Elfelejtettem a jelszót.

deutzgep

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a deutzgep.hu domain név tárgyában

A DEUTZ Aktiengesellschaft Kérelmező által Tóth Benito Dénes Kérelmezettel szemben a deutzgep.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnök a deutzgep.hu domain nevet Tóth Benito Dénes Kérelmezettől visszavonja, és azt a DEUTZ Aktiengesellschaft Kérelmező számára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a deutzgep.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7. 1. a.) és c. ) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt, és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

Indokolás

I. A kérelem

Kérelmező kölni székhelyű, diezel motor gyártó gazdasági társaság, mely az egyik legnagyobb és legsikeresebb motorgyártó cég a világon. A cég története 1864-ig tekint vissza. A kérelmező napjainkban 130 országban, valamennyi kontinensen jelen van és mintegy 5100 alkalmazottat foglalkoztat világszerte. Motorokat és motor alkatrészeket gyárt, mezőgazdasági gépekhez, hajózási célokra, járművekhez és építkezéseken használt gépekhez, alkatrészekhez. A Kérelmező "DDEUTZ" védjegye előkelő helyet foglal el a világ gépgyártó és gépüzemeltető cégei között.

Kérelmező kizárólagos jogosultja számos "DEUTZ" megjelölést tartalmazó lajstromozott védjegynek.

A Kérelmező csatolta a hivatkozott védjegyek lajstromkivonatát.

A hatályos magyar Domainregisztrációs Szabályzat 2. 2. 1. pontja értelmében "a domain igénylő a delegálni kért domain nevet a jogszabályok és a szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. a névkizárólagosság ahhoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, stb.) ne sértse. A domain igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist. "

Kétségtelenül megállapítható az, hogy a kérelmezett által igényelt és használt domain név első, domináns szóeleme teljes mértékben azonos a Kérelmező fentebb hivatkozott "DEUTZ" megjelölésre vonatkozó közösségi és nemzetközi védjegyeivel, amihez egy további toldat ("- gep") járul. A domain név hangsúlyos és megkülönböztető képességgel rendelkező eleme nyilvánvalóan a "DEUTZ" megjelölés, mivel a "gep "szónak önmagában nincs megkülönböztető képessége, azt kizárólag a hangsúlyos szóelemhez kapcsolódóan egy meghatározott termékek-körre (amely a fenti védjegyek áruosztályával egyezik) és az ahhoz fűződő szolgáltatási tevékenységre (gép) utal. A Kérelmező hivatkozott a Szellemi Tulajdonvédelmi Szervezet (WIPO) arbitrációs és mediációs központjának gyakorlatára is, mely szerint a pusztán termékfajtára, - jellege vagy más hasonló kiegészítő információra utaló utótag csak csekély, de inkább semmiféle megkülönböztető szerepet nem tölt be az összetéveszthetőség vizsgálata során.

A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett a domain nevek anélkül igényelte, hogy ahhoz joga, vagy jogos érdeke fűződött volna. Ezt támasztja alá az a tény, hogy egyrészt a Kérelmezett nem rendelkezik semmilyen védjegyjogi jogosultsággal a megjelölés vonatkozásában, másrészről a Kérelmező társaság nem jogosította fel a Kérelmezettet a megjelölés domain névként történő regisztrálása tekintetében sem.

A Kérelmező hivatkozott a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatának 31. b.) pontjára, mely szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség megállapítható abban az esetben, ha a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja. Ez jelen esetben teljes mértékben megvalósul.

Kérelmező hivatkozott továbbá a 31. d) pontra is, mely szerint teljes mértékben megvalósulni látja azt a tényállást, hogy a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet felhasználókat haszonszerzés céljából a kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák.

A Kérelmező álláspontja szerint a domain név Kérelmezett általi választása és használata egyértelműen megtévesztő. A megjelölés az Internet felhasználók és általában a fogyasztók körében a kérelmezői társaság kiterjedt, több évtizedes múltra visszatekintő reklám tevékenysége folytán közismert, és ezért a világszerte ismert megjelölés kapcsán a Kérelmezőre asszociálnak. Nyilvánvaló, hogy a Kérelmezett megpróbálja az ebből a tényből származó előnyöket kihasználni azáltal, hogy a domain név alatt kívánja megjeleníteni honlapját abból a célból, hogy további forgalmat vonzzon a kérdéses honlapra.

A Kérelmező és a Kérelmezett között nincs hatályban semmiféle szerződéses kapcsolat, amely feljogosítaná Kérelmezettet a fentebb említett védjegyek használatára. A kérelmezői társaságnak semmiféle ráhatása nincs a Kérelmezett által használt domain név alatt esetlegesen a hozzáférhetővé tett tartalomra, továbbá lehetősége sincs arra, hogy a szóban forgó honlapon felkínált termékek és szolgáltatások minősége és eredete vonatkozásában bármiféle ellenőrzést végezzen, ami esetlegesen a jelen eljáráson túlmutató jogi kéréseket is felvetethet.

A Kérelmező álláspontja szerint a domain név javára történő átruházásának összes konjunktív feltétele fennáll, azaz a kérelmezett domain név megtévesztően hasonlít a Kérelmező védjegyeihez, a Kérelmezettnek nincs semmilyen olyan joga van, vagy jogos érdeke, amely alapján jogosult volna domain név használatára, ráadásul a Kérelmezett rosszhiszeműsége is fennáll.II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet és annak mellékleteit az eljárási szabályzat 22. pontja szerint azzal a figyelmeztetéssel küldte meg a Kérelmezett részére, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján dönt.

A Kérelmezett a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.


III. A döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

Regisztrációs Döntnök egyetértett a Kérelmező előadásával, mely szerint a javára lajstromozott védjegy és a kérelmezett domain név között az összetéveszthetőség fennáll. A Regisztrációs Döntnök töretlen gyakorlata megegyezik a Kérelmező által hivatkozott WIPO UDRP eljárás gyakorlatával, mely szerint a megkülönböztető képességgel nem bíró, leíró jellegű toldalék a lajstromozott védjeggyel való összetéveszthetőség szempontjából nem bír jelentőséggel.

Bár a Kérelmező névhasználati joga körében a védjegyeken túlmenően a cég vezérszavára nem hivatkozott, a Döntnök rámutat arra is, hogy a Kérelmező javára a névhasználati jog ezen az alapon is megállapítható.

Mivel a Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a Döntnök egyrészt vélelmezte a kérelemben foglaltak elismerését, másrészt a rendelkezésére álló adatokból és az interneten elérhető információkból a következtetett.

A Döntnök a Kérelmezett jogát vagy esetlegesen fennálló jogos érdekét vizsgálta. A döntés meghozatalának időpontjában a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom nem volt elérhető. Az Internet archívumban, illetőleg a Kérelmező által a honlapról készített közjegyzői felvételből egyértelműen megállapítható, hogy a domain név korábban a www.deutz.netau.net weboldalra került átirányításra és azon a DEUTZ Autó és- gép Kft. sematikus, tartalommal fel nem töltött bemutatkozása volt megtalálható. A Kérelmezett személye és a DEUTZ Autó és - gép Kft. cégkivonatban található adataiból azonban a felek között semmiféle kapcsolat nem volt levonható. Mindezek alapján a Döntnök nem tudott a kérelmezett javára sem névhasználati jogot, sem jogos érdeket megállapítani.

A Döntnök egyetértett a Kérelmező előadásával abban a tekintetben is, hogy a Kérelmezett a rosszhiszeműsége is megállapítható, mivel egy közismert védjegyet választott domain neve azonosítására, nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy honlapjának forgalmát a megtévesztéssel növelje.

Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelemben foglaltaknak helyt adott és elrendelte a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtja végre, kivéve ha a felek harminc napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest 2013 június 28.

Dr. Mayer Erika döntnökKapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum