Elfelejtettem a jelszót.

chp

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

a chp.hu domain név tárgyában indult eljárásban

 

 

A Turul-Kurier Kft. (2230 Gyömrő, Jókai u. 33.) Kérelmező által az 1B Telekom Kft. 2192 Hévízgyörk, Széchenyi u. 43 Kérelmezett ellen a chp.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a chp.hu domain név tekintetében a Kérelmet elutasítja.

 

  

Indokolás

A Kérelmező előadta, hogy 2001-ben regisztrálta a kérelem tárgyát képező domain nevet. A Kérelemben írtak szerint „2004-ben átregisztrálásra került sor” (SWI Kommunikációs Kft.), majd „2007-ben egy általa nem ismert jogutódlás révén a regisztrátori feladatokat a továbbiakban az Interware Zrt. látta el”. Kérelmező 2006. április 23-i esedékességgel számlát kapott a 2006. évi domain fenntartás díjáról, amelyet 2006. július 19-én be is fizetett.  A díj meg nem fizetése miatt a regisztrátortól nem kaptak sem felhívást, sem tájékoztatást. 2007-ben az új regisztrátortól kapott számlát és csekket a fenntartási díjról, amelyet határidőben befizetett. Ezt követően derült ki, hogy a domain névnek már más személy a jogosultja. Álláspontja szerint „a regisztrátorok eljárása a vonatkozó rendelkezéseket sértő volt, ezért mi vagyunk jogfolytonosan jogosultak a kérelmezett domain név használatára”. A Kérelem indokaként azt jelölte meg, hogy a kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne, valamint a kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.  A Kérelmezett rosszhiszeműségét pedig azzal indokolta, hogy „a Kérelmezett a Regisztrátor fenti jogszerűtlen eljárása következtében rosszhiszeműen használja a domain nevet”.

A Kérelmezett a válaszában vitatta a kérelemben foglaltakat, előadta, hogy nem igényelte rosszhiszeműen a domain nevet. Indokolásában arra hivatkozott, hogy szabályszerűen „várólistára” tette a domain nevet, amely időszak alatt nem érkezett kifogás. Vitatta továbbá a jogfolytonosságot, e tekintetben külön felhívta a döntnök figyelmét, hogy az ISZT adatai szerint törölték az előző használó jogosultságát, regisztrálása ezt követően történt.

 

Az érdemi védekezést követően a Kérelmező újra előadta a korábban előadott érvelését, és hangsúlyozta, hogy a „Kérelmezett csakis jogszerűtlenül juthatott a domain névhez, azt rosszhiszeműen használja”. A kérelmét kiterjesztette az Interware Zrt. és SWI Kommunikációs Kft. (mindkettejük címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) korábbi regisztrátorokra.

 

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a chp.hu oldalon jelenleg semmilyen tartalom nincs, a domain név begépelésekor hibaüzenet jelenik meg.

 

A Regisztrációs Döntnök elsőként azt vizsgálta, hogy ki tekinthető kérelmezettnek. A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata I.3 pontja szerint „Kérelmezett az a domain használó, aki részére az adott domain delegálásra került”, azaz nem értelmezhető a Kérelmező azon kérése, hogy kiterjeszti a kérelmet az Interware Zrt. és SWI Kommunikációs Kft. regisztrátorokra, ezért ezt visszautasította. Az Interware Zrt. és SWI Kommunikációs Kft. regisztrátorok ugyanis nem tekinthetők a domain név használóinak. E tekintetben Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata is rögzíti, hogy „egy Kérelmező csak egy Kérelmezettel szemben” terjeszthet elő kérelmet (IV.17 pont). 

A kérelem kapcsán a Regisztrációs Döntnök kiemeli, hogy a kérelem hátterében olyan viták állnak, amelyek a jelen regisztrációs döntnöki eljárásban nem voltak vizsgálhatók. A Regisztrációs Döntnök ennek megfelelően nem dönthetett azokban a kérdésekben, hogy az érintett Regisztrátor a szerződésének megfelelően járt-e el, továbbá nem is lehet a jelenlegi domain használóval, mint Kérelmezettel szemben indult döntnöki eljárás tárgya, hogy terhel-e bármilyen harmadik személyt (azaz sem Kérelmezőnek sem Kérelmezettnek nem minősülő személyt) felelősség azért, hogy a kérelmezett domain név regisztrálása technikailag lehetségessé vált. Azt követően, hogy a Kérelmezett technikailag regisztrálni tudta a domain nevet, ő minősül a domain név használójának.

A domain fenntartási szerződés megszegésének vizsgálata olyan bizonyítási eljárást feltételez, amely alternatív vitarendezés keretében nem, csak bírósági előtt folytatható le. A jelen eljárásban a Döntnöknek csak a Kérelemben foglaltakat volt módja vizsgálni a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának vonatkozó feltételei szerint.

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 31. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A domain név visszavonásának tehát konjunktív feltételei vannak, amelyek közül az elsődleges az, hogy

(i) a domain név azonos legyen „egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név”, vagy

(ii) amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult.

A Kérelmezett jó- és rosszhiszeműségének vizsgálata csak ezt követően, konjunktív feltételként történik. Az a tény, hogy a Kérelmezett nem használja a domain nevet ténylegesen, megalapozná a Kérelmezett rosszhiszeműségét, azonban ezt csak akkor lehet megállapítani, ha a visszavonás / átruházás elsődleges feltételei fennállnak.

Kérelmező azonban nem bizonyította, és sem kérelmében, sem észrevételében arra vonatkozó előadás sem található, hogy a kérelmezett domain név azonos lenne valamely jogszabály által javára védett névvel, illetve arra valamely jogszabály alapján jogosult lenne, tehát a visszavonás/átruházás elsődleges feltételeinek fennállását a Döntnök nem tudta megállapítani. 

Azt követően tehát, hogy „technikailag felszabadult” a domain név, bárki regisztrálhatta, és a regisztrálással a Kérelmezett, mint harmadik, szabályszerűen domain nevet szerző fél vált a domain név használójává, jogosultjává. Nem lehet a rosszhiszemű regisztrálást vélelmezni, arra hivatkozással, hogy egy harmadik személy esetleges hibájából adódóan a domain név regisztrálhatóvá vált, mialatt a Kérelmező abban a hitben volt, hogy ő a domain név jogosultja. Ez a kérdés független attól, hogy az eljárási szabályzat szerint a Kérelmezett rosszhiszeműen használja-e a domain nevet. Önmagában az a tény, hogy a Kérelmezőnek vitája van a tekintetben, hogy a regisztrátor jogszerűen szüntette meg a szerződésüket 2006-ban, nem alapozza meg azt, hogy adomain nevet egy független harmadik személytől a regisztrációs döntnök visszavonja.

A fentiek alapján a döntnök a kérelmet elutasította.

Budapest, 2009. február 6.

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum