Elfelejtettem a jelszót.

sabalux

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

A sabalux.hu domain név tárgyában indult eljárásban


A Sábalux Project Kft., (8000 Székesfehérvár Balatoni út 8.) Kérelmező által a GLASS-LINE Kft. (2517 Kesztölc, külterület 0230/26 hrsz.) Kérelmezett ellen a sabalux.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést


A Regisztrációs Döntnök a sabalux.hu domain nevet a GLASS-LINE Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Kérelmező, a Sábalux Project Kft., javára átruházza.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.


Indokolás

I. A Kérelem

Kérelmező a Regisztrációs Döntnök előtt egyszemélyes döntnöki tanácsban, képviselője, a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda útján indított eljárásban a tárgybeli domain név a Kérelmezettől történő visszavonását és részére történő átruházását kérte. Kérelmező a névhasználati joga alapjául azt jelölte meg, hogy a domain név azonos, vagy megtévesztően hasonlít a javára lajstromozott védjegyhez, az általa használt kereskedelmi névhez (pl. cégnév, üzletnév, egyéb szokásos elnevezés) és a cégnyilvántartásba bejegyzett és Magyarországon jól ismert cégnevéhez is.

A kérelmező SÁBALUX PROJECT Kft. cégnyilvántartásba bejegyzett magyar gazdasági társaság. A vállalat fő tevékenységi köre (ahogy a Kérelemhez a csatolt cégkivonatból kiderül) üveg és üvegtermékek gyártása, épületasztalos ipari termékek gyártása, síküveg feldolgozása, épületasztalos-szerkezet szerelése, festés, üvegezés, vasáru, festék és üveg kis- és nagykereskedelme, és ezekkel kapcsolatos reklámtevékenység végzése. A cég ügyvezetője, tulajdonosa Ballai Gyula csaknem 25 éve tevékenykedik az üvegiparban. A „SÁBALUX” márkanevet is Ballai Gyula korábbi cége vezette be a piacra 1994-ben, és azóta a „SÁBALUX” név a magyar piacon jó hírnévre tett szert a belsőépítészeti üveggyártás és installáció területén. A SÁBALUX PROJECT Kft. saját honlapot üzemeltetet a sabalux.com és a sabalux.eu domain nevek alatt.

A Kérelmező SÁBALUX PROJECT Kft. a jogosultja a „SÁBALUX” magyar nemzeti szóvédjegynek (lajstromszám: 208.211; ügyszám: M1204160), amelynek bejelentési napja 2012.11.12. A védjegy árujegyzéke kiterjed többek között a 19. osztályba tartozó lépcsőkre, térelválasztókra, ajtókra, üvegfalakra, továbbá az ezekkel kapcsolatos 37. osztályba tartozó építkezési, szerelési szolgáltatásokra, valamint a 42. osztályba tartozó belsőépítészetre. A kérelmező SÁBALUX PROJECT Kft. cégnevének leghangsúlyosabb (domináns) eleme, vezérszavának megkülönböztető része a „SÁBALUX” szó.

A csatolt tanúsítványok alapján megállapítható: a kérelmezett sabalux.hu domain nevet ténylegesen használó/hasznosító cég a Glass Union Kft., mely a Kérelmezővel konkurens vállalkozás. Kérelmező előadta, hogy álláspontja szerint a kérelmezett GLASS-LINE Kft. jelenleg a „SÁBALUX” szóelemből álló internetes címet arra használja, hogy egy olyan céget reklámozzon, amely a kérelmező szolgáltatásaival hasonló – üvegtermékekkel kapcsolatos – szolgáltatásokat nyújt (Glass Union Kft. reklámozása). A céget 2012. szeptember 11-én jegyezték be a nyilvántartásba. A bejegyzett domain név, mint személynév és a domain név használói (GLASS-LINE Kft. és Glass Union Kft.) között nem áll fenn méltányolható kapcsolat. A Kérelemhez csatolt 2013. április 24-i közjegyzői ténytanúsítvány szerint a „sabalux.hu” alatti honlapon a Glass Union Kft. elérhetőségei vannak feltüntetve (impresszum, 5. oldal). Kérelmező álláspontja szerint azon felhasználókat, akik Kérelmező cégét keresik az Interneten, a Kérelmezett a honlappal megtéveszti, saját cégéhez irányítja.

A szóelem megkülönböztető képességét, ismertségét és a cég profilját is beleértve) a Kérelmező álláspontja szerint nyilvánvaló, hogy a kérelmezett cég vonatkozásában a „SÁBALUX” szó konkrét módon megvalósuló használata (nevezetesen a kérelmező szolgáltatásaival hasonló – üvegtermékekkel kapcsolatos – szolgáltatásokat nyújtó cég, a Glass Union Kft. reklámozása) sérti a kérelmező személyhez fűződő jogait is. A Kérelmező cégnevének vezérszava a kérelmezett domain névhez az összetéveszthetőségig hasonlít, nevezetesen előbbi magában foglalja utóbbit. Kérelmező számára lajstromozott SÁBALUX védjegy pedig a kérelmezett domain névvel azonos.

Kérelmező fellépését az 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. § (2) bekezdés b) pontjára, ill 12. § (3) bekezdésére alapozta, s annak bizonyítására törekedett, hogy Kérelmezett engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használja a „SÁBALUX” megjelölést, amelyet a fogyasztók a javára lajstromozott védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága, valamint az felek által nyújtott, azonos piaci szegmensen (üveggyártás és installáció) történő szolgáltatások hasonlósága miatt. Hivatkozott továbbá az 1959. évi IV. törvényre (Ptk.) is 77-75. § szerinti névviselési joga sérelmére is, mely akkor valósul meg, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ. Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett tevékenysége védjegybitorlást valósít meg azáltal, hogy a domain névben és a honlapon is feltünteti a Kérelmező javára lajstromozott SÁBALUX védjegyet: ennek igazolására csatolta a 2013. április 17-én kelt közjegyzői ténytanúsítványt.

A „sabalux.hu” domain név – az ékezetes karakterben való eltéréstől eltekintve – azonos a Kérelmező javára lajstromozott SÁBALUX védjeggyel, és a Kérelmezett honlapja kizárólag a védjegy árujegyzékébe tartozó árukat és szolgáltatásokat kínál) így a fogyasztók azt hihetik, hogy a Kérelmezett által nyújtott szolgáltatások a Kérelmező céghez kapcsolhatóak. Tovább erősíti a honlapra látogatók téves képzetét a Kérelmezett „sabalux@glassunion.hu” email címe, azt sugallva, hogy a Kérelmező és a Kérelmezett vállalkozása összekapcsolódik.

Kérelmező álláspontja szerint a domain név használata nem felel meg a tisztességes és rendeltetésszerű használat szabályainak sem. A csatolt tanúsítványok alapján megállapítható, hogy a „sabalux.hu” domain nevet felhasználva tisztességtelen haszonszerzés végett irányítják a fogyasztókat a Glass Union Kft. oldalára. A domain nevet szándékosan arra használják fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára irányítsák, és a szóban forgó domain név („sabalux.hu”) összetéveszthető a Sábalux Project Kft. cégnevével és kereskedelmi nevével. Az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján („sabalux.hu” on-line címe alatt elérhető oldalakon) hirdetett üvegipari szolgáltatások alapozzák meg, illetve korábban az is szerepet játszott az összetéveszthetőségben, hogy teljes mértékben félrevezető információként a honlap legelső (kezdő) oldalán – minden tisztességes indok nélkül – szerepelt Ballai Gyula, aki a Sábalux Project Kft. ügyvezetője és tulajdonosa, s nincs köze sem a Magic World Group Kft.-hez, sem a Glass Union Kft.-hez, valamint engedélyt sem adott nevének ily módon történő felhasználásához.


II. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az Eljárási Szabályzata 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt.

Kérelmezett érdemi védekezést a figyelmeztetés ellenére sem terjesztett elő.


III. Döntés indoklása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.
A Kérelmezőnek a „SÁBALUX” magyar nemzeti szóvédjegy (lajstromszám: 208.211; ügyszám: M1204160) kizárólagos használatára vonatkozó joga az iratok alapján megállapítható. Az is egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmezett domain név tartalmazza a Kérelmező javára védett nevet, mely egyébként Kérelmező gazdasági társaság cégnevével is megegyezik, Kérelmező névhasználati jogosultsága tehát a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény alapján is fennáll.

Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne. Mivel Kérelmezett érdemi védekezést nem terjesztett elő, így a rendelkezésre álló anyagokból nem volt megállapítható, hogy joga, vagy jogos érdeke fűződne a használathoz. A Kérelem a Döntnök általi elbírálásának időpontjában (2013. augusztus 3-8.) a tárgybeli domain név alatt tartalomszolgáltatás nem volt elérhető. A Kérelmező által csatolt iratok (közjegyzői tanústványok) alapján megállapításra került ugyanakkor, hogy – a Kérelmező állításának megfelelően - a tárgybeli domain név alatt egy olyan cég szolgáltatásait reklámozza, amely a kérelmező szolgáltatásaival hasonló – üvegtermékek értékesítésével kapcsolatos – tevékenységet folytat (Glass Union Kft. reklámozása). Ez a Döntnök álláspontja alapján ugyancsak kérelmezett rosszhiszeműségét támasztja alá.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, és az eljárási szabályzat 31. pontja alapján elrendeli a sabalux.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

2013. augusztus 8.

Dr. Verebics János döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum