Elfelejtettem a jelszót.

helan

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a helan.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Helan Cosmesi di Laboratorio s.r.l. (székhely: Via Adamoli 521F 16165 Genova, Olaszország, továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által Szabó Vanda Franciska (adminisztratív kapcsolattartó: Tárhelypark 2724 Újlengyel, Határ út 12., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a helan.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a helan.hu domain nevet Kérelmezettől visszavonja, és azt Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a helan.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem

Kérelmező előadta, hogy a Helan Cosmesi di Laboratorio s.r.l. egy Olaszországban honos, 1976 óta működő, természetes kozmetikumokat gyártó vállalat. Termékeit a Kérelmező Magyarországon is forgalmazza, főként webáruházakban értékesíti. Termékei csomagolásán feltüntetik a HELAN márkajelzést, illetve logót. A HELAN márkanév ismert Magyarországon a természetes kozmetikumok vásárlói körében. A Kérelmező tulajdonát képező 006373179 lajstromszámú Közösségi ábrás védjegy meghatározó eleme a HELAN szó, mely védjegyre 2017. október 17. napjáig áll fenn jogosultsága. A Kérelmező termékein megjelenő logó meghatározó, a fogyasztók által legkönnyebben olvasható eleme ugyancsak a HELAN szó, mely a védjegyben nagybetűvel került kiemelésre. A helan.hu domain megtévesztően hasonlít a fent megjelölt Közösségi védjegyre, annak vezérszavával teljesen azonos. Kérelmező továbbá hivatkozik arra, hogy a helan.eu kiterjesztésű domain használatára 2016. június 29. napjáig a Kérelmező jogosult. A Kérelmező a HELAN nevet használja kereskedelmi és üzleti tevékenységei során.
Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezettnek nem fűződik joga vagy jogos érdeke a kérelmezett domain név használatához, hiszen a hivatkozott ábrás védjegy kizárólagos jogosultja a Kérelmező, és nem engedélyezte annak más jogalanyok általi használatát.

Kérelmezett a domaint nem használja tisztességesen, mivel az oldal alatt tényleges tartalom nem található. A domain használattal Kérelmezett megnehezíti Kérelmező magyar piachoz való hozzáférését. Kérelmező kifejtette, hogy a helan.eu weboldal magas minőséget képvisel a vásárlók körében a cég arculatának és termékeik megismerésének érdekében, ezt a kialakult jó hírnevet sérti a Kérelmező azzal, hogy nem üzemeltet weboldalt a kérelmezett domain alatt.

Kérelmező Kérelmezett rosszhiszeműségével kapcsolatban előadta, hogy Kérelmezett egy magasabb összeg fejében lenne hajlandó lemondani a domain név használatáról.
Kérelmező kérelméhez csatolta a Regisztrációs Döntnöki eljárás díjának befizetéséről szóló banki kivonat másolatát.

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök erre vonatkozó felhívása és figyelmeztetése ellenére a Kérelmezett nem terjesztett elő érdemi védekezést.

3. A Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, a kérelmezett érdemi előadása, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (továbbiakban: RDSZ.) szabályai alapján hozta meg döntését.

Az RDSZ. 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

Az RDSZ. 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

Döntnök a nyilvánosan elérhető külföldi cégadatokat tartalmazó adatbázis alapján megállapítja, hogy a Kérelmező a megjelölt cégnéven létező jogi személy. Ennek alapján Döntnök megállapítja, hogy a Kérelmező névhasználati jogosultsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján jelenleg fennáll, így a Kérelmező a kizárólagos jogosultja a HELAN Kereskedelmi névnek. A Ptk. 3:1. § (1) bekezdése a jogi személyek jogképességét rögzíti, ugyanezen szakasz (3) bekezdése pedig kimondja, hogy a jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ennek értelmében a jogi személyeket is megilleti a Ptk. 2:43. § f) pontja alapján védett névviseléshez való jog azáltal, hogy a személyiségi jogok sértése körében külön nevesíti a névviseléshez való jog megsértését. A jogi személy névviselési jogának sérelmét jelenti például a Ptk. 3:6. § (1) bekezdése által megfogalmazott névegyediség, névkülönbözőség elvének sérelme („A jogi személy nevének olyan mértékben kell különböznie a korábban nyilvántartásba vett más jogi személy elnevezésétől, hogy azzal ne legyen összetéveszthető.”). A Kérelmező közismert kereskedelmi nevét a Kérelmezett a kérelmezett domain regisztrálásával megsértett.

Döntnök megállapította, hogy a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM, oami.europa.eu weboldalon elérhető) által jóváhagyott oltalom alapján a Kérelmező közösségi védjegyjogosultsága (lajstromszáma: 006373179) fennáll 2017.október 17. napjáig.

Tekintettel arra, hogy Kérelmezett neve a kérelmezett domain névvel nem hozható összefüggésbe, valamint Kérelmezett érdemi védekezést nem adott elő, Döntnök Kérelmezettnek sem a névhasználati jogát, sem a jogos érdekét nem tudta megállapítani.

Kérelmező kérelmében a rosszhiszeműség alátámasztása tekintetében arra hivatkozik, hogy a Kérelmezett jelentősebb összeg ellenében lett volna hajlandó megválni a domain név használatától. Ezt azonban semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá, ezért a Döntnök a döntése meghozatalakor nem vette figyelembe ezt az állítást.

Döntnök megállapítja, hogy a kérelmezett domain név alatt érdemi tartalom nem található, így az RDSZ. I.10. pontja szerinti domain név érdemi használata nem valósult meg. Ezért a Döntnök a kérelemben előadottakat elfogadva, az eljárási szabályzat 31. e) pontja alapján megállapíthatónak találta Kérelmezett rosszhiszemű domain használatát is. Mindezek alapján a kérelmet alaposnak találta, annak helyt adott, és az abban foglaltaknak megfelelően elrendeli a kérelmezett domain név Kérelmezőre történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Dr. Mayer Erika döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum