Elfelejtettem a jelszót.

wellstar


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

 

a wellstar.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A WellStar GmbH & Co. KG  Kérelmező a Vitálvár Kft. Kérelmezett ellen a wellstar.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A  Regisztrációs Döntnök a wellstar.hu domain nevet a  Vitálvár Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Wellstar GmbH & Co. KG. Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

.

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A wellstar.hu domain név tárgyában Kérelmező névhasználati jogát nyolc olyan védjegy használatára vonatkozó jogosultságára alapította, amelyek használatára tulajdonosa és ügyvezetője adott számára engedélyt. A védejgyek közül kiemelten hivatkozott a a CTM 004359386 lajstromszámú, 2005. március 23-i elsőbbségű „WELLSTAR” ábrás közösségi védjegyre, amelynek domináns eleme a kérelmezett domain névben használt „wellstar” szó.

Kérelmező rámutatott továbbá, hogy a „wellstar” szó egyúttal cégneve és kereskedelmi neve is. A Kérelmező egészséges életmóddal kapcsolatos termékeit és szolgáltatásait 2003 óta forgalmazza és nyújtja, többek között Magyarországon is. A Kérelmező, valamint termékei és szolgáltatásai többek között az alábbi domain nevek alatti honlapokon is elérhetőek: wellstar.de, wellstar.co.uk, wellstar-products.com. A honlapok magyar nyelven is elérhetők a magyarországi fogyasztók számára. A védjegyjogi oltalom mellett tehát a versenyjogi szabályok alapján is jogosult Kérelmező a „wellstar” kifejezés használatára.

 

A domain név tehát azonos egy olyan névvel, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar és közösségi jog által védett név.

 

A Kérelmező a nevet arra fennálló joga illetve jogos érdeke nélkül igényelte.

 

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett a védjegy használatára nem kapott engedélyt. Kérelmezett a domain nevet a védjegy elsőbbségi napját meghaladó több mint egy évvel, 2006. 04. 11.-én regisztráltatta, anélkül, hogy elmulasztotta volna a Magyar Szabadalmi Hivatal megfelelő adatbázisában annak ellenőrzését, hogy a választott név nem áll-e oltalom alatt.

 

A Domain Név Kérelmezett általi választása és használata a Kérelmező álláspontja szerint nemcsak jogellenes, de megtévesztő is, hiszen a fogyasztók a „”wellstar”” megjelölést nem a Kérelmezettel, hanem a Kérelmezővel kötik össze. A megtévesztő jelleg szempontjából hangsúlyozandó, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett tevékenységi köre hasonló, mindkét cég egészség-megőrzéssel, alternatív terápiákkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt (a Kérelmezett főtevékenysége „fizikai közérzetet javító szolgáltatás).

 

A Domain Név Kérelmezett általi igénylésére, valamint használatára jog és jogos érdek hiányában került és kerül sor. A Kérelmezett sohasem volt ismert a „”wellstar”” név alatt, a Kérelmező cégneve sohasem tartalmazta ezt a nevet, ilyen védjegye vagy védjegybejelentése a Kérelmezőnek sohasem volt. Másrészt a Kérelmezett sem a Domain Nevet, sem önmagában a „wellstar”” megjelölést nem használta/használja áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban. A kérelmezett domain név  alatt jelenleg elérhető honlapon egyetlen egyszer sem fordul elő a „”wellstar”” szó.

 

Kérelmező előadta, hogy információi szerint a domain név kezdetben egy magánszemély számára került delegálásra, aki egészen 2008.-ig Kérelmezett ügyvezetője is volt. A domain név Kérelmezett részére történő átruházására 2008. áprilisában került sor, így az átruházáskor már több éve fennálló védjegyoltalom ellenére regisztráltatta azt Kérelmezett. E körben a Kérelmező utalt a szeged.hu domain tárgyában hozott Regisztrációs Döntnöki döntésre is, amelyben az eljáró tanács kifejtette, hogy a domain név használat olyan vagyoni értékkel bíró jog, amelynek jogosultja a jogelődre tekintet nélküli, új jogszerzőnek minősül, következéséképpen az új jogszerzőnek is meg kell felelnie a Domainregisztrációs Szabályzatban foglalt feltételeknek. Az átruházáskor a Kérelmezettnek meg kellett volna győződnie arról, hogy a domain név általa történő használata nem megtévesztő-e, ezt azonban Kérelmezett elmulasztotta.

 

A Kérelmezett rosszhiszemű magatartása is megvalósul, mivel a Kérelmezett a domain nevet arra használja fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a saját honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsa.

 

Kérelmező érvelésében a Regisztrációs Döntnök számos döntésére is hivatkozott, melyek mind az ábrás védjegy alapján fennálló névhasználati jogot megállapították Kérelmező javára, mind hasonló tényállás alapján a versenyjogi oltalmat, illetve a Kérelmezett rosszhiszemű eljárást.

 

Kérelmező mellékelte a hivatkozott védjegyek lajstromkivonatát, Kérelmezett cégkivonatát, továbbá Kérelmező web oldalának másolatát.

 

Kérelmező a domain név átruházását kérte.

 

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

 

 

 

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet megküldte a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának. A kézbesítés sikerességéről a visszaigazolás megérkezett. Az értesítés tartalmazta, hogy a kérelemben foglaltakban előadottakkal szemben érdemi védekezés előterjesztésére 30 munkanapon belül van lehetőség: ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a kérelemben foglaltakat nem vitatják, és az eljáró Döntnök a megküldött anyagok alapján hozza meg döntését.

 

Kérelmezett a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését. 

 

A Döntnök a Kérelemhez csatolt védjegy okirat alapján megállapította, hogy a kérelmezet domain név azonos a Kérelmező javára, a domain név regisztrálását megelőző elsőbbséggel,  közösségi védjegyoltalommal védett „wellstar” szóval.

 

A Regisztrációs Döntnök megállapította továbbá, hogy a wellstar.hu domain név alatt fenntartott honlapon a Montimed Vitalis elnevezésű egészségügyi centrum szolgáltatásainak hirdetése található, és a Kérelmező előadásával egyezően a honlapon a „wellstar” kifejezés nem található meg.  A Kérelmező wellstar.de és wellstar.co.ok domain nevek alatt fenntartott honlapjain magyar nyelven is elérhető, egészségügyi és kozmetikai termékeket forgalmaz.

 

Az Eljárási Szabályzat 31. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, illetőleg ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte, vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Szabályzat 32. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. A jogos érdek abban az esetben is bizonyítható, ha a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése, illetőleg ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A Kérelmezett érdemi védekezésének hiányában az eljárásban nem merült fel olyan adat, amely a Kérelmezett vonatkozásában a név használatára vonatkozó jogot bizonyítaná. Sem Kérelmezett cégneve, sem az általa fenntartott honlap nem tartalmazott olyan adatot, amelynek alapján a Kérelmezett javára a névhasználattal összefüggésben fennálló jog, vagy jogos érdek megállapítható lenne. A Döntnök rámutat arra, hogy a domain név és az alatta fenntartott honlap között semmilyen kapcsolat nem állapítható meg.  

 

Kérelmezett illetve jogelődje a domain nevet a Kérelmező javára lajstromozott védjegy elsőbbségi napját követően több mint egy évvel regisztráltatta. Kérelmezett tehát az oltalom keletkezését megelőzően szerzett jogra nem hivatkozhat.

 

A Döntnök rámutat arra, hogy jelen esetben nem releváns a domain név használatában bekövetkezett jogutódlás, mivel már annak regisztrálásakor fennállt Kérelmező javára olyan jog, amely számára névhasználati elsőbbséget biztosított. A Döntnök egyúttal hangsúlyozza azt is, hogy a szeged.hu ügyben hozott döntés a jelen esettel nem állítható párhuzamba, mivel abban az esetben a delegálás és a domain név használati jogának átruházása közötti időben kihirdetett jogszabállyal volt ellentétes a jogutód szempontjából a domain használat, míg az esetleges névhasználati jogot megalapozó védjegylajstromot megelőzően delegált domain név átruházása esetében a jogutódot is megilleti a korábbi használatból keletkező védelem.

 

A domain név Kérelmezett részéről fennálló jog vagy jogos érdekben történő használatának hiánya mellett a Regisztrációs Döntnök továbbá a Kérelmező előadásával egyezően Kérelmezett rosszhiszeműségét is megállapította az eljárási szabályzat 31.  d. pontja alapján.

 

A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli az wellstar.hu domain név visszavonását és annak a Kérelmező részére történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2010. október 4.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum