Elfelejtettem a jelszót.

online-kisokos

 


REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

az online-kisokos.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

Az Expressz Magyarország Média Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kérelmező által a Maelektronika 2000 Kft. Kérelmezett ellen az   online-kisokos.hu  domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök az online-kisokos.hu domain nevet a Maelektronika 2000 Kft.  Kérelmezettől  visszavonja.

 

Indokolás


 I.             Kérelem


 A Kérelmező a javára regisztrált Kisokos szóvédjegyre (lajstromszám: 153576) hivatkozott, amely névhasználati jogát megalapozza. Kérelméhez csatolta a 153676 lajstromszámú kivonatot.


 Kérelmező előadta, hogy a  védjegyek és földrajzi árujelzők tilalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. §-a értelmében a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a Kisokos és az azzal összetéveszthető megjelöléseket kizárólag a Kérelmező használhatja, más személy legfeljebb csak az Expressz engedélyével, ilyen engedéllyel azonban a Kérelmezett nem rendelkezik.


 Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett számára delegált online-kisokos.hu Domain sérti a Kérelmező jogait. A domain nyilvánvalóan megtévesztő, hiszen nem alkalmas az Expressz termékeiről, szolgáltatásaitól való megkülönböztetésre, a fogyasztók a kifogásolt domainról az Expressz védjegyoltalmát képező Kisokos szóvédjegyre asszociálnak. A fogyasztók azt hihetik, hogy a domain is az Expresszhez tartozik, így a kifogásolt domain használata esetén a Kérelmezett könnyedén szerezhet olyan látogatókat, akik az Expressz által nyújtott szolgáltatást szándékozták igénybe venni. Kérelmező hangsúlyozta, hogy a Domain inkább kapcsolatot teremt az Expressz által levédetett  védjegyekkel és az Expressz lapokkal, mintsem megkülönböztetne, elhatárolna azoktól.


 A Domain használata ezen kívül Kérelmező álláspontja szerint jogszabályba ütközik, mivel az védjegybitorlást valósít meg Kérelmező sérelmére.


 Kérelmezett a domain név igénylésével megsértette a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1., 2.2.2. a. és c. valamint a 2.3.2. pontjait.


 Kérelmezett eljárása azért rosszhiszemű, mert a domain igénylése előtt meg kellett volna győződnie a közhiteles nyilvántartásból arról, hogy igénye sérti-e más jogát, ezt azonban elmulasztotta.


 A Kérelmező a domain név visszavonását kérte, átruházás iránt nem terjesztett elő kérelmet. 


  

 II.           Érdemi védekezés


 A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet a regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatában foglaltaknak megfelelően elektronikus úton megküldte a Kérelmezett részére, azzal a figyelmeztetéssel, hogy az érdemi védekezés hiánya esetén a kérelemben foglaltak elismerését kell vélelmezni. A címzett elektronikus postafiókjába való sikeres kézbesítésről a visszaigazolás megérkezett. A Kérelmezett ennek ellenére nem terjesztett elő érdemi védekezést az arra nyitva álló határidő alatt.


  

 III.          Regisztrációs Döntnök megállapításai


  

 

Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

 

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik
A Kérelmező a névhez fűződő jogát a Kisokos szóvédjegyből eredő oltalomra alapította. Bár a Kérelmező által csatolt védjegy okirat a Kisokos Direktory Kft. javára szól, és Kérelmező a jogutódlás vonatkozásában nem nyilatkozott, a Döntnök a cégnyilvántartásból megállapította, hogy a védjegy jogosultja beolvadt a Kérelmező társaságba, így Kérelmező e vonatkozásban a védjegyjogosult jogutódjaként jogosult fellépni.

 A Döntnök másodjára vizsgálta, hogy a Kisokos szóvédjegy és az online-kisokos.hu domain név között megállapítható-e azonosság, hasonlóság, illetve összetéveszthetőség. E vonatkozásban a Döntnök leszögezi, hogy az internetes szolgáltatások világában az olyan szavak, mint „net”, „web” és a jelen esetben releváns „online” nem bírnak megkülönböztető jelzővel, ezek csupán a szolgáltatásoknak a felhasználókhoz történő eljuttatásának módját, a kommunikációs csatornát jelzik. A megkülönböztető értéket a kérelmezett domain név vonatkozásában a „kisokos” szó képezi, amely azonos a Kérelmező javára védett szóvédjeggyel.


 Kérelmezett érdemi védekezése hiányában az eljárás adataiból nem lehett olyan körülményt megállapítani, amely Kérelmezettnek a kisokos szó vonatkozásában fennálló jogát vagy jogos érdekét bizonyítaná. A jog illetve jogos érdek hiányát azonban alátámasztotta az is, hogy a kérelmezett domain név alatt tartalom nem érhető el.


 

Mivel az Eljárási Szabályzatban az adott domain név visszavonására és átruházására alapot adó meghatározott feltételek fennállását az eljáró Regisztrációs Döntnök megállapította, így a rendelkező részben leírtak szerint határozott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2010. március 18.

 

 

 

 
 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum