Elfelejtettem a jelszót.

mobilkisokos

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a mobilkisokos.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A HARSÁNYI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1135 Budapest, Tahi utca 53-59., továbbiakban: Kérelmező), mint kérelmező által Erdélyi Márton (lakcím: 2800 Tatabánya, Fő tér 11. I/1., továbbiakban: Kérelmezett) mint kérelmezett ellen a mobilkisokos.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a mobilkisokos.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.


INDOKOLÁS

1. A KÉRELEM

Kérelmező előadta, hogy a "kisokos" szóra és színes ábrára vonatkozó védjegy jogosultsággal rendelkezik, a Kérelmezett pedig Kérelmező engedélye nélkül használja a védjegyet, illetve azzal összetéveszthető kifejezést a kérelmezett domain névben, mely domain név alatt található oldalon hasonló szolgáltatást kínál, mint Kérelmező, ezáltal pedig az összetéveszthetőség veszélye fennáll.

Kérelmezettnek továbbá a „kisokos” szóra sem névhasználati joga nem áll fenn, sem jogos érdeke nem fűződik a név használatához, a kérelmezett domain regisztrációját megelőzően a szót tevékenységével összefüggésben nem használta, és az nem Kérelmezett közismert megnevezése, továbbá álláspontja szerint azért regisztrálta Kérelmezett a mobilkosokos.hu domain nevet, mivel ismerte Kérelmező tevékenységét, és mivel azonos tevékenységet folytat, így – az összetéveszthetőség okán – könnyebb volt a piacra lépése.

2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a domain név kiválasztásakor jóhiszeműen és körültekintően járt el, cégadatbázisból a www.e-cegjegyzek.hu által, illetve internetes tartalom útján a Google keresőjét használva, meggyőződött arról, hogy az általa választott név nem sérti másnak a jogát. A cégadatbázisban nem talált olyan társaságot, melynek elnevezése a kérelmezett domain név lett volna, továbbá a keresés sem eredményezett érdemi találatokat, csak olyan domain neveket talált, amik részben vagy a kisokos, vagy a mobil szót külön-külön tartalmazzák. Mivel több kisokos szóösszetételű oldalt is talált, fel sem merült benne az, hogy a kérelmezett domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlítana a kisokos.eu-ra, már csak a domain név végződése miatt sem.

Vitatta tovább azt is, hogy Kérelmezőével megegyező tevékenységet folytatna, mivel álláspontja szerint ő a kérelmezett domain név alatt sokkal komplexebb szolgáltatást nyújt, mint Kérelmező. Továbbá ezek a szolgáltatások nem csak a kérelmezett domain név alatt érhetőek el, hanem mobil alkalmazásként, mobilkisokos néven is. Az összetéveszthetőséggel kapcsolatban hivatkozott arra is, hogy az általa nyújtott mobilkisokos szolgáltatással kapcsolatban számos cikk született, melyek közül egyikben sem merült fel az, hogy ő a Kérelmezőével azonos, vagy hasonló szolgáltatást nyújtana.

A névhasználat és a közismert elnevezés körében pedig hivatkozott arra, hogy 2013. február 1. napjától a kérelmezett domain névvel megegyező vezérszavú társaság (Mobil Kisokos Kft.) ügyvezetője. Védekezésében elmondta azt is, hogy a kérelmezett domain nevet elsősorban azért választotta, mert elsődlegesen mobiltelefonos applikációkkal kíván foglalkozni, a kérelmezett domain név alatt található weboldal csak egy ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás.

Véleménye szerint a Kérelmező által kínált szolgáltatással az általa nyújtott szolgáltatás nem összetéveszthető, tekintettel arra, hogy előbbi papír alapú hirdetési forma, míg utóbbi teljes egészében on-line.

A „kisokos” szóval kapcsolatban kifejtette, hogy az véleménye szerint általánosan leíró jellegű köznyelvi kifejezés, s mint ilyen, kizárólagosan nem köthető a kérelmezőhöz. Továbbá véleménye szerint a Kérelmező védjegye nem vonatkozik valamennyi, a 35-ös osztályba foglalt szolgáltatásra, különösen nem az általa nyújtott szolgáltatást leíró, „on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózatra”, hanem csak a nyilvántartásban feltüntetett „Reklámozás, hirdetési tevékenység, kereskedelmi ügyletek intézése, kereskedelmi ügyletek adminisztrációja, irodai munkák” szolgáltatásokra.

3. KÉRELMEZŐ ÉSZREVÉTELE

Kérelmező a Mobil Kisokos Kft. nevével kapcsolatban előadta, hogy előfordulhat az, hogy a cégnév a cégjog szerint nem jogsértő, de az adott cégnév alatt folytatott tevékenység - mint jelen esetben, - valamely cég, személy védjeggyel biztosított jogait sérti.

Kiemelte, hogy nem általában a „kisokos” név használata a tilos, a korlátozás, csak a védjegy okiratban említett tevékenységekre vonatkozik. Véleménye szerint irreleváns, hogy Kérelmezett honlapja a hirdetéseken kívül további szolgáltatásokat is ad, mert az elsődleges bevételt mégis a kisokos védjeggyel érintett reklám-, hirdetés bevétel hozza, a honlap fő profilja pedig megegyezik Kérelmező szolgáltatásával.

Vitatta, hogy a Mobil Kisokos Kérelmezett közismert elnevezése lenne, arra való tekintettel is, hogy előadása szerint Kérelmezett ügyfelei gyakran keresek őket fel a Kérelmezett szolgáltatásával kapcsolatos problémákkal, mert abban a tévhitben vannak, hogy Kérelmezővel állnak szerződéses viszonyban.

Cáfolta továbbá Kérelmezett védjeggyel kapcsolatos állítását is, ugyanis előadása szerint az általa korábban mellékelt védjegyokirat szerint a 182230 és a 153576 lajstromszámú védjegy kiterjed a teljes 35. Osztályra, amely tartalmazza a "O0009 on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton" tevékenységet is, így a Kérelmezett adott tevékenység folytatására már csak ebből az okból sem jogosult.4. A DÖNTÉS INDOKLÁSA

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A nyilvános védjegy nyilvántartásból megállapíthatóan Kérelmező a jogosultja a 183747 lajstromszámú színes ábrás Kisokos védjegynek, illetve a 182230 lajstromszámú Kisokos szó védjegynek. Továbbá az is megállapítható, hogy Kérelmező a kifejezéssel összefüggésben régóta kínál szolgáltatásokat, mindezek alapján Kérelmező a kérelmezett domain névhez fűződő joga és jogos érdeke is megállapítható.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

A hiteles cégnyilvántartásból, és Kérelmezett előadásából megállapíthatóan Kérelmezett 2013.02.01. napjától – tehát jelen kérelem benyújtását megelőzően- az ügyvezetője a Mobil Kisokos Kft.-nek, mely társaság vezérszava szó szerint megegyezik a kérelmezett domain névvel. A mobilkisokos.hu oldalon található impresszum szerint a társaság az oldal üzemeltetője is. Megállapítható az is, hogy Kérelmezett a tulajdonosa a Mobil Kisokos elnevezésű applikációnak, mely a kérelem benyújtását megelőzően is elérhető volt az ügyfelek számára.

A kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom található, mely szorosan kötődik az előbb említett applikáció által kínált szolgáltatáshoz.

Kétségtelen, hogy a Kérelmezett által nyújtott szolgáltatás nagyban egyezik Kérelmezőével, de jelen eljárásban Döntnök kötve van az Eljárási Szabályzathoz, azon túlterjeszkedő döntést nem hozhat, és nem tartozik hatáskörébe egy esetleges védjegyoltalmi jogvita eldöntése sem.

Az RDSZ. szerint akkor van lehetőség a domain név visszavonására vagy a Kérelmező javára történő átruházására, amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt Kérelmezett rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.
A Kérelmezetthez kötődő társaság vezérszavának a kérelmezett domain névvel való azonossága alapot ad a névhasználati jog megállapítására. Ezen túlmenően az RDSZ. 30. alapján is megállapítható Kérelmezettnek a név a használatához fűződő jogos érdeke.

Kétségtelen tény, és maga a Kérelmező sem vitatta, hogy Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta. Ezt alátámasztja mind maga a domain név alatt található érdemi tartalom, a webes applikáció, a neten található applikációval foglalkozó cikkek, és az ahhoz köthető facebook oldal is. Ez az RDSZ 30.a.) pontja alapján önmagában megalapozza a név használatához fűződő jogos érdeket, ezért nem is szükséges annak további vizsgálatára, hogy a kérelmezett domain név mennyire közismert elnevezése Kérelmezettnek, vagy sérti-e esetlegesen egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

Az RDSZ. és a rendelkezésre álló adatok alapján Döntnök Kérelmezett rosszhiszeműségét sem látta bizonyítottnak, tekintettel arra, hogy ha az összetéveszthetőség az oldalon található szolgáltatás vonatkozásában még fenn is áll Kérelmező tevékenységével, de a kérelmezett domain név használatára nem csak Kérelmező jogosult, hanem az azonos cégnév és a jogos érdek alapján Kérelmezett is.
A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet nem találta alaposnak, és azt elutasította.

A Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek és a Kérelmezettnek, továbbá a Nyilvántartónak azzal, hogy a domain névre feljegyzett átruházási korlátozást az eljárás befejezésére tekintettel oldja fel.

Budapest, 2013. július 11.
Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum