Elfelejtettem a jelszót.

mobilkisokos

mobilkisokos.hu
REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a mobilkisokos.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Kisokos Média Kft. mint kérelmező (székhely: 1135 Budapest, Tahi u. 53-59; továbbiakban: Kérelmező) által jogi képviselője (dr. Kapás Lilla, 2120 Dunakeszi, Rezeda u. 2.)útján, Erdélyi Márton Attila magánszemély mint kérelmezett ellen (a továbbiakban Kérelmezett) a mobilkisokos.hu domain név tárgyában indított 3 személyes Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnökök meghozták az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnöki Tanács a mobilkisokos.hu domain névre vonatkozó kérelmet alaposnak találja, ezért a domain név átruházásról határozott. A Regisztrációs Döntnöki Tanács a mobilkisokos.hu domain nevet Erdélyi Márton Attila magánszemély Kérelmezettől visszavonja, és annak Kisokos Média Kft. Kérelmező javára történő átruházását rendeli el.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és c.) pontjaiban írt feltételeknek.

INDOKOLÁS

1. Kérelem

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezett jogellenesen használja a domain nevet. Kérelmében bizonyította, hogy az alábbi védjegyjogosultságokkal rendelkezik:

153576 KISOKOS (színes ábrás védjegy) elsőbbség időpontja: 1996.02.29
182230 Kisokos (szóvédjegy) elsőbbség időpontja: 2005.09.21
M1502822 Kisokos (szóvédjegy) elsőbbség időpontja: 2015.10.15.

A védjegyoltalmak mellett a Kérelmező az alábbi domain regisztrációval is rendelkezik: kisokos.hu, kisokos.eu

Kérelmező álláspontja szerint a „kisokos” védjegy(ek) Magyarországon közismert, a kisokos megjelölést mint cégnevet, védjegyet és brand-et önállóan használja Magyarországon, ezáltal a „kisokos” szót a Kérelmező kiadványaival, termékeivel azonosítják a fogyasztók, azzal a jelentéstartalommal, hogy a kisokos kiadványhoz tartozó cégről van szó.

Kérelmező jogi érvelése szerint az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2 pontjába, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. § és 27. § (1) bekezdésébe ütközik. Ezen túlmenően a mobilkisokos.hu domain név összetéveszthető a kisokos.hu, a kisokos.eu domain nevekkel is.

Kérelmező külön hangsúlyozta, hogy a mobilkisokos.hu domain név teljes egészében magában foglalja a „kisokos” védjegyét, a hozzáfűzött mobil megjelölés általánosan arra utal, hogy ez mobil készüléken elérhető, de ugyanarról a szolgáltatóról van szó, így könnyen arra következtethetnek a fogyasztók, hogy ez megegyezik a cégünkkel, annak termékeivel. Álláspontja szerint egyértelműen megállapítható, hogy a védjegy illetve a domain név domináns elemei hasonlóak egymáshoz és a „mobil" megjelölés nem biztosít kellő megkülönböztetést az átlagos fogyasztó számára. Mindezek alapján, Kérelmező álláspontja szerint „a mobilkisokos megnevezés nem alkalmas arra, hogy szolgáltatását megkülönböztesse a védjegyjogosult szolgáltatásától”. Kérelmező felhívta a döntnöki tanács figyelmét arra is, hogy a Kérelmezett azért is minősül különösen rosszhiszeműnek, mert több eljárás is van folyamatban közöttünk éppen annak okán, hogy jogellenes módon használja a „kisokos” megjelölést, mely súlyosan sérti érdekünket. Ebben hozott döntést nemrégiben a domain Tanácsadó Testület, melyben megállapította, “hogy a mobilkisokos.hu domain név sérti üzleti érdekeit”. A mobilkisokos védjegyként történő bejegyzésével szemben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt szintén eljárás van folyamatban.

A Kérelmezett rosszhiszeműsége tekintetében Kérelmező a korábbi érveit ismételte meg, azonban hangsúlyozta azt is, hogy mobilkisokos.hu domain név használata kapcsán korábban - a Kérelmezett “tulajdonában állt” a Mobil Kisokos kft. Ebben a kérdésben, amely eljárásban engedélyezték a Mobil Kisokos Kft. már meglévő nevére tekintettel a domain használatot. A cegjegyzek.hu adatai szerint azonban megállapítható, hogy a Mobil Kisokos Kft. időközben kényszertörlés alá került, nevét pedig Sokosik Libom Kft-re változtatta (mely a Mobil Kisokos szó visszafelé leírva). A kényszertörlés alatt álló kft. tulajdonosa és ügyvezetője Erdélyi Márton Attila Kérelmezett. Kérelmező szerint ez a tény megalapozza a Kérelmezett rosszhiszemű eljárását, hiszen tud arról, hogy a Kérelmező védjegyjogosult érdekét sérti a „mobilkisokos” szóösszetétel használata.

A fentiekre tekintettel a Kérelmező a domain névnek a kérelmezettől történő átruházását kérte.

Kérelmező három személyes döntnöki tanácsi eljárást kért.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata 22. pontjában foglaltak szerint megküldte a Kérelmezettnek az Kérelmezett részére a kérelmet, aki azonban figyelmeztetése ellenére sem terjesztett elő érdemi védekezést.

A Regisztrációs Döntnöki Tanács állandó gyakorlata szerint a válaszadás elmaradását úgy értékelte, hogy Kérelmezett nem vitatja a Kérelmező által előadottakat.

3. A Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök a kérelem, valamint a weben található és nyilvánosan elérhető adatok alapján és az RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (RDSZ) 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Döntnök első sorban azt vizsgálja, hogy a kérelem alapján - a kérelmezett domain név vonatkozásában - a Kérelmező, vagy a Kérelmezett javára állapítható meg a névhasználati jogosultság.

Döntnök megvizsgálta a Kérelmező és a Kérelmezett nyilvánosan elérhető cégkivonatát, és megállapította, hogy a Kérelmező által megjelölt társasági adatok a cégkivonatban foglaltaknak mindenben megfelelnek, azzal az eltéréssel, hogy Kérelmezett társasága azóta kényszertörlés alatt áll.

Kérelmező esetében a „kisokos” elnevezés mint cégnév, továbbá a bizonyítékként csatolt védjegykivonatok megalapozzák a kérelmezői jogosultságot.

Kérelmezett esetében a jogosultság nem állapítható meg. A Döntnöki Tanács megvizsgálta a Kérelmezett weblapjának jelenlegi tartalmát. Megállapította, hogy a weblapot nem Kérelmezett üzemelteti, hanem a jogi nyilatkozat szerint: “a weboldalt (a továbbiakban: honlapot) az MOBIL WEST Kft. (8200 Veszprém, Bakony utca 4.) üzemelteti”. A Mobil West Kft. cégkivonata szerint a Mobil West Kft. nem köthető a Kérelmezőhöz.

Az adatvédelmi nyilatkozat további társaságra utal, e szerint: “A Mobilkisokos Kft. aki az adatbázis előállítását saját nevében és kockázatára kezdeményezte és gondoskodik az ehhez szükséges ráfordításokról, mint adatbázis-előállító és az adatbázis, mint gyűjteményes mű tekintetében szerkesztő szellemi tulajdona a mobilkisokos.hu oldalon található tartalom”.

A weblap jelenleg működik és információs szolgáltatást nyújt különböző társaságok részére. A bemutatkozó szöveg egyértelműen a “kisokos” kiadványára utal az alábbi szöveggel:

“Emlékszik még a régi időkre amikor elővette a papír alapú Kisokost és kikereste belőle a szükséges mesterembert, a fontos információkat?”

A Döntnöki Tanács (kérelmezetti cáfolat hiányában) elfogadta a Kérelmező álláspontját, miszerint a kérelmezetti weblapon szereplő szöveg a Kérelmező kiadványaira utal.

A támadott weblapon a “partner ajánlatok” között, a szolgáltatást egyértelműen üzletszerűen kínálja a lap. Az általános szerződési feltételek szerint azonban a weblap üzemeltetője nem a Kérelmezett, nem is a Kérelmező által megjelölt társaság, hanem: a MOBIL WEST Kft.

A Döntnöki Tanács megjegyzi, hogy a Kérelmező jogi érvelésében nem tárta fel kellően a döntnök számára a tényállást, kizárólag a védjegyhasználatra alapította a kérelmét. Jogi érvelése szerint a “mobilkisokos” szó magában foglalja a “kisokos” szót is, ezért önmagában már a választása is jogellenes. Kérelmező nem vizsgálta azonban azt a körülményt, hogy mikor került regisztrálásra a domain név. A döntnöki tanács ezt az információt is ellenőrizte. A mobilkisokos.hu domain nevet valóban a Kérelmezett regisztrálta 2012. szeptember 6. napján.

A rendelkezésre álló adatok alapján a döntnöki tanács a rosszhiszeműséget is vizsgálta. Ennek alapján azt állapította meg, hogy a “mobilkisokos” szó használatának esetleges jogszerűségét a névválasztás alapján nem lehetne egyértelműen megállapítani, ugyanis a mobilkisokos.hu domain név használatához a regisztráció időpontjában a Kérelmezett jogosult volt. Azonban a weblapon olyan nyilatkozat szerepel, amely egyértelműen a Kérelmező termékeire utal. A weblap szolgáltatása a “mobilkisokos” kifejezés használatára épül, amelyben a “kisokos” kifejezés nemcsak mint általánossá vált szójáték szerepel, hanem kifejezetten Kérelmező termékére történik utalás. Ráadásul a weboldalon szereplő nyilatkozat szerint Kérelmező szolgáltatásánál “jobbnak” tünteti fel a saját szolgáltatását.

Abban kellett a döntnöki tanácsnak állást foglalnia, hogy Kérelmezett jelenleg jogosult-e a “mobilkisokos” kifejezés használatára. E tekintetben, a korábbi döntését is figyelembe véve arra a következtetésre jutott a tanács, hogy a domain név igénylésekor, az igénylés jogszerű volt. Az igénylést követő használat során azonban, ez a jogosultság megszűnt. A döntnüki tanács azt is megjegyzi, hogy az eljárásban jelenleg nem részt vevő Mobil West Kft. mint üzemeltető jogosultságát és esetleges rosszhiszeműségét az alapozza meg, hogy milyen szerződéses jogviszony áll fenn a Mobil West Kft. és Kérelmezett között. Ennek azonban azért nincs relevanciája, mert a domain nevet a Kérelmezett regisztrálta, így elsődlegesen Kérelmezett vonható felelősségre az esetlegesen rosszhiszemű használatért.

A DRSZ szerint, amennyiben az igénylés nem volt rosszhiszemű, a 29. cikk b) pontjának második fordulata továbbra is alkalmazható, azaz:

“b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik”

Az esetleges rosszhiszemű felhasználás kereteit a 31. cikk adja meg az alábbiak szerint:

31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
• a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
• b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
o i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
o ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
• c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
• d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
• e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A 31. cikk a, b, es e) pontja jelen ügyben nyilvánvalóan nem releváns.

A 31. cikk c) és d) pont esetében, az esetleges rosszhiszeműséget mérlegelés keretében lehet megállapítani.

A versenytársi (kérelmezői) termékre történő utalás egyértelműen megtörténik a weblapon, továbbá az is teljes bizonyossággal megállapítható, hogy a választott domain név teljes egészében tartalmazza a kérelmezői védjegyet.

A Döntnöki Tanács megjegyzi, hogy az Kérelmezett illetőleg a Mobil West Kft. magatartása versenyjogi szempontból kifogásolható-e, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok eljárásában állapítható meg, meghaladja a döntnöki eljárás kereteit.

Fentiek értelmében Döntnöki Tanács megalapozottnak találta a kérelemben foglaltakat, és tekintettel arra, hogy a 29-31 pontok együttes feltételei fennállnak, a döntnök a kérelemnek helytadott, és a domain név átruházásáról határozott.

Budapest, 2016. szeptember 7.

Dr. Soós Andrea Klára előadó döntnök,
Dr. Jambrik Gergely
Dr. Mayer Erika
szavazó döntnökök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum