Elfelejtettem a jelszót.
Infomediátor » Tanácsadó testület » Szervezeti és Eljárási Szabályzat

Az Alternatív Vitarendező Fórum  kertén belül működő Tanácsadó Testület

Szervezeti és Eljárási Szabályzata

 

1. § A Tanácsadó Testület fogalma

 

1.1. A Tanácsadó Testület a NYILVÁNTARTÓ megbízása alapján az INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda (a továbbiakban: Infomediátor) keretei között működő, felkért független szakértőkből álló bizottság, amely a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseivel összhangban, a  még nem delegált domain nevek delegálhatóságával  összefüggő panaszügyekben foglal állást, illetőleg iránymutatásaival, elvi állásfoglalásaival támogatja a DOMAIN nevek delegálásának jogszerűségét.

1.2. A Tanácsadó Testület tevékenységét a jelen Szervezeti és Eljárási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltakkal összhangban, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével végzi.

 

2.§ A Tanácsadó Testület állásfoglalásai

2.1. Elvi állásfoglalás

2.1.1. A Tanácsadó Testülethez – az INFOMEDIÁTOR útján - a NYILVÁNTARTÓ fordulhat elvi állásfoglalásért, a DOMAIN NEVEKNEK a DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT rendelkezéseivel összhangban lévő delegálhatóságával összefüggő jogi kérdésekkel kapcsolatban.

2.1.2. A Tanácsadó Testülethez elvi állásfoglalás iránti kérelemmel fordulhat az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesület (ISZT) is abban az esetben, ha a Domainregisztrációs Szabályzat értelmezésével vagy a domain regisztráció, illetve nyilvántartás során követendő eljárással kapcsolatban általános, elvi jellegű iránymutatás igénye jelentkezik.

2.2. Eseti állásfoglalás

2.2.1.  A Tanácsadó Testület eljárását - a Domainregisztrációs Szabályzat 9. pontjában foglaltak és a jelen Szervezeti és Eljárási Szabályzat rendelkezései szerint, - bármely REGISZTRÁTOR útján igényelheti az is, akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy egy feltételesen használatba adott domain név delegálása a Szabályzatba ütközik.

2.2.2. Abban az esetben, ha a Nyilvántartó álláspontja szerint az igény teljesítése a Domainregisztrációs Szabályzatba ütközik, úgy a delegálás elutasításától számított 14 napon belül a  Domain igénylő a Regisztrátoron keresztül a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalását kérheti.

 

3.§ A Tanácsadó Testület eljárási díjának megfizetése

3.1. A Tanácsadó testület eljárási díját  az IGÉNYLŐ REGISZTRÁTORA köteles megfizetni, ha a Tanácsadó Testület állásfoglalásában úgy dönt, hogy a konkrét DOMAIN NÉV a konkrét IGÉNYLŐ számára nem delegálható. Ellenkező esetben a díjat

a) A Tanácsadó Testület eljárását kezdeményező REGISZTRÁTOR köteles megfizetni, ha valamely név delegálásával szemben kifogással élt, vagy

b) a NYILVÁNTARTÓ viseli, ha valamely név delegálásával szemben a NYILVÁNTARTÓ élt kifogással és a REGISZTRÁTOR ezért kezdeményezte a Tanácsadó Testület eljárását.

3.2. REGISZTRÁTOR jogosult az eljárással kapcsolatos költségeit megbízója felé továbbhárítani.

 

4. § A Tanácsadó Testület tagjai és működtetése

4.1. A Tanácsadó Testület, a Nyilvántartótól független Alternatív Vitarendező Fórum keretében működik, amelyet az Infomediátor üzemeltet.

4.2. A Tanácsadó Testület tagjává az a 24. életévét betöltött magyar állampolgár jelölhető, aki az informatikai, elsősorban az Internettel kapcsolatos szakmai (első sorban jogi, üzleti, társadalomtudományi, szervezeti és szervezéstudományi) kérdésekben kellő jártasságot és gyakorlatot szerzett, ugyanakkor vele szemben a jelen Szervezeti és Eljárási Szabályzat (továbbiakban SZESZ) szerinti kizáró ok nem áll fenn.

4.3. A Tanácsadó Testület legalább 4 főből áll. A Testület minden Tagjának rendelkeznie kell megfelelő szakirányú  egyetemi végzettséggel. A Testület munkáját az Infomediátor segíti. A Testület Tagja e minőségében eljárva utasítást senkitől sem fogadhat el.

4.4. A Tanácsadó Testület tagjává, póttagjává és tisztségviselőjévé való jelölés, illetve  a visszahívás  joga az ISZT-t illeti meg. Nem jelölhető tagként olyan személy, aki bármely REGISZTRÁTORRAL munkaviszonyban , vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll . A Tanácsadó Testület jelölt tagja a jelölés elfogadásakor elfogulatlanságáról nyilatkozik.

4.5. A Tanácsadó Testület tagjává jelölt személy a jelölés elfogadásáról vagy elutasításáról írásban nyilatkozik. A jelölés elfogadásával a Testület Tagjává válik, e minőségben végzett tevékenysége vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. A Testület Tagja köteles legjobb tudása, képességei szerint a Testület munkájában közreműködni, függetlenül és pártatlanul állást foglalni, a hatályos jogszabályokat betartani, és azok betartatására törekedni. A Testület által hozott döntésekért, állásfoglalásokért a Tag a polgári jog szabályai szerint felelősségre nem vonható. A Póttagra a Tagra vonatkozó szabályok irányadók.

4.6. A Tanácsadó Testület tagjával a jelölés és annak elfogadása alapján az Infomediátor megbízási szerződést köt a Domainregisztrációs Szabályzat és a jelen SZESZ előírásainak megfelelően e minőségben történő tevékenység kifejtésére.

4.7. A Tagságra való megbízás minden év december 31-ig szól, amely automatikusan további egy évre meghosszabbodik, amennyiben ezen időpont előtt legalább két hónappal az ISZT  az Infomediátor és a Tag felé írásban (hagyományos vagy elektronikus okiratban) nem jelzi visszahívására irányuló szándékát. Visszahívás esetén az Infomediátor a taggal kötött megbízási szerződést felmondja. A Testület Tagját csak abban az esetben lehet a Testületből visszahívni, ha a jelen Szabályzatban foglaltakat megsértette, vagy - körülményei változása folytán - a Taggal szemben támasztott alapvető követelményeknek már nem felel meg, így különösen, ha a 4.4. pont. szerinti összeférhetetlenségi helyzet áll elő. Mielőtt az erre vonatkozó szerződést megkötné, vagy függetlenségét bármely módon befolyásoló más körülmény bekövetkezte várható, a Tag ezt a Tanácsadó Testület Elnökének és az ISZT Elnökségének köteles bejelenteni, ha a körülmény bekövetkezik, lemondását haladéktalanul felajánlani.

4.8. A Testület Tagja bármikor benyújthatja lemondását, illetve a SZESZ-ben meghatározott esetekben köteles lemondani. A lemondást az Infomediátor vezetőjének kell címezni, aki azt az ISZT részére továbbítja. Lemondás esetén a Tanácsadó Testületben betöltött tagság a lemondó nyilatkozatban megjelölt dátummal, ilyen hiányában a lemondó nyilatkozatnak az Infomediátor vezetőjéhez történő beérkezésének napjával szűnik meg. A lemondás egyben a megbízási szerződést is megszünteti.

4.9. A Testület Tagját kifejtett szakértői tevékenységéért (a megbízási szerződés alapján meghatározott összeg szerint) díjazás illeti meg.

4.10. Valamely Testületi Tag tartós akadályoztatása esetén (betegség, szabadság, külföldi távollét) - ha távolléte ideje előre láthatóan a 60 napot meghaladja - póttagot lehet felkérni. Az akadályoztatást a tag lehetőség szerint előre bejelenti köteles. A Póttag felkérésének szabályai és a Testületben végzett tevékenysége a Tagéval azonosak, kivéve, ha az Elnök, Elnökhelyettes vagy a Titkár feladatait kell átvenni, melyre csak a Testület rendes tagja jogosult, ideiglenes megbízatása idejére az ő helyére lehet póttagot jelölni. A Jelölés és a helyettesítési rend megszabása vonatkozásában az ISZT jogait fenntartja, ám a testület véleményét figyelembe veszi. A póttag megbízatása a rendes tag távollétének idejére szól, díjazása ehhez igazodik. Ha a Testület Tagja feladatait huzamos távollét miatt nem tudja ellátni, és helyére póttag lépett, erre az időre az arányos díjazása nem a Tag, hanem a Póttag részére kerül - eseti megbízási szerződés alapján - kifizetésre.

4.11. A Tanácsadó Testület postacíme:

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38.

4.12. A Tanácsadó Testület tevékenységéről az Internet útján folyamatosan tájékoztatja a nagyközönséget. Internetes elérhetősége: infomediator.hu,  www.domain.hu

 

 

5. § A Tanácsadó Testület szervezete

5.1. A Tanácsadó Testület Tagja részt vesz a Testület döntéshozatali folyamatában, szavazati joggal rendelkezik.

5.2. A Tanácsadó Testület tisztségviselői az Elnök, az Elnökhelyettes és a Titkár.

5.3. Az Elnök irányítja és szervezi a Testületi szakmai munkát, gondoskodik a döntések előkészítéséről, szakmailag irányítja a döntéshozatali folyamatot, gondoskodik az Állásfoglalások írásba foglalásáról, az érintettek felé történő kikézbesítéséről, az Állásfoglalások közzétételéről. Kapcsolatot tart az Infomediátorral, amely a Testület adminisztratív munkáját segíti.

5.4. Az Elnökhelyettes az elnök távolléte (akadályoztatása) esetén ideiglenesen, lemondása vagy visszahívása esetén az új Elnök hivatalba lépéséig gyakorolja az elnöki jogokat.

5.5. A Titkár kapcsolatot tart a médiákkal, szervezi a nagyközönség és a szakma tájékoztatását, gondoskodik a Testület weblapjának frissítéséről. A Testület nevében sajtónyilatkozatot kizárólag az Elnök és a Titkár tehet. A Testület jogi végzettséggel rendelkező tagjai - az Elnök által irányítva - mint Előadó Tanácsnokok foglalkoznak az egyes, a Testület elé kerülő konkrét esetek feldolgozásával, a döntéshozatalra való előkészítésével, a döntés vonatkozásában szakmai javaslatot tesznek, az esetet a Testület többi tagjával ismertetik.

5.6. A Tanácsadó Testület saját tagjai közül Elnököt és Elnökhelyettest választ. Elnökké és Elnökhelyettessé csak állam- és jogtudományi végzettséggel rendelkező Tag választható.

5.7. A Tanácsadó Testület döntéshozatalát figyelemmel kíséri, a döntéshozatali folyamatban tanácskozási joggal igen, de szavazati joggal nem rendelkezik az Infomediátor vezetője, a Nyilvántartó képviselője, illetőleg ezek megbízottja.

5.8. A Tanácsadó Testülethez intézett beadványokat az Infomediátor Titkárságának (1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38.). kell címezni.

 

6. § A Tanácsadó Testület döntéshozatali rendje

6.1. A Tanácsadó testület eljárásának megindítása

6.1.1. A Tanácsadó Testület eljárását a Panaszos a Domainregisztrációs Szabályzat 9.1. pontjában foglaltak szerint az általa foglalt Regisztrátornál terjesztheti elő olyan határidővel, hogy a feltételes használatba adott, kifogásolt domain kihirdetésének kezdő napjától számított 8 napon belül a nyilvántartásban rögzíteni tudja, illetve 14 napon belül a panaszt annak indokaival és az azt alátámasztó iratokkal együtt  benyújtsa. Amennyiben a panasz tényének rögzítése 8 napon belül megtörténik ugyan, de a panasz 14 napon belüli előterjesztése nem, úgy az eljárás nem indul meg.

6.1.2. A határidőben és szabályosan benyújtott panaszról a Panaszolt domain igénylőt Regisztrátora értesíti azzal, hogy nyilatkozhat az igény visszavonásáról, illetve biztosítékot adhat az eljárási díj megfizetésére, a panasszal szemben választ terjeszthet elő, és csatolhatja az álláspontját alátámasztó iratokat olyan határidővel, hogy azt Regisztrátora a domain bejegyzett feltételes használatba kerülésének kezdőnapjától számított 22 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja. Amennyiben a domain igény visszavonása a Panaszolt Regisztrátora részéről határidőben nem kerül rögzítésre, úgy vélelmezni kell, hogy a domain név delegálása iránti igényét fenntartja, és az eljárást meg kell indítani.

6.1.3. Ha a domain igénylő a Nyilvántartó elutasító döntésével szemben igényli a Tanácsadó testület eljárását, akkor azt Regisztrátorán keresztül az elutasítástól számított 14 napon belül indokainak és az azt alátámasztó iratoknak benyújtásával kell előterjesztenie. A Nyilvántartó ez esetben 8 napon belül válasziratával együtt megküldi az ügyet az Infomediátor Titkárságának a Tanácsadó testület eljárásának megindítása céljából.

6.2. Döntéshozatali eljárás rendje

6.2.1. A Tanácsadó Testület folyamatosan működik, az ügyeket a jelen §-ban foglalt szabályok szerint elektronikus úton intézi. A döntéshozatalt a csak a TT tagjai és az 5.7. pontban megjelölt személyek számára hozzáférhető, zárt levelezőlista és a döntéshozatalt segítő, zárt, egyedi azonosítók igénybe vételével elérhető adatbázis támogatja.

6.2.2. A napirendre tűzés az ügyek beérkezési sorrendjében történik. A Nyilvántartó a beérkezett panaszról, illetőleg állásfoglalás kérési szándékáról az Infomediátor Vezetőjét értesíti, egyidejűleg az ügyhöz kapcsolódó valamennyi iratot a TT döntéshozatalát segítő adatbázisba feltölti. Az Infomediátor vezetője ezt követő egy munkanapon belül értesítést küld a TT elnökének és elnökhelyettesének az új ügy beérkezésről, valamint arról, hogy a tárgyi ügyben a Nyilvántartó kérte-e a domain név használatának felfüggesztését.

6.2.3. Amennyiben Nyilvántartó a domain név használatának felfüggesztését kérte, a TT elnöke (akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, mindkettőjük esetleges akadályoztatása esetén az erre felhatalmazott Testületi Tag) és Titkára a Domainregisztrációs Szabályzat szerint eljárva két munkanapon belül döntést hoz a felfüggesztés kérdésében. A felfüggesztést elrendelő döntésről a TT – az Infomediátor Titkársága útján – a Nyilvántartónak küldi meg, aki a panaszost és a panaszoltat a döntésről – annak megküldésével – a Regisztrátor útján haladéktalanul tájékoztatja.

6.2.4. A TT elnöke a panasz beérkezését követő egy munkanapon belül a TT zárt levelezőlistáján keresztül értesíti a tagokat arról, hogy új ügy érkezett be. Az értesítés tartalmazza az ügy megnevezését (ügyszám, panaszos, panaszolt, az állásfoglalást kérő szervezet, illetőleg tárgybeli domain név). A Tagoknak ezt követően egy munkanap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy az ügy döntéshozatalra való elkészítését vállalják. Erről a TT elnökét és a többi tagot a TT zárt levelezőlistáján keresztül elküldött üzenettel értesítik. Amennyiben e határidőn belül egyetlen tag sem tesz ilyen bejelentést, úgy az előkészítő személyét a határidő elteltével a TT elnöke jelöli ki. A TT elnöke (akadályoztatása esetén a Titkár) ezt követő egy munkanapon belül az ügyet napirendre tűzi, az Előadó Testületi Tagot megjelöli és az ügy döntéshozatalra való előkészítésére határnapot tűz ki (szignálás).

6.2.5. Sem előadóként sem szavazóként nem vehet részt valamely állásfoglalás meghozatalában az a Testületi Tag, aki az adott ügyben érintett Panaszos(ok) vagy Panaszolt(ak) bármelyikével munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy  az elmúlt 3 évben ilyen jogviszonyban állt, illetve  velük valamilyen üzleti kapcsolatban áll vagy állt, vagy ilyen kapcsolat létesítését számára kilátásba helyezték, vagy bármely egyéb okból elfogult.

6.2.6. Az Előadó Testületi Tag kötelezettsége, hogy a szignálást követő nyolc munkanapon belül az ügyet döntéshozatalra előkészítse, az – indokolt - határozati javaslatot elkészítse és a Tanácsadó Testület tagjait erről a TT belső levelező listáján keresztül történő megküldésével tájékoztassa.

6.2.7. A TT tagjai a tervezethez három munkanapon belül szólhatnak hozzá: érdemi észrevételeket terjeszthetnek elő vagy más módosító indítványokat tehetnek (megvitatás). A vita során kialakított álláspont vagy álláspontok vonatkozásában a Testület konszenzusra törekszik. A megvitatás befejeztével az Előadó Testületi Tagnak 4 munkanap áll rendelkezésére ahhoz, hogy – az érdemi észrevételek és egyéb indítványok figyelembe vételével – a konszenzusosnak tekinthető végleges állásfoglalás tervezetét előkészítse és erről  a Tanácsadó Testület tagjait a tervezet a TT belső levelező listáján keresztül történő megküldésével tájékoztassa. Legkésőbb a határidő elteltét követő munkanapon az Elnök a döntési javaslatot szavazásra bocsátja. Ezt követően 2 napon belül kerül sor a végszavazásra: a Testület Állásfoglalásának az a döntés minősül, mely legalább 3 támogató szavazatot kap (szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt). A Tag csak a javaslat mellett vagy ellen szavazhat, tartózkodásra nincs mód, különvélemény megfogalmazására azonban lehetősége van.

6.2.8. A Testület Állásfoglalásának írásba foglalására (elkészítésére) a Titkárság igénybe vételével az Előadó Testületi Tag köteles. Az állásfoglalás ezt követően a Tanácsadó Testület weboldalán haladéktalanul közzétételre kerül.

6.2.9. A Tanácsadó Testület a Titkárságon keresztül az ügyben érintett Regisztrátor(ok)nak és a Nyilvántartónak az Állásfoglalást ellátott elektronikus küldeményként a kapcsolattartó elektronikus levélcímére küldi meg, 5.000 Ft eljárási díj megfizetése ellenében lehetőség van arra, hogy az Infomediátor titkárságától az Igénylő vagy az ügyben érintett bármely érintett fél az állásfoglalás papíralapú dokumentum formájában történő kiadmányozását is kérje: ebben az esetben a Tikárság a kiadmányra „az eredetivel egyező” szöveget vezeti rá, s azt a TT bélyegzőjével látja el.

6.2.10. A kisebbségben maradt véleményt képviselő Testületi Tagnak joga van ahhoz, hogy az Állásfoglalásban különvéleményének adjon hangot, s azt az állásfoglaláshoz fűzve, annak mellékleteként közzétételre kerüljön.

6.2.11. Amennyiben Nyilvántartó a Tanácsadó Testülettől valamely kérdésben elvi állásfoglalás meghozatalát kérte, a TT elnöke a 6-7. pontban foglaltaktól eltérően az elvi állásfoglalás előkészítésére 20 munkanap, megvitatására 5 munkanap, az állásfoglalás véglegesítésére 5 munkanap, a szavazásra 5 munkanap áll a tagok rendelkezésére. Az Elvi Állásfoglalást a Titkárság elektronikus úton küldi meg a nyilvántartónak.

 

7. § Az Állásfoglalás és formai követelményei

7.1. A Tanácsadó Testület Állásfoglalását a Testület nevében hozza.

7.2. Az Állásfoglalás Fejlécből, Felvezető szövegből, a Kérdésfelvetésből, a Döntésből, a Döntés indokolásából valamint a Záradékból áll.

7.3. A Fejléc a Tanácsadó Testület megnevezését tartalmazza. Ezt követően külön sorban, középre zárva kell feltüntetni az Állásfoglalás számát, meghozatalának időpontját, a következők szerint: sorszám/év, majd zárójelben az Állásfoglalás elfogadásának hónapja római, az Állásfoglalás elfogadásának napja arab számmal.

7.4. A Felvezető szöveg megnevezi az ügyszámot, amelyen az eset iktatásra került, utal arra, hogy az eset a Tanácsadó Testület előtt a SZESZ szerinti rendben megtárgyalásra került, megnevezi azt a napot, mikor az állásfoglalás megszületett, s rögzíti a döntés körülményeit (hány testületi tag vett részt a szavazásban, ebből hányan szavaztak igennel, nemmel), s utal arra, hogy az elfogadott állásfoglalás többségi vagy egyhangú véleménynek minősül. Amennyiben az ügyet vagy ügyeket a Tanácsadó Testület elé utaló Nyilvántartó vagy Regisztrátor konkrét kérdést is megfogalmazott, ennek szövegét is ismertetni kell.

7.5. A Döntés a Testület egyhangú vagy többségi véleményét megjelenítő határozott állásfoglalás az Állásfoglalás hatálya alá tartozó Tanácsadó Testület elé küldött ügyben vagy ügyekben. A döntés szövege félkövér betűkkel kerül kiemelésre.

7.6. Az Indokolásban meg kell jelölni az Állásfoglalás kérésével kapcsolatosan lényeges előzményeket, ismertetni kell a tényállást. Ismertetni kell a Döntésben kifejtett vélemény megalapozásául szolgáló jogi érveket, hivatkozásokat. Az Indokolásnak terjedelmi korlátai nincsenek. Amennyiben az ügyet vagy ügyeket a Tanácsadó Testület elé utaló Nyilvántartó vagy Regisztrátor konkrét kérdést is megfogalmazott, a kérdések megválaszolása nem mellőzhető.

7.7. A Záradék utal az esetleges különvéleményre, arra, hogy az az Állásfoglalás esetleges mellékletét képezi, s tudatja, hogy a Tanácsadó Testület a weblapján a döntést közzé teszi. A záradék részét képezi az irat elektronikus kiadásának dátuma, valamint az Elnök, a Titkár nevének feltüntetése.

 

8. § Egyéb rendelkezések

8.1. A jelen Szervezeti és Eljárási Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Domainregisztrációs Szabályzat előírásai, valamint a hatályos jog irányadó. A SZESZ-ben nem szabályozott ügyrendi és más kérdésekben a Testület eljárása rendjét maga alakítja ki.

8.2. Jelen Szervezeti és Eljárási Szabályzat 2011. június 1-én lép hatályba.

 

Budapest, 2011. május 30.

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum