Elfelejtettem a jelszót.

scrigno

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

 

a scrigno.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

A Scrigno S.p.A. Kérelmező által a Veneto Porte Kft. Kérelmezett ellen a scrigno.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi  

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a scrigno.hu domain nevet a Veneto Porte Kft. Kérelmezettől visszavonja, és azt a Scrigno S.p.A. Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

 I.

A Scrigno S.p.A. 2010. 12. 22-én Regisztrációs Döntnök eljárását kezdeményezte a scrigno.hu domain név használata tárgyában. A Kérelmezett a kérelemre 2011. 01. 21-én érdemi védekezést terjesztett elő, melyre a Kérelmező a részére nyitva álló 3 nap alatt nem válaszolt.

A scrigno.hu domain név tárgyában Kérelmező a következőkre hivatkozott:

A kérelmezett domain név tartalmazza a SCRIGNO nevet, amely a Kérelmező javára 2005.05.30-ai elsőbbséggel került bejelentésre majd lajstromozásra, mint közösségi színes, ábrás védjegy a 6., 9., 19. áruosztályban. 

Kérelmező kérelmében az Eljárási Szabályzat 31. pontjára hivatkozott, valamint a domain név igénylésének és használatának rosszhiszeműségére. A Kérelmező által csatolt közjegyzői okiratok tanúsága szerint a fenti weboldalon egy kép található, illetve a következő szöveg " Több helyre van szüksége? Keresse az ECLISSE falba futó tolóajtóit". A weboldalon egy link szerepel, mely a www.eclisse.hu weboldalra navigálja a látogatót.  Álláspontja szerint ez arra a téves feltevésre vezetheti a weboldalra látogatókat, hogy valamiféle üzleti kapcsolat áll fenn a Kérelmező és a Kérelmezett között, ill. hogy a Kérelmező forgalmazási jogot adott a Kérelmezett számára.

Kérelmező továbbá megjegyzi, hogy a Kérelmezett és a Kérelmező által árult termékek azonosak egymással, tehát versenytársai egymásnak.

Kérelmezett a kérelemre előterjesztett érdemi védekezésében tartalmilag a kérelem elutasítását kérte. Előadta, hogy nem látja alapját annak, hogy a sikeresen zárult domain regisztrációt követően a domain név egy másik jogosult érdekeit sértené.

Álláspontja szerint a domain név igénylése során jóhiszeműen járt el és a domain név használatához jogos érdeke fűződik. Védekezésében kifejti, hogy a cég tolóajtók magyarországi forgalmazásával foglalkozik, különösen Olaszországból importált termékekkel, így a Scrigno tolóajtókkal is.

A Kérelmezett ezt követően észrevételben jelezte, hogy nem felel meg a valóságnak, hogy a hivatkozott weboldal átirányítaná a látogatókat a www.eclisse.hu oldalra és amennyiben el is jut ide a látogató, akkor is egyértelmű tájékoztatást kap arra nézve, hogy a cég az Eclisse gyártmányú tolóajtók forgalmazásával foglalkozik.

A Kérelmezett „a Kérelmezőre kedvező döntés meghozatala esetén” kéri az eljárás 6 hónapra történő felfüggesztését arra hivatkozással, hogy a domain név tisztességes, jogszerű használatára az eljárás megindítása előtt még nem nyílt lehetősége, így arra sem, hogy a kérelmezővel az üzleti kapcsolatot felvegye.

II.

A Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a hivatkozott web oldalakon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozza meg döntését.

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Regisztrációs Döntnöknek először azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy a közösségi jog által biztosított jogosultsága a 30. pont értelmében a kérelmezett név használatára.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának valamint az illetékes európai hivatal publikus internetes nyilvántartásából megállapítható, hogy a Scrigno S.p.A. jogosult használni a SCRIGNO szót, egyrészt mint ábrás védjegyének domináns alkotóelemét. Másrészt ez a név egyben a Kérelmező hazai joga szerint bejegyzett cégnevének vezérszava is.

Megállapítható tehát, hogy Kérelmező jogosult a SCRIGNO név használatára, amelynek domain névként történő leképzése a kérelmezett domain névvel azonos.

Az is megállapítható, hogy a Kérelmezett nem áll jogi kapcsolatban a Scrigno S.p.A.-val, részére a védjegy jogosultja nem engedélyezte a védjegy használatát, továbbá a SCRIGNO kereskedelmi név használatára sem jogosult.

A Regisztrációs Döntnök a scrigno.hu domain néven elérhető tartalom vizsgálata során megállapította azt is, hogy az oldalon a webtárhely szolgáltató hibaüzenete jelenik meg „A keresett file nem található” felirattal.

A Kérelmezett alá nem támasztott kijelentésén kívül a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy Kérelmezettnek joga vagy jogos érdeke fűződne az adott név használatához.

A Kérelmező vonatkozó álláspontjával ellentétben a Regisztrációs Döntnök megjegyzi, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat értelmében a domain-igénylő (és nem az eljáró regisztrátor) kötelessége arról meggyőződni, hogy az általa igényelt domain megfelel a Szabályzat követelményeinek.

A fenti tényállás alapján a Regisztrációs Döntnök megállapíthatónak találta az eljárási szabályzat 31.c.) és d.) pontjában foglaltak fennállását, mivel a Kérelmezett a megtévesztő domain nevet üzleti, azaz haszonszerzési célból a saját weboldalára irányította, ahol a saját szolgáltatásai érhetők el.

Mivel a domain név visszavonásához illetve a Kérelmező javára történő átruházásához elegendő, ha 31. pont egyik, így a c.) vagy d.) pontjában foglaltak fennállása bizonyítható, ezért a Regisztrációs Döntnök a domain név használatával kapcsolatos rosszhiszeműséget további körben már nem vizsgálta. Ezzel kapcsolatban azonban megjegyzi a Döntnök, hogy a rosszhiszeműségre önmagában utal az a tény is, hogy a domain név alatt tényleges tartalom a jelen döntés meghozatalakor nem található.

A Kérelmezett által hivatkozott 32. pontnak, azaz az eljárás 6 hónapra történő felfüggesztésének a feltételei a Regisztrációs Döntnök megítélése szerint nem állnak fenn, hiszen a domain név bejegyzése óta rendelkezésre álló 10 hónap elegendő kellett volna, hogy legyen az általa hivatkozott üzleti kapcsolat felvételére.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban. 

 

Budapest, 2010. március 9.

 Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum