Elfelejtettem a jelszót.

jatekparadicsom

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK
DÖNTÉSE

a jatekparadicsom.hu domain név tárgyában indult eljárásban
A Játékparadicsom Kft. (8200 Veszprém, Hérics u. 1/F.) Kérelmező által – Mákné Baranyi Judit képviseletében – a Tomori Márton (1025 Budapest, Szépvölgyi út 213.) Kérelmezett ellen a jatekparadicsom.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a jatekparadicsom.hu domain nevet Tomori Márton Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, Játékparadicsom Kft. javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I. Kérelem

A jatekparadicsom.hu domain név tárgyában a Játékparadicsom Kft. Kérelmező elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain név Kérelmezettől történő átruházást kérte.

Kérelmező névhasználati jogát illetően előadta, hogy ő a jogosultja a 208 201 lajstromszámú „JÁTÉKPARADICSOM” magyar nemzeti szóvédjegyeknek, amely a 35. és 39. osztályokban élvez oltalmat többek között az alábbi szolgáltatások körében: reklámozás; internetes kereskedelem; hirdetés az interneten; on-line hirdetési tevékenység számítógépes hálózaton.

Kérelmező hivatkozott arra, hogy a JÁTÉKPARADICSOM kifejezés - amely teljes egészében megegyezik az igényelt domain névvel – cégnevével is azonos.

A Kérelmezett rosszhiszeműségére hivatkozva a Kérelmező kifogásolta, hogy a jatekparadicsom.hu domain név alatt található oldalon érdemi tartalom nem érhető el, és a Kérelmezett a domain elnevezését csupán internetes hirdetési tevékenysége során használja, amely egyébként a Játékparadicsom Kft. javára bejegyzett védjegyhez fűződő jogokat sérti. Kérelmező hivatkozott továbbá arra, hogy cége gazdasági tevékenységével elért hírnevének kihasználásával a Kérelmezett jogtalan gazdasági haszonra tesz szert. Emellett a fogyasztók megtévesztésére is felhívta a figyelmet, amely a cégnév, valamint a védjegy és a domain azonosságára, továbbá a védjegy árujegyzékében szereplő és a Kérelmezett által hirdetett szolgáltatások/áruk hasonlóságára vezethető vissza. A rosszhiszeműség kapcsán kiemeli a Kérelmező a cégbejegyzési eljárás megindítása és a domain Kérelmezett általi regisztrálása közötti feltűnően rövid időintervallumot.

Kérelmező a jatekparadicsom.hu domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.

II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

Kérelmezett arra hivatkozott, hogy nem járt el rosszhiszeműen, hivatkozott a domain név regisztrációjának (2011.11.10.) elsőbbségére a Játékparadicsom Kft. bejegyzésének időpontjához képest (2011.11.19.), valamint arra, hogy a Kérelmező az arra fennálló lehetőség ellenére nem regisztráltatta a jatekparadicsom.hu domaint.

Az általa kifejtett álláspont szerint a Kérelmező érdeklődésének hiánya abból is kiderül, hogy a Kérelmezettel nem vette fel a kapcsolatot, csupán az ügyvédi felszólítás elküldésével, amely hozzá a téves címzés miatt nem érkezett meg, s hogy ez azon tényre vezethető vissza, hogy a szóban forgó hirdetések nem a Kérelmezettől, hanem a domain név előző jogosultjától származnak, aki feltehetően kapcsolatba hozható az említett lakcímmel.

III. Kérelmező észrevétele Kérelmezett megjegyzésére

Kérelmező észrevételében arra hivatkozott, hogy a vitatott hirdetések nemcsak 2008-ban léteztek, hanem azok jelenleg is lehívhatóak, valamint, hogy a 2013.03.29-én Kérelmezettel folytatott telefonbeszélgetése kapcsán is következtetni lehet a Kérelmezett azon szándékára, hogy továbbra is online kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni. A késedelmes igényérvényesítés kapcsán kiemelte, hogy 2006.07.26. óta már használta a „jatekparadicsom.gportal.hu” domain névben a „játékparadicsom” szót, és e weboldalon a cégalapítás szándéka is nyilvánosságra került. A késedelemmel kapcsolatban továbbá hivatkozott a védjegybejelentés elbírálása eredményének bevárására, amely jelentős volt az igényérvényesítés kimenetele tekintetében.

A domainhez fűződő érdekét a Kérelmező azzal is alá kívánta támasztani, hogy a jatekparadicsom.com domaint regisztráltatta és azóta is használja.

IV. Döntés indoklása

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.
Megállapításra került, hogy a Kérelmező jogosultja a kérelemhez csatolt 208 201 lajstromszámú „JÁTÉKPARADICSOM” nemzeti szóvédjegyeknek, valamint az ezzel megegyező cégnévnek, amit a cégnyilvántartásba bejegyeztek. A 208 201 védjegy bejelentési napja 2011. június 16.
A Kérelmező javára lajstromozott „JÁTÉKPARADICSOM” megjelölés és cégnév teljes mértékben azonos a Kérelmezett által használt jatekparadicsom.hu domain névvel.

Kérelmező az általa benyújtott bizonyítékokkal igazolta, hogy a JÁTÉKPARADICSOM nevet korábbtól fogva használta, mint a Kérelmezett, illetve, hogy a cégneve és lajstromozott védjegye alapján is, a jatekparadicsom.hu domain névhez neki, és nem pedig a Kérelmezettnek van joga.

A Döntnök a következő lépésben a Kérelmezett domain használatához fűződő jogos érdekét –illetve annak hiányát – vizsgálta a 30. pont alapján.

30. Az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Döntnök elé terjesztett és az Interneten fellelhető bizonyítékokból az derül ki, hogy a jatekparadicsom.hu domain név alatt érdemi tartalom jelenleg nem érhető el, a névvel kapcsolatos (gazdasági) tevékenység nem folyik, és a legutóbbi pár évben sem folyt. A Döntnök megállapította, hogy a domain nevet a Kérelmezett nem használja. A Döntnök továbbá megállapította, hogy a Kérelmezett nem bizonyította a domain használatához fűződő jogos érdekét.

A döntés során figyelemmel volt a Döntnök arra is, hogy az archive.org adatai szerint érdemi tartalom nem volt a domain alatt az utóbbi években (http://web.archive.org/web/*/http://www.jatekparadicsom.hu/), és az Internet archiváló szolgáltatás (Internet Archive / Wayback Machine) jelenleg már az SZTNH által is irányadó információforrás (ld. http://sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/internetes_dokumentumok_kozlemeny_honlapra.pdf)

Ennek megfelelően az Eljárási Szabályzat 29. a) pont alapján az állapítható meg, hogy a Kérelmezettnek a domain névhez sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik.

A 29. a) pont alapján önmagában helye van a domain visszavonásának, nem szükséges a 29. b) pont szerinti rosszhiszeműség. A rosszhiszeműség körében a 31. d) pont szerinti élősködő/bitorló jellegű tevékenységet a Kérelmező a Döntnök számára nem igazolta, viszont a 31. b) pont szerinti akadályozó jellegű tevékenység valószínűleg fennáll, a jelek szerint a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon.

A fentieknek megfelelően a Regisztrációs Döntnök a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli a jatekparadicsom.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 36. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy az a Nyilvántartó által végrehajtható, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2013. április 17.

Pintz György döntnök

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum