Elfelejtettem a jelszót.

mix

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

                 a mix.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A RAPID Press Kft. Kérelmező által Farkas Tamás Kérelmezett ellen a mix.hu domain név tárgyában  indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a mix.hu domain nevet Farkas Tamás Kérelmezettől visszavonja és annak  a Rapid Press Kft. Kérelmező részére történő átruházását rendeli el.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

 

Kérelmező, kiadója a MIX elnevezésű időszaki lapnak, amely mint szórakoztató magazin havi kiadásban, 30.000 példányszámban megjelenő, országos terjesztésű lap.

 

A MIX elnevezést a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2.2.4/35/2/2002. szám alatt nyilvántartásba vette. A lap címe a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény alapján a Kérelmező, mint kiadó javára védett név.

 

Kérelmezett a nevet anélkül regisztráltatta, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne. A név használatára Kérelmező engedélyt nem adott.

A kérelmezett domain alatt érdemi tartalom nem érhető el, ellenben az az információ található, hogy a domain név eladó. Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett rosszhiszeműsége a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata alapján megállapítható.

 

Kérelmező csatolta a lapnyilvántartás kivonatát, valamint az eljárási díj befizetéséről szóló bizonylatot.

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet két alkalommal is elektronikus úton megküldte a Kérelmezettnek.  Az értesítés tartalmazta, hogy a kérelemben foglaltakban előadottakkal szemben érdemi védekezés előterjesztésére 30 munkanapon belül lett volna lehetőség: ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a kérelemben foglaltakat nem vitatják, és az eljáró Döntnök a megküldött anyagok alapján hozza meg döntését. Az értesítés Kérelmezett postafiókjába történő megérkezéséről a visszaigazolás megérkezett, azonban Kérelmezett e felhívásra a nyitva álló határidőn belül, sőt az ismételt felhívás ellenére sem válaszolt.

 

A Regisztrációs Döntnök erre tekintettel az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárás során megállapította, hogy a mix.hu domain név alatt – a Kérelemben előadottakkal egyező módon – a csupán a domain név eladásáról szóló információ, és egy telefonszám található.

 

Az Eljárási Szabályzat 29. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, illetőleg ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Szabályzat 30. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. A jogos érdek abban az esetben is bizonyítható, ha a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése, illetőleg ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A Regisztrációs Döntnök úgy találta, hogy Kérelmezett részéről a név használatához fűződő jogos érdek a rendelkezésre álló dokumentumok és adatok alapján nem bizonyítható, a Kérelmezett a bizonyítás lehetőségével nem élt, az eljárásban érdemi védekezést nem terjesztett elő.

 

A Regisztrációs Döntnök úgy találta, hogy az Eljárási Szabályzat 29. a) pontja  összefüggésében úgy a domain név igénylésével, mint használatával kapcsolatos rosszhiszeműség bizonyítható, a Kérelmezett a regisztráció során olyan kifejezés domainkénti használatba adását kérte, melynek használatára nem volt jogosult. Az Eljárási Szabályzat 31. a.) és 31.b.)ii. pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszeműséget megállapíthatónak tartotta.

 

Mindezekre tekintettel Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli mix.hu domain név Kérelmezettől történő visszavonását és a Kérelmező részére történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 33. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2010. július 27.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum