Elfelejtettem a jelszót.

voguecafe

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK
DÖNTÉSE


a voguecafe.hu domain név tárgyában indult eljárásban


Az Advance Magazine Publishers Inc. ( székhelye:Four Times Square, 23rd Floor, New York, NY 10036, Amerikai Egyesült Államok ) Kérelmező - képviselője: Kajtár Takács Hegymegi -Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, székhelye:1051 Budapest, Dorottya utca 6. ) által a VOGO-GAST Kft ( székhelye: 9022 Győr, Kenyér köz 4. ) Kérelmezett ellen a voguecafe.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi


döntést:

A Regisztrációs Döntnök a voguecafe.hu domain nevet a VOGO-GAST Kft Kérelmezettől visszavonja, és annak a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

Indokolás

I.

Kérelmező a domain névnek a Kérelmezettől történő átruházását kérte.

Előadta, hogy a domain azonos, vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező javára lajstromozott védjegyhez, ideértve azt az esetet is, ha a Kérelmező a védjegynek nem jogosultja, de használatára valamilyen jogviszony alapján jogosult.

A védjegyokiratok másolatának csatolásával igazolta, hogy az M7003336 lajstromszámú "VOGUE" nemzeti, a 003736097 lajstromszámú "VOGUE" közösségi, a 9318791 lajstromszámú "VOGUE CAFÉ" közösségi, valamint a 754880 lajstromszámú "VOGUE CAFE" nemzetközi védjegyek jogosultja, amely védjegyek világszerte ismertek. Kérelmezőnek ezek alapján kizárólagos joga a "VOGUE", valamint "VOUGE CAFE" védjegyek használata és használatuk engedélyezése. A voguecafe.hu domain név Kérelmezett részére való delegálásához Kérelmező nem járult hozzá.
Álláspontja szerint a Kérelmezettnek nem fűződik joga, vagy jogos érdeke a domain név regisztrálásához, mert esetében Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 30. pontjában részletezett okok egyike sem áll fenn.
Hivatkozott arra, hogy a voguecafe.hu domain név megszerzése révén a Kérelmezett megsértette a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontját, amely megtiltja az olyan domain nevek választását és használatát, amelyek jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan jogellenes, a Szabályzat 2.3.2 a) pontját, amely megköveteli a domain név igénylőjétől, hogy a domain neveket a lehető legnagyobb gondossággal válassza meg és hogy választása jogszerűségét ellenőrizze, továbbá a 2.3.2. b) pontját, amely előírja, hogy a választott domain névről önként le kell mondania, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti.

Az Eljárási Szabályzat 31. d) pontjára hivatkozva a domain delegálását rosszhiszeműnek is tartja, mivel a domain név az Internet-felhasználókat a Kérelmezett honlapjára irányítja azzal, hogy összetéveszthető a "VOGUE", illetve "VOGUE CAFÉ" elnevezéssel, mely védjegyek használatára Kérelmező kizárólagosan jogosult.


II.

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet a Kérelmezettnek az érdemi védekezés elmulasztásának következményeire való figyelmeztetéssel megküldte, aki ennek ellenére nem terjesztett elő érdemi védekezést.


III.

Érdemi védekezés hiányában a Regisztrációs Döntnök az eljárási szabályzat 22. pontja alapján a kérelemben foglaltak elismerését vélelmezte és a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a fenti döntést hozta.

A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmező nem vitásan védjegyoltalommal rendelkezik az eljárás tárgyát képező domainnal szószerint megegyező megjelölésre, azaz kizárólagos névhasználati joga van arra vonatkozóan.

Az eljárási szabályzat 29. pontja szerint: „a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

Érdemi védekezés hiányában Kérelmezett joga, jogos érdeke a domain használatára nem volt megállapítható.

Kérelmezett a domain igénylésére vonatkozó szabályokat megsértette, amikor a védjegy adatbázisban nem ellenőrizte, hogy az igényelt domain nem sérti-e más személy vagy szervezet korábban szerzett szerzett jogait, illetve amikor a domainról a jogsértésről való tudomásszerzés után sem mondott le ( Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2., 2.2.1., 2.2.2.,2.3.2.a.,b. pontok).

A Szabályzat 2.3.2.a) pontja alapján a domain-igénylő köteles a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani és választását - annak jogszerűsége szempontjából - az igénylést megelőzően ellenőrizni.

A Szabályzat 2.3.2 b) pontja alapján pedig a domain használója köteles a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti. Ennek a kötelezettségének Kérelmezett felszólítás ellenére sem tett eleget.A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.


Budapest, 2013.április 17.Dr. Révész Ilona
regisztrációs döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum