Elfelejtettem a jelszót.

ingatlanbank


 
 

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

 

DÖNTÉSE

 

 

 

az ingatlanbank.hu domain tárgyában indult eljárásban

 

Az Ingatlanbank Zrt. kérelmező által az IBPC Szolgáltató Kft. Kérelmezett ellen az ingatlanbank.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

 

Döntést

 

A Regisztrációs Döntnök az ingatlanbank.hu domain nevet az IBPC Szolgáltató Kft. Kérelmezettől visszavonja.

 

 

Indokolás

 

A Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződött volna. Kérelmező cégjegyzékbe bejegyzett cégneve Ingatlanbank Zrt. A Kérelmezett által történő domain név használat ezért a Kérelmező névviselési jogát a Ptk. 77.§ (4) bekezdésébe ütköző módon sérti.

 

Kérelmezett a domain nevet rosszhiszeműne, abból a célból igényelte, hogy megakadályozza a névhasználatára jogosult Kérelmezőt a névhasználatban. Kérelmezett a domain nevet átruházás útján szerezte meg a korábbi domain használótól, akit a névhasználattól korábbi jogerős ítélet eltiltott. Az átruházás csupán a jogerős ítélet végrehajtását kívánta megakadályozni.

 

Kérelmező a domain név visszavonását kérte.

 

Kérelmezett érdemi védekezésében elsősorban az eljárás szüneteltetését kérte arra hivatkozással, hogy az Ingatlanbank Franchise Kft., a domain név előző használója és a Kérelmező között peres eljárás van folyamatban, mivel a Fővárosi Ítélőtábla (kérelmező által is hivatkozott 8.Pf.20.024/2008/4. számú ítéletével szemben törvényes határidőn belül felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az alperes. Kérelmező ugyan elsimerte, hogy ahivatkoztt eljárás nem a jelen alternatív vitarendezési eljárásban érintett felek között van folyamatban, hmivel azonban az alperes Kérelmezett jogelődje, ezért az eljárás kimenetelét a folyamatban lévő peres eljárás befolyásohatja.

 

Kérelmezett másodsorban a kérelem elutasítását kérte arra hivatkozással hogy a domain név regisztrációja 2000. márciusában történt, a Kérelmezett jogelődje (korábbi nevén PtroCartell Kft., a későbbi Ingatlanbank Franchise Kft.) pedig 2001. január 18.-án jóhiszeműen és ellenérték fejében szerzete meg a domain név használati jogát, ugyanakkor Kérelmező gazdasági társaság 2001. augusztus 30. napjával jött létre. Ennek igazolására Kérelmezett csatolta a vonatkozó cégkivonatokat. Sem a regisztrálás, sem az átruházás időpontjában egy akkor még nem létezett gazdasági társaság jogait nem sérthette a domainnév használat, éppen ezért a rosszhiszeműség kérdése sem merülhet fel.

 

Kérelmezett álláspontja szerint éppen a Kérelmező jár el rosszhiszeműen, mivel 2001-es megalakulását követően éveken át nem tiltakozott a domain név használat ellen, míg ez idő alatt a Kérelmezett jogelődje a domain név alatt üzemeltetett honlapot széles körben ismertté tette, bevezette a gazdasági életbe. A domain név megszerzésével tehát a Kérelmező tisztességtelen gazdasági előnyhöz jutna. Kérelmezett jogelődjének és neki is tehát jogos érdeke fűződik a domain név használatához.

 

Kérelmezett álláspontja szerint a Ptk. 77. § (4) bekezdésének a kérelmező által történő értelmezése a gazdasági szférában tevékenykedő személyek mindennapjait ellehetetlenítené. Álláspontja szerint a domain név objektíve a cégnévtől elkülönül, és a Kérelmező minden alkalmazásban az „ingatlanbank” kifejezést nem sajátíthatja ki. A Ptk. 77.§ (4) bekezdésében a „különösen” kifejezésből egyértelműen következik, hogyy valamely név más által történő használata csak ezen használat jogosulatlan mivolta esetén sértheti a névhez fűződő személyiségi jogot. 

 

Kérelmezett a rosszhiszeműséggel kapcsolatban arra hivatkozott, hogy már a domain név 2001-ben történt megszerzésekor is ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységet folytatott, ezért rosszhiszeműsége eleve kizárt.

 

Kérelmezett állásopontja szerint az Eljárási Szabályzat 31. a.) és b.) pontjában foglalt konjunktív feltételek a esetében nem valósulnak meg, így nem alkalmazható vele szemben a domain név visszavonása illetve Kérelemzőre történő átruházása, ami ráadásul a domain névhez kapcsolódó e-mail címekben is komoly zavarokat okozna, mivel az e címre érkező leveleket Kérelmező tudná olvasni.

 

Kérelmező a Kérelmezett érdemi védekezésére tett észrevételében előadta, hogy nem tud folyamatban lévő bírósági eljárásról, nem tud felülvizsgálati eljárásról sem. Az Eljárási Szabályzat 28. a.) pontja alapján is csak akkor vanlehetőség az eljárás szünteltetésére, hogyha a Kérelmező és a Kérelmezett között van folyamatban bíróság vagy más alternatív vitarendező fórum előtt más eljárás. Ilyen eljárásról a Kérelmező pedig nem tud.

 

Hivatkozott a Kérelmező továbbá a Legfelsőbb Bíróság Pfv.Iv.21.948/2006/5. sorszámú végzésének azon kitételére mely szerint a Kérelmező beazonosítására cégnevében kizárólag az „Ingatlanbank” fantázianév szolgál. Ez ahasználat a Kérelmező engedélye nélküljogosulatlan.

 

Kérelmező előadta, hogy a Kérelmezett a domain nevet 2008. augusztus 1. napján átruházás útján szerzte meg az Ingatlanbank Franchise Zrt.-től. Az átruházás célja a Kérelmező és az átruházó között a domainnév használat tárgyában is folyamatban volt pert lezáró jogerős ítélet végrehajtásának megakadályozása volt. A Kérelmező utalt a Domainregisztrációs Szabályzat 7. pontjára, amely szerint az átruhzás esetén az új delegálásra megfelelős zabályokat kell alkalmazni, és ez esetben is kellő gondosságot kell az új igénylőnek tanúsítania a domain név megválasztása során.

 

Az a tény, hogy a Kérelmezett 7 évvelkorábban a domain név használója volt, nem tárgya a jelen eljárásnak, és nem releváns hogy kitől és mikor szerezte meg a használat jogát.

 

Kérelmező vitatta a Kérelmezettnek a Ptk. 77.§ (4) bekezdésével kapcsolatos okfejtését, álláspontja szerint a domain névben történő használat is névhasználatnak tekintendő.

 

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett rosszhiszemű névhasználata az Eljárási Szabályzat b.) pontja alpján is megállapítható, mivel Kérelmezett a jogerős ítélet végrehajtását kívánta megakadályozni a domain név átvételével. A kérelmezett domain név alatt ugyanis továbbra is az ítéletben annak használatától eltiltott Ingatlanban Franchise Kft. által fenntartott honlap található, és a web oldalon üzemeltetőként is ez a cég került feltüntetésre.

 

Kérelmező kérelmét változatlanul fenntartotta.

 

A Regisztrációs Döntnök az Eljárási Szabályzat 19. pontja alapján a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, a weben elérhető információk, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok alapján hoz döntést.

 

A Regisztrációs Döntnöik elsősorban azt vizsgálta, hogy van-e helye az eljárás szünetelésének. E vonatkozásban azonban Kérelmező észrevételét alaposnak találta, mivel az Eljárási Szabályzat 28.a.) pontja lapján valóban csak a Kérelmezett és a Kérelmező között folyamatban lévő bírósági eljárás esetén van helye a szünetelésnek. Az eljárást tehát le kellett folytatni, és döntést kellett hozni.

 

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának 21. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagyb) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

 

A Kérelmező kétségtelenül bizonyította, hogy a kérelmezett domain név mint azonos cégnevének vezérszavával. A Kérelmező névhasználati joga tehát megállapítható.

 

Ezt követően azt kellett vizsgálni, hogy a 21. a.) vagy b.) pontjában foglalt, vagylagos feltételek közül bármelyik fenáll-e, vagyis a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne, vagy azt rosszhiszeműen regisztráltatta, illetve használja. 

 

Kérelmezett nem hivatkozott a névhasználathoz fűződő jogára, és ilyen az iratokból sem volt megállapítható.

 

Kérelmezett cégkivonatával is bizonyította, hogy már a domain név regisztrálását megelőzően ingatlanokkal foglalkozott, sőt azt még a Kérelmező cégbejegyzését megelőzően vette használatba. Kérelmezett jogos érdeke a domain név használathoz tehát megállapítható volt a 32. pontban foglaltak alapján.

 

Ezt követően a Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy rosszhiszemű-e a domain név Kérelmezett általi használata. A rosszhiszeműség fogalmát az Eljárási Szabályzat meghatározza.

 

Az Eljárási Szabályzat 23. pontja szerint „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagyb) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagyii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagyc) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagyd) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagye) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

 

Az eljárás során bizonyítást nyert, hogy a kérelmezett domain nevet korábbiakban a Kérelmezett használta, azonban azt az Ingatlanbank Franchise Kft. javára átruházta. Az is bizonyítást nyert a domain név who is rekordjából, hogy a Kérelmezett ismételten átruházással csak 2008. augusztus 1. napjától használja a domain nevet. A Kérelmező által csatolt jogerős ítéletből egyértelműen megállapítható, hogy az átruházásra éppen annak folytán kerülhetett sor, hogy a doamin név alperestől történő visszavonását megakadályozzák. A Domainregisztrációs Szabályzat 6.2 a.) pontja értelmében ugyanis a delegálás visszavonásra kerül, ha jogszabály vagy a bíróság jogerős ítélete a delegálás, a domain vagy domain név választás vagy használat jogellenességét állapítja meg. Az átruházás időpontjában már volt olyan jogerős ítélet, amely kimondta az átruházó domain használatának jogellenességét, így az átruházónak valójában már az átruházó nyilatkozat megtételére sem lett volna joga.

 

Kérelmező azt is bizonyította, de a döntés meghozatalának időpontjában is megállapítható, hogy a domain név alatt üzemeltetett honlap tényleges fenntartója a domain név használattól jogerős ítéletben eltiltott Ingatlanbank Franchise Kft. E vonatkozásban a Döntnök rá kíván mutatni arra is, hogy amennyiben a jogerős ítéletet követően az Ingatlnbank Franchise Kft. nem ruházta volna át a domaint a Kérelmezettre, úgy a felülvizsgálati kérelem elbírálásáig lehetőség lett volna a regisztrációs döntnöki eljárás szüneteltetésére. Ilyen lehetőség hiányában azonban kizárólag annak viozsgálatára van mód, hogy a Kérelmezett domain használata vonatkozásában megállapíthatók-e az Eljárási Szabályzat 31-33. szakaszaiban foglalt feltételek.

 

Az előzőekben kifejtettek szerint a 33.b.) i. pontjában foglaltak fennállása egyértelműen megállapítható.

 

A Fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelemnek helyt ad, és az Eljárási Szabályzat 31. pontja alapján elrendeli az ingatlanbank.hu domain név visszavonását a Kérelmezettől.

 

A Regisztrációs Döntnök jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak és a Regisztrátornak, hogy azt a Nyilvántartó és a Regisztrátor hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

 
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum