Elfelejtettem a jelszót.

city-food

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE


a city-food.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Cityfood Magyarország Kft. Kérelmező által a Teletál Ételfutár Kft. (átalakulást megelőzően: Teletál Plusz Bt.) Kérelmezett ellen a city-food.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi


Döntést


A Regisztrációs Döntnök a city-food.hu domain nevet a Teletál Ételfutár Kft. (átalakulást megelőzően: Teletál Plusz Bt.) Kérelmezettől visszavonja, és azt a Cityfood Magyarország Kft Kérelmező javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indokolás

I. Kérelem

A Kérelmező Kérelmező a jogosultja a 203.483 lajstromszámú „CityFood” védjegynek. A védjegyoltalom a 43. áruosztályra terjed ki, az alábbi termékekre és szolgáltatásokra:

- étel házhoz szállítás.

A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára [1997. évi XI. tv. 12. § (1)]. A Kérelmezett által használt domain név megegyezik (ill. az összetéveszthetőségig hasonló) a Kérelmező védjegyével [1997. évi XI. tv. 12. § (2) a) és (b)].
A fentieken túl a polgári jog általános szabályai szerint is védett az „CityFood” név (Ptk. 75. és 77. §-ok) mint cégnév.

A kérelmezett domain név alatt Kérelmezett (átalakulást megelőzően: Teletál Plusz Bt., az átalakulás tényét csatolt Kérelmezett cégkivonatának 16. pontja bizonyítja) kizárólag saját (Kérelmezővel konkurens) teletal.hu domain alatt elérhető honlapjának tartalmát tünteti fel (a city-food.hu honlap a teletal.hu oldal klónozott példánya). Ez a domain név használat nem felel meg a tisztességes és rendeltetésszerű használat szabályainak, és az elmúlt hét évben sem felelt meg annak. A kérelmezett domain név alatt tehát önálló tartalom nem jelenik meg, a honlap fenntartásának kizárólagos célja kimutathatóan Kérelmező piaci tevékenységének zavarása, a fogyasztók megtévesztése. A Kérelmezett tevékenysége kimeríti a védjegybitorlás fogalmát is (1997. évi XI. tv. 12. §). A Kérelmező védjegye és a domain név között a hasonlóság és az összetéveszthetőség nyilvánvaló.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett rosszhiszemű magatartása a fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata értelmében megállapítható.

A Kérelmező a domain név részére történő átruházását kérte.

A Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.


II. Érdemi védekezés

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg Kérelmezett és adminisztratív kapcsolattartója részére, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett részére a kézbesítés sikeresen megtörtént.

A Kérelmezett érdemi védekezésében jogi képviselője útján nyilatkozott arról, hogy az eljárás tárgyát képező domain névről lemond.


III. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a Kérelmezett érdemi nyilatkozata, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Kérelmezett érdemi nyilatkozatában lemondott a domain név használatáról, és nem vitatta a kérelemben foglaltakat.

Mivel a Kérelmező a domain név átruházását kérte, és a kérelem ilyen értelmű teljesítésére csak a Regisztrációs Döntnök döntés alapján kerülhet sor, így a Döntnök az eljárást érdemben befejező döntést hozott.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A kérelemben előadottak szerint a Kérelmező javára névhasználati jog megállapítható.

A kérelemben előadottakkal egyetértve a Döntnök a Kérelmezett javára sem a név használatához fűződő jogot, sem jogos érdeket nem tudott megállapítani, a rosszhiszemű domain használat megállapításának feltételeit viszont megalapozottnak találta.
A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2012. május 18.


Dr. Mayer Erika
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum