Elfelejtettem a jelszót.

vacz

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE
a vacz.hu domain név tárgyában indult eljárásban


A Vác Város Önkormányzata, Fördős Attila polgármester ( székhely: 2600 Vác, Március 15. tér 11.. Kérelmező ( képviselője: Bodor Mihály, lakcím 2641 Berkenye, Rákóczi u. 27. ) által Bartos Krisztián Kérelmezett ellen a vacz.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

d ö n t é s t:

A Regisztrációs Döntnök a vacz.hu domain nevet Bartos Krisztián Kérelmezettől visszavonja és annak Vác Város Önkormányzata Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.


A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a helan.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.


I.

Kérelmező kérelmében előadta, hogy a kérelmezett domain név (vacz.hu) megtévesztően hasonlít a Vác Város Önkormányzata által fenntartott és üzemeltetett vac.hu weboldal elnevezésére. A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 2.2.4. a) pontja értelmében kizárólag a helyi önkormányzat jogosult az önkormányzattal rendelkező település nevével megegyező domain nevet választani. Ezt egészíti ki a Szabályzat 10.3. a) pontjának aa) alpontja, mely kimondja, hogy az Alternatív Vitarendezői Fórum a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név. A Szabályzat rendelkezésein kívül Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján kizárólagos jogkörben 49/2013. (X.18.) számon rendeletet alkotott Vác város címerének és zászlójának, valamint a Vác név használatának rendjéről.

A 49/2013. (X.18.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1)szerint:
„Társadalmi, tudományos, egészségügyi, kulturális, oktatási, vagy egyéb szervezet, intézmény, egyéb társaság, valamint természetes személy az elnevezéséhez, tevékenysége gyakorlásához, rendezvények elnevezéséhez, illetve áru, embléma, jelvény, kiadvány, használati tárgy, vagy egyéb termékek, szolgáltatások elnevezéséhez készítéséhez vagy forgalmazásához Vác város nevének, továbbá annak bármely más, toldalékos, kötőjeles, ékezetek nélküli és egyéb írásmódú megjelölését csak engedéllyel veheti fel, illetve használhatja.”

A Rendelet 8-9. §-a rendelkezik a település nevének használatára irányuló kérelemről, illetve a kérelem benyújtásának szabályairól. A domain használója általi engedélykérés a mai napig nem történt meg.
A „Vácz” elnevezés valamennyi váci lakos köztudatában egyet jelent a mai Vác elnevezéssel, egyfajta régies írásmódja ez városunk elnevezésének. A Rendelet alapján a „Vácz” elnevezés kimeríti a város nevének ékezetek nélküli és egyéb írásmódú megjelölését, függetlenül attól, hogy egy domain névbe van foglalva. Véleményünk szerint a Polgári Törvénykönyv alapján a vacz.hu elnevezés az Önkormányzat, mint jogi személy személyiségi jogait is sérti, amely ugyanúgy törvény által védett, mint a természetes személyek esetében. A vacz.hu domain nevét ezen okokból súlyosan megtévesztőnek tartjuk, és a Rendelet, a Ptk., valamint a Domainregisztrációs Szabályzat alapján fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a vacz.hu domain név Vác Város Önkormányzatára kerüljön átruházásra.
Mindemellett a vacz.hu oldal sok esetben a szerző és a forrás megjelölése nélkül veszi át az Önkormányzat által üzemeltetett vac.hu honlap híreit, értesítéseit, amellyel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezéseit is sérti, továbbá az Önkormányzatnak érdeksérelmet okoz.
Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezettnek a domain használatához nem fűződik joga a Domainregisztrációs Szabályzat már idézett 2.2.4. a) és 10.3. a) pontjainak közös értelmezése alapján.
A Kérelmezettnek nem fűződik joga a vacz.hu domain használatához Vác Város 49/2013. (X.18.) számú önkormányzati rendelete alapján sem. Az ezen rendeletben meghatározott engedélyezési eljárást a mai napig nem indította meg a honlap elindítása (2015. 03. 15.) óta.
A Kérelmezettnek nem fűződik joga a vacz.hu domain használatához a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 2:43 § g) illetve a 3:1 § (3) alapján sem, ugyanis Vác Város Önkormányzatát, mint jogi személyt ugyanúgy megilletik a személyiségi jogok, ebből kifolyólag a névviseléshez való jogát sem lehet megsérteni.
A Kérelmezettnek nem fűződik joga a www.vacz.hu oldalon megjelentetni az Önkormányzat által üzemeltetett www.vac.hu honlap cikkeit a szerző és a forrás feltüntetése nélkül.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett domain használata rosszhiszemű is. Kérelmezett rosszhiszeműségét alapozza meg a Domainregisztrációs Szabályzat 10.3. b) pontjának bb) alpontja, ugyanis Kérelmezettnek a domain igénylésének időpontjában ismernie kellett az Önkormányzat által működtetett www.vac.hu oldalt, valamint a Domainregisztrációs Szabályzat valamennyi vonatkozó rendelkezését. A rosszhiszeműség így mind az igénylés, mind a felhasználás vonatkozásában megállapítható. A Kérelmezett az Önkormányzat által fenntartott és kezelt www.vac.hu oldal cikkeit, hirdetményeit, tájékoztatásait rendszeresen megjelenteti a www.vacz.hu honlapon, sok esetben a szerző és a forrás feltüntetése nélkül, időnként kiemelve, időnként elhagyva egyes részleteket. A www.vacz.hu oldal – pontosan az oldal elnevezése által – egyfajta közszolgálatiságot tükröz az önkormányzat híreinek megjelentetésével, emellett azonban számos cégnek hirdetési felületet is biztosít, reklám-tartalmú cikkeket jelentet meg (lásd pl.: http://vacz.hu/index.php/hirek/929-az-iskolakezdes-nem-remalom-az-mkzs-val), amellyel vélhetően anyagi hasznot szerez. Továbbá a honlapon megjelenő írások – melyek az Önkormányzat érdekeivel ellentétesek vagy azt sértik – azt a téves látszatot keltik, hogy az Önkormányzat saját maga számára előnytelen híreket, megjelenéseket publikál (lásd pl.: http://vacz.hu/index.php/hirek/668-zur-es-zavar-it-is-ott-is; http://vacz.hu/index.php/hirek/961-valasz-vac-szelsojobboldali-polgarmesterenek).
Kérelmező szerint Bartos Krisztián, a www.vacz.hu domain használója amellett, hogy a domain nevet jogellenesen használja, érdeksérelmet okoz az Önkormányzatnak és sérti annak személyiségi jogait, vét a szerzői jogi jogosultságok ellen, valamint anyagi haszonszerzésre törekszik, visszaélve a jóhiszeműség és tisztesség általános polgári jogi alapelveivel is. A vacz.hu domain Vác Város Önkormányzatra történő átruházásával valamennyi jogsértő cselekmény és jogellenes állapot kiküszöbölhetővé, megszüntethetővé válna. Fentiek alapján kérjük igényünket figyelembe venni, és a vacz.hu domaint átruházni Vác Város Önkormányzatára.
II.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Kérelmezettnek az érdemi védekezés elmulasztásának következményeire való figyelmeztetéssel megküldte, aki ennek ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.


III. Indokolás

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint „A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

Az eljárási szabályzat 31.pontja szerint „A domain igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha …
d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”


Érdemi védekezés hiányában a Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 22. pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését vélelmezte és a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a fenti döntést hozta.

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja szerint Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

Vác Város 49/2013. (X.18.) számú önkormányzati rendeletének 7.§.-9.§-a szabályozza, hogy a város nevét engedély alapján vehetik fel és használhatják az azt igénylők.

A 10.§.(2) bekezdése szerint pedig:
„ A jelen rendelet hatályba lépése előtt felvett megjelölést a polgármester a jövőre nézve megtiltja, amennyiben
a.) a használat annak módja, célja és körülményei Vác Város Önkormányzatának érdekeivel ellentétes,
b.) a használat, annak módja, célja és körülménye Magyarország Alaptörvényébe vagy más jogszabályba ütközik.”

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmezett által igényelt és használt domain sérti Kérelmezőnek a Polgári Törvénykönyv 2.43.§: f. pontjában biztosított névviselési jogát azzal, hogy vacz. hu domain megtévesztően hasonlít a vac.hu domain névhez. A Vác város nevével azonos domain és az attól írásban csupán egy karakterben különböző, kiejtve azonban teljesen azonos kérelmezett domain az Internet használók számára összetéveszthető.

Az összetévesztésre további lehetőséget teremt az is, hogy amint arról a Regisztrációs Döntnök a honlap felkeresésével meggyőződött, a vacz.hu weboldal kizárólag Vác várossal kapcsolatos híreket, eseményeket tartalmaz, váci rendezvényeket reklámoz, valamint helyi vállalkozók, vállalkozások hirdetéseit tartalmazza, aminek következtében az oldal látogatóiban azt a megtévesztő képzetet keltheti, hogy a város hivatalos oldalát olvassák.

Kérelmezettnek az eljárás során lehetősége volt arra, hogy a domain igénylésére vagy használatára vonatkozó jogát, jogos érdekét igazolja, érdemi védekezés hiányában azonban sem joga, sem jogos érdeke nem nyert igazolást és azt sem igazolta, hogy a domain használatára utólag engedélyt kért volna.

Kérelmezett rosszhiszeműségét a fentiek alapján a Regisztrációs Döntnöknek már nem kellett vizsgálnia, azonban a Regisztációs Döntnök álláspontja szerint Kérelmezett azon magatartása, hogy a domaint az Internet használók megtévesztésére alkalmas módon használja, továbbá, hogy a domain használatára a fent hivatkozott önkormányzati rendelkezés hatályba lépését követően utólagos engedélyezés iránti kérelmet nem nyújtott be és a domain-ról jelen eljárás megindulását követően sem mondott le, rosszhiszeműnek is minősül.

Kérelmezőnek a domain használatával kapcsolatban kifejtett szerzői jogi jogsérelemre vonatkozó előadásával a Regisztrációs Döntnök hatáskör hiányában nem foglalkozhatott, ezzel kapcsolatos igényét a Kérelmező rendes bíróság előtt érvényesítheti.

A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2015. december 17.
Dr.Révész Ilona
regisztrációs döntnök


Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum