Elfelejtettem a jelszót.

gates


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

      A gates.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

Dr. Szamosi Katalin ügyvéd (S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda, székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 113.) által képviselt The Gates Corporation, Denver, Colorado Kérelmező által a Stanker Kft.   (1135 Budapest, Szent László u. 26.) Kérelmezett ellen a gates.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a gates.hu domain nevet a Stanker Kft. Kérelmezettől visszavonja és a név a The Gates Corporation Kérelmező részére történő átruházását rendeli el.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

A gates.hu domain név ügyében a The Gates Corporation gazdasági társaság meghatalmazott képviselője útján kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. Kérelmező megbízásából eljárva Dr. Szamosi Katalin ügyvéd (S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda, székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 113.) 2009. május 25-én nyújtotta be – a meghatalmazás és névhasználati jogosultságát igazoló okiratok csatolása mellett - elektronikus úton kérelmét, melyben mul-t-lock.hu domain név Kérelmezettől való visszavonására és átruházását kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) a Stanker Kft.-t   (1135 Budapest, Szent László u. 26.) jelölte meg.

 

A kérelemben – az okiratok másolatának megküldésével bizonyítottan - előadottak szerint a Kérelmező 1979. július 23-ai elsőbbséggel jogosultja a 121 998 lajstromszámú "gates" nemzeti szóvédjegynek a 7., 12. és 17. áruosztályokba tartozó áruk tekintetében. A hivatkozott védjegy a "gates" szó oltalmazza, ennek megfelelően a védjegy oltalma alapján a Kérelmező a védjegy árujegyzékébe tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában kizárólagosan jogosult a "gates" megjelölés használatára. A Kérelmező a világon az egyik legismertebb autóipari szerszámokat és alkatrészeket, ezen belül gépkocsi motorokhoz használt ékszíjakat gyártó cég, amely termékeivel világszerte, így Magyarországon is jelen van. A Kérelmezett Stanker Kft. 2000. március 26-án regisztráltatta a "gates.hu" domain nevet a www.domain.hu weboldalon található hivatalos whois record információk alapján. A domain név alatt található www.gates.hu weboldal tartalma megegyezik a Kérelmezett www.stanker.hu weboldalának tartalmával. A www.gates.hu, illetve a www.stanker.hu weboldalakon a Kérelmezett tevékenységét, szolgáltatásait és az általa forgalmazott termékeket mutatja be és népszerűsíti. A weboldalon található információk szerint a Kérelmezett többek között különböző szerszámok és alkatrészek, ezen belül ékszíjak forgalmazásával és eladásával foglalkozik.

 

A hivatkozott védjegy érvényes magyarországi oltalma alapján egyértelműen megállapítható, hogy a "gates" név a Kérelmező javára a hatályos magyar jog által védett név. A fentiek alapján a Kérelmező javára a magyar jog által védett név és a vitatott domain név között fennálló azonosság, illetve megtévesztő hasonlóság vizsgálata során a "gates" nevet kell a gates.hu domain névvel összevetni. Az összevetés alapján - tekintettel arra, hogy a magyarországi domainekre utaló .hu országkód az összehasonlítás során nem vehető figyelembe - megállapítható, hogy a domain név azonos a Kérelmező javára magyar jog által védett "gates" névvel. A domain név tehát azonos egy olyan névvel, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar jog által védett név. Kérelmező előadta továbbá, hogy a Kérelmezett álláspontja szerint tisztességtelenül használja a domain nevet, a használattal a felhasználók megtévesztésére törekszik. A fent kifejtettek, a hivatkozott védjegy árujegyzéke és a Kérelmezetti weboldalon talált információk alapján megállapítható, hogy a felek ugyanazon gazdasági szektorban, azonos piacon tevékenykednek, közelebbről a gépek, szerszámok és ékszíjak piacán. A Kérelmezett olyan termékeket is forgalmaz, amelyek a Kérelmező termékeivel közvetlenül versenyző termékeknek minősülnek. E tekintetben ismételten hangsúlyozzuk, hogy a Kérelmező világszerte az egyik legismertebb, gépkocsi motorokhoz használt ékszíjakat gyártó cég. A Kérelmező www.gates.com/europe/ weboldalán a Kérelmező által Magyarországon is forgalmazott és értékesített termékekről található leírás. Azzal, hogy a Kérelmezett használja a "gates.hu" domain nevet, a felhasználók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy kizárólagos forgalmazási jogot vagy licenciát feltételező üzleti kapcsolat van a Kérelmező és a Kérelmezett között, illetve hogy a Kérelmezett az egyetlen olyan cég, amely Magyarországon a Kérelmező termékeit forgalmazza. Kérelmező ezzel szemben a Kérelmezett részére sem kizárólagos forgalmazási jogot, sem pedig védjegyhasználati engedélyt nem adott a hivatkozott védjegy tekintetében, a Kérelmező és a Kérelmezett között semmiféle jogi kapcsolat nem áll fenn, a domain név által keltett benyomás tehát nem felel meg a valóságnak. Sőt, a valóság éppen ezzel ellentétes, mivel a Kérelmező védjegyéből képzett domain (gates.hu) alatt a Kérelmezett honlapjával azonos tartalom található, amelyen a Kérelmezett hirdeti saját cégét, valamint a Kérelmezőével versengő árukat.

 

Miután a fentiekben részletesen is kifejtett kérelmezői álláspont szerint  Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint a kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényeltem illetőleg arra, hogy a név felhasználása rosszhiszeműen történik, Kérelmező a Regisztrációs Döntnöktől kérte a gates.hu domain névnek a kérelmezettől történő visszavonását és a Kérelmező részére történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet elektronikus úton küldte meg a Kérelmezettnek. Az értesítés tartalmazta, hogy a kérelemben foglaltakban előadottakkal szemben érdemi védekezés előterjesztésére 30 munkanapon belül lett volna lehetőség: ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a kérelemben foglaltakat nem vitatják, és az eljáró Döntnök a megküldött anyagok alapján hozza meg döntését. Kérelmezett e felhívásra a nyitva álló határidőn belül nem válaszolt.

 

A Regisztrációs Döntnök erre tekintettel az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárás során megállapította, hogy a gates.hu domain név alatt – a Kérelemben előadottakkal egyező módon – a felhasználókat a Stanker Kft. – a saját weboldalával (http://www.stanker.hu/site/index.html) egyező tartalmú oldalaira (http://www.gates.hu/site/index.html) irányítja át.

 

Az Eljárási Szabályzat 29. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, illetőleg ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Szabályzat 30. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. A jogos érdek abban az esetben is bizonyítható, ha a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése, illetőleg ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A Regisztrációs Döntnök úgy találta, hogy Kérelmezett részéről a név használatához fűződő jogos érdek a rendelkezésre álló dokumentumok és adatok alapján nem bizonyítható, a Kérelmezett a bizonyítás lehetőségével nem élt, az eljárásban érdemi védekezést nem terjesztett elő.

 

A Regisztrációs Döntnök úgy találta, hogy az Eljárási Szabályzat 29. a) pontja  összefüggésében úgy a domain név igénylésével, mint használatával kapcsolatos rosszhiszeműség bizonyítható, a Kérelmezett a regisztráció során olyan kifejezés domainkénti használatba adását kérte, melynek használatára nem volt jogosult. Az Eljárási Szabályzat 31. d.) pontja  a rosszhiszeműség különös jogcímeként jelöli meg azt az esetet, mikor a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg. A tárgyi ügyben a névhasználattal való rosszhiszemű visszaélés ezen feltételei is fennállnak, bizonyítást nyertek.

 

Mindezekre tekintettel Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 34. pontja alapján elrendeli gates.hu domain név Kérelmezettől történő visszavonását és a Kérelmező részére történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2009. augusztus 13.

 

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum