Elfelejtettem a jelszót.

chevroletdaewoo.hu, daewoochevrolet.hu, chevroletopel.hu, opelchevrolet.hu, opeldaewoochevrolet.hu, opelchevroletdaewoo

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a chevroletdaewoo.hu, daewoochevrolet.hu, chevroletopel.hu, opelchevrolet.hu, opeldaewoochevrolet.hu, opelchevroletdaewoo.hu domainek tárgyában indult eljárásban

 

A General Motors LLC. Kérelmező által Lothriger Imre Kérelmezett ellen   a chevroletdaewoo.hu, daewoochevrolet.hu, chevroletopel.hu, opelchevrolet.hu, opeldaewoochevrolet.hu, opelchevroletdaewoo.hu domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a chevroletdaewoo.hu, daewoochevrolet.hu, chevroletopel.hu, opelchevrolet.hu, opeldaewoochevrolet.hu, opelchevroletdaewoo.hu domain neveket Lothriger Imre  Kérelmezettől visszavonja, és azokat a General Motors LLC. Kérelmező javára átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

 

 

 

Indokolás


 

I.             Kérelem

 A Kérelmező 1930. április 8-i elsőbbséggel jogosultja a 122015 lajstromszámú CHEVROLET magyar nemzeti szóvédjegynek a 12. áruosztályba tartozó áruk vonatkozásában. A Kérelmező továbbá 2005. október 3-ai elsőbbséggel jogosultja a 004663787 lajstromszámú CHEVROLET közösségi szóvédjegynek a 9., 36. és 39. áru- és szolgáltatási osztályokba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében, valamint 2001. augusztus 24-ei elsőbbséggel jogosultja a 002351435 lajstromszámú CHEVROLET közösségi szóvédjegynek a 12., 35., 37. és 42. áru- és szolgáltatási osztályokba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében.


 A hivatkozott védjegyek a CHEVROLET megjelölést oltalmazzák, ennek megfelelően a védjegyek oltalma alapján a Kérelmező a védjegyek árujegyzékébe tartozó áruk és szolgáltatások vonatkozásában kizárólagosan jogosult a CHEVROLET megjelölés használatára.


 A Kérelmezői cég CHEVROLET elnevezés és védjegy alatt többek között gépkocsikat, gépkocsi alkatrészeket gyárt és forgalmaz világszerte. A Kérelmező nemzetközileg ismert, jó minőségű termékei a világ összes kontinensén, így Európában, s ezen belül Magyarországon is jelen vannak, és ismertek a magyar fogyasztók körében, ennek megfelelően a Kérelmező CHEVROLET védjegyei jóhírűnek tekintendők. A Kérelmező termékei a

www.chevrolet.hu weboldalon online is megtekinthetők.

 Az opeldaewoochevrolet.hu domain név 2011. február 28. napján, a daewoochevrolet.hu és a chevroletdaewoo.hu domain nevek 2011. március 1. napján, az opelchevroletdaewoo.hu, az opelchevrolet.hu és a chevroletopel.hu domain nevek (a továbbiakban: Kérelmezett domain nevek) 2011. március 11. napján kerültek delegálásra Kérelmezett részére.


 A Kérelem beadásának időpontjában Kérelmezett a fenti domain nevek mindegyike alatt Opel, Daewoo és Chevrolet alkatrészeket árusító szaküzletet üzemeltet.


 A hivatkozott védjegyek érvényes magyarországi oltalma alapján egyértelműen megállapítható, hogy a CHEVROLET megjelölés a Kérelmező javára a hatályos közösségi jog által védett név.


 A Kérelmezett által használt domain nevek teljes mértékben tartalmazzák a Kérelmező fentebb hivatkozott védjegyeivel védett „CHEVROLET” megjelölést, melyhez további toldatok („opel” és „daewoo”) járulnak különböző variációkban. Az a körülmény, hogy a CHEVROLET megjelölést más olyan védjegyekkel használják együtt, melyeknek szintén nem a Kérelmezett a jogosultja, nem zárja ki az összetéveszthetőséget.


 Kérelmező hivatkozott továbbá a Szellemi Tulajdonvédelmi Szervezet (WIPO) Arbitrációs és Mediációs Központja által az UDRP eljárások keretében folytatott gyakorlatára, mely szerint a több olyan megjelölés kombinációjából összeállított domain nevek, amelyek mindegyike lajstromozott védjegy, összetéveszthetőek azokkal a védjegyekkel, amelyek a kérdéses domain nevet alkotják. Ennek alátámasztására példaképpen hivatkozik a D2001-1142 számú Chevron Corporation v. Young Wook Kim (<chevron-texaco.com>) ügyben született döntésére.


 Ezek alapján megállapítható, hogy a Kérelmező védjegyei és kérelmezett domain nevek közötti összetéveszthetőség fennáll.


 A domain nevek tehát összetéveszthetőségig hasonlók a Kérelmező „CHEVROLET” védjegyéhez, azaz egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar és közösségi jog által védett megjelölés.


 A Kérelmezett a domain neveket a nélkül igényelte, hogy a domain nevekhez joga vagy jogos érdeke fűződne. A Kérelmezettnek a kérelmezett domain nevek használatához jogos érdeke nem fűződik, tekintettel arra, hogy egyik, a domain neveket alkotó védjegy vonatkozásában sem rendelkezik semmilyen iparjogvédelmi, vagy egyéb jogosultsággal.


 Kérelmezett a domain neveket rosszhiszeműen igényelte és használja. A Kérelmező 2011. március 16. napján felszólító levelet küldött a Kérelmezettnek, aki a felszólító levélben foglaltaknak az ott meghatározott határidőn belül nem tett eleget.


 A Kérelmezett domain nevek igénylő általi választása és használata egyértelműen megtévesztő, hiszen a „CHEVROLET” megnevezés a védjegyjogosult Kérelmező több hatályos védjeggyel oltalmazott megjelölése, amelyet a fogyasztók (illetve jelen esetben az Internet használók) a Kérelmező marketing tevékenysége következtében ismerhetnek, és hozzá köthetnek. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a Kérelmező több más, a CHEVROLET megjelölést magában foglaló internetes tartománynév használója, így többek között a és domain neveknek is. A Kérelmezett ezt a helyzetet, vagyis a Kérelmezői védjegyek jóhírét, a Kérelmező áruinak ismertségét és azok piaci megbecsültségét kihasználva igyekszik a Kérelmezett domain nevvekkel minél több fogyasztót a saját honlapjaira irányítani. A Kérelmezett tevékenysége így jelentős mértékben sérti Kérelmező jogos érdekeit, ugyanis a felhasználók arra a téves következtetésre juthatnak, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett között üzleti kapcsolat áll fenn, ugyanis az átlagos fogyasztó azt hiheti, hogy azok a Kérelmező hivatalos, alkatrészéket árusító honlapjai. A Kérelmezett jogszerű eljárását továbbá kizárja, hogy Kérelmezői cég nem adott hozzájárulást a kérelmezett részére a tárgybeli védjegyek bármely módon történő használatára. Tehát jelen esetben egyértelműen bizonyítható az, hogy a Kérelmezett megakadályozza a domain nevek használatára jogosult Kérelmezőt abban, hogy a Kérelmezett domain neveket használja, hiszen azok a Kérelmezett használatában állnak.


 A kérelmezett domain nevek alatt a Kérelmezett Opel, Daewoo és Chevrolet alkatrészeket árusító szaküzletet üzemeltet. Tekintettel arra, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a domain nevekhez tartozó weboldalakon hirdetett tevékenység a Kérelmezett védjegyei által oltalom alatt álló tevékenységekkel azonos, a domain nevek birtoklása nem tekinthető a domain nevek tisztességes és törvényes használatának, amely alkalmas lenne a Kérelmezett jogos érdekének igazolására. A Kérelmező a Kérelmezett részére nem adott védjegyhasználati engedélyt a hivatkozott védjegyek tekintetében, a Kérelmező és a Kérelmezett között semmiféle jogi kapcsolat nem áll fenn, a domain nevek által keltett benyomás tehát nem felel meg a valóságnak. Tekintettel arra, hogy a Kérelmezett domain nevek igénylőjének, mint a Kérelmezett versenytársának kétségkívül tudatában áll, hogy a domain nevek nem őt illetik, így alappal feltételezhető, hogy a Kérelmezett meg akarja akadályozni a Kérelmezőt abban, hogy a jóhírű CHEVROLET védjegyeinek megfelelő domain neveket saját részére bejegyeztesse. Világos továbbá, hogy a Kérelmezett a CHEVROLET megjelölés domain nevekben történő használatával és saját részre történő lefoglalásával jelenlegi gazdasági tevékenységének népszerűsítését, illetőleg internetes hozzáférhetőségének egyszerűsítését célozza, tisztességtelenül kihasználva ezzel a Kérelmező CHEVROLET védjegyeinek ismertségét és jóhírűségét, vagy várhat a kínálkozó alkalomra, amikor a domain neveket értékesítheti a domain nevek használatára jogosult vagy esetlegesen a Kérelmezett más versenytársa számára. Mindezek mellett a Kérelmező alapvető üzleti érdeke, hogy a "CHEVROLET" nevet magyarországi domain neveiben felhasználja, tekintettel arra, hogy a Kérelmező termékeivel Magyarországon is jelen van.


 Kérelmező csatolta a hivatkozott védjegyek lajstromkivonatait, a Kérelmezett részére küldött felszólító levelet, továbbá a jogi képviseleti meghatalmazását.


 A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.


 A Kérelmező a kérelmezett domain név Kérelmezettől történő visszavonását és Kérelmezőre történő átruházását kérte.


 II.           Érdemi védekezés


 A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.


 A kérelem adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről a visszaigazolás megérkezett.


 A Kérelmezett érdemi védekezést azonban a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.


 III.          Döntés indoklása


 A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.


 A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmező bizonyította a hivatkozott védjegyek lajstromkivonatával, hogy a kérelmezett domain nevek vonatkozásában, annak egyik jellemző szavára védjegyoltalommal rendelkezik.

 A Döntnök megvizsgálta a kérelmezett domain nevek alatt szolgáltatott tartalmat, és ott – a Kérelmező állításával egyezően azt tapasztalta, hogy Opel, Daewoo és Chevrolet alkatrész-kereskedés web oldala található. Az oldal nem elektronikus kereskedelmi áruházként működik, csupán az üzlet és az árukínálat ismertetése található rajta. 


 Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését. A rendelkezésre álló adatok alapján a Döntnök ezen túl is egyértelműen megállapította, hogy a Kérelmezettnek a kérelmezett domain nevek vonatkozásában az RDSZ 30. pontja szerint névhasználati joga vagy jogos érdeke nem áll fenn.


A Döntnök álláspontja szerint ugyanis a külön is védjegyoltalom alatt álló nevekből összeállított domain név, mint szóösszetétel használata ugyan formailag megalapozná a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 30. a.) pontja szerinti jogos érdeket, azonban a c.) pontba ütközik, mivel nem állapítható meg, hogy a Kérelmezett a domain neveket tisztességesen használná. A Döntnök egyetértett a Kérelmező megállapításával, hogy a védjegyoltalom alatt álló Chevrolet szó összekapcsolása más márkák neveivel megtévesztheti a fogyasztókat, a Döntnök meglátása szerint pedig alkalmas arra is, hogy a védjegy jóhírnevét sértse. 

 A Döntnök egyetértett azzal, hogy a kérelmezett domain nevek Kérelmezett által történő használata  alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, és ezáltal az RDSZ 31. d.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszemű domain használatot is megállapította.


 A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.


 A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


 

Budapest, 2011. október 25.

  

  

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum