Elfelejtettem a jelszót.

xs4all


  

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

az xs4all.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

 

Az XS4ALL Internet B.V. ( Eekholt 42. 1112 XH Diemen, Hollandia ) Kérelmező – jogi képviselője: DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft ( 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u.16.)- által az Intellitrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (  2764 Jászkarajenő, Tetővári u.25. ) - jogi képviselője: Dr.Lorenz Hajdu ( 1051 Budapest, József A.u.4.) - Kérelmezett ellen az xs4all.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  

 

döntést:

 

A Regisztrációs Döntnök az xs4all.hu domain nevet az Intellitrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Kérelmezettől visszavonja, és annak az XS4ALL Ineternet B.V. ( Eekholt 42. 1112 XH Diemen, Hollandia )  Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

Indokolás


 

 

A xs4all.hu domain név ügyében az XS4ALL Internet B.V. ( Eekholt 42. 1112 XH Diemen, Hollandia ) kérte a Regisztrációs Döntnök eljárását. A Kérelmező kérelmében előadta, hogy kizárólagos jogosultja 1997.szeptember 5-i elsőbbséggel a 000413732 lajstromszám alatt regisztrált XS4ALL közösségi szóvédjegynek valamint  1996.november 11-i elsőbbséggel a 000326124 lajstromszám alatt regisztrált XS4ALL közösségi ábrás védjegynek. A védjegykivonatok másolatát csatolta a kérelméhez. Kérte a domain név Kérelmezettől történő átruházását.

Előadta, hogy Kérelmezett a domain nevet 2005.szeptember 21.napján regisztráltatta. Állította, hogy Kérelmezettnek a domain névhez sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik, továbbá, hogy a domaint rosszhiszeműen igényelte vagy használta. Hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1., 2.2.2., 10.1.5. és a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. és 33. pontjára.

A rosszhiszeműség igazolására csatolta a weboldal 2009.április 7. napján letöltött tartalmát.

 

Kérelmezett érdemi védekezésében kérte a kérelem elutasítását, Kérelmezőnek a költségek viselésére való kötelezését és a neki okozott kár megtérítését.

Hivatkozott az ügyben korábban folytatott levelezésükre és előadta, hogy Kérelmező jogi képviselője  sem   képviseleti jogosultságát, sem a védjegy érvényesen bejegyzett voltát nem igazolta. Állította, hogy az xs4all.hu védjegy nem sérti Kérelmező jogait, vitatta mind a domain igénylés, mind annak használata rosszhiszeműségét.

Végezetül kijelentette, hogy a fent előadottak ellenére is kész a domain nevet Kérelmezőnek átadni.

 

Viszontválaszában Kérelmező jogi képviselője hangsúlyozta,  hogy kérelmét a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata előírásainak megfelelően nyújtotta be, az eljárási díjat lerótta. 

Előadta, hogy a jelen eljárást megelőzően a Kérelmezett már eljuttatta hozzá a domainról való lemondó nyilatkozatát, az azonban nem felelt meg a Domainregisztrációs Szabályzat előírásainak, ezért került sor jelen eljárás megindítására. Kérte a Regisztrációs Döntnököt a döntés meghozatalára.

 

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 19. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező nem vitásan védjegyoltalommal rendelkezik az eljárás tárgyát képező domainnal megegyező megjelölésre, Kérelmezett ezzel szemben nem hivatkozott semmilyen tényre, amely azt bizonyítaná, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződik.

Kérelmezett érdemi védekezésében kijelentette, hogy a domain nevet kész átadni, ezért a Regisztrációs Döntnök Kérelmező kérésének helyt adott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2009.augusztus 19.

 

 

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum