Elfelejtettem a jelszót.

saxobank

 REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE


 

a „saxobank.hu” domain tárgyában indult eljárásban

 

 

A SAXO BANK AS, mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által Fodor András, mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen a saxobank.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök egyszemélyes döntnöki eljárásban meghozta az alábbi

 

D Ö N T É S T:

 

A Regisztrációs Döntnök a saxobank.hu domain nevet Fodor András Kérelmezettől  visszavonja, és azt a SAXO BANK AS Kérelmezőre átruházza.

 

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

 

 

Indokolás

 

1. Kérelem:

 

Kérelmező kérelmében előadta, hogy 2006. szeptember 19-i elsőbbséggel jogosultja a 907 767 lajstromszám alatt regisztrált „SAXO” nemzetközi szóvédjegynek, amely Kérelmező javára Magyarországon is oltalmat biztosít. Kérelmező a védjegyben szereplő „SAXO” megjelölést tevékenysége körében használja, mind a közösségi, mind pedig a magyar piacon folytatott tevékenysége során.

Kérelmező rámutatott arra is, hogy társasága cégneve teljes egészében megegyezik a kérelmezett domain névvel.

 

A Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.  Kérelmező rámutatott arra, hogy a domain név egyértelműen tartalmazza a Kérelmező javára oltalmat biztosító védjegyet, és ahhoz egy további toldat (bank) járul. Kérelmező hivatkozott a a Szellemi Tulajdonvédelmi Szervezet (WIPO) Arbitrációs és Mediációs Központja által az UDRP eljárások keretében folytatott gyakorlatra, valamint a Regisztrációs Döntnök veluxablak.hu domain tárgyában hozott döntésére.

 

Kérelmező csatolta a 2009. november 25. napján a domain név alatt elérhető honlap tartalmáról kiállított közjegyzői tanúsítványt, amely igazolja, hogy érdemi tartalom a honlapon nem szerepelt, illetve amelynek tartalmából következtethetett arra, hogy a domain nevet a Kérelmezett „parkoltatta”. Kérelmező – jogi képviselőjén keresztül – 2009. november 30. napján felszólító levelet küldött a Kérelmezettnek. Ezután a Kérelmezett a domain név alatt elérhető honlap tartalmát megváltoztatta, azonban a fentiekre tekintettel a jelenleg a honlapon elérhető tartalom a kérelmezett jóhiszeműségét nem igazolhatja, ezért Kérelmező álláspontja szerint a domain használattal kapcsolatos rosszhiszeműség a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzata ( a továbbiakban: RDSZ) 31.a.) pontja alapján megállapítható.

 

Kérelmező álláspontja szerint megvalósul a domain név kérelmezőre történő átruházásához szükséges, a Domainregisztrációs szabályzat 10.1.5 és az RDSZ 29. pontjában foglalt konjunktív feltételrendszer mindhárom eleme (egyfelől a domain név megtévesztően hasonló a kérelmező védjegyéhez, másfelől a kérelmezett oldalán jog, illetve jogos érdek hiánya, valamint rosszhiszemű igénylés/felhasználás).

 

 

 

II. Érdemi védekezés

 

Kérelmezett vitatta, hogy a Kérelmező védjegyét sértené. Arra hivatkozott, hogy a védjegyek csak bizonyos „tevékenységekre” jelentenek védelmet,és nem tiltják, hogy magáncélra valaki domain nevet regisztrálhasson. A SAXO kifejezés emellett számos más összetételben és vonatkozásban is használható, így keresztnévként, filmcímként és autótípusként is, Kérelmezett ez utóbbi célra regisztráltatta a domain nevet.

 

A Kérelmezőnek az az érvelése is, miszerint a bank toldalék egyértelműen a pénzügyi tevékenységet jelzi, egyértelmű csúsztatás, hiszen az internet világában a kifejezés inkább használatos információ- és/vagy adatbanki összefüggésben.

 

Kérelmező nem vitatta, hogy a domain név alá tartalmat a regisztrációt követően valóban nem tett, arra hivatkozott, hogy ennek oka részéről az időhiány volt, de vitatja, hogy ez egy domain visszavonására alapot adhatna. Tartalmat a Kérelmező jogi képviselő által küldött felszólítást követően kezdett a domain név alá feltölteni.

 

Kérelmezőnek jogában állt volna a meghirdetési időszak alatt a regisztráció ellen kifogást bejelenteni, azonban ezt nem tette meg. Kérelmező, mint jelentős anyagi erőkkel rendelkező cég nem veheti el a hobbi célokat szolgáló domain nevet a magáncélú használótól.

 

 

 

 

III. Kérelmező észrevételei:

 

A Kérelmezett által állított cél egyértelműen irreleváns a jelen esetben, tekintettel arra, hogy a Kérelmezett rosszhiszeműsége egyértelműen megállapítható. A Kérelmezett ugyanis a <saxobank.hu> tartománynév regisztráltatása után több mint két évig nem helyezett el semmilyen tartalmat, ami a Tisztelt Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának  31. b) ii) pontja alapján egyértelműen bizonyítja a Kérelmezett rosszhiszeműségét.

 

Irreleváns továbbá a Kérelmezett azon érvelése is, miszerint a Kérelmezett a „Saxo védjegy által védett tevékenységet” nem végzett, mivel a Kérelmezőt a kérdéses tartománynév regisztráltatásával már önmagában megfosztotta attól a lehetőségtől, hogy a .hu névtérben az általa több névtérben is használt megjelölést domain névként regisztráltathassa, így – Kérelmező álláspontja szerint – a Kérelmezett megvalósította a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 31. b) i) pontjában írt magatartást, amely szintén a Kérelmezett rosszhiszeműségének egyértelmű bizonyítéka.

 

A Kérelmezett által felhozott tények, amelyek szerint számos egyéb formában használják a „saxo” kifejezést, egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy bizonyítsák a Kérelmezett kérdéses domain névhez fűződő esetleges jogos érdekét, ellenben a Kérelmező érvényes és Magyarországon is hatályos védjeggyel rendelkezik a „SAXO” megjelölés tekintetében, így a domain névhez joga és annak használatához jogos érdeke fűződik. A Kérelmezettnek legfeljebb magánérdeke fűződhet a domain névhez, amely jelen esetben nem minősülhet jogos érdeknek, hiszen nem valósul meg a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 30. pontjában körülírt egyik eset sem, illetve a Kérelmezett jogát és jogos érdekét kizárja az a körülmény is, hogy rosszhiszeműsége – a fentiek szerint – a <saxobank.hu> domain névvel kapcsolatban egyértelműen megállapítható.

 

A Kérelmezett „bank” toldattal kapcsolatos előadásával szemben Kérelmező ismét a WIPO gyakorlatára utalva megismételte hogy a pusztán termékfajtára, -jellegre vagy más hasonló kiegészítő információra (pl. földrajzi hely, stb.) utaló utótag csekély, de inkább semmiféle megkülönböztető szerepet nem tölt be az összetéveszthetőség vizsgálata során. A Kérelmezett azon érve sem áll meg, hogy a „bank” kifejezés nem utal egyértelműen pénzügyi tevékenységre, mivel e szó a magyar nyelvben általánosan elfogadott jelentése szerint pénzügyi közvetítő intézményt, pénzintézetet jelent.  Az átlagos Internet-felhasználó nem használja az „adatbank” vagy „információbank” fogalmakat; hanem mind magyarul, mind angolul az adatbázis (database) fogalom az elterjedt az Internet-felhasználók között.

 

 

IV. Döntés indoklása

 

Az RDSZ 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

 

a. a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b. Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

 

A Kérelmező igazolta, hogy a SAXO megjelölésre 2006. szeptember 19.-i elsőbbséggel védjegyoltalom jogosultja. Kérelmező utalt továbbá kérelmében arra is, hogy a SAXO BANK kifejezés azonos a cégnevével.  Kérelmező javára tehát az RDSZ-ben foglaltak alapján megállapítható, hogy a kérelmezett domain név azonos a Kérelmező javára védett névvel.

 

Ugyanakkor a Döntnök azt is leszögezi, hogy a Kérelmező által a kérelmezett domain névhez fűződő jogaként elsődlegesen megjelölt védjegyoltalom mintegy két évvel későbbi elsőbbséggel biztosít jogot a Kérelmezőnek, mint a kérelmezett domain regisztrálása, amely 2004.07.22.-én történt. A Regisztrációs Döntnök egyértelmű gyakorlata, hogy a később szerzett jog alapján a korábban regisztrált domain név vonatkozásában a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelmére tekintettel nem ad helyt a kérelemnek, ezért a Döntnök a továbbiakban a Kérelmezőt megillető egyéb névhasználati jogra alapot adó tényeket vizsgálta.

 

Kérelmező állította, hogy cégnevével azonos a kérelmezett domain név. Kérelmező nem Magyarországon bejegyzett cég, így ezen az alapon nem volt olyan hazai jogszabály, amely Kérelmező javára névhasználatot alapozott volna meg. Ennek megfelelően a kérelmet el kellett volna utasítani.

 

A Kérelmező http://hu.saxobank.com webes címen található oldalán azonban az olvasható, hogy Kérelmező 1992.-ben alakult globális befektetési bank, amely elsősorban az online piacon nyújtott szolgáltatásairól vált ismertté. 2001. óta Kérelmező európai banki jogi státussal is rendelkezik. A Google keresőben a „saxobank” kifejezésre a magyar nyelvű oldalak tartományában az első 5 találat egyértelműen Kérelmezőhöz kapcsolható, míg a 6. a kérelmezett domain alatt működtetett web oldal. Ezt követően azonban ugyancsak a Kérelmezőhöz kapcsolódó találatokat jelenít meg a kereső. A SAXO szóra történő keresés java része is Kérelmezőhöz kapcsolódó találatot eredményez, néhány a Citroen Saxo típusú autóval kapcsolatos.

 

Kérelmező javára tehát a Döntnök a névhasználati jogosultságot, mint Kérelmező kereskedelmi nevét vette figyelembe, amely kétségtelenül a kérelmezett domain név regisztrációját megelőzően megillette Kérelmezőt.

 

A Döntnök ezt követően a 29. a. és b. pontjában foglalt feltételek fennállását vizsgálta.

 

A Kérelmezett maga sem vitatta, hogy nem rendelkezik a névhez fűződő joggal, állította azonban, hogy a névhasználat vonatkozásában, mint magánszemély, hobbi célra a jogos érdek megilleti. E vonatkozásban azonban a Döntnök az RDSZ. 30. pontja alapján a jogos érdeket a következők miatt nem tudta megállapítani:

 

Kétségtelen, hogy a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően már elhelyezett tartalmat az adott domain név alatt, azonban ezt több mint három évvel annak regisztrálását és a Kérelmező ügyvédi felszólításának kézhezvételét követően tette. A 30.a.) pontban foglaltak fennállása azért sem állapítható meg, mert a Citroen Saxo tipusú autókról készülő un. hobbi oldal és a saxoban.hu domain név közötti, a Kérelmezett által erőltetett összefüggés életszerűtlen, maga a honlapon található tartalom pedig nem elégséges a 30.a.) pontban foglaltak fennállásának megállapítására. Éppen ellenkezőleg a Kérelmező ismert kereskedelmi nevével azonos domain név használata a 30.c.) pontban foglaltakkal ellentétes, mivel a Döntnök megítélése szerint a Kérelmező domain név használata alkalmas a felhasználók megtévesztésére, mivel azok az ismert kereskedelmi név jogosultjának a szolgáltatásait kívánják a domain név alatt elérni.

 

Ugyanezen indokok alapján a Döntnök a domain név használat rosszhiszeműségét is megállapíthatónak tartja az RDSZ 31.b.) ii. pontja alapján.

 

Mivel az Eljárási Szabályzatban az adott domain név visszavonására és átruházására alapot adó meghatározott feltételek fennállását az eljáró Regisztrációs Döntnök megállapította, így a rendelkező részben leírtak szerint határozott.

 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést megküldi a Kérelmezőnek,  a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, azzal hogy a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

 

Budapest, 2010. május 18.

 

 

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum