Elfelejtettem a jelszót.

rossignol

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE


A „rossignol.hu” domain név tárgyában a Skis Rossignol - Club Rossignol Société par Actions ( 98 rue Louis Barran, 38430 Saint-Jean-de-Morains ), jogi képviselője: Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9. ) Kérelmező által az Euromarknet Kft ( 1082 Budapest, Harminckettesek tere 3. ) Kérelmezett ellen indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi


d ö n t é s t:


a Regisztrációs Döntnök a „rossignol.hu” domain nevet az Euromarknet Kft ( 1082 Budapest, Harminckettesek tere 3. ) Kérelmezettől visszavonja és azt a Skis Rossignol - Club Rossignol Société par Actions ( 98 rue Louis Barran, 38430 Saint-Jean-de-Morains Kérelmező javára átruházni rendeli.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) által előírt feltételeknek.


Indokolás:

Kérelmező a „rossignol.hu” domain Kérelmezettől való átruházását kérte. Álláspontja szerint Kérelmezett anélkül igényelte a domaint, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, továbbá a domain igénylése és felhasználása is rosszhiszemű.

Előadta és igazolta, hogy védjegyjogosultja az IR 410142 sz. ROSSIGNOL megjelölésnek a nizzai osztályozás szerinti 25. áruosztályba, az IR 418362 sz. ROSSIGNOL megjelölésnek a nizzai osztályozás szerinti 28. áruosztályba, a CTM 004186151 sz. ROSSIGNOL megjelölésnek a nizzai osztályozás szerinti 3., 8., 9., 12., 14., 16., 29., 30., 32. áruosztályokba és a CTM 008930191 sz. ROSSIGNOL megjelölésnek a nizzai osztályozás szerinti 9., 25., 28., 41. áru-és szolgáltatás osztályokba sorolt áruk tekintetében, továbbá jogosultja és használója „rossignol.com” domainnek is.

Hivatkozott rá és igazolta, hogy valamennyi nemzetközi és közösségi védjegye korábbi elsőbbségű Kérelmezett domain igénylésénél, ami 2011.december 5. napján történt.

Előadta, hogy a „ROSSIGNOL” megjelölés jól ismert és bevezetett kereskedelmi neve is.

Kijelentette, hogy a „ROSSIGNOL” megjelölés használatára Kérelmezettet nem jogosította fel, szerződéses kapcsolatban soha nem állt vele.
A védjegyeivel és kereskedelmi nevével teljes mértékben megegyező domain Kérelmező álláspontja szerint alkalmas a fogyasztók és az Internet használók megtévesztésére.

Kérelmezett domain igénylését illetve használatát rosszhiszeműnek is tartja, mivel a kérelemről való értesítés előtt a honlapon egyetlen tartalom volt található, a domain megvásárlására vagy egyéb módon való használatának lehetőségére vonatkozó hirdetés. Kérelmező ezen állítását közjegyzői okirattal igazolta, továbbá levelet csatolt annak igazolására, hogy Kérelmezett a domaint megvételre ajánlotta.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Kérelmezettnek az érdemi védekezés elmulasztásának következményeire való figyelmeztetéssel megküldte, aki ennek ellenére nem terjesztett elő érdemi védekezést.

Érdemi védekezés hiányában a Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 22. pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését vélelmezte és a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a fenti döntést hozta.

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező nem vitásan védjegyoltalommal rendelkezik az eljárás tárgyát képező domainnal szószerint megegyező megjelölésre, azaz kizárólagos névhasználati joga van arra vonatkozóan.

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint: „a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

Érdemi védekezés hiányában Kérelmezett joga, jogos érdeke a domain használatára nem volt megállapítható.

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint: „A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát
egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák, …”.

A Regisztrációs Döntnök álláspontja szerint a Kérelmező által csatolt közjegyzői okirat és levél bizonyítja a domain igénylésének és használatának a rosszhiszeműségét, Kérelmezett a domaint azért igényelte, hogy azt ellenérték fejében átruházza.

Megjegyzi a Regisztrációs Döntnök, hogy Kérelmezett a domain igénylésére vonatkozó szabályokat azzal is megsértette, amikor a védjegy adatbázisban nem ellenőrizte, hogy az igényelt domain nem sérti-e más személy vagy szervezet korábban szerzett szerzett jogait, illetve amikor a domainról a jogsértésről való tudomásszerzés után sem mondott le ( Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2., 2.2.1., 2.2.2.,2.3.2.a.,b. pontok)

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 27. pontja szerint Kérelmező írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2012.július 3.


Dr.Révész Ilona
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum