Elfelejtettem a jelszót.

bardi

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖKI TANÁCS

DÖNTÉSE

a bardi.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Bárdi Autó Zrt. (1089 Budapest, Orczy út 44-46.) Kérelmező által Módi Zoltán (1083 Budapest, Füvészkert utca 9.) Kérelmezett ellen a bardi.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnöki Tanács meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a Bárdi Autó Zrt. Kérelmező megfelelő meghatalmazással igazolt jogi képviselője útján a bardi.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találta, ezért a domain név Kérelmezettől való visszavonását, és a Kérelmező részére történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I. KÉRELEM

A bardi.hu domain név ügyében az Bárdi Autó Zrt. Kérelmező csatolt meghatalmazással igazolt jogi képviselője útján elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain név Kérelmezettől való átruházását kérte. Kérelmezettként (domain használóként) a Módi Zoltán természetes személyt jelölte meg. Kérte továbbá, hogy kérelmét a Regisztrációs Döntnök háromtagú tanácsban bírálja el.

A Kérelmező szerint a domain név azonos, illetve megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez ide értve azt az esetet is, amikor Kérelmező a védjegy használatára valamilyen magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult. Álláspontja szerint a domain név továbbá azonos, illetve megtévesztően hasonlít a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez.

Kérelmező előadása szerint az alábbi védjegyek kizárólagos jogosultja:

1. 2011. december 16-i elsőbbséggel az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál 010571768 lajstromszám alatt bejegyzett "BÁRDI AUTÓ" európai uniós színes ábrás védjegy;

2. 2011. december 16-i elsőbbséggel az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál 010571751 lajstromszám alatt bejegyzett "BÁRDI AUTÓ" európai uniós színes ábrás védjegy;

3. 2011. december 16-i elsőbbséggel az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalánál 010571776 lajstromszám alatt bejegyzett "BÁRDI AUTÓ" európai uniós színes ábrás védjegy.

Kérelmező kérelmében előadta és cégmásolattal igazolta, hogy Kérelmező a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-10-043352 cégjegyzékszámon nyilvántartásba vett gazdasági társaság. A Kérelmező jelenlegi cégneve, illetve rövidített cégneve 2005. december 8. napján került a cégjegyzékbe bejegyzésre. Kérelmező cégneve 2005. december 8. napjától a jelenleg is hatályban lévő Bárdi Autó Magyarország Autóalkatrész-kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Kérelmező rövidített elnevezése 2005. december 8. napjától ugyancsak a jelenlegi hatályos lajstromállapotnak megfelelő BÁRDI AUTÓ Zrt. A „BÁRDI” név továbbá Kérelmező részvényeseinek családi neve is.

Kérelmező előadta, hogy az általa használt bardiauto.hu domain név 1999. szeptember 27. napján, a kérelmezett által delegált bardi.hu domain név 2012. november 5. napján került regisztrálásra és csatolta az ezzel kapcsolatos igazolásokat.

Kérelmező előadta, hogy már hosszú évtizedek óta jelen van mind a magyar, mind pedig a nemzetközi piacon. A magyar piacon az autóalkatrészek vonatkozásában a piacvezető vállalatok között található. Termékei népszerűsítésére minden évben jelentős összegeket fordít, valamint aktív
internetes jelenlétet tart fenn termékei népszerűsítése, valamint értékesítése érdekében. Álláspontja szerint a ,,bardi" kifejezés arculatának és termékei reklámozásának központi elemét képezi, amely az üzleti forgalomban közismert kereskedelmi névként, üzletjelzőként funkcionál, és amely a kérelmező belföldi jó hírnevének fennállására is befolyással bír.
Kérelmező előadta továbbá, hogy kérelmező részvényeseinek a családi neve szintén Bárdi, amely a kérelmezett bardi.hu domain név vonatkozásában álláspontja szerint szintén a névhasználathoz, illetve jogos érdekhez való jog fennállását igazolja.
Kérelmező véleménye szerint Kérelmezett fenti kapcsolatokkal nem rendelkezik a kérelmezett domain név vonatkozásában.

Kérelmező hangsúlyozta, hogy a bardi.hu domain név védjegyeinek és kereskedelmi nevének (cégnevének) megnevezésével azonos, illetve azokra megtévesztően hasonlít.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 31. a) pontja szerinti rosszhiszeműségre hivatkozással előadta, hogy álláspontja szerint Kérelmezett a domaint kifejezetten értékesítési céllal regisztrálta, melyet alátámaszt az átruházás fejében Kérelmezőtől igényelt 9.990 Euro összeg. Hivatkozott továbbá a Szabályzat 31. b) pontja szerinti rosszhiszeműségre, mely körében kiemelte, hogy a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom nem található.

A kifejtettekre tekintettel álláspontja szerint a domain név használatához Kérelmezettnek semmilyen jogos érdeke nem fűződik.

Fentiekre tekintettel Kérelmező a kérelmezett domain névnek a Szabályzat 29. pont a) és b) bekezdései, illetve a 30. és 31. pontjai alapján Kérelmező javára történő átruházását kérte.

II. KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

Kérelmezett érdemi védekezésében kifejezésre juttatta, hogy a kérelemmel nem ért egyet, az abban foglaltak cáfolatát az alábbiak szerint terjesztette elő:

Előadta, hogy a kérelemben felsorolt védjegy lajstromszámok egyike sem szóvédjegy, hanem ábrás védjegy. Álláspontja szerint a védjegy a „bardi" és az "auto" szavak együttes, jól körülírt színvilággal megjelenített ábráját írja le. Ebből következően álláspontja szerint a bardi.hu domain név nem azonos a bardiauto.hu domain névvel, és arra nem hasonlít megtévesztően.

Kérelmezett előadta, hogy a bardi.hu domain a Kérelmező tényállításával ellentétben nem 2012. november 5. napján került regisztrálásra, hanem első alkalommal 2004. február 25. napján delegálták.

Nem értett egyet azzal sem, hogy a „bardi” kifejezés Kérelmező központi arculati eleme lenne, előadása szerint Kérelmező a „bardi” szót külön sehol nem használja, kizárólag a védjegynek megfelelő „bardi” + „auto” szavak kombinációjaként (példaként hivatkozott a szlovák bardi.sk és bardiauto.sk domain nevekre, melyek közül előbbit egy Kérelmezőtől eltérő ingatlanfejlesztő cég használja).

Álláspontja szerint kérelmező védjegyének központi eleme sem a „bardi”, hanem az „autó” szó, mivel a két szóra keresés eredményét összehasonlítva az látszik, hogy Magyarország vonatkozásában az „auto” szóra harmincszor annyian kerestek rá, mint a „bardi” szóra.

Kérelmezett előadta továbbá, hogy a bardi.hu domain név nem azonos a Kérelmező rövidített cégnevével, ami BÁRDI AUTÓ Zrt. Nem azonos a kérelmezett domain név a Kérelmező részvényeseinek „BÁRDI” vezetéknevével sem, e körben hivatkozott az ISZT Tanácsadó Testületének elvi állásfoglalására, illetve arra, hogy a bárdi.hu (ékezetes) domain név delegáltja egy harmadik személy.

Álláspontja szerint a bardi.hu domain név használatával nem él vissza, a domain név alatt ugyanis nem folytat Kérelmező üzleti tevékenységi körébe eső tevékenységet, továbbá számos „bardi” megnevezésű domain van regisztrálva más országokban is, és „Bárdi” vezetéknevű személyből sem Kérelmező az egyetlen.

A rosszhiszeműség kapcsán Kérelmezett cáfolta Kérelmező szóhasználatát, mely szerint 9990 Eurót „követelt” a domain név átruházásáért. Előadta, hogy a domain nevet egy azóta meghiúsult üzleti kapcsolat keretében egy harmadik személy részére vásárolta, akinek kilétét nem fedheti fel, a domain név átruházásáért kért ellenértékkel csupán veszteségeit óhajtotta csökkenteni.
Külön kérte annak figyelembe vételét, hogy a kérelmezett, tartalom nélküli domain név alatt Kérelmező weboldalai is reklámozásra kerülnek.

III. KÉRELMEZŐ ÉSZREVÉTELEI

A Kérelmezett érdemi védekezéséhez kapcsolódóan Kérelmező jogi képviselője útján hivatkozott a Regisztrációs Döntnök korábbi cibbank.hu döntésére a védjegy domináns elemének egyezősége kapcsán. E körben előadta, hogy a Kérelmező ügyfelei nagyobb százalékban hivatkoznak Kérelmezőre a „Bárdi” szó használatával a „Bárdi Autó Zrt.” helyett. Önmagában a „bardi” kifejezésre is számos keresés történt, ennek alátámasztására mellékelten csatolt egy vonatkozó kimutatást.

A kérelmezett domain regisztrációjának időpontjával kapcsolatban Kérelmező előadta, hogy azzal kapcsolatban kizárólag a hivatalos domain nyilvántartó kimutatását tekintik hitelesnek, amiben 2012. november 5. napja szerepel.

A kérelmezett domain alatti tartalom hiánya kapcsán hivatkozott a 112.hu, acuveu.hu, illetőleg a cibbank.hu korábbi döntésekre.

A rosszhiszeműséggel kapcsolatban kiemelte, hogy a Kérelmezett által előadott tények is azt igazolják, hogy a domain delegálásakor pusztán az értékesítési cél vezette Kérelmezettet, a meghiúsult üzleti érdek pedig nincs objektív tényekkel alátámasztva.

Előadta, hogy Kérelmezettnek a Kérelmező weboldalának reklámozására felhatalmazást nem adott.

A fentiek alapján Kérelmező a bardi.hu domain név átruházását kérte.


IV. DÖNTÉS INDOKOLÁSA

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács előtt továbbá a Szabályzat 30. pontja alapján az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Szabályzat 31. a) pontja alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács eljárásában a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák;
A Szabályzat 31. b) pontja alapján a rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon.

A kérelmező jogai

A Regisztrációs Döntnöki Tanács első lépésben mindig azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, vagy hogy az adott név használatára a Kérelmező jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala védjegylajstromának adatai szerint a hivatkozott 010571768; 010571751 és 010571776 lajstromszámú európai uniós védjegyek jogosultja a Bárdi Autó Zrt., az oltalom a 12. osztályba sorolt különböző, járművekkel kapcsolatos árukra terjed ki.

Ezt követően a Regisztrációs Döntnöki Tanács azt vizsgálta meg, hogy megállapítható-e az azonosság vagy a megnevezések megtévesztő hasonlósága.

E körben Kérelmezett arra hivatkozott, hogy Kérelmező védjegye színes ábrás védjegy, mely a „bardi” szóelemet az „auto” szóelemmel együtt ábrázoló logó. A domain név csak a „bardi” szóelemet tartalmazza.

A Vt. 12. § (1) bekezdése szerint a védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A (2) bekezdés b) pontja szerint kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács egyetért azzal, hogy Kérelmező védjegyének ábrás volta a vizsgálat kiemelt tárgyát kell, hogy képezze annak szempontjából, hogy megállapítható legyen, hogy pusztán a „bardi” megnevezés domain névben történő használata megvalósít-e védjegyhasználatot.

Ebből a szempontból annak meghatározása szükséges, hogy mi minősül a szóelemet is tartalmazó ábrás védjegy domináns elemének. Az Európai Unió Bíróságának konzekvens ítélkezési gyakorlata szerint e körben különösen figyelembe kell venni az alkotóelemek mindegyikének belső, lényeges tulajdonságait, összehasonlítva azokat a többi alkotóelemmel. Emellett, kiegészítésképpen figyelembe vehető az összetett védjegy elrendezésén belüli különféle elemek viszonylagos helyzete is. (Lásd pl. a 2004. április 28-i C-3/03 P. sz. végzésben megerősített, T-6/01. sz. „MATRATZEN”-ügyben 2002. október 23-án hozott ítélet 35. pontját).

A „BÁRDI AUTÓ” védjegyek vizsgálata során Regisztrációs Döntnöki Tanács megállapította, hogy a szóelem vizuálisan szembetűnő, a fogyasztók által könnyen megjegyezhető, azonban a szóelemek közül egyedül a „BÁRDI” szóelem rendelkezik önmagában is megkülönböztető képességgel. A bejelentett védjegy domináns eleme védjegyjogi szempontból tehát kétségtelenül a BÁRDI szóelem, mely azonos a jogvita tárgyát képező bardi.hu domain szóelemével.

A védjegyoltalomra való hivatkozással történő fellépésre való jogosultságot (a védjegyoltalmi igény érvényesítésére való jogosultságot) tehát a Regisztrációs Döntnöki Tanács előtt a Kérelmező a védjegyadatok és a meghatalmazás csatolásával megfelelően tudta igazolni, ezért a Kérelmező további jogosultságainak (személyhez fűződő jog, kereskedelmi név) vizsgálatára e körben már nem volt szükség.

A Kérelmezett jogos érdekének hiánya és rosszhiszeműsége

Ezek után a Regisztrációs Döntnöki Tanács azt vizsgálta, hogy a Kérelmezettnek fűződik-e jogos érdeke a domain nevének használatához. Döntnöki ügyekben a Szabályzat 30. pont a) bekezdése szerint a „jogos érdek” elvileg már akkor is megállapítható, ha a domain nevet áruk felkínálásával kapcsolatban használják. A név használatára vonatkozó engedély a Szabályzat 30. pont a) bekezdése tekintetében irreleváns. Bár azt a Kérelmezett sem vitatta, hogy a vizsgált domain név alatt érdemi tartalom nem található, a Regisztrációs Döntnöki Tanács a Szabályzat 27. pont harmadik fordulata alapján többek között az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntést, így nem volt akadálya annak, hogy személyesen is meggyőződjön erről a tényről. Kérelmezett jogos érdekét tehát a 30. pont a) bekezdése szerint nem látta bizonyítottnak.

A Szabályzat 30. pont b) és c) bekezdései szerint a „jogos érdek” akkor is megállapítható, ha b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A 30. pont b) bekezdése vonatkozásában Kérelmezett nem hivatkozott arra, hogy a domain név a közismert elnevezése lenne és ezt a nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács sem látta bizonyítottnak.

A 30. pont c) bekezdése kapcsán a vizsgálat tárgya, hogy a domain név használata törvényesen és tisztességesen történik-e. E körben helytálló Kérelmező hivatkozása a Regisztrációs Döntnök korábbi, 112.hu domain tárgyában kifejtett indokolására. Bár Kérelmezett valószínűsített egy megbízást, aminek érdekében a kérelmezett domain nevet regisztrálta, de ezzel kapcsolatban további információt nem közölt, csak annyit, hogy az együttműködés végül megromlott. Kérelmező a kérelmében előadta, hogy Kérelmezett az általa soha nem használt domain nevet ellenérték fejében kívánta átadni, amit Kérelmezett védekezésében is elismert. A Kérelmezett nem támasztotta alá objektív tényekkel, hogy milyen projekt érdekében találta szükségesnek regisztrálni a kérelmezett domaint, és az eset összes körülményéből sem lehet arra következtetni, hogy Kérelmezett a domain nevet nem kizárólag azért regisztrálta, hogy azt ellenérték fejében átruházza. A felek előadásaiból és az archive.org oldalon lefolytatott vizsgálatból az is megállapítható, hogy a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom soha nem volt elérhető, és a Kérelmezett tényelőadásából levonható a következtetés, hogy a domaint a továbbiakban sem kívánja használni, a domain név értékesítésével csupán anyagi veszteségeit kívánja csökkenteni.

Mindezek alapján Kérelmezett vonatkozásában Döntnök sem névhasználati jogot, sem egyéb jogos érdeket a domain név vonatkozásában megállapítani nem tudott.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács ezt követően megvizsgálta a 29. pont második felében fennálló feltételeket, nevezetesen, hogy a Kérelmezett részéről a domain alatt elérhető tartalom felhasználása rosszhiszeműen történt-e. E körben Kérelmező a Szabályzat 31. pont a) és b) bekezdésére hivatkozott, mely kimondja, hogy a rosszhiszeműség akkor bizonyítható, ha
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon.

Az a) bekezdés vonatkozásában is irányadóak a jelen döntés „jogos érdek” vizsgálata körében kifejtettek, nevezetesen, hogy a Kérelmezett nem támasztotta alá objektív tényekkel, hogy milyen együttműködés érdekében találta szükségesnek regisztrálni a kérelmezett domaint, és az eset összes körülményéből sem lehet arra következtetni, hogy Kérelmezett a domain nevet nem kizárólag azért regisztrálta, hogy azt ellenérték fejében átruházza. Az ellenérték fejében történő felkínálás tényét érdemi nyilatkozatában Kérelmezett egyszer sem cáfolta.

Az ellenérték fejében történő átruházás szándéka, párhuzamba állítva azzal a ténnyel, hogy a Kérelmezett a domain név alatt érdemi tevékenységet nem folytat, a domain alatt érdemi tartalom a domain név 2012. november 5. napján történt regisztrálása óta egyszer sem volt található, Kérelmezett rosszhiszeműségét a 31. pont a) és b) bekezdése szerint is megalapozza.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a rendelkező részben foglaltak szerint döntött: a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2017. május 12.


Pintz György előadó döntnök, Dr. Mayer Erika döntnök, Dr. Jambrik Gergely döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum