Elfelejtettem a jelszót.

skype


 

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

  

a skype.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

A SKYPE Limited (L-2449 Luxembourg, Royal Boulevard 22/24, 6. emelet) Kérelmező által, jogi képviselője útján, az IRQ Hungary Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046420, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 89. B. ép.) ellen a skype.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök  meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök a skype.hu domain nevet az IRQ Hungary Zrt. Kérelmezettől visszavonja, és annak a Kérelmező SKYPE Limited részére történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

  

Indokolás

I.  A Kérelem

A Kérelmező előadta, hogy jóhírnévvel rendelkező, elismert, a világ számos országában jelen lévő internet kommunikációs társaság. A Kérelmező fejleszti és működteti a híres voice-over-internet-protocol („VOIP”) alapú SKYPE szoftvert. Jogi érvei között hivatkozott arra, hogy a google keresőmotor első helyen a Kérelmezőt találja meg, továbbá, hogy számos a kérelem tárgyát képező domain név jogosultja a vállalatcsoport. Végezetül a Kérelmező arra is hivatkozott, hogy a Kérelmezett által 2004. április 6-án regisztrált domain név azonos a Kérelmezőt megillető SKYPE védjeggyel, amely megjelölés alatt a Kérelmező szolgáltatásait nyújtja. Az 183753 (78/352,663 (US)) számon nyilvántartott védjegy 2004. január 15-ei Európai Közösségi elsőbbséggel rendelkezik, Magyarországon 2004. május 3-i elsőbbségi időponttal regisztrálták. Előadta, hogy a fogyasztók a Kérelmezőt és annak szolgáltatásait a Kérelmező kereskedelmi nevéhez, a SKYPE kifejezéshez kötik. Hivatkozott a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsának 4/2000 (V.10.) számú elvi határozatára, amely alapján a kereskedelmi név “elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a vállalkozásokat más, az adott piacon tevékenykedő vállalkozásoktól megkülönböztesse, és információkat közvetítsen a piaci szereplők, közöttük különösen a fogyasztók felé az adott vállalkozásról. A kereskedelmi név a vállalat tevékenységéhez, vagy valamely konkrét termékéhez kötődik. Az üzleti tisztesség követelménye megkívánja a vállalkozásoktól, hogy tartózkodjanak azon kereskedelmi nevek szándékos és tudatos használatától, amelyek versenytársaikat illetik. Az ezzel ellentétes magatartás jogszabályt, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló, 1996. évi LVII. tv. (a “Versenytörvény”) 2. §-át sértheti.

Összefoglalásul a Kérelmező kiemelte, hogy a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § és 27. §-ai értelmében egyedül a Kérelmező jogosult a fenti védjegy használatára. A Legfelsőbb Bíróság BH 2005.145. sz. határozata szintén ezen álláspontot támasztja alá, ugyanis kimondja, hogy kizárólag a védjegy jogosultja – a védjegy használatára vonatkozó kizárólagos jogánál fogva – jogosult védjegyét az interneten domain névként használni.

A rosszhiszeműség tekintetében a Kérelmező előadta, hogy a domain név Kérelmezett általi megtévesztő használatának jellegét, és a Kérelmezett tisztességtelen piaci magatartását bizonyítják a http://www.alexa.com/siteinfo/skype.hu linken keresztül hozzáférhető forgalmi adatok is. A forgalmi adatok alapján kimutatható, hogy a domain név Magyarországon a 3.000 leggyakrabban látogatott weboldal között található. A tíz leggyakoribb lekérdezés, illetve a domain névre forgalmat irányító összes lekérdezés 95%-a a SKYPE elnevezésre irányul. A domain név látogatóinak 95%-a a www.skype.com, vagy egy kereső oldal segítségével jutott el a www.skype.hu oldalra, illetve a domain név látogatók több mint 85% használta e célból a keresőoldalakat a www.skype.hu elhagyása után. A fenti adatok egyértelműen alátámasztják, hogy a Kérelmezett ésszerűtlenül magas látogatottságot generál weboldala számára, a Kérelmező széles körben ismert és jóhírnévvel rendelkező védjegyének és kereskedelmi nevének engedély nélküli felhasználásával. A fenti adatok ugyancsak bizonyítják, hogy ez a forgalom olyan látogatóknak köszönhető, akik a Kérelmező szoftvere és szolgáltatása iránt érdeklődnek, így ezeket a látogatókat a Kérelmezett nyilvánvalóan félrevezeti. A fentiek szerint a Kérelmezett rosszhiszeműsége az Eljárási Szabályzat 31/b. pontja alapján megállapítható a domain név használatához fűződő jogos érdek hiányára tekintettel.

Kérelmező a domain név visszavonását és javára történő átruházást kérte.

Kérelmező háromtagú döntnöki tanácsban történő eljárást kért.

 

II. A Kérelmezett érdemi védekezése 

A Kérelmezett érdemi védekezésében a Domainregisztrációs Szabályzat alapelveire hivatkozott és arra, hogy az időben első igénylést kell mindig teljesíteni.

Előadta, hogy jóhiszeműen, a regisztrációs nyilvántartásban bízva igényelte a domain nevet. Hivatkozott arra, hogy azért fűződik jogi érdeke a domain névhez, mert számos reklámozásra irányuló szerződést kötött, amelyeket feltehetően elveszítene. Kérte figyelembe venni, hogy a honlapon nincs illegális tartalom, az kizárólag ez nyilvánosan is elérhető linket tartalmaz.

Hangsúlyozta, hogy a domain név regisztrálásakor (a Kérelmező állításával ellentétben) a skype kifejezés nem állt Magyarországon védjegyoltalom alatt. Kérelmében utóbb pedig arra hivatkozott, hogy a domain nevet jóhiszeműen, a regisztrációs nyilvántartásban bízva, ellenérték fejében szerezte meg.

Kérelmezett vitatta továbbá a Regisztrációs Döntnök hatáskörét, mivel a Kérelmező által hivatkozott jogsértések, így különösen a Tpvt. alapján a tisztességtelen piaci magatartás tilalmába ütköző cselekmény megállapítása kizárólag bírósági hatáskörbe tartozhat. Előadta, hogy „ a versenyjogi ügyek elbírálására nincs hatásköre az Internet Szolgáltatók által támogatott eseti választottbíróságnak”.

 

III. A Kérelmező észrevétele

A Kérelmező kérelmének változatlan fenntartása mellett vitatta a Kérelmezett jóhiszemű eljárásra vonatkozó állításait.

Álláspontja szerint a Kérelmezett kifejezetten elismerte a domain használatával kapcsolatos rosszhiszeműségét, mikor arra hivatkozott, hogy jogi érdekét az oldallal kapcsolatos reklámszerződésekből eredő bevétele támasztja alá. A Kérelmező hivatkozott e tekintetben a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.7. e.) pontjában foglaltakra.

A Kérelmező felhívta a döntnök figyelmét a Kérelmezett érdemi védekezésében szereplő ellentmondásokra, különösen arra, hogy arra hivatkozik, hogy a domaint „ellenérték fejében szerezte”.

Kérelmező továbbá ugyancsak a Domainregisztrációs Szabályzatra hivatkozva kifejtette, hogy a domain név megválasztásáért az igénylő felelős, és sem a nyilvántartó, sem a regisztrátor nem köteles ellenőrizni, hogy a választott domain név nem sérti-e másnak a jogát.

Kérelmező vitatta továbbá, hogy a kérelmezett domain alatti web oldal nem tartalmaz jogsértő utalást a Kérelmezőre, és hivatkozott annak korábban mentett állapotaira, melyek Kérelmező jóhírnevének sérelmére alkalmasak, és fenntartotta azon állítását, mely szerint jogellenes utalást tartalmaz a honlap Kérelmezőre.

Vitatta továbbá Kérelmező azt az állítást is, mely szerint a domain regisztrálásakor a skype név még Magyarországon nem volt ismert, így Kérelmezett nem tudhatott a jogellenes regisztrációról. Előadta, hogy a regisztráció időpontjában már 29.737 regisztrált felhasználójuk volt, amely már önmagában megfelelő bizonyíték arra, hogy a skype név ismert volt Magyarországon is.

Kérelmező hivatkozott továbbá a Ptk. 77.§ (4) bekezdésében szabályozottakra, amelybe ütközően a Kérelmezett a Kérelmező névviselési jogát is sérti a domain név használatával. Álláspontjának alátámasztására a Legfelsőbb Bíróság több eseti döntésére hivatkozott, mely szerint a névviselési jog sérelme megállapítható, ha valaki más nevét domain névként jogosulatlanul használja.  Utalt továbbá a Tanácsadó Testület 4/2000. (V.10.) sz. Állásfoglalására is a kereskedelmi nevek használatával kapcsolatban.

A Regisztrációs Döntnök hatáskörével kapcsolatban pedig a Domainregisztrációs Szabályzat 10.1.1. pontjára hivatkozva kifejtette, hogy a Kérelmezett a domain fenntartásával alávetette magát az alternatív vitarendezési fórum hatáskörének.

IV. A Döntés indoklása

A.)  Hatáskör

A Regisztrációs Döntnöki Tanácsnak elsődlegesen a Kérelmezettnek a hatáskörrel szemben támasztott kifogásában kellett állást foglalnia.

E tekintetben a Döntnöki Tanács rámutat arra, hogy a Kérelmező hivatkozásával összhangban, a Kérelmezett a domain regisztrációjával és fenntartásával elfogadta a Domainregisztrációs Szabályzat előírásait, mint általános szerződési feltételeket. Így elfogadta a 10.1. pont előírásait is, mely szerint:

10.1 A domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök) döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok szerint jár el.

A Döntnöki Tanács hangsúlyozza, hogy eljárása során nem abban foglal állást, hogy a domain használó tisztességtelen piaci magatartást tanúsít-e, vagy védjegybitorlást követ-e el, esetleg más névhasználati jogát sérti, hanem a Domainregisztrációs Szabályzat és a Regisztrációs Döntnök eljárási szabályzatában foglaltak alapján abban dönt, hogy megállapítható-e a domain használó javára az adott név használatára vonatkozó jog vagy jogos érdek, illetve terhére a rosszhiszemű domain használat.

Az alternatív vitarendezési fórum igénybevétele senkit nem zár el a bírói út igénybevételétől, ezért az nem érinti a kizárólagos bírósági hatáskörre vonatkozó szabályokat.

A Kérelmezett a domain fenntartási szerződéssel alávetette magát a fent hivatkozott rendelkezéseknek, így a regisztrációs Döntnök az eljárás lefolytatására és döntés meghozatalára a szerződésből eredően hatáskörrel rendelkezik.

B.)  Kérelmező joga

Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 27. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, a csatolt dokumentumok és a hivatkozott web oldalon található információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hozta meg döntését. 

Eljárása során megállapította, hogy a vitatott domain név alatt a Kérelmezett tartalomszolgáltatást nyújt, amelynek központi eleme, a „skype Magyarország” kifejezés és a skype szolgáltatások.

 

Az Eljárási Szabályzat 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező  javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

 a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik

A Regisztrációs Döntnöki Tanácsnak a kérelmezett domain névvel kapcsolatban első lépéként  tehát azt kellett vizsgálnia, hogy a Kérelmezőnek van-e olyan, a kérelmezett domain névvel azonos vagy ahhoz hasonló neve, amely a magyar vagy a közösségi jog által védett név.

 A Kérelmező kielégítő módon igazolta, hogy a skype kifejezés jogosultja egyrészt, mint saját cégneve, másrészt a védjegyoltalomból eredően, ezáltal a fent idézett 31. pont első feltétele teljesül.

C.)  Kérelmezett névhasználati joga, vagy jogos érdeke, illetve rosszhiszeműsége

Ezt követően azt kellett tehát vizsgálni, hogy Kérelmezett a név használatára vonatkozó jog vagy jogos érdek hiányában, illetve rosszhiszeműen használja-e a domaint.

A Kérelmezett maga sem hivatkozott arra, hogy névhasználati joga lenne, és ilyet az eljárás adataiból sem lehetett megállapítani. 

A Kérelmezett jogos érdekét a honlappal kapcsolatos hirdetési szerződéseire alapította.

Kétségtelen, hogy a Kérelmezett bizonyítható módon használta a domain nevet már a kérelemről szóló értesítést megelőzően, azonban azt egészen nyilvánvalóan nem a Kérelmezőtől független áruk, vagy szolgáltatások értékesítésére tette, hanem a Kérelmező jóhírnevét kihasználva kívánt előnyökre szert tenni.

A Döntnöki Tanács nem fogadta el a Kérelmező érvelését, hogy jóhiszeműen regisztrálta a domain nevet, és hogy a regisztrálás időpontjában nem tudott arról, hogy a skype név védett. Saját maga cáfolja ezt azzal, hogy skpe szolgáltatások letöltését kínálja a weblapon, ezért alappal nem hivatkozhat arra, hogy nem tud a skype kifejezés védettségéről.

A weblap tartalma kifejezetten megerősíti, hogy a Kérelmezett saját maga számára szerez hasznot, a Kérelmező védjegyét és kereskedelmi nevét használva, annak népszerűségét felhasználva jut gazdasági előnyhöz. Bár erre a Kérelmező nem hivatkozott, a Döntnöki Tanács figyelembe vette azt is, hogy a „Skype Magyarország” logóval a Kérelmező kifejezetten azt a látszatot kelti, mintha kapcsolata lenne a Kérelmezővel, és termékeit hivatalosan forgalmazná.

A szolgáltatott tartalomban semmilyen, a Kérelmezetthez köthető szolgáltatás nem található, a web oldal kizárólagos célja csupán a Kérelmező kiemelt jóhírnevének kihasználásával a látogatottság növelése, amelyet egyébként Kérelmezett maga is elismert, amikor arra hivatkozott, hogy a domain név visszavonása esetén reklámbevételtől esne el.

A fentiek alapján megállapítható volt, hogy a Kérelmezett az Eljárási Szabályzat 31. pont d) alpontjában kifejtett „rosszhiszemű” magatartást tanúsít.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a kérelmet megalapozottnak találta és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában  közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 

Budapest, 2011. július  22.

 
 

 


 

  

 

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum