Elfelejtettem a jelszót.

multijob

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK
DÖNTÉSE

a multijob.hu
domain név tárgyában

A Multi Job Iskolaszövetkezet (Cg.01-02-053660; Székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 2. I. em. Képviseli: Szentes Róbert, 1139 Bp., Üteg utca 24.; E-mail cím: szentes.robert@multijobisz.hu) mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) és Czellér Balázs (adminisztratív kapcsolattartó: Harmatovszky László, e-mail: info@alfaweb.hu; címe: 2119 Pécel, Szent Imre krt. 9/a.), mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen a multijob.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az egyszemélyes Regisztrációs Döntnöki Tanács (a továbbiakban: „Döntnök”) meghozta az alábbi

D Ö N T É S T:

A Döntnök a Kérelmező által az multijob.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Kérelmezettől visszavonja, valamint elrendeli annak átruházását a Kérelmezőre.

A Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.

Indokolás

1. Kérelmező álláspontja:

1.1. Kérelmező képviselője útján, elektronikus úton terjesztette elő kérelmét és iratait a Regisztrációs Döntnök egytagú döntnöki tanácsban történő eljárásának megindítására, és kérte a multijob.hu domain név átruházását a Kérelmezettől a Kérelmezőre.

1.2. A kérelem indokaként, a Kérelmező névhasználati joga tekintetében előadta, hogy a kérelmezett domain név azonos vagy megtévesztően hasonlít a Kérelmező és cégcsoporthoz tartozó cége kereskedelmi nevéhez, cégnevéhez. A Kérelmező és az ugyanazon székhelyen bejegyzett Multi Job Pro Kft (Cg. 01-09-962183) 1995 év óta cégcsoportként működik, s mindkét cégük elérését a kérelmezett doménnal kívánják biztosítani. Álláspontja szerint a Multi Job elnevezést jelenleg csak ők használják, cégük profiljának is megfelelően. Cégüket azonosítják országos szinten az emberek a multi job kifejezéssel.

Előadta, hogy ugyan a kérelmezett domain nevet korábban - az évekkel ezelőtti megszűnését megelőzően - a Multi Job Kft. használta. Álláspontja szerint megtévesztésre alkalmas, hogy a multijob.hu domain név alatt egy üres felületet találnak a keresők, bármelyik keresőbe történő beírása esetén.
Kiemelte továbbá hogy keresésre elsőként a kérelmező aktív, multijobisz.hu oldala jelenik meg.

1.3. Rosszhiszeműség körében Kérelmező előadta, hogy
Előadta, hogy annak ellenére, hogy a Kérelmezettnek immár semmiféle jogos érdeke nem fűződik a Multi Job név használatához, továbbá annak ellenére, hogy a domain név alatt hosszú ideje óta nincs ma már semmiféle tartalom a Kérelmező által tett ajánlatot a Kérelmezett visszautasította. A telefonon és levében folytatott egyeztetések sikerre nem vezettek. A levelezést csatolta.

Hivatkozott arra, hogy a Kérelmezettnek semmilyen joga és jogos érdeke a "multijob" névhez nem fűződik.
Továbbá az összeg, amelyet Kérelmezett a domain értékéül levelezésében megjelölt az egyezséget nem tette lehetővé.


2. Kérelmezett érdemi védekezése

A Regisztrációs Döntnök a kérelmet az RDSZ 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 naptári napon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

2.1. Kérelmezett érdemi védekezésébe vitatta a kérelemben foglaltakat, azonban azt elismerte, hogy a multijob.hu domain eredeti tulajdonosa - az időközben megszűnt ezt követően szerezte meg magánszemélyként a domain használati jogát. Ugyanakkor rögzítette, hogy ez csupán formalitás, hiszen a domain név mögött mindig ugyanaz az érdekkör állt és áll ma is.

Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának ("Eljárási Szabályzat") alapján Kérelmezett a 29. a), b) pontjaira hivatkozással jogos érdekből fakadó mai napig tartó jóhiszemű használatára hivatkozott.
Az Eljárási Szabályzat 30. a) pontja alapján hivatkozott arra, hogy az ott írtaknak megfelelve a multijob.hu domain nevet 20 éve használja, azon 19 évig folyamatosan frissülő tartalom volt elérhető a cég tevékenységéről, álláslehetőségekről. Nem vitatta azonban, hogy a tartalom megszűnt, mert jelenleg nem foglalkoznak ezzel a tevékenységgel a tulajdonosok, de a jövőbeli használat – új cég keretein belül – lehetőségére is hivatkozott. Kiemelte, hogy levelezésre a mai napig használatban van a domain.
Úgy nyilatkozott, hogy az Eljárási Szabályzat 30. b) pontjában foglaltak nem állnak fenn és a 30. c) pontra figyelemmel törvényes használatra is hivatkozott.
A továbbértékesítési szándékot teljes mértékben vitatta. A domain név eladással kapcsolatosan - az admisztrátoron keresztül - a Kérelmező képviselőjének megkeresésére folytatott csak tárgyalásokat e körben.
Vitatta, hogy a domain név bármilyen megtévesztő információt tartalmazott volna vagy tartalmazna, vitatta a jó hírnév sértést is. Kérelmezett álláspontja szerint az Eljárási szabályzat alapján a nincs jogi alapja a domain visszavonásnak.

Álláspontja szerint a „Multi Job” megtévesztésre, összetéveszthetőségre Kérelmező nem hivatkozhat, hiszen keresés esetén a Kérelmező állítása a szerint első helyen annak oldala, azaz multijobisz.hu-t jelenik meg.
Álláspontja szerint az a tény, hogy ilyen nevű cége jelenleg nincs, nem indokolhatja a domain visszavonását, hiszen ilyen nevű céget bárki bármikor létrehozhat, de használhatja a multijob.hu domaint egy olyan cég is akinek a neve semmilyen egyezőséget nem mutat a domain névvel. Nem vitatta, hogy ezt az elnevezést jelen pillanatban csak a Kérelmező használja.

2.2. Kérelmezett rosszhiszeműsége körében tett kérelmezői megállapításokat erőteljesen vitatta mind a vételi ár mértéke mind a tartalom hiánya vonatkozásában. Elismerte, hogy hogy adódtak korábban félreértések, de a Kérelmezett mindig továbbirányította a megfelelő helyre a nála érdeklődőket. Nem vitatta, hogy vételár került megállapításra a multijob.hu domain eladási ára tekintetében. Álláspontja szerint az, hogy túlságosan magas összegben állapította meg a vételi árat nem lehet indok a rosszhiszeműség megállapításához, mivel az eladónak kell meghatároznia egy termék árát és nem a vevőnek.
2.3. Védekezés további indokai körében hivatkozottak nagyrészt ismétlései a Kérelmezett által már érdemi védekezésében előadottaknak ezért itt csak az új elemeket említve:
- A Kérelmezett külső szakértő segítségével becsültette fel az domain név értékét (1. csatolmányban a levelezés) ennek alapján kért a domain névért egy álláspontja szerint tisztességes árat, azonban hivatkozott arra, nem hirdette eladásra a domain nevet.
- A Kérelmező képviselője először a domain név megvételéről tárgyalt, majd - miután a vételárat túlságosan magasnak ítélte –indította el a jelenlegi eljárást. Álláspontja szerint a Kérelmező a piaci érték töredékéért akar hozzájutni a domain névhez.
- A domain név annyira általános megfogalmazású, ezért a domain bárki által használható lenne, aki munkaerő közvetítéssel foglalkozik
Végezetül a Kérelmező igényét, mint megalapozatlant, elutasítani kérte.

3. Kérelmező a Kérelmezett érdemi védekezésére viszontválaszt nem terjesztett elő.


4. A Regisztrációs Döntnök az Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata („Eljárási Szabályzat” vagy „RDSZ”) 19. pontja alapján a Kérelmező írásbeli előterjesztése, a Kérelmezett érdemi védekezése, a csatolt dokumentumok és a hivatkozott web oldalon és nyilvánosan elérhető adatok alapján az alábbi indokokra figyelemmel hozta meg döntését.


Az Eljárási Szabályzat 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne;
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

A RDSZ 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

A kérelem tekintetében vizsgálandó, hogy az Eljárási Szabályzat 29. pontjában írt fenti feltétel mellett teljesülnek-e a további kumulatív feltételek, vagyis, hogy a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződött volna, illetve, hogy a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.


A Regisztrációs Döntnök első lépésben azt vizsgálta, hogy a Kérelmezőnek van-e hazai vagy közösségi jog által biztosított jogosultsága a kérelmezett név használatára.

Megállapította, hogy a Multi Job Iskolaszövetkezet Kérelmező és az általa hivatkozott Multi Job Pro Kft (mint „cégcsoport”) azonos tulajdonosi körrel bíró társaságok, amely „Multi Job” megjelölést a munkaközvetítés területén saját maguk illetve üzletáguk megjelölésére használják. Mivel Multi Job Pro Kft a jelen eljárásban nem szerepel, kérelmezőként ezért a vonatkozásában a döntés további megállapításokat nem tartalmaz.
A Kérelmező rövidített neveként Magyarországon hosszú ideje használja cégnevét arról ismert.

A felek előadásaiból és az @.hu domain nyilvántartó multijob.hu domain whois rekordja alapján megállapítható, hogy a Kérelmezett domain regisztrálásra 1997. 09.29. napján került, melynek 2014. 10.06. napjától módosítás folytán használója Czellér Balázs magánszemély.

A Döntnök a felek előadásaiból megállapította, hogy a kérelmezett domaint egy időközben a cégjegyzékből is törölt társaság a Multijob Kft. regisztráltatta 1997. évben, amely honlapot is üzemeltetett, amely azonban már hosszú idő nem hordoz tartalmat. A Döntnök meggyőződött arról is, hogy a www.multijob.hu oldalon semmiféle tartalom nem érhető el. A www.multijob.hu keresésre a Döntnök előtt az alábbi jelzés tűnik fel: Google keresés: Forbidden You don't have permission to access / on this server. azaz Tilos, Nincs engedélye a hozzáférésre / ezen a szerveren. Internet Explorer keresésre: a kapcsolatot a webhely 403 hibakóddal, mint tiltottat, ugyancsak elutasította.

A Döntnök szerint az is megállapítható, hogy a kérelmezett domain név tartalmazza a Kérelmező javára védett nevet (cégnév, kereskedelmi név), amelyet a név átruházásakor a Kérelmezettnek figyelembe kellett volna vennie s a 2014. évi átruházás során is az Eljárási Szabályzat 2.2.1. pontjára figyelemmel megfelelő körültekintéssel kellett volna eljárnia.
A Regisztrációs Döntnök töretlen gyakorlata szerint a védett névhez csatolt toldalék nem bír olyan megkülönböztető jelzővel, amely a védett névhez fűződő névhasználati joggal szemben a domain használó számára külön jogot alapozna meg.
Ezt támasztja alá a Kérelmezett részéről Dr. Móczár Antalné (a megszűnt Kft. volt képviselője, katalin.moczar@gmail.com), aki maga hivatkozik az eljárásban csatolt levelezésben Harmatovszky László adminisztrációs kapcsolattartó által a kérelmezett domain értéke tekintetében írott és engedélyével a Kérelmezőnek továbbított levezetésre. Ebben a domain használó „tulajdonos” képviseletében rögzítette, hogy „annak idején sok bosszúságot okoztunk egymásnak a hasonló név miatt….” továbbá „Ha most valaki ezzel a névvel csinál céget, honlapot/ ami nem kizárt/ akkor megint jön a bosszúság, ebben is gondolkozzanak …” már ha a kérelmezett domain értékéül a kapcsolattartó által megjelölt 1-1,5 millió induló árat a Kérelmező esetleg soknak találná.

A Döntök a Kérelmezőnek a kérelmezett domain névhez fűződő névhasználati jogosultságát ezek alapján igazoltnak tekinti, mivel álláspontja szerint a tárgyi domain név - a Domainregisztrációs Szabályzat 10.3. pontja értelmében - a Kérelmező javára védett névvel azonos vagy megtévesztően hasonlít.


Ezt követően annak vizsgálatára került sor, hogy a Kérelmezett a nevet anélkül igényelte-e, hogy ahhoz joga vagy jogos érdeke fűződne.

Az RDSZ 30. pontja szerint az adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:
• a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy
• b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy
• c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.

A Kérelmezett részletes érdemi védekezést terjesztett elő abból azonban - a Kérelmezett észrevételei és az annak alátámasztására a csatolt levelezés alapján - nem volt megállapítható, hogy a Kérelmezettnek joga, vagy jogos érdeke fűződne a használathoz.


Következő lépésben a Döntnök a rosszhiszeműség megállapíthatóságát vizsgálta.

A RDSZ 31. A domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
 a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy
 b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
 i. a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
 ii. a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy
 c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy
 d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy
 e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.

A Döntnök megállapítja hogy függetlenül attól, hogy a Kérelmező lépett először kapcsolatba Kérelmezettel a domain megvásárlása tekintetében, az nem vitás, hogy a a Kérelmezett érdemi védekezésében foglaltak valamint az eljárás anyagához csatolt levelezés alapján megállapítható, hogy a domaint Kérelmezett értékesítette volna, de nem a Kérelmező általa ajánlott 200.000 Ft-ért hanem szakértői becslésre hivatkozva legalább 1-1,5 millió forintos vételárért.
A bejegyzett domain név a Kérelmező rövidített és cégnyilvántartásba bejegyzett cégneve, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain között Kérelmezett semmiféle kapcsolatot nem bizonyított.

A fentiek alapján a Döntnök az RDSZ 31. a.) és e.) pontja alapján a Kérelmezett terhére a rosszhiszeműséget is bizonyítottnak látta.
A Regisztrációs Döntnök a fentiek alapján a kérelmet alaposnak találta, és annak helyt adott, ezért az RDSZ 29. a) és b) pontja és a 31. a) és e) pontja alapján elrendeli az multijob.hu domain név visszavonását és Kérelmező részére történő átruházását.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést a Szabályzat 34. pontja alapján azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, és a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelem tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Budapest, 2017. július 10.

Dr. Bozzay Gyöngyi
Döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum