Elfelejtettem a jelszót.

papayapromotion

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK
DÖNTÉSE


A „papayapromotion.hu” domain név tárgyában a Papaya Promotion Kft ( székhelye: 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 185-187., képviseli: Kracsó Alexandra ügyvezető ) Kérelmező által Dóra Zoltán ( 1222 Budapest, Háros út 130. ) Kérelmezett ellen indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

d ö n t é s t:
A Regisztrációs Döntnök a „papayapromotion.hu” domain nevet Dóra Zoltán ( 1222 Budapest, Háros út 130. ) Kérelmezettől visszavonja és azt a Papaya Promotion Kft ( 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 185-187. ) Kérelmező javára átruházni rendeli.
A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat által előírt feltételeknek.


Indokolás:

I.

Kérelmező képviselője a kérelemben előadta, hogy volt élettársa, Dóra Zoltán Kérelmezett a papayapromotion.hu domain nevet 2013.02.01.napján saját nevében regisztrálta. A regisztráció időpontjában Kracsó Alexandra és Kérelmezett a közös tulajdonukban lévő Neo-Morpheus Kft-ben dolgoztak. E társaságban Kérelmezett feladata volt a domain nevek regisztrációja, a regisztrációt munkavégzése körében végezte.

Kracsó Alexandra 2013.június 5-én megalapította a Papaya Promotion Kft-t, amely egyszemélyes társaság jelenleg is működik és az alapításától kezdve használta a papayapromotion.hu domaint, abban a hiszemben, hogy az a Neo-Morpheus Kft tulajdonában van.
Kapcsolata Kérelmezettel megromlott, vitáik során Kérelmezett 2015.áprilisában azzal fenyegette, hogy a domaint letiltja. Nyilatkozata szerint ekkor szerzett tudomást arról, hogy a cégének nevével azonos domaint Dóra Zoltán Kérelmezett saját nevére regisztrálta.

Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezettnek a domainra joga nincs, a társaságnak nem tagja és nem munkavállalója. Kérelmezett a domaint nem használta, az mindig is Kérelmező használatában volt. Kérelmezett eljárását rosszhiszeműnek is tartja, részben azért, mert kapcsolatuk megromlása után, de még közös cégük alkalmazottjaként regisztrálta a domaint saját nevére, részben pedig azért, mert a domaint kérés ellenére sem adta át a Kérelmező társaságnak.

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a domaint valóban a Neo-Morpheus Kft alkalmazottjaként, de a saját nevére regisztrálta. Vitatta, hogy Kérelmező erről csak 2015-ben szerzett volna tudomást. Magánéleti vitáikról és gazdasági problémáikról közölt részleteket. Kijelentette, hogy a továbbiakban a domaint üzleti céljaira használni kívánja.

Kérelmező az érdemi védekezésre adott válaszában adatokat közölt azzal kapcsolatban, hogy miután Kérelmezett a domaint nem adta át, 2015-ben a tárhely szolgáltatónál és a rendszergazdánál is eljárt annak érdekében, hogy a domaint használni tudja. Előadta és email váltásokkal igazolta, hogy a cég működéséről Kérelmezett tudott, egy ideig közös irodában is tevékenykedtek, Kérelmezett folyamatosan kapott megbízásokat Kérelmezőtől. Kérelmezett közös gazdasági tevékenységük idején sem használta a domaint, arról viszont tudomása volt, hogy Kérelmező azt használja.
Előadta továbbá, hogy a regisztrátor 2015.12.02-én értesítette őt a domain név áthelyezéséről Kérelmezett ügyféloldalára, majd 2016.február 24-én arról, hogy Kérelmezett a domain nevet letiltotta s ezzel a Kérelmező munkáját ellehetetlenítette.
Reagált Kérelmezett által a magánéletükkel kapcsolatban előadottakra és fenntartotta korábban már kifejtett álláspontját arról, hogy Kérelmezettnek nincs joga a domain névre, illetve, hogy domain igénylése rosszhiszemű volt.


II.

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja szerint Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban illetve az Interneten szereplő adatok alapján hozta meg döntését.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.3.2.b) pontja szerint „ A domain igénylő, illetve használó köteles…
„a választott domainról önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,…” .

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

Az eljárási szabályzat 31. pontja szerint: „ A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha: …
e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

A csatolt iratokból és a cégnyilvántartásból kétséget kizáróan megállapítható, hogy Kérelmező cégneve megegyezik a kérelmezett domain névvel így őt kizárólagos jog illeti meg e név használatára.

Kérelmezettnek az eljárás során lehetősége volt arra, hogy a domain igénylésére vagy használatára vonatkozó jogát, jogos érdekét igazolja, ilyet azonban beadványában nem is állított és azt sem cáfolta, hogy a domaint a regisztrációt követő 3 évben nem használta. Beadványában ugyan azt nyilatkozta, hogy a domaint a jövőben használni kívánja, a honlap azonban – amint arról a Regisztrációs Döntnök meggyőződött - jelenleg sem működik, Kérelmezett maga nem használja, Kérelmező hozzáférését pedig letiltotta.

Kérelmezett a domainról nem mondott le azután sem, hogy a jogsértő állapotra Kérelmező jelen eljárás megindításával a figyelmét felhívta.

Mivel Kérelmezett sem jogát, sem jogos érdekét nem igazolta, a rosszhiszeműséget a Regisztrációs Döntnöknek vizsgálnia nem kellett, de a fenti tények a döntnök álláspontja szerint a rosszhiszeműségét is megalapozzák.

A feleknek a korábbi együttélésükből és gazdasági kapcsolatukból eredő jogvitáira a Regisztrációs Döntnöknek hatásköre nincs, erre vonatkozó, egymással szembeni igényeiket rendes bíróság előtt érvényesíthetik.

A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2016.május 11.Dr.Révész Ilona
döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum