Elfelejtettem a jelszót.

centrum

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

  

a centrum.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A CENTRUM HUNGARY Kft. Kérelmező által a Future of Media Kft.

Kérelmezett ellen a centrum.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

 

Döntést

 

 

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező kérelmét alaptalannak találja, ezért  elutasítja.

  

Indokolás


 

I.             Kérelem

 

A centrum.hu domain név ügyében Kérelmező a domain név használatához fűződő jogát cégnevében jelölte meg, előadta továbbá, hogy Kérelmezettnek nem fűződik joga a domain név használatához, mivel azt átruházásra regisztráltatta. A Kérelmezett rosszhiszeműségét Kérelmező azzal támasztotta alá, hogy adminisztratív kapcsolattartóként eljárva 2009. október 31.-én regisztráltatta a domain nevet a Centrum Kft. nevére, majd a következő munkanapon, 2009. november 2.-án tulajdonos módosítási kérést indított, amelynek eredményeként Kérelmezett lett a domain név használója.

 

A www.centrum.hu web oldalon azóta is az a szöveg található, hogy a domain név KIADÓ, ez is azt bizonyítja, hogy Kérelmezett az átruházás szándékával szerezte meg a domain nevet, tehát annak regisztrálása és használata rosszhiszemű. E körben Kérelmező a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata ( a továbbiakban: RDSZ) 31/A pontjára hivatkozott.

 

A Kérelmező a domain név átruházását kérte. 

 

II.           Kérelmezett érdemi védekezése

 

A Kérelmezett terjedelmes érdemi védekezésében a kérelem elutasítását kérte.

 

Kérelmezett álláspontja szerint a Kérelmezőnek nincs joga a domain név használatához, mivel Kérelmező rövidített cégneve Centrum Hungary Kft. és nem azonos a kérelmezett centrum.hu domain névvel. A centrum kifejezés olyan idegen nyelvi eredetű, általános, önmagában megkülönböztetésre alkalmatlan szó, amely nem alapozhat meg a Kérelmező javára a Centrum Hungary rövidített cégnévvel való azonosságot, vagy összetéveszthetőséget. Kérelmezett e körben utalta a Regisztrációs Döntnök classicboat.hu domain tárgyában hozott döntésének azon megállapítására, amely szerint „a domain név „közszó”, amelyre senki sem formálhat kizárólagos jogot”. Kérelmezett álláspontja szerint Kérelmező cégnevének ugyanúgy domináns eleme a Hungary kifejezés is, mint a Centrum szó, Kérelmezőnek névhasználati joga pedig a teljes rövidített cégneve vonatkozásában, így a Centrum Hungary kifejezésre van. Kérelmezett álláspontja szerint a  Kérelmező nem fejti ki, hogy mely jogszabály rendelkezése alapján jutott arra, hogy a „Centrum

Hungary Kft” cégnévből elhagyhatja a „Hungary” szót, es igényt formálhat a teljesen általános és leíró jellegű, megkülönböztetésre alkalmatlan CENTRUM megjelölésre, azaz a Domain Névre. Kérelmező álláspontja szerint nincs olyan jogszabály, amely lehetőséget nyújtana erre, ilyen rendelkezés az RDSZ-ben sem található, hiszen az nem tartalmaz a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4.1.b.ii) pontjához hasonló rendelkezést, amely csak új igénylések esetén bír relevanciával.

 

Kérelmezett utalt továbbá a Tanácsadó Testület szuperauto.hu ügyben hozott állásfoglalására is (22/2007), amely szerint „a ≫szuper≪ előtag a köztudatban és az üzleti életben egyaránt ismert es széles körben alkalmazott leíró jellegű minőségi jelző, ennélfogva annak használata nem illethet kizárólag egy jogosultat.”

 

Kérelmezett csatolta Kérelmező cégkivonatát, amelyből megállapítható, hogy Kérelmező cégének elnevezését 2009.-ben négy alkalommal változtatta meg, a korábbi cégnevéről, Cash Flow Hungary Kft.-ről 2009. október 26.-án módosította elnevezését Centrum Hungary Kft.-re. Ez a tény 2009. október 30.-án került bejegyzésre a cégjegyzékbe, és csak november 19.-én került meghirdetésre a Cégközlönyben. Kérelmezettnek így a Kérelmező cég létéről tudomása a domain név átruházással történő regisztrációjakor nem volt és nem is lehetett.

 

Kérelmezett előadta, hogy Kérelmező egyedüli tulajdonosa a General Média Kft., amely az egyik vezető hazai internetes tartalomszolgáltató cég. Kérelmező névváltoztatásait valamennyi esetben valamely várólistán lévő, felszabadulás előtt álló domain név prioritással történő megszerzése indokolta, mely tényt alátámaszt az is, hogy három domain névnek ő is lett a használója (diana.hu, wallstreet.hu és cashflow.hu), érdemi tartalomszolgáltatás azonban egyik domain név alatt sem érhető el, valamennyi a Kérelmező tulajdonosa, a generalmedia.hu web oldalára került átirányításra. Kérelmezett álláspontja szerint éppen Kérelmező sérti meg a Domainregisztrációs Szabályzat azon előírását, hogy domain nevet csak azonnali és valós használatra lehet igényelni.

 

A jelen eljárásban éppen Kérelmező az, aki nem jár el jóhiszeműen. A Kérelmező ugyanis érdemi tevékenységet nem végez, egyetlen célja az, hogy a felszabaduló domain neveket az egyedüli tagja, az internetszolgáltató rajta keresztül szerezze meg.

 

Kérelmezettnek a domain név használatához jogos érdeke fűződik,  mivel a domain nevet az általa már 2009. szeptember 1.-e óta működtetett eduOnline.hu portálhoz kapcsolódóan oktatási intézmények, nonprofit szervezetek és alapítványok számra kívánja használni  egy átfogóbb keretrendszer kialakításával, amelynek során a centrum.hu domain név alá aldomaineket biztosít. Nem felel meg a valóságnak a Kérelmező azon állítása, hogy a domain nevet átruházás céljára kívánta megszerezni, mivel azt nem átruházásra, hanem éppen a domain név alatti aldomaineken keresztüli használatra kínálja fel. Állítása igazolására szerződéseket csatolt, valamint a centrum.hu web oldal tesztelésére nyilvánosan elérhető URL címet is,a mely azonos a centrum.hu web oldal nyitó oldalával.

 

Kérelmezett előadta, hogy céljához megfelelő általános kifejezést keresve állapodott meg a korábbi kapcsolatával, a Centrum Fogtechnikai Kft.-vel, (amelynek rövidített cégneve: Centrum Kft.),  amely a javára prioritással regisztrált domain nevet átruházta Kérelmezett javára.

 

A Kérelmezőnek nincsen kizárólagos használati joga a centrum kifejezésre, míg a Kérelmezett azt jóhiszeműen használja, amint azt a csatolt szerződések is bizonyítják.

 

Kérelmezett egyébként a web oldal tanúsága szerint is használja a domain nevet, hiszen kapcsolati e-mail címét ez alatt jelölte meg.

 

Kérelmező a Kérelmezett rosszhiszeműségét nem tudta alátámasztani, és annak indokait sem jelölte meg a kérelmében.

 

Kérelmező a web oldalon jelenleg is látható szöveget már az előtt közzétette, hogy a Kérelmező cégnév változásáról a 2009. november 19.-i Cégközlönyből egyáltalán tudomást szerezhetett volna.

 

Kérelmezett vonatkozásában az RDSZ 31. pontjában megjelölt egyik eset alapján sem állapítható meg a domain használat rosszhiszeműsége.

 

Kérelmezett érdemi védekezésében elsődlegesen a kérelem elutasítását kérte, másodlagosan az RDSZ 32. pontja alapján az eljárás hat hónapra történő felfüggesztését.

 

III.          Kérelmező észrevétele

 

Kérelmező kérelmének változatlan fenntartása mellett vitatta, hogy az a tény, hogy bejegyzett rövidített cégneve Centrum Hungary Kft. nem alapozna meg számára jogot a centrum név használatához. E vonatkozásban utalt a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4.1.ii. pontjára, mely szerint a prioritásos igények esetében a rövidített névből elhagyható a Hungary, Magyarország szavak.

 

Kérelmező alaptalannak,. és üzleti jóhírnevét sértőnek találta a Kérelmezett azon állítását, mely szerint névváltoztatásainak kizárólagos oka a felszabaduló domain nevek megszerzése lenne, és előadta, hogy csupán átmeneti technikai megoldás, hogy az általa használt domain nevek jelenleg tagjának az oldalára mutatnak.

 

Kérelmező fenntartotta azon állítását, hogy Kérelmezett eljárása rosszhiszemű, mivel a domain nevet prioritással igénylő Centrum kft. képviseletében járt el, majd az első munkanapon azt átruházás útján saját maga számára regisztráltatta. Kérelmezett eljárása nem azért rosszhiszemű, mivel a domain nevet nem kívánja felhasználni, a felhasználásra irányuló szándék világos, hanem a domain név megszerzéseinek körülményeiből állapítható meg Kérelmezett rosszhiszeműsége.

 

 

IV.         Döntés indoklása

 

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, az érdemi védekezés, az arra adott észrevétel, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

 

A Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

Az RDSZ idézett rendelkezéseiből egyértelmű, hogy egy adott domain név visszavonására és /vagy átruházására csak az esetben kerülhet sor, ha legalább két feltétel együttes fennállása megállapítható. A kérelemben foglaltak teljesítéséhez tehát szükséges egyrészről, hogy a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jogszabály a név vonatkozásában védelmet biztosítson, és ezzel együtt szükséges annak megállapítása, hogy a Kérelmezettnek nincs joga vagy jogos érdeke a név használatára, vagy hogy a Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműen igényelte vagy használja.

 

Jelen esetben a Kérelmező cégnevének vezérszava két szóból áll: Centrum Hungary. Kétségtelen tény, hogy Kérelmezőt cégneve vonatkozásában védelem illeti meg, azonban a Döntnök egyetértve Kérelmezett álláspontjával, és mind a Regisztrációs Döntnök, mind a Tanácsadó Testület konzekvens jogértelmezési gyakorlata alapján leszögezi, hogy önmagában a vezérszó egyik eleme sem bír olyan megkülönböztető jelzővel, amely Kérelmező javára külön-külön bármelyik kifejezés vonatkozásában kizárólagos jogot keletkeztetne. Mivel a vezérszó mindkét eleme általánosan használt közszó, így a Döntnök álláspontja szerint Kérelmezőt védelem a Centrum Hungary szavak együttes használatára illeti csak meg. Ezt az értelmezést támasztja alá a cégkizárólagosság követelménye is, hiszen Kérelmező nyilván azért volt kénytelen a Centrum szó mellett a Hungary szó használatára is rövidített cégnevében, hogy ezzel a már korábban bejegyzett, és vezérszavában ugyancsak a centrum szót használó többi cégtől, így a domain nevet prioritással regisztráló Centrum Kft.-től is meg lehessen különböztetni.

 

A Kérelmezett a domain nevet a Kérelmező által is elismerten, névhasználati joggal rendelkező Centrum Kft.-től átruházással szerezte meg, Kérelmezettnek tehát van joga a kérelmezett domain név használatához.

 

A Kérelmező cégnevét módosító okirat kelte 2009. október 26., a cégjegyzékbe történő bejegyzése október 30.-a, így e dátumtól jogosult a Centrum Hungary Kft. név használatára. A Kérelmezett átruházással e dátumot követően, csak november 2.-án szerezte meg a domain név használatának jogát. A Regisztrációs Döntnök a szeged.hu domain tárgyában hozott döntésében is kimondta, hogy átruházás esetén is alkalmazni kell az igénylésre vonatkozó szabályokat, és az átruházással sem lehet jogsértő állapotot létrehozni. A jelen esetben azonban, mivel a Kérelmező javára a centrum név használatára nem lehet olyan jogot megállapítani, amely számára kizárólagos névhasználatot eredményezne, így az átruházást ezen ok alapján nem lehet olyannak tekinteni, amely a Domainregisztrációs Szabályzattal ellentétes lett volna.

 

Kérelmezett javára megállapítható, a domain név használatát megalapozó jogon túl, Kérelmezett bizonyította a domain név használatához fűződő jogos érdekét is. Kérelmezett a kérelemről történő értesítést megelőzően mintegy egy hónappal,  2009. november 9.-i és 10.-i dátummal kelt, és általa csatolt szerződésekkel bizonyította a domain név használatára vonatkozó intézkedéseit, és egyidejűleg a Cégközlöny kivonatával bizonyította azt is, hogy a Kérelmező nevének megváltozásáról csak ezt követően, 2009. november 19.-én szerezhetett volna leghamarabb tudomást. Egyébként Kérelmező maga sem vitatta azt, hogy a Kérelmezett ne kívánná a domain nevet használni. Mindezek alapján Kérelmezett javára az RDSZ 30. pontja szerinti jogos érdek is megállapítható volt.

 

A Kérelmezett rosszhiszeműsége vonatkozásában a Döntnök az RDSZ. 31. pontjára utalva rámutat arra, hogy a Kérelmező valóban nem fejtette ki kérelmében, hogy melyik pont alapján és miért tartja Kérelmezett domain név igénylését (megszerzését) rosszhiszeműnek. Az általa előadottak ugyanis az RDSZ vonatkozó pontjában felsorolt egyik tényállásnak sem felelnek meg.

 

A Döntnök kiemeli, hogy önmagában az a tény, hogy egy adott, törlés előtti stádiumban történő domain név felszabadulásakor a név igénylésére a már évek óta bejegyzett cégneve alapján prioritással rendelkező cég igényt nyújt be, majd a számára delegált domain nevet átruházza a vele üzleti kapcsolatban álló másik cégre, a harmadik személy vonatkozásában a rosszhiszeműség megállapíthatóságát nem alapozza meg. Amennyiben ez az eljárás bármely oknál fogva jogsértő vagy rosszhiszemű lett volna, úgy eljárást az eredeti domain használó kezdeményezhetett volna, a jelen eljárás Kérelmezőjének azonban nincs olyan lehetősége, hogy az eredeti domain használó és a Kérelmezett közötti jogviszonyból eredően jogot érvényesíthessen.

 

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet elutasította.

 

 

Budapest, 2010. március 16.

 

 
 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum