Elfelejtettem a jelszót.

ujbuda

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK DÖNTÉSE

a ujbuda.hu domain név tárgyában indult eljárásban

A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41., továbbiakban: Kérelmező), mint Kérelmező által Görög András (lakcím: 1119 Budapest, Kondorosi út 45., továbbiakban: Kérelmezett) mint Kérelmezett ellen a az ujbuda.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban a Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

Döntést

A Regisztrációs Döntnök az ujbuda.hu domain nevet Görög András Kérelmezettől visszavonja, és azt Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Kérelmezőre ruházza át.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy az ujbuda.hu domain név átruházására e döntés alapján is csak akkor jogosult, ha eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. a.) és b.) pontjaiban írt feltételeknek, azaz a domain név fenntartására valamely Regisztrátorral szerződést köt és ezt a tényt a Nyilvántartó felé igazolja.

INDOKOLÁS

1. Kérelem

Kérelmező a névhasználati jogosultságával kapcsolatban előadta, hogy az Újbuda név használatának előzményei a középkorra nyúlnak vissza, majd 1868-ban kelt városrendezési dokumentumokon már egyértelműen a lágymányosi és kelenföldi területek Új-Buda elnevezés alatt kerültek összevonásra. Az 1990-es évektől a Budapest Főváros XI. kerületet több esemény alkalmával azonosították Újbuda elnevezéssel, majd 1991-ben a Önkormányzat lapját kelenföldi híradóról átkeresztelték Újbuda lapjára. Kérelmező 2005. május 29. napján a Szervezeti és Működési szabályzatában hivatalosan is felvette az Újbuda nevet.

A fentiekre tekintettel Kérelmező szerint az „ujbuda.hu” domain név használatához joga, jogos érdeke fűződik. Kérelmező előadta továbbá, hogy Kérelmezett Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata akkori alpolgármestere, magánszemélyként regisztráltatta 2002. július 01. napján a domain nevet. Kérelmezett jelenleg Újbuda Önkormányzat képviselő-testületének tagja, valamint a domain név használója.

Kérelmező hivatkozott a 2001. február 12. napjától 2002. december 31. napjáig hatályos Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.4. pontjára, mely kimondta, hogy „Közvetlenül a .hu alá történő delegálás esetén magyarországi települések neveit csak a helyi önkormányzat választhatja”.

Kérelmező álláspontja szerint a Kérelmezettnek, az akkori alpolgármesternek nyilvánvaló tudomása volt arról, hogy Újbuda névvel a Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzatát azonosítják, hiszen alpolgármesterként, képviselőként aktívan részt vett a kerületi élet szervezésében, alakításában. Így Kérelmező szerint e körben jóhiszeműség nehezen vélelmezhető.

Kérelmező hivatkozik arra, hogy a Kérelmezett a regisztrálás követően használati jogát soha semmilyen körülmények között nem gyakorolta, a domain név használatát nem bizonyította. Kérelmező előadta, hogy külön megállapodás alapján tényleges használója a domain névnek a Kérelmező. Kérelmező és Kérelmezett között egyeztetések folytak a domain név átadásáról, azonban ezek eredménytelenek maradtak. Ezen körülmények következtében a Kérelmezőnél 2017. április 01. napján bekövetkezett szerverszolgáltató váltás során nem kapta meg a Kérelmezettől a domain áthelyezéséhez szükséges hozzájárulást, ami visszafordíthatatlan problémát okozhat számára.

Kérelmező hivatkozott az Alkotmánybíróság 47/1995. (VI.30.) határozatának indokolásában kifejtettekre, mely szerint különösebb bizonyítás nélkül megállapítható, hogy egyes városoknak, településeknek jogi érdeke fűződik nevének használatához. Nem érdektelen, hogy a helység nevét milyen célra, milyen tevékenység mellett kívánják használni, így az önkormányzatok nevének használati szabályozása, „helyi társadalmi viszony” szabályozásának tekinthető. Kérelmező hivatkozott az általuk megalkotott, 26/2006/VI.23./XI.ÖK. sz. rendeletére, amely lehetővé teszi a Polgármester számára, hogy a rendelet hatályba lépése előtt felvett „Újbuda” név használatát megtiltsa, amennyiben az önkormányzati érdeket sért. Kérelmező hivatkozott továbbá a hegyvidek.hu domain tárgyában hozott Regisztrációs Döntnöki döntésre, mely a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzatának névhasználatot tiltó kifejezett „közigazgatási határozat” meghozatalát hiányolták. Kérelmező előadta, hogy lehetősége lenne a névhasználat eltiltására más módon, de az lehetetlenné tenné a Kérelmező web lapjának és a levelezési címeinek használatát.

Kérelmező hivatkozott továbbá azon tényre, hogy a regisztrációs nyilvántartási lap szerint a kérelmezett domain név 2010.05.31. napján módosítva lett. Kérelmező hivatkozott a szeged.hu Regisztrációs Döntnöki döntésre, melyben szerint a delegálásnak nem csak a regisztráció időpontjában fennálló jogszabályoknak kell megfelelnie, hanem minden bekövetkezett változás esetben is külön kell vizsgálni a változás időpontjában fennálló jogszabályi megfelelőséget.

Kérelmező a domain névnek a Kérelmezettől történő átruházását kérte.

Kérelmező a kérelem elbírálását háromtagú döntnöki tanácsban kérte.


2. Kérelmezett érdemi védekezése

Kérelmezett érdemi védekezésében előadta, hogy a kérelemben Kérelmező helyesen határozta meg, hogy a domain bejegyzése 2002. július 1. napján történt meg, azonban a Kérelmezett a domain bejegyzésének és delegálásának időpontjában nem volt a Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzatának alpolgármestere, kizárólag képviselőként vett részt az önkormányzatának működésében. Kérelmezett előadta továbbá, hogy a domain delegálását követően folyamatosan üzemeltette az oldalt, majd 2002-2003-as években szóbeli megállapodás alapján, valamint Kérelmező felkérésére tekintettel és felügyelete mellett a Médi XI. Kft. vette gondozásába az oldalt és gondoskodott a folyamatosanfrissülő tartalom biztosításáról.

Kérelmezett a domain név érdemi használatával kapcsolatban előadta, hogy folyamatosan ellátta a domain név vonatkozásában felmerült teendőit, kiadta a működtetéshez szükséges engedélyeket, valamint levelezési címét is az oldalon keresztül, @ujbuda.hu megjelöléssel használta, valamint a mai napig használja is, ezért téves a Kérelmező megállapítása, miszerint Kérelmezett nem gyakorolta használati jogát.

A kérelmezett domain név úgy került Kérelmező tényleges használatába, hogy Kérelmező tudatában volt annak, hogy a domain név tényleges használója a Kérelmezett maradt.
Kérelmezett hivatkozott arra, hogy 2011-ben írt dr. Hofmann Tamás polgármester részére egy levelet, melyben felajánlotta a domain névvel kapcsolatos helyzet tisztázását, azonban átruházási szándéka Kérelmezettnek már akkor sem volt. A levélre nem kapott választ, 2017 tavaszán azonban Kérelmező azzal a kéréssel fordult Kérelmezetthez, hogy a domain nevet ruházza át a javára.

Kérelmezett előadta, hogy továbbra is ingyenesen Kérelmező rendelkezésére bocsátotta a domain nevet tartalomszolgáltatás céljából, azonban a használati jog átadása nem állt továbbra sem szándékában.

Kérelmezett szerint a 2017. április 1. napján bekövetkezett szerverszolgáltató váltásról nem volt tudomása, így a szükséges engedélyt sem tudta megadni Kérelmező részére.

Kérelmezett szerint a Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzata 2005. május 29. napján a Szervezeti és Működési Szabályzatot érintő rendeletmódosítással Kérelmező felvette az Újbuda nevet, azonban a hivatalos névhasználatra nem települési névmegjelölésként került sor, az kizárólag az Önkormányzat elnevezésére vonatkozott.

Kérelmezett hivatkozott a KSH által kiadott Magyarország közigazgatási helynévkönyvére, mely értelmében a helység fogalma a közigazgatási egységet alkotó települést – a fővárost, a megyei jogú várost, a várost, a nagyközséget és a községet- foglalja magába, azaz a magyarországi települések elnevezése terén hivatalos forrásaként szolgál, és az abban felsorolt település elnevezések irányadóak a jelenleg hatályos Domainegisztrációs Szabályzat 2.2.4 pontjában foglaltak alkalmazása esetében is.

Fentiekre tekintettel Kérelmezett álláspontja szerint kétséget kizáróan megállapítható, hogy az Újbuda elnevezés nem olyan települési név, amely alapján Kérelmező jogalappal a kérelmezett domain név visszavonása és átruházása iránt eljárást kezdeményezhetne.
Kérelmezett előadta, hogy a regisztrálásról az Önkormányzatnak tudomása volt, és azzal kapcsolatban semmilyen kifogást nem támasztottak. Kérelmezett nézőpontja szerint megfelelően járt el a domainregisztrációs szabályzatnak.

Kérelmezett hivatkozott a 11/1992. (III.5.) AB határozatra, melyben megállapították, hogy a jogállam alapvető eleme a jogbiztonság, amely megköveteli a megszerzett jogok védelmét. Kérelmezett hivatkozott továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. §-a szerint a jogszabály a kihirdetését követő időpontban léphet hatályba, és a 15. § értelmében fő szabályként azt csak a hatálybalépését követően keletkezett tényekre és jogviszonykora, valamint megkezdett eljárási cselekményekre lehet alkalmazni. Ennek figyelembe vételével a Kérelmező által hivatkozott önkormányzati rendelet, mely lehetővé teszi a Polgármester számára, hogy a rendelet hatályba lépése előtt felvett „Újbuda” név használatát megtiltsa, jogszabályba ütközik és annak alkalmazása, valamint végrehajtása nem lehetséges a domain nevüket korábban regisztráló személyekkel szemben.

Kérelmezett szerint Kérelmező a domain név rosszhiszemű igénylésére és használatára vonatkozó megállapítását kizárólag arra a tényre alapítja, hogy Kérelmezett az igénylés időpontjában az önkormányzat esküt tett képviselője és alpolgármestere volt, valamint arra, hogy a Kérelmezett a domaint jelenleg nem használja, illetve nem is áll szándékában.
Kérelmezett álláspontja ezzel kapcsolatban az, hogy a Kérelmező által tett félrevezető, megtévesztő és valótlan tényállítások, amelyekkel alá kívánja támasztani Kérelmezett rosszhiszeműségét, teljes mértékben kimerítik az általa kifogásolt rosszhiszemű magatartást, így Kérelmezett szerint ezekre a tényekre Kérelmező alappal nem hivatkozhat.

Kérelmezett hivatkozik a Regisztrációs Döntnöki Eljárási Szabályzatának VI./29 és VI./31. pontjaira, melyek meghatározzák, milyen esetekben kell elrendelni a domain név visszavonását, valamint tartalmazzák a rosszhiszeműségi okokat.

Kérelmezett szerint kétséget kizáróan megállapítható, hogy az Újbuda elnevezés nem a hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, valamint a már korábban kifejtettek alapján a domain név kizárólagos használatára jogosult személy nincs.

Kérelmezett előadta, hogy a Szabályzatban megjelölt rosszhiszeműségi okok közül egyik sem állapítható meg.

Kérelmezett álláspontja szerint Kérelmezett javára, a Szabályzat VI./30. c) pontja alapján megállapítható a domain név használatához fűződő jogos érdeke.

Kérelmezett kiemelte, hogy törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával kérte a domain név delegálását, valamint használja azt, a domain név a kerületi lakosok tájékoztatására szolgál, valamint az Önkormányzat jó hírnevének előmozdítását tűzte ki céljául, melynek a regisztrálás napja óta eleget tesz.

Kérelmezett szerint a Kérelmező által előterjesztett kérelem teljes mértékben alaptalan, a tényállással nem összeegyeztethető, valamint a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatában foglaltak szerint a domain megvonásának és átruházásának alapjául nem szolgálhat.


3. Kérelmező észrevétele a kérelmezett megjegyzésére

Kérelmező álláspontja szerint egyértelműen megállapítható a Kérelmezett érdemi védekezéséből, „2002-2003-as évben szóbeli megállapodás alapján, valamint a Kérelmező felkérésére tekintettel és felügyelete mellett a Média XI. Kft. vette gondozásába az oldalt” részből megállapítható, hogy a Kérelmezett a domain nevet a delegálás időpontjától számított 2 éven belül nem használta megfelelő módon, annak használatát Újbuda Önkormányzata céljainak megvalósítása érdekében harmadik személynek átengedte, azt rendeltetésszerűen saját érdekében nem üzemeltette, oda tartalmat nem töltött fel. Kérelmező szerint mindezek alapján Kérelmezett rosszhiszeműség megállapítható.

Kérelmező előadta, hogy a @ujbuda.hu megjelölés használatára az összes önkormányzati képviselőnek lehetősége van levelezési címében, így ez nem bizonyítja Kérelmezett domain név használatát.

Kérelmezett szerint nem állampolgári kompetencia egy hatályos önkormányzati rendelet Alaptörvénynek való megfelelésének elbírálása.

Kérelmezett felvetésével kapcsolatban, mely szerint a település neve és az Önkormányzat elnevezése egymástól elkülönül, és így az ujbuda.hu domain használata Kérelmezőt nem illeti meg, Kérelmező arra hivatkozik, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata ügyében a Regisztrációs Döntnök arra a megállapításra jutott, hogy „ A RDSZ 29. pontja idézett rendelkezései értelmében a Regisztrációs Döntnök elsődlegesen azt szögezi le, hogy nyilvánvaló, hogy a Kérelmező jogszabály alapján jogosult a Hegyvidék név használatára is.”

4. A Döntés indokolása

A Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzata (a továbbiakban: RDSZ) 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnöki Tanács a Kérelmező és a Kérelmezett írásbeli előterjesztései, az Interneten található és nyilvánosan elérhető, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban szereplő adatok és a RDSZ szabályai alapján hozta meg döntését.

A RDSZ 29. pontja szerint „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:
a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy
b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: DRSZ) 2.2.1. pontja alapján a domain-igénylő a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogát ne sértse. Így a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.

A Döntnöki Tanács elsősorban azt vizsgálja, hogy a kérelem és az érdemi védekezés alapján - a kérelmezett domain név vonatkozásában - a Kérelmező, vagy a Kérelmezett javára állapítható meg a névhasználati jogosultság.

Kérelmező névhasználati jogosultsága tekintetében a Döntnök az alábbi megállapításokra jutott:

Döntnöki Tanács a kérelemben előadottakat elfogadva, megállapítja, hogy Budapest XI. kerületének közismert elnevezése „ÚjBuda”. A Tanácsadó Testület 14/2004. (IX. 27.) sz. egyedi állásfoglalásában, újbuda.hu domain név tárgyában kimondta, hogy „A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 2.2.4. pontjának a) alpontja szerint Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén [...] kizárólag a helyi önkormányzat lehet domain-igénylője az önkormányzattal rendelkező település nevével azonosított domainnek”. A Tanácsadó Testület szerint a Szabályzat ezen rendelkezése nem csak a vonatkozó önkormányzati rendeletben rögzített hivatalos elnevezések, hanem a település „nevével azonosított” elnevezések vonatkozásában is meghatározza a lehetséges igénylők körét, kizárólagosságot engedve a települési önkormányzatnak. Az adott esetben az „Újbuda” elnevezés ilyennek minősül: erre utalnak az Önkormányzat által létrehozott gazdasági társaságok nevei, illetőleg az Önkormányzat által tett védjegybejelentés.”

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat jogi személy, így a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni rá. Döntnök megállapítja, hogy a Kérelmező névhasználati jogosultsága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján jelenleg is fennáll. Kérelmező tehát minden kétséget kizárólag jogosult az „Újbuda” név mindennemű használatára.

A Kérelmezett névhasználati jogának vizsgálata során a Döntnöki Tanács az alábbi megállapításokra jutott:

Az önkormányzatokról szóló törvény felhatalmazása alapján az érintett város önkormányzata rendeletében előírhat olyan szabályozást, hogy a város nevét bármely jogalany csak előzetes engedély alapján használhatja domain névként. Ilyen engedély hiányában a város nevének domain névként való használata jogszabályba ütközik, jogellenes. (BDT2011.2506)

Kérelmezett a 2015 óta hatályos rendelettől függetlenül, már 2002-ben annak tudatában regisztrálta a domain nevet, hogy az azonos az Önkormányzat köznyelvben szokásos elnevezésével, ezért annak használatát a Kérelmező bármikor megvonhatja tőle. Az Újbuda név már a XIX. században is használatos volt, az önkormányzat lapját pedig 1991 óta hívják így.
A 2015. évi január 1-jével hatályba lépő rendelet hatályos, ezért a Döntnöki Tanácsnak azt figyelembe kellett vennie a Döntése meghozatalkor. A rendelet 11. §-ának (1) bekezdése értelmében a polgármester jogosult az Önkormányzat nevének használatát engedélyezni, illetve a rendelet hatályba lépése előtt megkezdett névhasználatot a jövőre nézve megtiltani.

Kérelmezett nem bizonyította, hogy rendelkezne az „Újbuda” név használatára vonatkozó engedéllyel.

A Döntnöki Tanács önmagában azt a tényt, hogy Kérelmező a domain tárgyában a Regisztrációs Döntnök fóruma előtt eljárást indított, a névhasználattól való eltiltásként értékelte.

A domain név az elektronikus szolgáltatások körében azonosítja a szolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személyt, mert annak nevét és elérhetőségét egyaránt meghatározza, ezért a domain név használata névhasználatnak minősül. A névviselési jog sérelmét jelenti más nevének az interneten domain névként való jogtalan használata. (BDT2011.2506)

Kérelmezett javára tehát nem állapítható meg, hogy az „Újbuda „ név használatára joga lenne.

A Döntnöki Tanács a névhasználati jogosultságon kívül megvizsgálta Kérelmezett domain névhez fűződő jogos érdekét is.

Döntnöki Tanács megjegyzi, hogy a nyilvánosan elérhető web.archive.org oldalon található „Wayback Machine” alkalmazás archívuma alapján megállapítható, hogy Kérelmező azon állítása, miszerint Kérelmezett 2002-2003-as években érdemben nem használta a domain nevet, nem helytálló. A domain név folyamatosan működött. A DRSZ rendelkezései szerint a domain név delegálását követően érdemben kell használni az adott domain nevet, nem szerepel azonban a szabályozásban megkötésként, hogy személyesen kell ezt gyakorolnia a domain név delegáltjának.

A kérelmezett domain név alatt tehát kétségtelenül megállapíthatóan volt tartalomszolgáltatás, azonban ez nem lehet arra alkalmas, hogy a Kérelmezett javára a jogos érdek megállapításra kerülhessen, hiszen a név használatára jogosult Kérelmezőtől elzárja azt a lehetőséget, hogy a saját neve alatt saját tartalmat közölhessen. Ezen nem változtat az sem, hogy Kérelmezett a Kérelmező javára ingyenesen biztosította a domain név használatát, mivel ezzel olyan bizonytalan függő helyzet alakult ki, amelynek alapján a Kérelmezőtől, mint szívességi használótól a használati jog bármikor visszavonható. Így a Kérelmező nevének Kérelmezett által domainként történő használata arra is alkalmas lehet, hogy az internetfelhasználókat megtévessze, akik azt hihetik, hogy az adott domain alatt a Kérelemezőtől származó információkat találhatják meg.

A Kérelmezett már a domain név regisztrálásakor tudatában volt annak, hogy a Kérelmező nevét használja. A Kérelmezett semmilyen árut vagy szolgáltatást nem kínált az oldalon soha, ezért sem a Drsz. 30. cikk a.) , sem a c.) pont alapján a Kérelmezett javára jogos érdeke nem volt megállapítható, a b.) pont alapján pedig mivel a kérelmezett domain név nem a Kérelmezett neve, a jogos érdek megállapítása fogalmilag is kizárt.

A Kérelmezett esetleges rosszhiszeműségét a 31. cikk alapján a Döntnöki Tanács megvizsgálta, és arra jutott, hogy a Drsz. 31. cikk d.) pontja alkalmazható, illetve az e.) pontban előírt szabály is lényegében a Kérelmezőéhez hasonló érdekeket hivatott védeni.

A Domainregisztrációs Szabályzat 31. cikke szerint a domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:
„d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg”
„e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat”.

Az eljáró Döntnöki Tanács a fentiek alapján a kérelemnek helyt adó döntést hozott, és elrendelte a domain név átruházását a Kérelmező javára.

A Regisztrációs Döntnök a jelen döntést azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, a Nyilvántartónak, hogy azt a Nyilvántartó hajtsa végre, kivéve, ha a felek 30 napon belül igazolják, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.

Dr. Mayer Erika
Dr. Pintz György
Dr. Verebics János
Döntnöki Tanács tagjai
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum