Elfelejtettem a jelszót.

duna-arena

Regisztrációs Döntnök döntése
a dunaarena.hu és duna-arena.hu domain nevek tárgyában indult eljárásban

a Magyar Állam (képviseli: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) (továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által, Postásy Csaba (1016 Budapest, Gellérthegy utca 16. 3,2 szám alatti lakos) (továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a „dunaarena.hu” és „duna-arena.hu” domain nevek tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök a „dunaarena.hu” és „duna-arena.hu” domain neveket Postásy Csaba Kérelmezettől visszavonja, és azt a Magyar Állam (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) Kérelmezőre átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a „dunaarena.hu” és „duna-arena.hu” domain nevek átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ.) 7.1. a) és c) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. A kérelem

Kérelmező előadta, hogy a Magyar Állam a Budapesten és Balatonfüreden a 2017. évben megrendezésre kerülő Úszó-, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó létesítményfejlesztés keretében a Budapest XIII. kerület, 25879 helyrajzi számú ingatlanon létesítményfejlesztési beruházást hajtott végre, amelynek részeként megépült a „Duna Aréna” elnevezésű létesítmény.

Kérelmező előadta, hogy a médiában 2017. február 21. napján került sor hivatalosan a létesítmény „Duna Aréna” elnevezésének a bejelentésére, ezen a napon a média és számos különböző online felületek egész nap, néhány óránként visszatérően adtak információt a létesítményről, annak neve feltüntetésével.

Kérelmező a létesítmény elnevezésének igazolásaként csatolta a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. kérelmére, a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala által BP-05/NEO/01663-2/2017. számon, 2017. február 28. napján kelt, a létesítmény üzemeltetési szabályzatát jóváhagyó határozatát, amely 2017. január 11. napját megelőzően indult eljárásban született, továbbá csatolta a létesítmény üzemeltetési szabályzatát és házirendjét is.

Kérelmező, a „Duna Aréna” név használatának igazolására megjelölte továbbá a https://www.fina-budapest2017.com/hu/helyszinek/duna-arena honlapot.

Kérelmező előadta, hogy kizárólagos jogosultja a „Duna Aréna” szóvédjegynek, amelynek igazolására csatolta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala („SZTNH”) értesítését és végzését.
A fentiek alapján, Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett által 2017. február 21. napján 23.00 órakor regisztrált domain nevek megtévesztően hasonlítanak a létesítmény elnevezésére, sértve ezzel a Magyar Állam törvényes jogait.

Előadta, hogy mivel a Magyar Állam a „Duna Aréna” elnevezést 2017. február 21. napja 23.00 órát megelőzően is már ténylegesen használta belföldön, így a szóösszetétel, a Magyar Állam hozzájárulása nélküli használata jogszabályba ütközik, lévén sérti a Magyar Állam szerzői jogát, valamint a fogyasztókat megtévesztő helyzetet teremt.

Kérelmező állítása szerint Kérelmezettnek nem fűződik joga a kérelemmel érintett domain nevek használatához, azokat nem használja, illetőleg erre irányuló előkészületet sem tett, illetőleg a regisztrált domain nevek nem kapcsolódnak közismerten Kérelmezett személyéhez.
Állítása szerint Kérelmezett a domain neveket rosszhiszeműen, kizárólag a Magyar Állam „Duna Aréna” szóösszetételhez fűződő érdekeire tekintettel regisztrálta. A rosszhiszeműséget Kérelmező azzal indokolta, hogy a domain nevek regisztrációjára közvetlenül a névadásról szóló MTI közlemények napjának éjjelén került sor. Kérelmezett rosszhiszeműségét bizonyítja álláspontja szerint az a tény is, hogy Kérelmezett a „dunaaréna” és a „duna-arena” .hu, .com, .org végződésű domaineket is regisztráltatta ugyanabban az időben. Szintén a rosszhiszeműség bizonyítékaként adta elő, hogy Kérelmezett a regisztrációt követően, 2017. március 30. napján, Fürjes Balázs kormánybiztost e-mail útján megkeresve értékesítésre ajánlotta fel a kérelmezett domain neveket.

Kérelmező a kérelmezett domain nevekhez való névhasználati jogát arra alapozta, hogy a domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez, a Kérelmező által használt kereskedelmi névhez és olyan névhez, amelyen a Kérelmezőnek szerzői joga áll fenn, vagy ennek érvényesítésére jogosult.

Kérelmező a domain név Kérelmezettől történő átruházását kérte.

Kérelmező egyszemélyes döntnöki eljárást kért.

Kérelmező a kérelméhez a következő dokumentumokat csatolta: Ügyvédi meghatalmazás, SZTNH végzése különleges gyorsított eljárás lefolytatásának elrendeléséről, SZTNH értesítése a bejelentési nap elismeréséről, a Duna Aréna üzemeltetési szabályzata, a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala által BP-05/NEO/01663-2/2017. számon, 2017. február 28. napján kelt, a létesítmény üzemeltetési szabályzatát jóváhagyó határozata, a Duna Aréna házirendje, az MTI hírarchívumának kivonata, Kérelmezett e-mail levele, a Microwave Hungary Kft. ügyvezetői igazolása a kérelmezett domain nevek tulajdonosáról.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett érdemi védekezést terjesztett elő a rendelkezésére álló határidőn belül.

Kérelmezett előadta, hogy 2017. február 21. napján regisztráltatta a Microwave Hungary Kft. regisztrátornál a következő domain neveket: „dunaarena.hu”, „duna-arena.hu”, „dunaarena.com”, „duna-arena.com”, „dunaarena.org”, „duna-arena.org”, abból a célból, hogy külföldi befektetőkkel magyarországi központú, nemzetközi kereskedelmi hálózatot építsen ki, „Duna Aréna” brand bevezetésével.

Előadta, hogy nem volt tudomása arról, hogy Duna Aréna néven sportlétesítmény jött létre, állítása szerint erre vonatkozó közlemény a médiában nem jelent meg 2017. február 21. napját megelőzően.

Kérelmezett a domain nevek regisztrációjának elsőbbségére hivatkozik, mivel a Kérelmező által csatolt 2017. február 27. kelt házirend és a 2017. február 28. napján, a Fővárosi Önkormányzat által kiadott működési engedély kelte későbbi időpontra esik, mint a domain nevek regisztrációja. Előadta, hogy a védjegybejelentés napja, 2017. március 27. napja szintén egy hónappal későbbi a kérelmezett domain nevek regisztrációjához képest.

Kérelmezett hivatkozik a „douglas.hu” ügyben hozott döntésre, miszerint: „A Regisztrációs Döntnök következetes joggyakorlata, hogy a Kérelmező javára a kérelmezett domain név igénylését követően keletkezett jog alapján olyan használati jogot nem állapít meg, amely a domain név visszavonására irányuló kérelmet megalapozhatná. Az ezzel ellentétes gyakorlat ugyanis súlyosan sértené a jogbiztonság elvét.”

Érvelése szerint léteznek a kérelmezett domain nevekhez hasonló domain nevek és honlapok, mint például: dunaauto.hu, dunapaolta.hu, dunahouse.hu, dunaplaza.hu.

Kérelmezett vitatja az ellene felhozott rosszhiszeműséget, ismételten előadva azt, hogy azt megelőzően regisztráltatta a domain neveket, hogy a Magyar Állam „használatba vette” a „Duna Aréna” szóösszetételt. Érvelése szerint a „használatba vétel” nem lehet azonos a bejelentéssel.

Kérelmezett a rosszhiszeműségre vonatkozóan előadta továbbá, hogy mivel 2017. február 21. napját követően értesült a létesítmény, a kérelmezett domain nevekkel azonos elnevezéséről, ezért megkereste a Magyar Állam részéről Fürjes Balázs kormánybiztost a domain nevek értékesítési szándékával. Előadta, hogy megkeresésére informálisan árajánlatot kapott, azonban megállapodás nem jött létre a felek között.

Előadta, hogy mivel a felek között megegyezés nem jött létre, ezért folytatta a külföldi partnereivel a nemzetközi kereskedelmi hálózat kiépítését, ennek kapcsán a honlapokra a következő tartalom került: „The following sites: dunaarena.org, dunaarena.com, dunaarena.hu, duna-arena.org, duna-arena.com, duna.arena.hu, are under construction for worlwide commercial purpose”.

Kérelmezett szerint Kérelmező személyiségi jogait is megsértette.

Kérelmezett beadványát azzal zárja, hogy továbbra sem zárkózik el a Kérelmezővel való megegyezéstől.

Kérelmezett az érdemi védekezéséhez dokumentumot nem csatolt.


3. Kérelmező észrevétele a Kérelmezett megjegyzésére

Kérelmező Kérelmezett érdemi védekezésére a következő észrevételeket tette.

Kérelmező - jelezve, hogy a felsorolása nem teljes - tételesen felsorolta, a linkek megjelölésével, hogy 2017. február 21. napján az elektronikus sajtóban mely cikkek jelentek meg a sportlétesítmény „Duna Aréna” elnevezésének bejelentésével kapcsolatosan.
Kérelmező ismételten utalt arra, hogy a kérelmezett domain nevek regisztrációjára éppen 2017. február 21. napján, 23.00 óra körül került sor, vagyis az elektronikus sajtóban és a médiában folytatott egész napos, intenzív kormányzati kommunikációt követően.

Kérelmező nem tartja életszerűnek, hogy Kérelmezett éppen ezen a napon, az éjjeli órákban döntött ismeretlen befektetőkkel a „Duna Aréna” néven történő, nemzetközi vállalkozás megindításáról.

Kérelmező előadta továbbá, hogy Kérelmezett semmilyen magyarázatát nem adta annak, hogy az általa képviselt állítólagos vállalatcsoport miért nem közvetlenül szerezte meg a domain neveket, amennyiben azokat jogszerű tevékenységükhöz kívánják használni. Jelezte továbbá, hogy Kérelmezett a tervezett tevékenységről semmilyen tájékoztatást nem nyújtott, állításait meg sem kísérelte bizonyítani.

Kérelmező álláspontja szerint, Kérelmezett állításával ellentétben, a weboldalakon szereplő „the sites ….under construction for worldwide commercial purpose” nem tekinthető tényleges tartalomnak, vagyis a domain nevek használata nem kezdődött meg.

Állítása szerint Kérelmezett a domain neveket rosszhiszeműen, kifejezetten abból a célból regisztráltatta, hogy azokat a Magyar Állam számára értékesítse. Bár Kérelmezőnek nincs tudomása arról, hogy Kérelmezett bármilyen ajánlatot is kapott volna, azonban véleménye szerint azon körülmény is, hogy az állítólagosan felkínált összeget kevesellte, rosszhiszeműségét bizonyítja, mivel ezek szerint, azokat nem az általa állítólagosan képviselt befektetők céljai szerint kívánja hasznosítani.

Előadta továbbá, hogy a „Duna Aréna” kifejezés már a szóösszetétel védjegyként való lajstromozását megelőzően, az általa szemléltetett sajtó visszhang és média figyelem révén megszerezte megkülönböztető képességét, amelyet a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) is elismer.

Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett domain nevek Kérelmezett általi használata sérti a Kérelmező Védjegytörvény 64/A. § (7) bekezdése szerinti jogait, valamint a Kérelmező szerzői jogait, erre vonatkozólag Kérelmező csatolta a „Duna Aréna” ábrás védjegy bejelentését igazoló, érkeztetett kérelmet és az ehhez kapcsolódó szerzői jogi nyilatkozatokat. Továbbá sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tptv.”) 8.§ (1) bekezdésében foglaltakat, mivel azt a hamis látszatot kelti harmadik személyek számára, hogy Kérelmezett kapcsolatban áll a létesítménnyel, illetőleg a világbajnokság szervezőivel.

A kérelmező a következő dokumentumokat csatolta: a whois rekord weboldalának részletes keresési eredménye kivonata a kérelmezett domain nevekre vonatkozóan, a kérelmezett domain nevekhez kacsolódó weboldala képernyőfelvételéről készített fénykép, a Duna Aréna elkészültéről tudósító, hivatkozott cikkek kivonata, SZTNH határozata védjegy lajstromozásáról, Duna Aréna ábrás védjegy bejelentési kérelem, Graphasel Design Stúdió Kft. Nyilatkozata, Market Építő Zrt. Nyilatkozata.


4. A Regisztrációs Döntnök álláspontja

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és a Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint az Interneten található és nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) szabályai alapján hozta meg a döntését.

Az RDSZ 29. pontja alapján: „A Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”
A Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy van-e a Kérelmezőnek hazai vagy nemzetközi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

Megállapította, hogy Kérelmezőnek védjegyjogosultsága áll fenn a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által jóváhagyott oltalom alapján, a 221 331 lajstromszámú „Duna Aréna” szóösszetételre az SZTNH adatbázisa szerint. Az oltalom bejelentésének napja 2017. március 27.

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által csatolt dokumentumok, valamint az Interneten elérhető adatok alapján megállapította, hogy a Duna Aréna a 2017-es úszó-világbajnokság fő helyszínéül szolgáló sportlétesítmény, amelynek műszaki átadására 2017. február 21. napján került sor, azóta Kérelmező a „Duna Aréna” nevet aktívan és folyamatosan használja.

A fent kifejtettek alapján Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain nevek azonosak a Kérelmező javára a hatályos magyar jog által védett névvel, így Kérelmező a magyar jogszabályok alapján jogosult a kérelmezett domain nevek használatára.

Mindezekre figyelemmel az RDSZ 29. pont törzsszövegében írt feltétel teljesült, következésképpen a továbbiakban a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy Kérelmezett vonatkozásában a RDSZ 29. a) vagy b) pontjaiban írt névhez fűződő jog, jogos érdek, illetőleg rosszhiszemű igénylés vagy rosszhiszemű felhasználás bekövetkezése illetve fennállása az RDSZ 30. és 31. pontjai alapján megállapítható-e.

Az RDSZ 30. pontja értelmében: „Az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”

Regisztrációs Döntnök a whois rekord adatai alapján megállapította, hogy a kérelmezett „dunaarena.hu” és „duna-arena.hu” domain nevek regisztrálására 2017. február 21. napján, 23.01 perckor került sor. A domain nevek tulajdonosa Kérelmezett.

Regisztrációs Döntnök a csatolt dokumentumok, az internetes kutatás, valamint az archiv.org weboldalon végzett kutatás eredményeképpen megállapította, hogy Kérelmezett a kérelmezett domain neveket, azok igénylése óta ténylegesen nem használja. A domain nevek alatt jelenleg sem érhető el érdemi tartalom.

Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a kérelmezett domain nevek alatti tartalom mindösszesen annyi, hogy: „the sites: (kérelmezett domain nevek felsorolva) are under construction for worldwide commercial purpose”.

Regisztrációs Döntnöknek nem áll rendelkezésére bizonyíték arra vonatkozólag, hogy Kérelmezett a domain neveket vagy a domain neveknek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett volna. Kérelmezett semmilyen dokumentumot nem csatolt a nemzetközi kereskedelmi hálózat kiépítése szándékának az igazolására, illetőleg a külföldi befektetőkkel való együttműködés bizonyítására.

A whois rekord adatai alapján, Kérelmezett a kérelmezett domain neveket magánszemélyként regisztráltatta, így a domain nevek használója mögötti esetleges együttműködő, befektető partnerek nem igazolhatóak ezúton sem.

Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmezett neve nem hozható összefüggésbe a kérelmezett domain nevekkel, azok nem kérelmezett közismert elnevezései.

Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmezett javára a domain nevekkel összefüggésben védjegy nincs bejegyezve.

Mindezek alapján Regisztrációs Döntnök nem látja megállapíthatónak, hogy a Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződne a kérelmezett domain nevekhez.

Az RDSZ. 31. pontja értelmében:
A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
• a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
• b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
o i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
o ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
• c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
• d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
• e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

Regisztrációs Döntnök a rosszhiszeműség vizsgálatánál figyelembe vette azt a tényt, hogy Kérelmezett elmulasztotta az DRSZ 2.2.1. és 2.2.2 pontjaiban foglaltakat, miszerint a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait ne sértse, illetőleg, hogy a domain név nem lehet megtévesztő.
Regisztrációs Döntnök az internetes kutatás eredményeképpen megállapította, hogy a Duna Aréna létesítmény elkészültéről 2017. február 21. napján a médiában és számos online felületen történt tudósítás, így például a teljesség igénye nélkül: Magyar Nemzet, Nemzeti Sport, Index, hvg.hu, Webrádió, Budapest13.hu, Demokrata, Privátbankár.hu, Blikk.hu, 24.hu, M4 Sport, Rtl Klub, Tények-Tv2, stb.

A Kérelmezett minimális internetes kutatása esetén megállapítható lett volna, hogy a kérelmezett domain nevek igénylése más szervezet jogait sérti.

Mindezek alapján Regisztrációs Döntnök megállapítja, hogy Kérelmezett nem járt el kellő gondossággal, amikor a kérelmezett domain neveket regisztráltatta.

Regisztrációs Döntnök a csatolt, Kérelmezett által Fürjes Balázs kormánybiztoshoz írt e-mail levél, és Kérelmezett érdemi védekezésében előadottak alapján megállapította, hogy a Kérelmezett 2017. március 30. napján értékesítési szándékkal kereste meg Kérelmezőt. Kérelmező által előadottak szerint bár kapott egy informális ajánlatot „100-at adunk darabonként”, azonban Kérelmezett ezt „nevetséges” ajánlatnak minősítette. Ahogy érdemi védekezésében előadta, később még egy kísérletet tett a „méltányos megegyezésre”, azonban ez sem vezetett eredményre.

A fentiek alapján Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a körülmények arra utalnak, hogy Kérelmezett a domain neveket elsősorban azzal a céllal igényelte, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházza, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsa. Erre utal a Kérelmezőnek, a regisztrációt követően, egy hónappal később történő megkeresése, és a regisztrált domain nevek értékesítésének felajánlása, továbbá az a körülmény is, hogy Kérelmezett sérelmezte, kevesellte a felajánlott összeget, valamint az, hogy újabb kísérletet tett a megegyezés érdekében. Kérelmezett érdemi védekezését is azzal zárja, hogy továbbra sem zárkózik el a Kérelmezővel való „tisztességes megegyezéstől”.

Mindez Kérelmezett egyértelmű ellenérték fejében való átruházási szándékára utal, figyelembe véve azon körülményt is, hogy Kérelmezett a domain nevekhez fűződő joga, jogos érdeke nem nyert bizonyítást.

Mindezek alapján Regisztrációs Döntnök a Kérelmezett rosszhiszeműségét az RDSZ 31. a) pont értelmében bizonyítottnak látja a domain név használatával kapcsolatosan.

A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, és a RDSZ 29. a) és b) pontjai, valamint a 31. a) pont alapján elrendeli a „dunaarena.hu” és „duna-arena.hu” domain nevek visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

A kérelmezett domain név átruházásához a DRSZ 7.1. a) pontjának megfelelően az új domain-igénylő a delegálás Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálási-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és a DRSZ 7.2. b) pontja alapján az új domain-igénylő papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratban tett jognyilatkozatában kijelenti, hogy a DRSZ rendelkezéseit megismerte, elfogadta és azokat magára nézve kötelezőnek tekinti.

A DRSZ 7.4 alapján az átruházási eljárás a Regisztrátornál a 7.1 a) és b) pontokban leírtaknak megfelelő bejelentéssel kezdődik és az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba függetlenül az átruházó okiraton szereplő dátumtól. Amennyiben az átruházó nyilatkozat kelte, és az átruházási eljárás megindítása között a domain használó képviseletére jogosult személyében változás történik, úgy a Nyilvántartó jogosult kérni az új képviselő átruházást jóváhagyó nyilatkozatát is. A hatályba lépéssel a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerződés automatikusan megszűnik.

Budapest, 2017. július 13.


Dr. Mayer Erika
Regisztrációs Döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum