Elfelejtettem a jelszót.

dedal

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a dedal.hu domain tárgyában indult második eljárásban

A DEDAL-NV Kft. (6500, Baja Jelky A. utca 70.) Kérelmező által a Comguard-Inc Sro (SK-94501 Komárno, Druzsstevná 8, Szlovákia) Kérelmezett ellen a dedal.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést:

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által a dedal.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaptalannak találja, ezért elutasítja.

Indokolás

A dedal.hu domain név ügyében a DEDAL-NV Kft. Kérelmező elektronikus úton kérelmet nyújtott be, melyben a dedal.hu domain név Kérelmezettől való átruházását kérte. A kérelem Kérelmezettjeként (domain használóként) a Comguard-Inc Sro céget jelölte meg.
A Kérelmező védjegyjogi és cégnévre vonatkozó jogi oltalomra hivatkozott. A kérelemben előadottak szerint a Kérelmezett által választott dedal.hu domain név összetéveszthető ill. azonos a Kérelmező által szerződés alapján használt, a JSC Dedal-NV nevű cég javára 2006725193 lajstromszámmal bejelentett "dedal" közösségi védjeggyel, mely a Kérelmező szerint Magyarországra is kiterjedő hatállyal rendelkezik.
Kérelmező az állítólagos közösségi védjegy kapcsán egy szerződést is csatolt, és arra hivatkozott, hogy a szerződés lehetővé teszi számára, hogy védjegybitorlás esetén közvetlenül lépjen fel a magyar védjegytörvény és a közösségi védjegyrendelet szabályai szerint.
A Kérelmező hivatkozott arra, hogy azzal, hogy a Kérelmezett a védjegy árujegyzéke szerinti áruk kínálásával és forgalmazásával a dedal.hu domain alatt megvalósítja a versenytörvény szerinti tisztességtelen piaci magatartás és a jellegbitorlás tényállását. A Kérelmező hivatkozott arra is, hogy a Kérelmezett nem használhatja harmadik személy védjegyét oly módon, hogy azt a képzetet keltse, közte és a védjegy jogosultja között kereskedelmi kapcsolat áll fenn, továbbá azt a képzetet sem keltheti, mintha a gyári hálózat hivatalos tagja lenne. A Kérelmező szerint gyaníthatóan sérti illetve tisztességtelenül kihasználja a 2006725193 lajstromszámmal bejelentett "dedal" közösségi védjegy megkülönböztető képességét, ezért használata jogellenes, megtévesztő.
A Kérelmező szerint a Kérelmezett rosszhiszeműen járt el, hiszen egy számára is ismert, oltalom alatt álló védjeggyel oltalmazott megjelölés jogellenes használatát valósítja meg folytatólagosan.
A Kérelmező a domain név átruházását kérte.

A Kérelmezett a Kérelemben foglaltakra az alábbiak szerint reagált.
Felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a Kérelmező csak ez év (2014.) októberében változtatta meg a cégnevét DEDAL-NV Kft.-re a korábbi NV-OPTIC Kft.-ről, mely cselekmény a Kérelmezett meglátása szerint rosszhiszeműen történt. Kifejtette, hogy a DEDAL-NV névből kifolyólag nem illeti meg a "dedal" elnevezésre védelem, mivel nem áll fenn teljes azonosság, csupán hasonlóság.
A Kérelmezett tagadta, hogy a domain használatához nem fűződne jogos érdeke. Megfogalmazása szerint tizenkét éve foglalkozik éjjellátók forgalmazásával, a domain nevet áruk felkínálásával kapcsolatosan használja.
A rosszhiszeműség tekintetében a Kérelmezett védekezésül előadta, hogy a késztermékeket ugyanattól a német cégtől szerzi be, mint a Kérelmező, így a fogyasztók tekintetében megtévesztés esete nem áll fenn. Hivatkozott még a szabad piaci verseny alapelvére, valamint arra, hogy véleménye szerint a Kérelmezett tevékenységének támadásával és akadályozásával a Kérelmező a versenyjog szabályait sérti.

A Szabályzat 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.
A Szabályzat 29. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A Regisztrációs Döntnök az ügy vizsgálatakor észlelte, hogy azonos felek között ugyanazon domain tekintetében már lezajlott egy döntnöki eljárás 2014-ben. E korábbi eljárásban az eljáró Döntnök többek közt az alábbiakat állapította meg 2014. szeptember 29-én kelt döntésében:

„A Regisztrációs Döntnök a Szabályzat 29. pontjában foglaltak alapján tehát valamennyi eljárásban először is azt vizsgálja, hogy a kérelmezett domain név a Kérelmező javára valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján védett név-e, vagy hogy a Kérelmező jogosult-e az adott név használatára valamely jogszabály alapján. [...]
A Kérelmező azonban nem bizonyította, hogy a védjegy használatára jogosult lenne, mivel önmagában a kereskedelmi képviseletre szóló felhatalmazás nem biztosít a Kérelmező számára védjegyhasználati jogot. [...]
Mivel a Kérelmező javára nem volt megállapítható a DEDAL szó vonatkozásában valamely magyar vagy közösségi jog javára fennálló védelem, továbbá az sem, hogy valamely jogszabály alapján jogosult lenne a név használatára, így a kérelmet, mint alaptalant el kellett utasítani.”

A Regisztrációs Döntnök jelen (második) eljárásban első lépésben azt vizsgálta, hogy az előző eljáráshoz képest változott-e a helyzet, a Kérelmező oldalán fennáll-e a név védelme, a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.
A Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy a Kérelmező által hivatkozott „2006725193 számon lajstromozásra bejelentett közösségi védjegy” valójában egy 2006-os elsőbbségű orosz védjegy, vagyis a Kérelmező által felhozott védjegyoltalomnak nincs Magyarországra kiterjedő hatálya. Mivel a Kérelmező más – Magyarországra is kiterjedően lajstromozott – védjegyet nem jelölt meg az eljárás során, a Regisztrációs Döntnök a védjegyoltalomra való hivatkozást alaptalannak találta. Van ugyan 8711483 számmal a magyar hivatal adatbázisában utalás egy közösségi védjegybejelentésre, de ez feltehetően egy visszavont bejelentés, mivel az OHIM adatbázisában nem szerepel, és lajstromozott közösségi vagy magyar védjegye nincs sem a Kérelmezőnek, sem a Kérelmező szerződő partnerének.
A Kérelmező DEDAL-NV Kft.-nek a névhez fűződő személyiségi joga mint jogi védelem (a név használatát gátló akadály) a Regisztrációs Döntnök meglátása szerint szintén nem állja meg a helyét. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.) 2:43. § f) pontja a névhez fűződő jog alapján a jogi személyek nevét generálklauzulaként védelmezi. A magyar jogban a kereskedelmi névhez fűződő joghatásokról a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv. (a továbbiakban: Tptv.) 6. §-a rendelkezik. Ahogy a versenytörvény szövege is fogalmaz az ilyen jellegű jogosítvány előfeltétele, hogy arról az adott vállalkozást, illetve adott esetben termékeit vagy szolgáltatásait általában felismerjék. E feltétel a magyar bírói gyakorlat szerint a névhez fűződő személyiségi jogok esetében is vizsgálandó: felmutatható-e olyan jellegű névhasználat, ami miatt a név kapcsán a névhez fűződő jogra hivatkozó személyre asszociálnak a piac szereplői ill. a társadalom egyéb tagjai.
A Legfelsőbb Bíróság egy ügyben megállapította, hogy mivel a cég ténylegesen semmiféle áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos tevékenységet nem fejtett ki (illetve nem igazolt) a cégneve alatt, nem történhetett névjogi sérelem, és a támadott védjegy bejelentése nem volt rosszhiszemű sem (BH 2011/161. "cityfood"). A jogi személyek nevének ütközése esetén a hasonló működési kör és azonos területen kifejtett tevékenység teszi megállapíthatóvá a jogtalan névhasználatot, mivel csak ezek megfelelő igazolása esetén van mód megítélni az oltalomra méltó érdekkört és az érdeksérelem mértékét. Az adott ügyben a gazdasági forgalomban való részvétel és ténylegesen kifejtett tevékenység hiányában (ennek bizonyítása híján) önmagában a cégnyilvántartásba bejegyzett cégnév és tevékenység alapján nem volt megállapítható a szembenálló felek működési körének hasonlósága, illetve az azonos területen kifejtett tevékenység.
Jelen ügyben a Kérelmezett egy viszonteladói hálózat tagja, mely más termékek és szolgáltatások vonatkozásában is disztribútorként működik. A Kérelmező a DEDAL hálózat magyarországi tagja, szintén a termék viszonteladója. A DEDAL név használatára, a név alatti termék forgalmazására Magyarországon egyik félnek sincs kizárólagos jogosultsága.
A névről a magyarországi fogyasztók nem a forgalmazási lánc egyik végső szereplőjére (a kiskereskedőre) fognak asszociálni, hanem a gyártóra mint a termékek forrására.
Ha a Kérelmező rendelkezne védjegyoltalommal, a megjelöléshez fűződő kizárólagosság megállapítása sokkal biztosabb talajon állna. Védjegyoltalom nélkül azonban önmagában egy cégnév illetve kereskedelmi név olyan ismertséget és megkülönböztető erőt, melyről a név hordozóját szokták felismerni, általában csak hosszú idő alatt, intenzív marketingtevékenység következtében szerezhet.
Jelen esetben a Kérelmező az elektronikus cégnyilvántartás adatai szerint 2014. október 1-jétől működik ezen a néven, előtte a cégnevében nem szerepelt a márkanév. Ez idő alatt (egy-két hónap alatt) a kereskedelmi név és a cégnév (DEDAL-NV) feltehetően nem szerzett olyan fokú ismertséget, melynek jogcímén a Ptk. szabályai és a Tptv. 6. §-a szerinti igény érvényesíthető lenne.
A bírói gyakorlat elismeri a domain névnek az áruk és szolgáltatások forgalmában betöltött szerepét. Az állandó bírói gyakorlat szerint a domain név használatát önmagában - többlettényállás hiányában - nem teszi jogszerűtlenné, ha utóbb az más jogi személy nevének részévé vált (BH 1999/61.; LB Pfv.IV.20.838/2009/6.).
A Döntnök kiegészítésül megjegyzi: a Ptk. 1:5. § (1) bekezdés szerint a törvény tiltja a joggal való visszaélést. A Kérelmezett a domaint a whois adatok tanúsága szerint 2013 szeptemberétől használja, míg a Kérelmező a cégjegyzék tanúsága szerint – a Kérelmezett állításával összhangban – csak 2014. október 1-től van ilyen névvel bejegyezve. A Regisztrációs Döntnök meglátása szerint a fenti tényállás inkább utalhat a Kérelmező oldalán a névhasználati joggal való visszaélésre, mint a névjog sérelmére. A korábbi hasonló tárgyban hozott számára kedvezőtlen döntés után néhány nappal megváltoztatta a nevét, a jelek szerint csak azért, hogy a versenytársától – aki azt egyébként évek óta használja és működteti – azt megszerezze. Egy többek által használt kereskedelmi néven ily módon kizárólagosságot nem igazán lehet szerezni (esetleg akkor, ha valakinek sikerül a nevet védjegyként bejegyezni).
Mivel nem álltak fenn a Szabályzat 29. pontjának első részében foglalt feltételek, a többi feltétel fennállásának vizsgálatát (a rosszhiszeműség elemzését) a Regisztrációs Döntnök mellőzte.

A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Budapest, 2014. december 22.

Pintz György döntnök

Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum