyomtatott sajtótermék léte nem alapozza meg az internetes változat jogszabályokat figyelmen kívül hagyó jogszerűségét.

IV.

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 19. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a Kérelmezett weblapja, valamint a nyilvánosan elérhető információk alapján hozta meg döntését.

A Kérelmezett weblapja magyar nyelű, gosip jellegű és elnevezésében, külső megjelenésében is utal a Kérelmező weblapjára.

A Regisztrációs Döntnök hangsúlyozza, hogy a döntés kizárólag a domain nevekre vonatkozik és nem érinti a felek egyéb jogait, különösen a Kérelmező Versenytörvényből (a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény) származó esetleges igényeit, amelyre a versenytörvény 86. § alapján bíróságnak van hatásköre. Ennek megfelelően a kérelmezett által előadott jogszabálysértésekben nem foglal állást azzal a megjegyzéssel, hogy az ún, szolgai utánzás esetét nem a Versenytörvény 2., hanem a Versenytörvény 6. §-a tiltja.

A DRSZ 31. pontja szerint ,,[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik."

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező védjegyoltalommal rendelkezik a VELVET megjelölésekre, azaz kizárólagos névhasználati joggal rendelkezik ezekre vonatkozóan. Az ábrás védjegy tekintetében a döntnök az állandó gyakorlatot követve elfogadta, hogy az ábrás védjegy domináns eleme a velvet szó. A Döntnök megállapította továbbá, hogy a Kérelmező lapjának ismertsége, népszerűsége a magyar nyelvű olvasók körében köztudomású.

A Kérelmezett által hivatkozott „NMHH engedéllyel” kapcsolatban a döntnök a Kérelmező álláspontját osztotta.

Bár az NMHH "engedély", helyesen a nyilvántartásba vétel bizonyítása a Kérelmezett kötelessége lett volna, a Döntnök ellenőrizte a Kérelmezett ezen állítását, és azt állapította meg, hogy a 2925 sorszám alatt nyilvántartásba vett Velvet Magazin kiadójaként nem a Kérelmezett szerepel a nyilvántartásban, továbbá a Kérelmezett web oldalán elhelyezett impresszum sem utal a nyilvántartásba vett adatokra.

Az NMHH nyilvántartással kapcsolatban a Döntnök továbbá figyelembe vette az alábbiakat:

(i) A médiahatóság nem folytat le engedélyezési eljárást, csak nyilvántartásba vételről gondoskodik, ami semmiképpen nem jelenti a domain név használatának jóhiszeműségét és nem értékelhető úgy, hogy automatikusan származtatott joga lenne a nyilvántartásba vett lap nevének domain névkénti használatára az eljárás alanyának.
(ii) Annak ellenére, hogy a Kérelmezett nem hivatkozott a médiaszabadságra illetve a vélemény nyilvánítás alkotmányos jogára, a döntnök figyelembe vette, hogy a Kérelmezett ezen a jogai pozitív döntés esetén azért nem sérülnek, mert más (jogszerűen igényelt és harmadik személy jogát nem sértő) domain név alatt ugyanezt a tevékenységet folytathatja.


Az eset összes körülményeiből, a döntnök arra a következtetésre jutott, hogy a Kérelmezett rosszhiszeműen igényelte és használta a domain nevet. A Kérelmezett az eljárás során nem igazolta, hogy a védjegyek használatára jogosultsággal rendelkezne, és ez sem nevéből sem tevékenységéből nem valószínűsíthető, a hivatkozott, de nem csatolt „NMHH engedély” nem igazolja a Kérelmezett névhasználati jogosultságát.

Az Eljárási Szabályzat 31. d) pontja alapján Kérelmezett rosszhiszeműsége tehát megállapítható, mivel a védjegy domináns elemével teljesen megegyező szavakat, a Kérelmező tevékenységére utaló toldattal olyan tartalommal használja, amely összetéveszthető a Kérelmező javára védett "VELVET" elnevezéssel. A domain használat Kérelmezett általi célja így az, hogy az internet-felhasználókat a Kérelmezett honlapjára irányítsa.

A „magazin” kiterjesztés egyértelműen utal a Kérelmező lapjára, így annak használata a kérelmezett domain nevében tovább növeli a megtévesztés esélyét.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2013. május 23.
Dr. Soós Andrea Klára regisztrációs döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum