Elfelejtettem a jelszót.

pannoniafesztival

a pannoniafesztival.hu domain tárgyában indult eljárásban


A Hídvégi Judit magánszemély Kérelmező által a PeRem Produkciós és Sajtóiroda Betéti Társaság Kérelmezett ellen a pannoniafesztival.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi


Döntést


A Regisztrációs Döntnök a pannoniafesztival.hu domain névre vonatkozó kérelmet elutasítja.Indokolás

1. A Kérelmező álláspontja

A Kérelmező magánszemély előadta, hogy 2007-ben egy másik magánszeméllyel együtt hozták létre a Pannónia Fesztivál (PAFE) elnevezésű rendezvényt. 2010-ben a rendezvény nevét védjegyoltalom alá helyezték, a védjegyokirat a Kérelmező magánszemély nevére szól.

Előadása szerint a pannóniafesztivál rendezvényt minden évben a Kérelmező szervezi, az eseményhez kapcsolódó gazdasági tevékenységet megbízásából és a vele szerződésben álló gazdasági társaságok végzik, beleértve a rendezvény hivatalos internetes felületeinek kialakítását, üzemeltetését is.

A tárgybani domain és a hozzá tartozó honlap, tárhely, valamint e-mail címek (hidvegi.judit@pannoniafesztival.hu; mazlo.imre@pannoniafesztival.hu; info@pannoniafesztival.hu; webmaster@pannoniafesztival.hu;vendeglatas@pannoniafesztival.hu; band@pannoniafesztival.hu; sajto@pannoniafesztival.hu) üzemeltetését a Kérelmezettel szerződéses kapcsolat alapján végezte, majd 2015 februárjától “tisztázatlan körülmények között minden jogosultsága megszűnt, és a domain a teljes tárhellyel (a tárhelyen saját tulajdont képező: adatbázissal, üzleti titok tárgyát képező szerződésekkel, kreatív anyagokkal a Kérelmezett által működött tovább”.

Kérelmező állítása szerint 2015. február 12-én aláírás nélküli e-mailt kapott az egyik, általuk korábban használt, pannoniafesztival.hu domain névhez tartozó e-mail címről, amelyben a Kérelmezett világosan kifejti, hogy bizonyos feltételek mellett (többek között, ha lemond a védjegyjogosultságról, és a tárhelyen tárolt adatok továbbra is a PeRem Bt. tulajdonában maradnak) 20 millió Ft-ért használati jogosultságot biztosítanának a tárhelyen tárolt adatokhoz.

Álláspontja szerint a domain Kérelmezett általi használata rosszhiszemű, hiszen a Kérelmezettnek semmi köze nincs a rendezvényhez. A Kérelmező hangsúlyozta, hogy Kérelmezettnek nincs jogosultsága az eseményt megszervezni, továbbá a Kérelmezőt mint a védjegy jogosultját és a rendezvény tulajdonosát súlyosan megkárosítja a Kérelmezett azzal, hogy a 9 éve rendszeresen, a Kérelmező által szervezett eseményről nagy nyilvánosság előtt megtévesztő információkat közöl, miközben erre a célra az esemény 9 éve ismert internetes felületeit használja fel. A Kérelmező szerint a Kérelmezett “a rendezvényen túlmenően - tekintettel az oltalomhoz kötődő árujegyzékre - egyéb jellegű kereskedelmi tevékenységet sem folytathat védjegybitorlás tettének elkövetése nélkül”.


A Kérelmező azt is kiemelte, hogy jelenlegi szerződéses partnere és a rendezvény szervezésével megbízott gazdasági társaság a Pannónia Fesztivál Kft., amelynek Cégbíróságon bejegyzett neve álláspontja szerint ”felülírja a jogosulatlan domainhasználat érdekeit”..

A Kérelmező bizonyítékként a védjegy lajstromkivonatát, továbbá a Kérelmezettel folytatott levelezését csatolta, továbbá nagy mennyiségű levelezést és szerződéseket, amelyekkel a tényelőadását kívánta alátámasztani.

2. Kérelmezett álláspontja

A Kérelmezett arra hivatkozott, hogy Kérelmező állításai valótlanok.

Álláspontja szerint a 2007-ben regisztrált (pannoniafesztival.hu) domain kizárólagos tulajdonosa a Magyar Motorkerékpár Kft. volt, de a cég 2014-ben felszámolás alá került, és jelenleg a felszámoló CMB Holding Kft gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

A Kérelmezett saját álláspontja szerint jogszerűen “vásárolta meg” a felszámolóbiztostól a pannoniafesztival.hu domain nevet, ennek igazolására adásvételi szerződést és a domain, illetve tárhely lemondó nyilatkozatot csatolt.

A Kérelmezett előadta, hogy a fesztivál 2007 óta a Magyar Motorkerékpár Kft rendezésében létezik, Hídvégi Judit semmilyen formában nem igazolta, hogy kapcsolatban áll(t) a céggel, a tulajdonos engedélye nélkül (mivel nem mellékelte) védte le később 2011-ben a „PAFE-Pannónia Fesztivál” szóösszetételt, ami nem jogosítja fel arra, hogy bármilyen ehhez hasonló domain-t illetve tulajdont birtokába vegyen. A Kérelmezett álláspontja szerint a Kérelmező követ el jogsértést, mivel “hamarabb volt a KFT tulajdonában a fesztivál, mint ahogyan a szóösszetételt Hídvégi Judit levédte, mint védjegyoltalom”.

A Kérelmezett hivatkozott továbbá arra, hogy a rendezvényt minden évben a Magyar Motorkerékpár Kft. mint gazdasági társaság rendezte meg, ehhez kapcsolódóan a rendezvény hivatalos internetes felületeit is a Kft. alakította ki, üzemeltette, beleértve a pannoniafesztival.hu domain használatát is.
A korábbi email címek törlésre kerültek a jogtalan használat elkerülésére.

A Kérelmezett szerint “a Kérelmező semmilyen okiratot nem töltött fel arról, hogy ő bízott meg különböző cégeket a fesztivál megrendezésére, ez azt igazolja, hogy nincs jogilag köze a domain tulajdonosához sem”. Amennyiben az általa említett bármilyen megbízás / meghatalmazás létezne a Magyar Motorkerékpár Kft. irányában, akkor annak a CMB Holding Kft. iratai között szerepelnie kellene, ezért Kérelmező indítványozta, hogy a döntnök keresse fel a CMB Holding Kft.-t az iratok igazolására.

A Kérelmezett arra is hivatkozott, hogy a 2007-es domain regisztrációt követően 7 évvel később bejegyzett Ózdi székhelyű Pannónia Fesztivál Kft. szintén a korábbi tulajdonos a Magyar Motorkerékpár Kft. jogait sérti. Álláspontja szerint a “véletlen névazonosság semmilyen jogi alapot nem ad azonban arra, hogy a domain név használatát megkérdőjelezze, ahogyan azt a Pannónia Fesztivál Kft. nem is tette meg”.

A Kérelmezett arra is hivatkozott, hogy „Pannónia Fesztivál” szóösszetétel mint védjegy, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál bejegyzés alatt áll. A védjegyoltalom bejegyzése Balog Péter néven (mint a Bt. tulajdonosa) történt.

A Kérelmezett arról is tájékoztatta a döntnököt hogy a pannoniafesztival.hu domain-hez hasonló pannonia-fesztival.hu domaint és a pannóniafesztivál.hu domain-t Tanácsadó Testületi előtti eljárásban megtámadta és megszerezte, továbbá szinte az összes ehhez hasonló valamennyi domain regisztrációját megtette, illetve megkezdte. .eu .com. info végződéssel.

3. A Kérelmező viszonytválasza

Viszontválaszában a Kérelmező azt hangsúlyozta, hogy a Pannónia Fesztivál saját szellemi terméke függetlenül attól, hogy “védjegy formájában mikor részesült oltalomban”. 2007-ben mint megbízó valóban szerződést kötött a Magyar Motorkerékpár Kft.-vel arra vonatkozóan, hogy a Pannónia Fesztivál (PAFE) rendezvény “internetes jelenlétének biztosítása érdekében regisztrálja át a pannoniafesztival.hu domaint és alakítsa ki, üzemeltesse a vonatkozó felületeket”.

Álláspontja szerint a Kérelmezett tévesen állítja, hogy a Rendezvény a Magyar Motorkerékpár Kft. tulajdona. A kft.-nek a Rendezvény vonatkozásában semmilyen jellegű tulajdonjoga nem keletkezett, annak csupán - a Rendezvény nyolcéves múltjában - egyetlen évben, 2008-ban valósult meg szervezési lehetősége egy Rendezvényre, amely a közte mint megbízó és a Magyar Motorkerékpár Kft. mint megbízott között jött létre.

A Kérelmező jogi álláspontja szerint “a domain bejegyzése védjegyjogilag nem keletkeztet jogoltalmat a Magyar Motorkerékpár Kft számára”.

A Kérelmező szerint a Rendezvény szervezésével kapcsolatos feladatokat a 8 év során keletkezett megbízási szerződések értelmében - ahogyan arra kérelmemben szintén kitért - különböző gazdasági társaságok szervezték, amelyek többségében érdekeltsége állt fenn.

Kérelmező szerint a Kérelmezett rosszhiszeműségét bizonyítja a tény, hogy mint alvállalkozó, Balog Péter, majd fia Balog Tamás (akik a Perem Bt kültagjai), és Csabai Béla (a Perem Bt beltagja) is éveken keresztül neki dolgozott a Pannónia Fesztivál helyszínén mint hangosítási szolgáltatást ellátó vállalkozó. Kérelmező rávilágított, hogy a Perem Bt tulajdonosi körébe tartozó személyek közül Csabai Béla, és Balog Tamás együttes cégképviseletet látnak el, ezért kizárólag közös aláírással képviselhetik a Perem Bt-t minden jogi nyilatkozatban. Az általuk csatolt dokumentumokban viszont csak egy képviselői aláírása szerepel az okiratokban. Miután együttes képviselettel rendelkezik a Perem Bt, és ezt a cégkivonatuk is tartalmazza, bármely jogi nyilatkozat csak akkor érvényes, ha mindkét képviselő aláírását tartalmazza. Ezért véleménye szerint, a domain név, valamint tárhely adásvétele nem érvényes.

Kérelmező arról is nyilatkozott, hogy Csabai Béla mint a Perem Bt beltagja, Mázló Imrének “2015 február 8-a körül, tanú előtt (Gaál Zoltán) kijelentette, hogy semmit nem tud Pannónia Fesztiválos tárhely adás-vételről, arról dokumentumot nem látott, alá nem írt. Amennyiben aláírása szerepel ilyen dokumentumon, az kizárólag más személy tehette rá”.

A Kéremezett rosszhiszeműségét az is alátámasztja a Kérelmező szerint, hogy ügyvédi felszólító levelet küldött a védjegybitorlás megszüntetésére, amelyet Kérelmezett 2015. február 12-én átvett. Mindezek ellenére 2015. február 16-án a kézhezvétel után négy nappal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kezdeményezte a PANNÓNIA FESZTIVÁL védjegyként történő bejegyzését.


4. Kiegészítő irat

A döntnöki eljárás megkezdését követően a Kérelmezett e-mail üzenetben kérte, hogy a “15.87 oldalon” szereplő dokumentumokat a döntnök ne vegye figyelembe. Kérelmezett a DRSZ 30. Pontjára hivatkozott, és nyilatkozatott tett, hogy az ő birtokában levő adásvételi szerződésen minden aláírás szerepel, és kétségbe vonta, hogy a Kérelmező által csatolt iratok “teljes bizonyító erejű magánokiratok” lennének, továbbá megismételte korábbi érvelését.

5. A döntnök álláspontja

Az eljárási szabályzat 27. pontja szerint: a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

Ennek megfelelően a Regisztrációs Döntnök a rendelkezésére álló iratok, továbbá az interneten egyszerű kereséssel elérhető információkon kívül figyelembe vette a domain regisztrációjára vonatkozó, domain nyilvántartási információkat. Utóbbi irat érdekében a döntnök megkereste a nyilvántartó szervezetet.

A nyilvántartó szerint 2007 október 13-án lett először delegálva kérelmezett domain a Magyar Motorkerékpár Kft. (13988113-2-19) nevű cégnek. 2015 januárban lemondtak (pontosabban a felszámolójuk lemondott) a Perem Produkciós és Sajtóiroda Bt. (28946898-2-41) azaz a Kérelmezett javára, azóta ők a domain-használók.

Tanácsadó Testületi előtt eljárás nem volt, de a domainra alternatív vitarendezési eljárás indult 2015. februárban.

Ugyanakkor a domain ékezetes formáját Csipai Roland, majd 2015 februárjában a Docuvertex Kft. (12620038-2-42) próbálta igényelni, sikertelenül, mert a névazonosság miatt nem kapták meg. A név ékezetes formáját 2015 februárjában igényelte a Docuvertex Kft, amely később önként törlésre került.

A döntnök megállapította, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett egymással ellentétes információkat adnak elő a fesztivál szervezése és működése tekintetében, és beadványaikban egymást kölcsönösen az okiratok manipulálásával is vádolják, amely vádak esetenként akár a büntetőjogi felelősségrevonás kérdéskörét is felvetik. A döntnök hangsúlyozza, hogy ezek a vádak döntnöki eljárás keretében nem tisztázhatók, a döntnöknek sem hatásköre nincs a vita eldöntésére, sem lehetősége nincs arra, hogy a felek által szkennelt dokumentumok alakszerűségét, valódiságát ellenőrizze. E tekintetben teljesen egyetértett a Kérelmezett érvelésével, hogy számítógép képernyőjéről készített “print screen” felvétel esetében minden további hitelesítés hiányában nem fogadható el bizonyítékként okirat, azt a fél saját állításának kell kezelni. Tekintettel arra, hogy mindkét fél védjegybitorlásra hivatkozik, a felek közötti vita bírósági eljárás keretében lesz végérvényesen eldönthető.

A döntnök a fentiekre tekintettel a jogvita tekintetében a saját hatáskörének hiányát állapítja meg. A kérelem kapcsán ezért a döntnök kizárólag abban foglalt állást, hogy a Kérelmezőnek van-e névhez fűződő joga a domain név tekintetében, illetve a Kérelmezettnek jogos érdeke fűződik-e a domain névhez, illetőleg (ii) a Kérelmezett általi jelenlegi használat rosszhiszeműnek tekinthető-e.

(a) A Kérelmező névhez fűződő jogosultsága

Az eljárási szabályzat 29. pont első fordulata szerint: a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult.

A jelen ügyben nincs jelentősége annak, hogy valóban a Kérelmező szervezte-e a Pannónia fesztivált, e kérdésben a döntnök nem is foglalhat állást. Annak van jelentősége, hogy a kérelmező mint magánszemély neve szerepel egy 2010-es esőbbségű védjegyokiraton, amely a “PAFE-Pannónia Fesztivál” szóösszetételre vonatkozik. A védett áruosztályok: 25, 28 és 41.

A Kérelmező tehát a jelen eljárás szempontjából igazolta azt, hogy jogos érdeke fűződik a domain névhez hasonló névhez. E tekintetben jelentősége van annak, hogy a védjegyokiratban szereplő név nem azonos a domain névvel, hanem a “PAFE-Pannónia Fesztivál”-ra vonatkozik.

A Kérelmező tehát jogosult volt a kérelmet benyújtani, azonban jelentősége van annak is, hogy sem a Pannóniafesztivál Kft.-től sem a másik magánszemélytől nem csatolt semmilyen okiratot, sőt, még valószínűsítés szintjén sem nyilatkozott arról, hogy melyek azok a gazdasági társaságok, amelyek “többségében” hozzá kötődnek, és semmilyen szinten nem valószínűsítette azt az állítását, hogy ő a szellemi tulajdonosa magának a fesztiválnak. Ezt az állítását saját előadásán kívül az aláírás és pecsét nélkül csatolt ügyvédi felszólítólevél tartalmazza csak, amit a döntnök a formai hiányosságok miatt kénytelen volt figyelmen kívül hagyni.

Az eljárási szabályzat második fordulata szerint a kérelem megalapozottságához a kérelmezett joga vagy jogos érdekének, hiánya, illetve rosszhiszeműsége is szükséges feltétel.

Az eljárási szabályzat rendelkezései szerint: a visszavonás második feltétele

◦ amennyiben:
▪ a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
▪ b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Kérelmezett igénylésének jogos érdekét is meghatározza az eljárási szabályzat az alábbiak szerint:

◦ 30. Az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
▪ a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
▪ b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
▪ c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A döntnök szerint a védjegybejegyzési intézkedés, és a weboldal üzemeltetése bizonyítható előkészületnek tekinthető. A rendelkezésre álló iratok esetében tehát megállapítható, hogy a Kérelmezettnek is fűződik jogos érdeke a domain névhez, ezért a visszavonás a jogos érdek hiányára nem alapítható.

A jogos érdektől függetlenül is megalapozhatja a visszavonást a rosszhiszeműség. A rosszhiszeműség feltételei az alábbiak:

◦ 31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
▪ a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
▪ b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
▪ i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
▪ ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
▪ c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
▪ d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A rosszhiszeműség tekintetében a kérelmező minden állítását cáfolta a kérelmezett. Kulcsfontossságú lehet a domain név ”felkínálására” vonatkozó e-mail üzenet, azonban annak címzettje nem a Kérelmező, hanem egy másik magánszemély. Tekintettel arra, hogy sem a másik személy, sem az azonos nevű gazdasági társaság nem kapcsolódott be az eljárásba, azok hozzájárulását a Kérelmező nem csatolta, ezért az e-mail üzenetet nem tudta a döntnök a Kérelmezett rosszhiszeműségének alátámasztására elfogadni.

Tekintettel arra, hogy a 29-31 pontok együttes feltételei nem állnak fenn, a döntnök a kérelem elutasításáról határozott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak.

Dr. Soós Andrea Klára
Döntnök


Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum