Elfelejtettem a jelszót.

predictor

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖKI TANÁCS

DÖNTÉSE

a predictor.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Omega Pharma Hungary Kft. Kérelmező (1138 Budapest, Madarász u. 47-49.) által Pál Gáborné (1221 Budapest, Hómező u. 64.) Kérelmezett ellen az predictor.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban egyszemélyes Regisztrációs Döntnöki Tanács meghozta az alábbi

DÖNTÉST

A Regisztrációs Döntnök eljáró tanácsa a Kérelmező által a predictor.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmét alaptalannak találta, ezért elutasítja.

Indokolás:

I. A Kérelmező előterjesztése

A predictor.hu domain név ügyében a Kérelmező jogi képviselője elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a domain név Kérelmezettől visszavonását és a Kérelmezőre való átruházását kérte.

A Kérelmezett részére a predictor.hu domain név 2005. március 27. napján került delegálásra.

A Kérelmező domain név használatához fűződő jogát védjegyjogi oltalomra alapította. Előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet azért használja jogtalanul, mert a „predictor” megnevezésű szóvédjegyeket a Kérelmező anyavállalata, az Omega Pharma Holding B.V. (NL-3062, Rotterdam Hollandia, Kralingseweg) 1968-ban illetve 1997-ben nemzetközi védjegyként, Magyarországra is kiterjedően levédette így a kifejezés oltalom alatt állt a domain regisztráció időpontjában. A Kérelmező jogi képviselője a hivatkozott szóvédjegy vonatkozó WIPO adatlapját illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának nyilvántartásának adatlapját is becsatolta.

A „Predictor” a Kérelmező illetve anyavállalata által világszerte, így Magyarországon is forgalmazott gyógyászati termékcsalád megnevezése, mely termékcsaládról az egyező elnevezésű .eu domain alatt honlapot is üzemeltetnek.

A Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezettnek azért sem fűződik joga a predictor.hu domain névhez, mert a domain név alatt üzemeltetési feladatokat nem folytat, ott tevékenység nem látható. Előadta továbbá, hogy Kérelmező megkereste a Kérelmezettet és arányos ellenértéket ajánlott fel a domain használati jogának átruházása céljából, de a felek az átruházás ellenértékében nem tudtak megegyezni, mivel a Kérelmezett visszautasította az ajánlatot és jelentősen magasabb összeget kötött volna ki átruházási ellenértékként, ami a Kérelmező álláspontja szerint az eljárási szabályzat 31. i) és ii) bekezdésében meghatározottak alapján a Kérelmezett rosszhiszeműségét valószínűsíti.

II. A Kérelmezett védekezése

A Kérelmezett védekezést nem terjesztett elő.

III. A Regisztrációs Döntnök álláspontja

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök (jelen esetben a Kérelmezett írásbeli védekezése hiányában) a Kérelmező írásbeli előterjesztése, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten elérhető nyilvános adatok alapján hozza meg a döntését.

A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnöki a Szabályzat 29. pontjában foglaltak alapján tehát valamennyi eljárásban először is azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, illetve hogy az adott név használatára a Kérelmező jogosult-e valamely jogszabály alapján (az adott körben kizárólagos jelleggel).

Bár a Kérelmező által csatolt WIPO és SZTNH védjegy adatlapok, valamint a cégnyilvántartás nyilvános adatai alapján megállapítható volt, hogy az anyavállalat, az Omega Pharma Holding B.V. valóban jogosultja a hivatkozott, Magyarországra is érvényesen kiterjedő predictor szóvédjegynek, azonban a jelen eljárásban a Döntnöknek azt kellett megvizsgálni, hogy a Kérelmezőnek saját jogán (és nem a tőle elkülönült jogi személyiséggel rendelkező holland anyavállalata kapcsán külön jogi aktus nélkül vélelmezve) is fennáll-e a vitatott domain névnek megfeleltethető kifejezés védelmére vonatkozó a magyar, illetve közösségi joga.
Ilyen jogot azonban a Kérelmező nem jelölt meg, a védjegyjogosult Omega Pharma Holding B.V. által kiállított, a hivatkozott védjegyekkel kapcsolatos eljárásra a Kérelmezőt feljogosító okiratot pedig nem csatolt és így védjegyhasználati jogát a Kérelmezett igazolni elmulasztotta. Mivel a védjegyoltalomra való hivatkozást a Regisztrációs Döntnök nem látta megalapozottnak, sem a Kérelmező előterjesztése, sem a Kérelmezett honlapjának tartalma alapján, ezért a kérelemnek a hivatkozott védjegybejelentés alapján nem tudott helyt adni.

Sem a Kérelmező, sem a Kérelmezett személyes neve semmilyen módon nem egyezik vagy hasonlít a predictor.hu domain névre, így az ügyben a névkizárólagosságra vonatkozó jogszabályok alkalmazása sem merülhetett fel.

A Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszeműségére – amely a domain visszavonásának és a Kérelmezőre történő átruházásának konjunktív feltétele – csak általánosságban, konkrét adatok és bizonyítékok nélkül hivatkozott. A Kérelmező előadása alapján csupán az volt megállapítható, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett sikertelen tárgyalásokat folytattak a domain jogainak átruházására, amely körülmény önmagában nem valószínűsíti a Kérelmezett rosszhiszeműségét.

A Döntnök álláspontja szerint a rosszhiszeműséget nem alapozhatja meg az a körülmény sem, hogy a domain alatt jelenleg nem lelhető fel érdemi tartalom, mivel a domain korábbi, archivált tartalmából az tűnik ki, hogy a Kérelmezett a delegálástól számított két éven belül érdemi és a Kérelmező által hivatkozott termékekkel nem azonos és nem is hasonló adatelemzési szolgáltatások népszerűsítésére céljából a domain megfelelő használatát már megkezdte. A Regisztrációs Döntnök ellenőrizte a predictor.hu domain alatti honlap tartalmát is, azonban azon a jelen döntés időpontjában tartalom nem volt található – így a Kérelmezett tevékenységére vonatkozóan az nem szolgált adattal, de a Kérelmező ide vonatkozó állításait sem támasztotta alá semmilyen tekintetben. Mindezekre figyelemmel a Regisztrációs Döntnök meglátása szerint a Kérelmezettnek a Szabályzat szerinti jogos érdeke nem zárható ki a domain használata kapcsán.

Mivel a Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését, és ezek pedig sem a Kérelmező jogát, sem a Kérelmező rosszhiszeműségét nem igazolták, a jelen eljárásban csak az kerülhetett megállapításra, hogy a Szabályzat 29. pontja alapján a visszavonás elrendelésének feltételei hiányoznak és ezért a kérelmet el kell utasítani.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Budapest, 2015. november 16.

dr. Jambrik Gergely döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum