Elfelejtettem a jelszót.

suzukimarine

HÁROMTAGÚ REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖKI TANÁCS
DÖNTÉSE

a suzukimarine.hu
domain név tárgyában

A Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6.) által képviselt Magyar Suzuki Zrt. (székhely: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52/A.), mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által a Beocia Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 108. képviseli: Ballai Béla György ügyvezető, adminisztratív kapcsolattartó: Abaco.hu Kft dns@abaco.hu), mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen a suzukimarine.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a háromtagú Regisztrációs Döntnöki Tanács (a továbbiakban: „Döntnök”) meghozta az alábbi

D Ö N T É S T:

A Tanács a Kérelmező által az suzukimarine.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja, valamint elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.

A Tanács felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.

Indokolás

1. Kérelmező kérelme és annak indokai

1.1. Kérelmező képviselője útján, elektronikus úton terjesztette elő kérelmét és iratait a Regisztrációs Döntnök háromtagú döntnöki tanácsban történő eljárásának megindítására, és kérte az suzukimarine.hu domain név átruházását a Kérelmezettől a Kérelmezőre.

1.2. A kérelem indokaként, a Kérelmező névhasználati joga tekintetében előadta, hogy

1.2.1. A kérelmező bemutatása
A Kérelmező társaság a SUZUKI vállalatcsoport tagja, mely vállalatcsoport bemutatása elérhető a http://en.wikipedia.org/wiki/SUZUKI oldal alatt. A Suzukinak 3 fő üzletága van, a gépjárművek, a motorbiciklik és a hajómotorok, vízi járművek. A Suzuki jelenleg a világ legnagyobb négyütemű hajómotor gyártója. A Suzuki jelenleg több mint 45 000 embert alkalmaz, a világ 163 országában van jelen, 28 vegyesvállalattal közvetlenül vagy értékesítési hálózata révén.
A "SUZUKI" megjelölés a Kérelmező cégnevének (Magyar Suzuki Zrt.) domináns szóbeli eleme és a Kérelmező Magyarországon "SUZUKI" név alatt ismert. Magyarországon a SUZUKI 1991 óta van jelen, ekkor alapított autógyárat a Suzuki Motor Corporation. Ennek igazolására csatolta a Kérelmező cégkivonatát, a SUZUKI Magyarország történetére vonatkozó linket: http://www.suzuki.hu/pages/display/magyar_suzuki_zrt./menu/vallalat/gyar/tortenelem, továbbá a Suzuki hajómotorok történetét összefoglaló honlap linkjét: http://www.suzuki.hu/marine/hu/rolunk#panel-a-suzuki-hajomotorok-tortenete

Előadta, hogy a Suzuki világszerte és így a Kérelmező is, Suzuki Marine néven jelöli a hajózási üzletágát, a hajózási üzletága ezen a néven ismert, az ezt alátámasztó honlapokról
(http://www.suzukimarine.com/AboutUs.aspx és www.suzuki.hu/marine/hu, https://www.facebook.com/SuzukiMarineMagyarorszag/ ) készült képernyőfotókat csatolta.
Előadta, hogy ezek a tények igazolják, hogy a Kérelmező és az SUZUKI vállalatcsoport a „SUZUKI” és a „Suzuki Marine” megjelölést hajómotorok és hajókereskedelem területén, Magyarországon hosszú ideje és tág körben használja cégnévként, árujelzőként, illetőleg a saját maga illetve üzletága megjelölésére kereskedelmi névként is. Hivatkozott arra, hogy a SUZUKI brand a világ legismertebb japán márkái közé tartozik. A SUZUKI brand Magyarország és az Európai Unió területén kiemelkedő ismertséggel rendelkezik és Magyarországon jó hírű védjegynek és az átlag fogyasztó által ismert kereskedelmi névnek minősül, melyből következően a Suzuki Marine nevet a szakmai körök és a fogyasztók is egyértelműen a Kérelmezőhöz kötik.

1.2.2. A Kérelmezett domain név és a SUZUKI és a Suzuki Marine kereskedelmi név összetéveszthetősége tekintetében

Kérelmező álláspontja szerint a kérelmezett domain névnek az összetéveszthetősége úgy a SUZUKI, mint a Suzuki Marine kereskedelmi névvel is megállapítható.
A kérelmezett domainben szereplő "suzukimarine" megjelölés a "Suzuki Marine" kereskedelmi névvel teljes mértékben megegyezik. A kérelmezett domain fennmaradó részét alkotó "hu" elemet az irányadó joggyakorlat szerint az összetéveszthetőség elemzése során rendszerint figyelmen kívül kell hagyni, mivel az csupán a regisztrációhoz szükséges technikai követelmény (Time Export A/S v. Kraan- en Truck Service B.V. WIPO Case No. DNL2016-0003; vagy Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP v. Felix Schumacher, WIPO Case No. DNL2015-0065).
Kiemelte, hogy álláspontja szerint a ".hu" végződést jelen esetben is figyelmen kívül kell hagyni, így az a Suzuki Marine kereskedelmi névvel kapcsolatban fennálló összetéveszthetőség vonatkozásában relevanciával nem bír.

Előadta, hogy a SUZUKI névvel összetéveszthető a kérelmezett domain név, mivel a „SUZUKI” szóelem a „suzukimarine.hu" domain megkülönböztető eleme. A „marine” szó a hajózási, tengeri és nyíltvízi termékek és szolgáltatásoknak a magyar nyelvben is bevett leírása, ezért az nem tölt be megkülönböztető szerepet az összetéveszthetőség vizsgálata során. Ebből következően - a „SUZUKI” név és a kérelmezett "suzukimarine.hu" domain név közötti kiemelkedően magas a vizuális, a fonetikai és a konceptuális hasonlóságra figyelemmel - a domain megtévesztő jellege az összbenyomás alapján kétségtelenül megállapítható. A kérelmező hivatkozott arra is, hogy az összetéveszthetőség magában foglalja továbbá azt az esetet is, ha a fogyasztók (átlagos internet felhasználók) e megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a Kérelmezett neveihez, amely álláspontja szerint szintén megvalósul a kérelmezett domain név használata alapján.

Előadta, hogy az Internet-felhasználók a „SUZUKI” nevet tartalmazó domain nevet nyilvánvalóan a Kérelmezővel és a Suzuki cégcsoporttal kapcsolják össze.

Kérelmező hivatkozott arra is az összetéveszthetőség körében, hogy a Kérelmezett a suzukimarina.hu
domain-t átirányítja http://www.trinexus.hu/ domain alatt működő honlapra, ahol hajózási termékekkel kapcsolatban kínál árukat és szolgáltatásokat. A termékek jellegüket tekintve tehát megegyeznek a Kérelmező által a Suzuki Marine kereskedelmi név alatt étékesített termékekkel. A Kérelmezett cégkivonatát és a honlapról készült képernyőfotót csatolta.

Kérelmező előadta továbbá, hogy a SUZUKI és a Suzuki Marine kereskedelmi név használata alapján a Kérelmező kizárólagosan jogosult azt használni és azok használatára másoknak engedélyt adni. Hivatkozott arra is, hogy a névkizárólagossághoz fűződő jog a jogi személyeket nevükkel kapcsolatban ugyanúgy megilleti, mint a természetes személyeket. A kereskedelmi név az a név, amely alatt gazdasági, elsősorban kereskedelmi, szolgáltató vagy ipari tevékenységet folytatnak. A kereskedelmi név a legtöbb esetben megegyezik a gazdasági tevékenységet folytató személy hivatalos, bejegyzett nevével vagy rövidített nevével, de el is térhet attól. Eltérés esetén a gazdasági tevékenység körében használt kereskedelmi név olyan, mintha valaki közéleti szerepléssel járó tevékenységet felvett névvel folytatna [Ptk. 2:49. § (1) bek.].

Hivatkozott arra, hogy a nem bejegyzett kereskedelmi név a rendszeres használat és az ismertté válás folytán szerzi meg a névjogi státust. Megállapította, hogy jelen esetben a SUZUKI a Kérelmező cégneve, a Suzuki Marine pedig a Kérelmező kereskedelmi neve. Mindkettő alapján névkizárólagossághoz fűződő jog illeti meg.
Hivatkozott arra is, hogy Kérelmező nem járult hozzá kereskedelmi neve jelen domain névben történő használatához, ezért a Suzuki Marine névnek a kérelmezett domain névben történő használata sérti Kérelmező kizárólagos jogait és megszegi a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontját.

1.3. Kérelmezett joga vagy jogos érdekének hiánya

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezettnek nincs joga és nem fűződik jogos érdeke a domain név regisztrálásához és használatához az alábbiak szerint:
A Kérelmezett Beocia Kft, amely nem csak a suzukimarine.hu domain névnek, de a trinexus.hu domain név jogosultja is, és a trinexus domain név alatt található weboldalon szereplő ÁSZF alapján a honlapnak és az ahhoz kapcsolódó Trinexus Aqua üzleteknek is üzemeltetője (az ÁSZF-et csatolta). A weboldalon kínált termékek és szolgáltatások mind hajózással és vizi sportokkal kapcsolatosak. Az általuk kínált áruk tehát részben megegyeznek, részben hasonlóak a Kérelmező által kínált árukkal, viszont a Kérelmezett az árukat és szolgáltatásokat Beocia Kft-ként Trinexus aqua név alatt nyújtja.

Kérelmező e körben hivatkozott arra, hogy a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának ("Eljárási Szabályzat") 30. pontja kimerítő felsorolást ad a domain nevek használatához fűződő jogos érdekek lehetséges eseteiről, azonban Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett egyiknek sem felel meg az alábbiak okából:
- 30. pont a) bekezdése nem alkalmazható, mivel a domain nevet a Kérelmezett csupán arra használja, hogy azt a trinexus.hu domain alatt működő honlapra továbbirányítja, így a Kérelmezett a domain név alatt ténylegesen árukat vagy szolgáltatásokat nem kínál fel;
- 30. pont b) bekezdése nem alkalmazható, mivel a domain név jogosultja a Beocia Kft, ami Kft Trinexus Aqua néven nyújt szolgáltatásokat, tehát a domain név nem tekinthető az ő közismert elnevezésének;
- 30. pont c) bekezdése sem alkalmazható, mivel a Kérelmezett nem képviselője vagy meghatalmazottja a Kérelmezőnek, és így nem jogosult a kérdéses domain név használatára.

A fentiek alapján Kérelmező arra a következtetésre jutott, hogy Kérelmezett egyértelműen azért használja a kérelmezett domain névben a "suzukimarine" megjelölést, hogy ezzel a felhasználókat a saját honlapjára irányítsa, ahol hajózási termékeket értékesít és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt.

Hivatkozott arra is, a kérelmezett domain név regisztrálásával a Kérelmezett megszegte a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontját, ami megtiltja az olyan nevek domain névként való választását, amely "jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan jogellenes".
Kérelmezett a Domainregisztrációs Szabályzat 2.3.2 a) pontját is megszegte, amely értelmében a domain-használó köteles a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani és a választását - annak jogszerűsége szempontjából - az igénylést megelőzően ellenőrizni.
A fentiek alapján tehát a Kérelmezettnek sem joga, sem jogos érdeke nem fűződik a kérelmezett domain név használatához.


1.4. Rosszhiszeműség körében Kérelmező előadta, hogy
Álláspontja szerint kérelmezett domain névnek a Kérelmezett által történő regisztrálása az Eljárási Szabályzat 31. c) pontja („a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják”) alapján rosszhiszeműnek is tekinthető, mivel a honlapon, ahova az internet-felhasználó a kérelmezett domain átirányítása révén eljut, a Kérelmezett a Kérelmező termékeit is értékesíti, így egyértelmű, hogy a Kérelmezett a Kérelmezőt és annak termékeit ismeri, és hogy a domain nevet a Kérelmező e területen való ismertségére tekintettel választotta, tisztességtelenül kihasználva Kérelmező jó hírnevét. Kérelmezett rosszhiszeműen regisztráltatta a domain nevet, ami által megzavarta egy versenytársa szakmai tevékenységét.

Álláspontja szerint kérelme B. (itt 1.3.) pontjában kifejtettek megalapozzák az Eljárási Szabályzat 31. d) pontja („a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg”) alapján fennálló rosszhiszeműség esetét is.

Hivatkozott arra, hogy mivel a Kérelmezettnek semmilyen joga és jogos érdeke a "suzuki" és a „suzuki marine” nevekhez nem fűződik, egyértelmű, hogy az elnevezést szándékosan arra használja fel, hogy az internet-felhasználókat haszonszerzés céljából saját honlapjára irányítsa, különös tekintettel arra, hogy a domain név és az az alatt linkelt termékek azonosak vagy hasonlóak a Kérelmező termékeihez.


2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az RDSZ 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.


Érdemi védekezésében Kérelmezett előadta, hogy
A Trinexus Aqua Hajósboltok a kérelmezett suzukimarine.hu domaint a nyilvántartott whois rekord alapján 2003. 08. 31-én a Kérelmező Magyar Suzuki Zrt. tudtával és jóváhagyásával jegyeztette be. Célja volt, hogy a „névtulajdonos” szakmai és kereskedelmi tapasztalatai felhasználásával vezesse be és ismertesse meg a hazai közönséggel a Suzuki hajómotorjait.
Hivatkozott arra, hogy a kérelmezett domain igénylésekor a meghirdetést követő türelmi időszakban az igénylésre kifogás Kérelmezettől nem érkezett. Továbbá arra is, hogy a Kérelmező olyannyira elfogadta a kérelmezett suzukimarine.hu domain bejegyzését, hogy közös megegyezésünkkel, a kérelmező négy hónappal később, 2003. 12. 18-án a suzuki-marine.hu nevet jegyeztette be.
Hivatkozott az időmúlásra, azaz hogy az eltelt 14 esztendőben a bejegyzés jogosságát és a név használatát sem a Kérelmező, sem más nem vitatta, hivatalos megkeresést nem kaptak senkitől.
Vitatta, hogy a kérelmezett domain, melyet a Trinexus Aqua használ közvetlen oldalán a Suzuki hajómotorjaira mutva bármiféle megtévesztéssel bírna, mivel az álláspontja szerint Suzuki hajómotorok oldalát nyitja meg, amelyen ténylegesen is a Suzuki olyan motorjai szerepelnek, melyek eredetiségét Kérelmező nem vitatja.
Hivatkozott arra is, hogy az eltelt közel másfél évtized alatt, a kérelmezett domain segítségével (is) több száz Suzuki hajómotort adtak el, amely értékesítés a Kérelmező érdeke is.
Végezetül a Kérelmező igényét, mint megalapozatlant, elutasítani kérte.

3. Kérelmező észrevételei a Kérelmezett érdemi védekezésére

A Kérelmezett érdemi védekezésében előadottakat teljes mértékben vitatja ugyanis az

(i) Kérelmezett azt a megtévesztő látszatot kelti, mintha a Kérelmezett azonos lenne a suzukimarine.hu domain-t 2003. 08. 31. napján bejegyeztető Trinexus Kft-vel;

A Kérelmezett nem azonos a Trinexus Kft-vel, amely társaság a vitarendezés tárgyát képező domaint 2003. 08. 31. napjával, korábban regisztráltatta. Előadta, hogy e társasággal 2007. március 30. napjától volt márkakereskedői szerződése a Kérelmezőnek, a szerződés azonban a domain használatára nem tért ki. A forgalmazási szerződés előírta a Trinexus Kft. részére, hogy a Suzuki árujelzőt kizárólag a forgalmazás körében és a forgalmazási szerződés hatálya alatt használhatja. E szerződés nem tartalmazott felhatalmazást arra, hogy a Trinexus Kft. a Suzuki megjelölést a saját nevében használhassa. A Trinexus Kft felszámolási eljárás útján, 2014.08.22. napján megszűnt, illetőleg a korábbi márkakereskedői szerződés is megszűnt vele. Ezek igazolására (12. szám alatt) csatolta a Trinexus Kft cégkivonatát. Hivatkozott a Beocia Kft cégmásolatára (7. sz. alatt csatolva) amely igazolja, hogy a Beocia Kft nem jogelődje a Trinexus Kft-nek.
Ezen okirati bizonyítékokra hivatkozással rögzítette, hogy a Kérelmezőnek a Beocia Kft.-vel soha, semmilyen kapcsolata nem volt, illetőleg a Kérelmező semmilyen formában nem járult hozzá a Kérelmezett domain használatához vagy ahhoz, hogy a Kérelmezett a saját nevére bejegyeztesse és használja a suzukimarine.hu domaint. Továbbá rögzítette azt is, hogy a Kérelmező ahhoz sem járult hozzá, hogy a Kérelmezett a Suzuki versenytárs termékeit forgalmazza ás hirdesse a suzukimarine.hu domain felhasználásával.


(ii) Kérelmezett azt állítja, hogy a kérelmezett domain regisztrálására és elmúlt 14 évben történő használatára a Kérelmező hozzájárulásával került volna sor, továbbá

E körben Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett nem tudja igazolni azt az állítását sem, hogy a Kérelmező hozzájárult volna a domain használatához, mivel ilyen hozzájárulást a Kérelmező sem a Trinexus Kft javára, sem pedig a Beocia Kft javára nem adott. A Kérelmező többször is tiltakozott a Kérelmezett domain jogsértő használatával szemben és kérte a jogsértő használat megszüntetését, melyre a mai napig sem került sor. A jelen vitarendezési eljárás is e tiltakozások eredménytelensége miatt került megindításra.


(iii) Kérelmezett azt állítja, hogy a suzukimarine.hu domainhez rendelt oldal megnyitásával a Suzuki hajómotorok oldalát nyitja meg az internet-felhasználó, amelyen ténylegesen is a Suzuki motorjai szerepelnek.

Ezen kérelmezetti állítások részben megtévesztőek, részben pedig valótlanok Kérelmező álláspontja szerint Hivatkozott arra, hogy a Kérelmezett állításait igazolni nem tudja, illetőleg bizonyítékokat ezen állításai alátámasztására nem terjesztett elő.
Ezen állítások tételes megcáfolására előadta, hogy a Kérelmezett megtévesztő módon utal arra, hogy a suzukimarine.hu jelenleg a Suzuki hajómotorok oldalára mutat.
A Kérelmezett ezen állításával szemben a valóság az, hogy a vitarendezés megindítását megelőzően, illetőleg a vitarendezés megindításakor is, a suzukimarine.hu domain közvetlenül a www.trinexus.hu weboldalra, azaz a Kérelmezett főoldalára került átirányításra (tehát az átirányított domain nem a Suzuki hajómotorok aloldalát jelenítette meg). Ez utóbbi módosítást a Kérelmezett csak utólagosan, a vitarendezés megindítását követően alkalmazta. Kérelmezett állításait a 13. szám alatt csatolt 2017. március 29. napján kelt, közjegyző által felvett ténytanúsítvány csatolásával támasztja alá, ami a suzukimarine.hu domain átirányítását igazolja. Ez a ténytanúsítvány bemutatja, hogy a suzukimarine.hu domain név közvetlenül a Kérelmezett www.trinexus.hu főoldalra mutatott, amely oldalon Suzukival versenytárs termékek (valamennyi, Minn Kota, Haswing, Yamaha, Flover, Torqeedo, Zebco, Mercury, Honda, Tohatsu, Parsun etc márkanevű termékek) voltak közvetlenül elérhetőek, illetőleg kerültek ott hirdetésre. A felsorolt márkanevek a Suzuki (Suzuki Marine) versenytárs márkái. Ezen okból a kérelmezett álláspont szerint kétségtelenül megállapítható, hogy a Kérelmezett a suzukimarine.hu domain nevet szándékosan arra használta fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzési célzattal olyan honlapjára (www.trinexus.hu) irányítsa, amelyen az elérhető, illetőleg hirdetett termékek nem Suzuki és Suzuki Marine márkájú termékek voltak. Emiatt a Kérelmezett internetes honlapján elérhető termékek és információk, melyek a Suzukival versenytárs termékekre vonatkoztak, az internet felhasználók tényleges megtévesztésére vezettek.
A Kérelmezett ugyanis nem mono-brand forgalmazó, melyet a becsatolt ténytanúsítvány egyértelműen igazol, hanem számos versenytárs márkát forgalmaz és hirdet a www.trinexus.hu weboldala útján. Mindazonáltal a suzukimarine.hu domain www.trinexus.hu főoldalra való átirányítása nyilvánvalóan szükségtelen volt az áruk eredetének jelzésére, mivel a Kérelmezett a suzukimarine.hu domain URL átirányításával közvetlenül saját magát, webshopját, illetőleg Suzukival versenytárs termékeket hirdetett, holott az erre felhasznált suzukimarine.hu domain közvetlenül Suzuki (Suzuki Marine) termékekre, illetőleg a Kérelmező saját nevére utalt. Kérelmező szerint ez alkalmas olyan megtévesztő látszat keltésére, mintha valamely különleges gazdasági kapcsolat állna fenn a Kérelmező és a Kérelmezett között, illetőleg alkalmas arra, hogy a Kérelmező, mint versenytárs szakmai tevékenységét megzavarja. A főoldalra való átirányítás ténye pedig a www.trinexus.hu honlapon közvetlenül elérhető termékek és információk miatt összetéveszthetőséget, illetőleg a Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett - Eljárási Szabályzat 31. pont c) és d) pontja szerinti - rosszhiszeműségét emiatt kétségtelenül megalapozza.


4. A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és a Kérelmezett írásbeli előterjesztései valamint weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) szabályai alapján az alábbi indokokra figyelemmel hozta meg döntését.


Az RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A RDSZ 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

A kérelem tekintetében vizsgálandó, hogy a RDESZ VI.29. pontjában írt fenti feltétel mellett teljesülnek-e a további kumulatív feltételek, vagyis, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződött volna, illetve, hogy a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

Megállapította, hogy a SUZUKI vállalatcsoport „SUZUKI” és a „Suzuki Marine” megjelölést hajókereskedelem területén illetőleg saját maga illetve üzletága megjelölésére használja. Magyarországon hosszú ideje és tág körben használja cégnévként, árujelzőként illetve kereskedelmi névként is. A SUZUKI brand a világ legismertebb japán márkái közé tartozik, amely Magyarország és az Európai Unió területén kiemelkedő ismertséggel rendelkezik és az átlag fogyasztó által ismert és a Kérelmező kereskedelmi névnek minősül.
Megállapítható hogy SUZUKI a Kérelmező cégneve, a Suzuki Marine pedig a Kérelmező kereskedelmi neve. Mindkettő alapján névkizárólagossághoz fűződő jog illeti meg. Megállapítható továbbá, hogy Kérelmező nem járult hozzá kereskedelmi neve domain névben történő használatához, ennek ellenkezőjét a Kérelmezett sem bizonyította. Az is megállapítható, hogy a kérelmezett domain név tartalmazza a Kérelmező javára védett nevet (cégnév, kereskedelmi név).

A Regisztrációs Döntnök töretlen gyakorlata szerint a védett névhez csatolt köznév toldalék nem bír olyan megkülönböztető jelzővel, amely a védett névhez fűződő névhasználati joggal szemben a domain használó számára külön jogot alapozna meg.

A Döntök a Kérelmezőnek a kérelmezett domain névhez fűződő névhasználati jogosultságát ez alapján igazoltnak tekinti, mivel álláspontja szerint a tárgyi domain név a Kérelmező - a Domainregisztrációs Szabályzat 10.3. pontja értelmében - a Kérelmező javára védett névvel azonos vagy megtévesztően hasonlít.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

A Kérelmezett érdemi védekezést terjesztett elő abból azonban a Kérelmezett észrevételei és az annak alátámasztására általa csatolt becsatolt okirati bizonyítékok összevetése alapján nem volt megállapítható, hogy a Kérelmezettnek joga, vagy jogos érdeke fűződne a használathoz. Kérelmezett ugyanis nem azonos a suzukimarine.hu domain-t 2003. 08. 31. napján bejegyeztető Trinexus Kft-vel. A kérelmezett domain használatához, hozzájárulást Kérelmező sem a Trinexus Kft javára, sem pedig a Kérelmezett Beocia Kft javára nem adott, ezt a Kérelmezett sem tudta igazolni.

A 2017. március 29. napján kelt, közjegyző által felvett ténytanúsítvány alapján megállapítást nyert, hogy a suzukimarine.hu domain név közvetlenül a www.trinexus.hu főoldalra került átirányításra, amelyen a Trinexus Kft. honlapja található, amely cég a honlap tartalma alapján leginkább hajómotorok kereskedelmével foglalkozik. Tehát az átirányított domain nem a Suzuki hajómotorok aloldalát jelenítette meg.

Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta.

A Kérelmező által becsatolt, a domain névről átirányítással elérhető oldal tartalmát rögzítő közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány, valamint az interneten elérhető domain alatti tartalom alapján megállapítható, hogy a Kérelmezett által történő használata alkalmas volt az internet felhasználók megtévesztésére.

A Kérelmezett érdemi védekezésében foglaltakra reagálva a Döntnök megállapítja, hogy bizonyítottság hiányában a Kérelmezett által megjelölt kifogásokat az ügy elbírálása szempontjából nem tudja figyelembe venni különös figyelemmel a Kérelmező által vitatott és okirattal cáfoltakra.

Ezek alapján a Döntnök az RDSZ 31. c.) és d.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszeműséget is bizonyítottnak látta.
A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, és az RDSZ 29. a) és b) pontja és a 31. c) és d) pontja alapján elrendeli az samsungmarine.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2017. június 22.

A háromtagú döntnöki tanács tagjai:

Dr. Mayer Erika Dr. Bozzay Gyöngyi Dr. Jambrik Gergely

döntnök elnök döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum