Elfelejtettem a jelszót.

culligan


 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

              a culligan.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A Culligan Inc. Kérelmező által az Aquastar Kft. Kérelmezett ellen a culligan.hu domain név tárgyában  indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a culligan.hu domain nevet az Aquastar Kft.  Kérelmezettől visszavonja és annak  a Culligan Inc. Kft. Kérelmező részére történő átruházását rendeli el.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

 

 

Indokolás


 

 

A Culligan Inc. a Culligan márkanévvel ellátott vízkezelő, víztisztító és ballonos víz adagoló termékek gyártója és forgalmazója világszerte. A Culligan Inc. jogosultja többek között a 183 261 lajstromszámú hazai és 000702308 lajstromszámú közösségi védjegyeknek.

 

Kérelmezett a nevet anélkül regisztráltatta, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

 

A Kérelmezett a Kérelmező versenytársainak minősülő termékeket forgalmaz Magyarországon. A Kérelmezett nem áll szerződéses kapcsolatban a Kérelmezővel annak termékeinek forgalmazására.

 

A Kérelmezett a culligan.hu domain nevet szándékosan arra használja fel, hogy a Culligan termékek iránt érdeklődő Internet felhasználókat a Kérelmezett honlapjára irányítsa a honlapján népszerűsített termékek értékesítésének fokozása érdekében. A Kérelmezett a culligan.hu oldalt meglátogató Internet felhasználókat megtéveszti az általa forgalmazott termékek eredete, minősége tekintetében

 

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett rosszhiszeműsége a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata alapján megállapítható.

 

Kérelmező csatolta a védjegy lajstromkivonatát, valamint az ügyvédi meghatalmazását.

 

A Regisztrációs Döntnök vezetője a kérelmet két alkalommal is elektronikus úton megküldte a Kérelmezettnek.  Az értesítés tartalmazta, hogy a kérelemben foglaltakban előadottakkal szemben érdemi védekezés előterjesztésére 30 munkanapon belül lett volna lehetőség: ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy a kérelemben foglaltakat nem vitatják, és az eljáró Döntnök a megküldött anyagok alapján hozza meg döntését. Az értesítés Kérelmezett postafiókjába történő megérkezéséről a visszaigazolás megérkezett, azonban Kérelmezett e felhívásra a nyitva álló határidőn belül, sőt az ismételt felhívás ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.

 

A Regisztrációs Döntnök erre tekintettel az eljárási szabályzat 29. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.  

 

Az Eljárási Szabályzat 29. pontja értelmében a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, illetőleg ha a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Egyértelműen megállapítható, hogy a Kérelmező jogosult a kérelmezett domain névben szereplő „culligan” kifejezés használatára, mivel az erre vonatkozó védjegyoltalmat igazolta. Ezt követően a Döntnök vizsgálta, hogy a Kérelmezett javára jog vagy jogos érdek megállapítható-e?

 

A Kérelmezett érdemi védekezése hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján  névhasználati jogot nem lehetett a javára megállapítani.

 

A Szabályzat 30. pontja értelmében az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett. A jogos érdek abban az esetben is bizonyítható, ha a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése, illetőleg ha a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

 

A kérelmezett domain név alatt az Aquastella termékek ismertetője található, amely kétségkívül a Kérelmező versenytársának terméke.

 

A Regisztrációs Döntnök úgy találta, hogy Kérelmezett részéről a név használatához fűződő jogos érdek a rendelkezésre álló dokumentumok és adatok alapján nem bizonyítható, ellenkezőleg a kérelmezett domain alatti tartalom alkalmas az internet felhasználók megtévesztésére, amikor ott a versenytárs termékeit találja a Kérelmező termékei helyett.

 

A Regisztrációs Döntnök úgy találta, hogy az Eljárási Szabályzat 29. a) pontja  összefüggésében úgy a domain név igénylésével, mint használatával kapcsolatos rosszhiszeműség bizonyítható, a Kérelmezett a regisztráció során olyan kifejezés domainkénti használatba adását kérte, melynek használatára nem volt jogosult. A Döntnök Az Eljárási Szabályzat 31. c.) és 31.d.) pontjai alapján a fentiekre tekintettel a Kérelmezett terhére a rosszhiszeműséget megállapíthatónak tartotta.

 

Mindezekre tekintettel Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelemnek helyt ad, és az eljárási szabályzat 29. pontja alapján elrendeli culligan.hu domain név Kérelmezettől történő visszavonását és a Kérelmező részére történő átruházását.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 33. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2010. július 30.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum