Elfelejtettem a jelszót.

siematic

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a siematic.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A SieMatic Möbelwerke GmbH & Co. KG (székhely: August-Siekmann-Straβe1-5, 32584 Löhne), mint kérelmező (a továbbiakban: Kérelmező) által a San-Ko Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 112.), mint kérelmezett (a továbbiakban: Kérelmezett ) ellen a siematic.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a siematic.hu domain nevet San-Ko Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt SieMatic Möbelwerke GmbH & Co. KG Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a youtubetv.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. A KÉRELEM

Kérelmező előadta, hogy németországi gazdasági társaságként luxus konyha-berendezéseket gyárt, „SieMatic” márkaneve pedig egyike a világ vezető nemzetközi dizájner konyha-berendezési márkáinak. A „SIEMATIC” megjelölés vonatkozásában kizárólagos jogosultja a 006226385 lajstromszámú „SIEMATIC” közösségi szóvédjegynek, a 625904 lajstromszámú nemzetközi szóvédjegynek, valamint a 006874085 lajstromszámú közösségi színes ábrás védjegynek. Hivatkozott arra, hogy a kérelmezett domain név teljes mértékben azonos a társaság „SIEMATIC” megjelölésű védjegyeivel. Álláspontja szerint Kérelmezett a domain név regisztrálásával megsértette a Domainregisztrációs Szabályzatot, mert azt anélkül igényelte, hogy ahhoz joga, vagy jogos érdeke fűződött volna, továbbá megsértette Kérelmező védjegyhasználati jogát.

Előadta továbbá, hogy korábban Kérelmező és Kérelmezett között együttműködés állt fent, ez azonban nem terjedt ki a „SIEMATIC” védjegy domain névként történő regisztrálására és használatára. Kérelmezett az együttműködés megszűnte után jogosulatlanul tovább folytatta a Kérelmezői társaság „SIEMATIC” védjegyeinek, valamint a kérelmezett domain névnek a használatát, mely ellen kérelmezői társaság több ízben is fellépett, és kérte, hogy a domain nevet díjmentesen ruházza át Kérelmezőre, mint jogosultra. Erre azonban a Kérelmezett csak irreálisan magas ellenérték fejében lett volna hajlandó, melyről az írásos bizonyítékot kérelméhez csatolta. Álláspontja szerint ezáltal Kérelmezett rosszhiszeműsége is megállapítható a Domainregisztrációs Szabályzat alapján.

Továbbá véleménye szerint Kérelmezett a domain nevet szándékosan arra használta fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsa azáltal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult. Kérelmező ugyanis évtizedes reklámtevékenysége folytán a fogyasztók körében a megjelölés vonatkozásában széles körben ismert, és arról Kérelmezőre asszociálnak, Kérelmezett pedig ezt próbálta kihasználni azzal, hogy a kérelmezett domain nevet a www.siematic.us weboldalra irányította át, amelyen keresztül saját forgalmát kívánta növelni. Mindezek alapján pedig Kérelmezett magatartása kimeríti a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31.d.) pontjában foglaltak, mely szerint Kérelmezett rosszhiszeműsége szintén megállapítható.

Kiemelte, hogy Kérelmező és Kérelmezett között már nem állt fent semmilyen együttműködéses kapcsolat, mely feljogosítaná Kérelmezettet a „SIEMATIC” megjelölés használatára, kifogásolta továbbá, hogy jogosultként semmilyen ráhatása nincs arra, hogy a kérelmezett domain név alatt milyen tartalom jelenik meg.


2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

Kérelmezett védekezésében előadta, hogy ő a Kérelmező magyarországi képviselőjeként regisztrálta a domain nevet, és annak minden költségét azóta is ő állja. A Kérelmezőtől pedig a domain név átruházás tárgyában ajánlatot kapott, melyet elfogadott.
Mindezekre való tekintettel kérte az eljárás megszüntetését.

3. KÉRELMEZŐ ÉSZREVÉTELEI

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett által hivatkozott megállapodás köztük nem jött létre. Jelen eljárásban a kérelmét azért terjesztette elő, mert korábban megküldött ajánlatára Kérelmezett nem reagált, és azt csak azt követően fogadta el, hogy az eljárás megindult, így álláspontja szerint az nem vehető figyelembe.
A kérelmében foglaltakat továbbra is fenntartotta és kérte a kérelmezett domain név átruházását.

4. A DÖNTÉS INDOKLÁSA

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a Kérelmezett érdemi védekezése, az arra tett kérelmezői észrevétel, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (továbbiakban: RDSZ) szabályai alapján hozta meg döntését.

Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Megállapítható, hogy Kérelmező számos közösségi és nemzetközi védjegynek jogosultja a „SIEMATIC” megjelölés vonatkozásában, továbbá megegyező néven forgalmazott konyha-berendezéseiről széles körben ismert a fogyasztók körében, így a kérelmezett domain névvel megegyező „SIEMATIC” név vonatkozásában Kérelmező névhasználati joga és jogos érdeke is megállapítható.

Kérelmezett vonatkozásában ugyanakkor sem cégnév vagy védjegy alapján névhasználati jog a kérelmezett domain névvel összefüggésben nem állapítható meg, de Kérelmezett valószínűsítette, hogy korábban, a kérelmezett domain név 2001. május 15. napján történt regisztrációjakor Kérelmező szerződéses partnere volt, tudtával és beleegyezésével regisztrálta a domain nevet, és használta azt a Kérelmezőhöz köthető termékek forgalmazásával, értékesítésével kapcsolatban. Önálló névhasználati joggal azonban a megjelölés vonatkozásában azonban akkor sem rendelkezett, az kizárólag származékos volt Kérelmező hozzájárulása alapján.
A közöttük létrejött megállapodást Kérelmező azonban 2011. december 31-i hatállyal felmondta. Tekintettel arra, hogy Kérelmező a „SIEMATIC” megjelölés kizárólagos jogosultja, így úgy is rendelkezhet, hogy a névhasználati jogra vonatkozó esetleges korábbi felhatalmazását visszavonja. Ilyen esetben a visszavonással Kérelmezett névhasználati joga, illetve jogos érdeke kiüresedik.

Mindezek kapcsán Döntnök megjegyezni kívánja, hogy Kérelmezett védekezésében csak valószínűsítette, hogy ő a kérelmezett domain nevet Kérelmező hozzájárulásával regisztrálta, és használta, de egyértelmű módon nem igazolta, a hivatkozott megállapodást nem csatolta. Kérelmező pedig kifejezetten úgy nyilatkozott, hogy a közöttük korábban létrejött megállapodás nem tartalmazott engedélyt a „SIEMATIC” megjelölés domain névként történő regisztrálására és használatára.
Azt tehát a Döntnök nem tudta megállapítani, hogy a Kérelmezett a megjelölés domain névként történő használatára annak regisztrációjakor jogosult lett volna, azonban az egyértelműen megállapítható, hogy Kérelmezett a „SIEMATIC” megjelölés használatára 2011. december 31. napja óta semmilyen formában nem jogosult, Kérelmező az ellen kifejezetten fellépett, és kérte a domain név átruházását.

Mindezek alapján Döntnök Kérelmezettnek sem névhasználati jogát, sem jogos érdekét a kérelmezett domain név vonatkozásában nem tudta megállapítani.

Továbbá a Kérelmező által csatolt 2013. május 16. napján kelt e-mailből megállapítható, hogy a kérelmezett domain nevet, miután Kérelmező felhívta annak ingyenes átruházására, Kérelmezett ellenérték fejében lett volna hajlandó átadni. Továbbá Kérelmezett többszöri felszólítás ellenére, a domain név további használatával kizárta a jogosultat abból, hogy a domain nevet sajátjaként használja. Ezen az sem változtat, hogy a kérelmezett domain név jelenleg a siematic.us oldalra van átirányítva. Kérelmező alappal hivatkozott arra és kifogásolta, hogy semmiféle ráhatása nincs a Kérelmezett által használt domain név alatti honlapon esetlegesen hozzáférhetővé tett tartalomra.

A kifejtettek alapján a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 31.a. b. és d. pontjai alapján Kérelmezett rosszhiszeműségét is megállapította.
Mivel fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.
A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2013. december 13.
Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum