Elfelejtettem a jelszót.

budapest2024

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE


a budapest2024.hu domain név tárgyában indult eljárásban


A Budapest 2024 Zrt ( székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., képviseli: dr.Kodela Viktor ügyvéd, 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center, Gránit torony ) Kérelmező Nagy Attila Kérelmezett ellen a budapest2024.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi


döntést:


A Regisztrációs Döntnök a budapest2024.hu domain nevet Nagy Attila Kérelmezettől visszavonja, és annak a Budapest 2024 Zrt ( 1052 Budapest, Városház utca 9-11. ) Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatban előírt feltételeknek.

Indokolás


I.

Kérelmező a kérelmezett domain visszavonását indítványozta arra való hivatkozással, hogy a domain azonos vagy megtévesztően hasonlít a javára lajstromozott védjegyhez, illetve kereskedelmi névhez.

Előadta, hogy az Olimpiai Charta 7.1. pontja értelmében valamennyi, olimpiához kapcsolódó jog kizárólagos jogosultja a Nemzetközi Olimpia Bizottság (NOB). Az olimpiai helyszínekkel kapcsolatos „Város+Évszám” szóösszetételre a NOB nemzetközi védjegyoltalommal rendelkezik. Az Olimpiai Charta szabályai értelmében Magyarországon a Magyar Olimpiai Bizottság ( MOB ) kizárólagosan jogosult használni az olimpiai tulajdonokat, illetve engedélyezni azok használatát.
A „Budapest 2024” szóvédjegy lajtromozására irányuló eljárás a MOB kérelmére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt M.1503668 sorszám alatt folyamatban van.
A MOB a „Budapest 2024” szóvédjegy és a „budapest2024.hu/.com/.org/.net domain nevek használatára Kérelmezőnek engedélyt adott.

Hivatkozott arra is, hogy az 59/1994.(IX.14.) Főv. Kgy. rendelet értelmében a Budapest név használatához a Fővárosi Önkormányzat engedélye szükséges, kérelméhez csatolta a FPH003/8855-2/2015 iktatószámú önkormányzati engedélyt.

Kérte a cégnevével azonos domain név Kérelmezettől történő visszavonását.

Álláspontja szerint Kérelmezett a domain használatára nem jogosult, fővárosi önkormányzati engedéllyel nem rendelkezik. Hivatkozott a regisztrátor felelősségére is a regisztráció során, aki azonban vitatta a felelősségét.

Kérelmező szerint Kérelmezett eljárása rosszhiszemű is volt, mert a domain igénylése során nem létező telefonszámot adott meg és nem jelölt meg levelezési szervert.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Kérelmezettnek az érdemi védekezés elmulasztásának következményeire való figyelmeztetéssel megküldte.

Kérelmezett a Tárhelypark Kft regisztrátor útján érdemi védekezésében közölte, hogy a kérelmezett domainról Kérelmező javára lemond.


II.

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 19. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

Tekintettel arra, hogy Kérelmezett a domain névről Kérelmező javára lemondott, a Regisztrációs Döntnöknek a fenti feltételek fennállását vizsgálnia nem kellett, Kérelmező kérésének helyt adott.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2016. május 12.

Dr. Révész Ilona
regisztrációs döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum