Elfelejtettem a jelszót.

youtubetv

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a youtubetv.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Google Inc. (székhely: Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway CA, mint kérelmező (a továbbiakban: Kérelmező) által Dr. Dózsa István, mint kérelmezett (a továbbiakban: Kérelmezett ) ellen a youtubetv.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a youtubetv.hu domain nevet H4RD.hu Szolgáltató Bt. Kérelmezettől visszavonja, és azt Google Inc. Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a youtubetv.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. A KÉRELEM

Kérelmező előadta, hogy a http://youtube.com és a youtube.hu honlapokon elérhető, 2005-ben indított világhírű, és rendkívül népszerű videó-megosztó szolgáltatás több milliárd felhasználó számára biztosítja videók felfedezését, megosztását. A videók egy része real time-ban elérhető élő tartalmat közvetít.

Kérelmező a YouTube, LLC-t 2006-ban vásárolta meg, és 2007-ben a YouTube, LLC védjegyeit, beleértve a YouTube védjegyet is átruházta Kérelmezőre, aki ezáltal világszerte a YouTube védjegyek kizárólagos jogosultja.

A Kérelmező tehát jogosultja a "YouTube" védjegyeknek (mint pl. a 010311132 lajstromszámú, a 010311108 lajstromszámú, a 005227251 lajstromszámú és a 005226964 lajstromszámú közösségi védjegyeknek és a 991364 és 897049 lajstromszámú nemzetközi védjegyeknek).

A YouTube márkanév 2005 óta széles körűen reklámozott és ismert a fogyasztók körében és ezáltal a megjelölés betölti az eredetmegjelölési funkcióját, azaz a szolgáltatást igénybevevő tudja, hogy ez alatt a név alatt a Kérelmezővel, és annak szolgáltatásaival találkozik. Ennek eredményeképpen, a YouTube márka és név jeleníti meg a Kérelmező szolgáltatásaihoz kapcsolódó goodwillt és így rendkívül nagy értékkel rendelkezik. A széles körű belföldi és külföldi felhasználás eredményeképpen a YouTube márka és név az egész világon jóhírű.

Mindezek alapján a Kérelmező kizárólagosan jogosult a "YouTube" megjelöléseket használni és azok használatára másoknak engedélyt adni. Mivel Kérelmező nem járult hozzá védjegye kérelmezett domain névben történő használatához, a lajstromozott "YouTube" védjegy domain névben történő használata sérti Kérelmező kizárólagos védjegyjogait és megszegi a Domainregisztrációs Szabályzatot.

Kérelmezettnek nincs joga a domain név használatához és a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 30. pontja alapján nem állapítható meg sem az a.), sem a b.) sem a c.) pontok alatti fordulatok szerinti jogos érdeke sem.
A 30. pont a) bekezdése nem alkalmazható, mivel a domain nevet Kérelmezett jogellenesen használja áruk és szolgáltatások felkínálására, mivel a domain név Kérelmezett által nyújtott szolgáltatások felkínálására történő használata sérti Kérelmező fent részletezett kizárólagos védjegyjogait; a 30. pont b) bekezdése nem alkalmazható, mivel a domain név jogosultja Dr. Dózsa István, aki nevének értelemszerűen semmi köze nincs a "YouTube" elnevezéshez; a 30. pont c) bekezdése sem alkalmazható, mivel Kérelmezett nem képviselője vagy meghatalmazottja Kérelmezőnek, és így nem jogosult a kérdéses domain név használatára.

A Kérelmezett egyértelműen kihasználja a "YouTube" védjegy jóhírét azért, hogy a felhasználókat a saját honlapjára irányítsa és ezáltal megtéveszti a fogyasztókat, akik a YouTubeTv.hu domain név alatt nyújtott szolgáltatásokat a YouTube-tól származónak vélik. Ezért a "YouTube" kifejezés ilyen használata tisztességtelenül kihasználja a "YouTube" védjegyek jó hírét és goodwilljét és kárt okoz a Kérelmezőnek. A kérelem tárgyát képező domain név regisztrálásával Kérelmezett megszegte a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontját, ami megtiltja az olyan nevek domain névként való választását, amely "jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan jogellenes"

Kérelmezett a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3.2 a) pontját is megszegte, amely értelmében a domain-használó köteles a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani és a választását - annak jogszerűsége szempontjából - az igénylést megelőzően ellenőrizni.

Végül Kérelmezett megszegte a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3.2 b) pontját is, ami előírja, hogy a domain-használó köteles önként lemondani a választott domain névről, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti. Kérelmező a kérelemhez csatolta a két, a Kérelmezett részére az eljárás megindítását megelőzően küldött felszólító levelet, amely azonban eredménytelen maradt.

Kérelmező szolgáltatója a YouTube videó-megosztó szolgáltatásnak, amit nem csak szakmabeliek, de az átlagos fogyasztók is széles körben ismernek, így Kérelmezettnek is ismernie kellett Kérelmező jóhírű védjegyeit. Ez már önmagában is bizonyítja, hogy Kérelmezett rosszhiszeműen regisztráltatta a domain nevet, ami által megzavarta egy versenytársa (jelen esetben a Kérelmező) szakmai tevékenységét [ld. Eljárási Szabályzat 31 c) pontja].

Kérelmezett az Eljárási Szabályzat 31. d) pontja értelmében is rosszhiszeműen használja a domain nevet, hiszen, mivel egyébként semmi joga és jogos érdeke a "YouTube" megjelöléshez nem fűződik, egyértelmű, hogy ezzel az elnevezést szándékosan arra használja fel, hogy az internet-felhasználókat haszonszerzés céljából saját honlapjára irányítsa, mivel a domain név és az az alatt nyújtott szolgáltatások összetéveszthetők Kérelmező védjegyeivel és szolgáltatásaival.

Az összetéveszthetőség tehát úgy a védjegy és a domain név elnevezése, mint az azok alatt nyújtott szolgáltatások esetében fennáll. A szolgáltatások nagyon hasonlóak, hiszen mindkettő audiovizuális tartalmakat kínál a felhasználóknak. Ezt az összetéveszthetőséget tovább fokozza az a tény, hogy a Kérelmezett honlapján is közzétesz Kérelmező hozzájárulása nélkül és így jogsértő módon olyan megjelöléseket, amik Kérelmező védjegyeivel összetéveszthetők. A megjelölések "YouTube" és "YouTubeTv" azért összetéveszthetőek, mert a "tv" kitétel a domain név mögött nem kölcsönöz az elnevezésnek megkülönböztető képességet, mivel a nyújtott szolgáltatások alapján az leíró. Kérelmező utalt a Regisztrációs Döntnök "googleearth3d.hu" döntésére, ahol egy nagyon hasonló esetben a Döntnök kimondta, hogy a "googleearth3d" elnevezés összetéveszthető a jóhírű "Google" védjeggyel. A Döntök döntésében megállapította: "hogy az ismert és különösen jó hírnevet élvező védjegyet tartalmazó név olyan szóösszetételben történő regisztrálása, amely a Kérelmezett egyik nagyon ismert szolgáltatását tartalmazza, nem keletkeztet a védjegyoltalom alatt álló kifejezéstől eltérő, megkülönböztető szóösszetételt, amely a Kérelmező névhasználati jogával szemben a Kérelmezett javára jogot alapítana".

2. A KÉRELMEZETT ÉRDEMI VÉDEKEZÉSE

Kérelmezett védekezésében előadta, hogy ő a kérelmezett domain név regisztrációjakor jogszerűen, a vonatkozó jogszabályok betartásával járt el. Az oldalt üzemeltető cége szabályszerűen jött létre és működik, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részéről engedéllyel rendelkezik, és a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága jogszerűen vette nyilvántartásba, továbbá őt regisztráláskor semmilyen csalárd szándék nem vezérelte.

A kérelmezett domain név alatt Kérelmezett elsődleges vállalkozási célként médiaszolgáltatást kínál a nézőknek, ami tv-s kiegészítéssel bír, és amely így nem azonos és semmilyen formában nem összetéveszthető Kérelmező szolgáltatásaival, logójával, elnevezésével.

Mindezekre való tekintettel kérte a kérelem elutasítását.

3. KÉRELMEZŐ ÉSZREVÉTELEI

Kérelmező fenntartotta a kérelmében előadottakat Kérelmezett rosszhiszeműségével és a két szolgáltatás összetéveszthetőségével kapcsolatban.

Álláspontja szerint Kérelmezett kihasználja a 'YouTube' védjegy jóhírét és goodwilljét a 'YouTube' kifejezésnek 'tv' kitétellel való használatával a domain névben, hiszen a fogyasztók a 'YouTube' megjelölésről a Google Inc. videó-megosztó szolgáltatásra asszociálnak, így a youtubetv.hu domain név alapján tévesen arra következtethetnek, hogy a Google Inc. internetes televízió szolgáltatást indított Magyarországon.

Véleménye szerint sem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság engedélye – amit egyébként Kérelmezett elmulasztott becsatolni, így erre vonatkozó állítása egyébként sem vehető figyelembe - , sem a cégbírósági nyilvántartásba vétel nem releváns jelen eljárásban és a kérdés megítélésében, mivel egyik nyilvántartásba vételi eljárás sem releváns a domain név használatához való jogosultság megítélése szempontjából.

4. A DÖNTÉS INDOKLÁSA

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a Kérelmezett érdemi védekezése, az arra tett kérelmezői észrevétel, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (továbbiakban: RDSZ) szabályai alapján hozta meg döntését.

Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

Megállapítható, hogy Kérelmező számos közösségi és nemzetközi védjegynek jogosultja a „Youtube” megjelölés vonatkozásában, továbbá videó-megosztó szolgáltatása 2005 óta világszerte ismert, és az elnevezés szorosan Kérelmezőhöz kötődik.

A Döntnök egyetértett a Kérelmező azon érvelésével, hogy a „tv” kiterjesztés valóban egy általános, leíró jellegű megjelölés, mely olyan önálló jelentéstöbbletet nem kölcsönöz a „Youtube” elnevezésnek, ami a megtévesztést kizárná, így – több korábbi döntnöki döntéssel egyezően – megállapítható Kérelmező névhasználati joga és jogos érdeke a kérelmezett domain név vonatkozásában is.

A Kérelmezett javára ezzel szemben névhasználati jogot az eljárás adataiból nem lehetett megállapítani.

Kérelmezett hivatkozott a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól kapott engedélyre, mint névhasználata jogalapjára. Kérelmezett erre vonatkozó bizonyítékot ugyan nem csatolt, azonban a Döntnök megvizsgálta a Kérelmezett által fenntartott honlapot, ahol az „Engedélyszám” menüpont alatt feltüntetésre került engedélyek között nem találta meg a kérelmezett domain névre vonatkozó engedélyt. A Youtubetv.ch domain alatti mozicsatornára kiadott engedély nem azonos a kérelmezett domain névvel, ezt meghaladóan a VideoCinema.org és az internet protokollon keresztüli televízió műsorelosztó szolgáltatás engedélye sem alkalmas arra, hogy bármelyik névhasználati jogot eredményezzen a kérelmezett domain vonatkozásában Kérelmezett javára.

Kérelmezett hivatkozott továbbá arra, hogy vállalkozását a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte. Cégkivonatot azonban nem csatolt. E hivatkozással kapcsolatban a Döntnök egyetértett a Kérelmező álláspontjával, hogy a regisztrált domain használó, a Kérelmezett természetes személy, így közömbös és irreleváns a jelen eljárás szempontjából az a tény, hogy cégnyilvántartásba bejegyzett cégen keresztül folytatja-e vállalkozását. Megjegyzi továbbá a Döntnök, hogy a kérelmezett domain alatt fenntartott web oldal impresszumában a VideoMax Ltd., Kambodzsa került jogtulajdonosként feltüntetésre, míg az ÁSZF-ben tartalomszolgáltatóként a Diamond Reef Ltd., ugyancsak kambodzsai székhelyű cég. Az ÁSZF továbbá a Szolgáltató internetes honlapjának címeként a www.videocinema.org alatti oldalt jelölte meg., amely tartalmában teljes mértékben megegyezik a kérelmezett domain alatt elérhető tartalommal.

Mindezek alapján a Döntnök az RDSZ. 30. pontjára alapozva nem tudott a Kérelmezett javára a domain használattal kapcsolatban jogos érdeket sem megállapítani, mert a domain 2012.01.06.-i regisztrációja óta az alatt érdemi tartalomszolgáltatás nem volt elérhető, a domain alatt ténylegesen – a webarchive.org tanúsága szerint – a http://youtubetv.ch illetve www.videocinema.org oldalakon szolgáltatott tartalom jelenik meg. Egyetértett továbbá a Döntnök a kérelmező azon érvelésével is, hogy a domain használata – tekintettel a Kérelmező közismert és jó hírnevet élvező védjegyével, továbbá kereskedelmi nevével való összetéveszthetőségre, nem tekinthető tisztességesnek.

Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök az RDSZ 31.a. pontja alapján Kérelmezett rosszhiszeműségét is megállapította, mivel a Kérelmező jó hírnevet élvező védjegyének a domain névben történő használata alkalmas arra, hogy az internet felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett oldalára irányítsák. Ez különösen a Kérelmező és a Kérelmezett szolgáltatásainak nagymértékű hasonlóságára tekintettel is fennáll, továbbá egyértelműen megállapítható, hogy a Kérelmezett az oldalon ellenérték fejében teszi hozzáférhetővé az ott elhelyezett videókat és filmeket.

Mivel fentiek alapján a Döntnök a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2013. november 28.
Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum