Elfelejtettem a jelszót.

hotellelle

REGISZTRÁCIÓS DÖNTNÖK

DÖNTÉSE

a hotellelle.hu domain tárgyában indult eljárásban

A Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Mártonhegyi utca 31.) által képviselt Calypsosystem Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1173 Budapest, 513. utca 10/A.) mint kérelmező (a továbbiakban: „Kérelmező”) által a Dr. Árva Katalin ügyvéd (Árva Ügyvédi iroda; 1126 Budapest, Istenhegyi út 4/d) által képviselt Szállás.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (3529 Miskolc, Lévay utca 2., 1. emelet) mint kérelmezett (a továbbiakban: „Kérelmezett”) ellen a hotellelle.hu domain név tárgyában indított Regisztrációs Döntnöki eljárásban az eljárt Regisztrációs Döntnök meghozta az alábbi

D Ö N T É S T:

A Regisztrációs Döntnök a Kérelmező által a hotellelle.hu domain név tárgyában előterjesztett kérelmet alaposnak találja, és a kérelemnek megfelelően azt a Szállás.hu Kft. Kérelmezettől visszavonja, és elrendeli annak átruházását a Calypsosystem Kft. Kérelmezőre.

A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a Domainregisztrációs Szabályzat 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek.

Indokolás

1. Kérelmező kérelme és annak indokai

1.1. Kérelmező képviseletében eljárva a Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft. elektronikus úton terjesztette elő iratcsatolással ellátott kérelmét a Regisztrációs Döntnök eljárásának megindítására, és kérte a hotellelle.hu domain név átruházását a Kérelmezettől a Kérelmezőre.

1.2. A kérelem indokaként Kérelmező előadta, hogy Kérelmező cégbíróságra bejegyzett magyar társaság, melynek a kérelemhez csatolt cégkivonat által bizonyítottan egyik fő tevékenysége saját és bérelt ingatlanok bérbeadása, illetve üzemeltetése. Előadta, hogy a Kérelmező üzemelteti a Balaton partján található Hotel Lelle nevet viselő szállodaépületet is. E körben hivatkozott a Hotel Lelle 1985-ben történt alapítása óta fennálló piaci elismertségre és ismertségre, amelyet a Facebook közösségi oldal adataira történt hivatkozással is alá kívánt támasztani.

1.3. Kérelmező hivatkozott arra, hogy 208.212 lajstromszám alatt Kérelmező javára 2012. november 26-i bejelentési nappal bejegyzésre került a „Hotel Lelle” magyar nemzeti védjegy, melynek árujegyzéke a 43. áruosztályra terjed ki, amely magában foglalja – többek között – a vendéglátást és szállodai szolgáltatásokat. Előadta, hogy álláspontja szerint a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a Kérelmező felléphet, Kérelmezettel szemben, mivel engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használja a „Hotel Lelle” megjelölést, amelyet a fogyasztók a „Hotel Lelle” védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága, valamint az felek által nyújtott, azonos piaci szegmensen (üdülési szolgáltatások) történő szolgáltatások hasonlósága miatt. E körben hivatkozott továbbá a Vt. 12.§ (3) bekezdésének c) és e) pontjaira, mely szerint tilos különösen szolgáltatás nyújtása vagy annak felajánlása a megjelölés alatt, valamint a megjelölés használata az üzleti levelezésben vagy a reklámozásban.

1.4. Kérelmező a kérelem jogalapjaként kifejtette, hogy a Kérelmezett a használatában lévő, kérelmezett domain nevet rosszhiszeműen használja fel gazdasági tevékenysége során. E tekintetben a Regisztrációs Döntnök Eljárási Szabályzatának (RDESZ) 31. pontja c) és elsősorban d) pontjaira hivatkozott, mivel álláspontja szerint Kérelmezett a kérelmezett domain nevet arra használja fel, hogy a „szallas.hu” domain név alá irányítsa a felhasználókat, amely oldalon Kérelmezett maga nyújt vendéglátással, szállodai szállásokkal kapcsolatos szolgáltatásokat, illetve az ilyen szolgáltatásokat reklámozza. Hivatkozása szerint mivel a kérelmezett domain név teljesen megegyezik a Kérelmező számára bejegyzett védjeggyel, ezért az annak árujegyzékébe tartozó szolgáltatásoknak a kérelmezett domain alatt történő nyújtásával Kérelmezett álláspontja szerint védjegybitorlást követ el. Kérelmező bírósági jogesetekre is hivatkozott annak bizonyítására, hogy a domain név regisztráltatása és fenntartása önmagában is jogellenesnek minősülhet az eset összes körülményeire tekintettel, valamint, hogy más védjegyének a domain névben vagy a cégnévben való feltüntetése ugyancsak védjegybitorlást valósít meg.

1.5. Ezen túlmenően hivatkozott a kérelmezett domain és a védjegy összetéveszthetőségére is. A hivatkozott joggyakorlatra is figyelemmel előadta, hogy a kérelmezett domain név alatt található tartalmat Kérelmezett időről időre módosítja, így egyik alkalommal a kérelmezett domain név alatt a Kérelmező által üzemeltetett szállodával kapcsolatos tartalom volt található, azonban az elérhetőségi adatokra történő kattintással Kérelmezett a látogatókat Kérelmezett saját honlapjára irányította, amelyen viszont Kérelmező konkurenseinek szolgáltatását reklámozta. E körben hivatkozott arra is, hogy Kérelmezett fő tevékenységi köre üdülési szolgáltatásra, szálláshely-szolgáltatásra illetve szállodai szolgáltatásra terjed ki; így megállapítható, hogy a Kérelmezővel azonos gazdasági szektorban folytatja gazdasági tevékenységét. Kérelmezett 2000. március 26-án regisztráltatta saját számára a „szallas.hu” domain nevet, amely alatt szállásközvetítő portált üzemeltet. Kérelmező hivatkozása szerint Kérelmező hónapok óta ezen domain név alatt található honlapjára irányítja azon felhasználókat, amelyek a kérelmezett domain név alatt kívánják a Kérelmező által üzemeltetett szállodára vonatkozó szobafoglalásaikat lebonyolítani. Előadta, hogy a kérelmezett domain név alatt hosszú ideig majdnem ugyanazon információk voltak elérhetők, mint a Kérelmező által használt „hotellelle.com” domain név alatt. Mindennek bizonyítására közjegyzői ténytanúsítványokat csatolt, és rögzítette, hogy álláspontja szerint a Hotel Lelle szálloda ismertsége alapján jogtalan haszonszerzés végett rosszhiszeműen kihasználta a vállalkozás sikerességét, Kérelmezőnél jelentős bevételkiesést okozott, és a Kérelmező, mint versenytárs szakmai tevékenységének megzavarását is megállapíthatónak tartja.

1.6. Fentiek alapján Kérelmező kérelmében a kérelmezett domain név átruházását kérte Kérelmezettől Kérelmezőre.

2. Kérelmezett érdemi védekezése

2.1. Regisztrációs Döntnök a kérelmet a RDESZ 22. pontjára történő figyelmeztetéssel elektronikus levélben küldte meg Kérelmezettnek, és a Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának azzal, hogy érdemi védekezését legkésőbb 30 munkanapon belül terjessze elő, és figyelmeztette, hogy amennyiben érdemi védekezést nem terjeszt elő, úgy az a Kérelemben foglaltak elismerésének vélelmét jelenti, és a Döntnök a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján dönt. A Kérelmezett adminisztratív kapcsolattartójának postafiókjába történő sikeres kézbesítésről az elektronikus visszaigazolás megérkezett.

2.2. Kérelmező kérelmére a Kérelmezett meghatalmazott jogi képviselője útján részletes érdemi védekezést terjesztett elő, és tartalma szerint a kérelem elutasítását kérte, az abban foglaltakat vitatta.

2.3. Kérelmezett előadta, hogy 2008-ban került üzleti kapcsolatba a Hotel Lelle szállodát akkoriban üzemeltető Hírposted Kft-vel, akinek birtokában volt ekkoriban a kérelmezett domain, mivel a hotel@hotellelle.hu e-mail címet használta.

2.4. A Hírposted Kft-t a Hotel Lelle szálloda üzemeltetésében a Kérelmező váltotta fel, amely társaság 2010. január 19-én alakult. Kérelmezett előadta, hogy Kérelmezővel szintén üzleti kapcsolatban állt, azonban számlatartozás miatt az üzleti kapcsolatot 2012. szeptember 27-én megszüntette, és a Kérelmező által üzemeltetett Hotel Lelle szálláshely elérhetőségét a Kérelmezett általános szerződési feltételei (ÁSZF) alapján felfüggesztette. Így kifejtette, hogy a Kérelmező számára pillanatnyilag hátrányként jelentkező, de jogszerű domain név használat kizárólag Kérelmező magatartásának következménye.

2.5. Kérelmezett hivatkozott továbbá arra, hogy a Hotel Lelle működéséhez a 1985 és 2010 közötti időszak vonatkozásában a Kérelmezőnek nem lehet köze, mivel Kérelmező a fent írtak szerint ezen időszakban még nem létezett, így a Hotel Lelle országos ismertségét sem Kérelmező tevékenysége alapozta meg. A szálloda ismertségére vonatkozó Facebook közösségi oldal adatait nem tartotta mérvadónak, saját „szallas.hu” domain név alatti honlapjának adataira hivatkozással.

2.6. Kérelmezett vitatta Kérelmező azon állítását, hogy a Hotel Lelle szóösszetétel alapján a fogyasztók egyértelműen a Kérelmezett által üzemeltetett szállodára asszociálnának. Hivatkozása szerint a „Hotel” kifejezés a „szálláshely” fogalom angol, de magyar nyelvben meghonosodott megfelelője. A „Lelle” kifejezés pedig egyértelműen a Balaton-parti települést jelöli, azonban álláspontja szerint ezen térségben a települések nevében számottevően előforduló „Balaton-” előtag az élőbeszédben gyakran elmarad. Ennélfogva Kérelmezett álláspontja szerint a fogyasztók nagy többsége a szókapcsolatról okszerűen feltételezi, hogy a kérelmezett domain név a balatonlellei szálláshelyek gyűjtő oldala.

2.7. Kérelmezett előadta, hogy a Kérelmező számára lajstromozott, fent hivatkozott „Hotel Lelle” ábrás védjeggyel kapcsolatos bejelentési kérelem 2012. november 26-án került benyújtásra, vagyis azt követően, hogy a Kérelmezettel létesített üzleti kapcsolat Kérelmezőnek felróhatóan megszűnt 2012. szeptember 26-án. Erre figyelemmel álláspontja szerint a védjegybejelentés legalábbis rosszhiszeműnek minősül. Kérelmezett e körben hivatkozott arra is, hogy a kérelmezett domain nevet a csatolt dokumentum tanúsága szerint 2011. októberében vette át annak korábbi jogosultjától, vagyis több mint egy évvel Kérelmező védjegybejelentésének megtétele előtt, így álláspontja szerint a kérelmezett domain név Kérelmezett általi használata ezért sem lehet a védjegy tekintetében jogsértő. E vonatkozásban előadja továbbá, hogy Kérelmező nem indított az illetékes bíróságon védjegybitorlási pert, ezért e körben előadott érvelését Kérelmezett kéri figyelmen kívül hagyni. Rámutat továbbá, hogy mivel a kérelmezett domain alatt a Balatonlellén működő partnerei szállásajánlatai találhatóak, ezért a kérelmezett domaint a balatonlellei hotelek bemutatására, leíró jelleggel használják, ami a Vt. 15.§ alapján a védjegyjogosult tiltakozása esetében is jogszerű, amennyiben a szolgáltatás földrajzi eredetére vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzés használatában merül ki. Előadja e körben, hogy a Kérelmező védjegyének domináns grafikai elemét semmilyen formában nem használja a Kérelmezett, és ezt Kérelmező sem állította.

2.8. Kérelmezett előadta, hogy Kérelmező a rosszhiszeműségre épített panaszában a RDESZ 31. pontjának b) és c) bekezdésére hivatkozott. Ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a kérelmezett domain név igénylésével kapcsolatos rosszhiszemű cél azért sem bizonyítható, mert a kérelmezett domain nevet Kérelmezett nem a Kérelmező védjegyhasználatának akadályozása érdekében regisztrálta, hiszen a kérelmezett domain regisztrációjának pillanatában a Kérelmező védjegye még nem létezett. Kérelmezett továbbá kifejtette azon álláspontját, hogy a rosszhiszemű célzat azért sem igazolható, mert a Kérelmezővel fenntartott üzleti együttműködés alatt, a Kérelmezővel kötött szóbeli megállapodás alapján a teljes 2011-es és 2012-es üdülési szezonban a kérelmezett domain alatt kizárólag Kérelmező által üzemeltetett szálloda elérhetőségeit jelenítették meg, és ezen az oldalon kizárólag Kérelmező szállodájában lehetett foglalni. Utal a Kérelmezőnek ezt elismerő nyilatkozatára, azonban rögzíti, hogy álláspontja szerint ezen, Kérelmezőnek kedvező helyzet épp Kérelmező szerződésszegése miatt szűnt meg. E körben előadja, hogy a Kérelmezővel szembeni elszámolási vita miatt Kérelmezett saját ÁSZF-jének vonatkozó rendelkezése alapján a szálláshely megjelenítését felfüggesztette; hivatkozik e tekintetben a Kérelmező által becsatolt közjegyzői ténytanúsítványok dátumára. Ebből következően Kérelmezett álláspontja szerint a kérelmezett domain alatt a Kérelmező felróható magatartása miatt nem Kérelmezett adatai jelennek meg, ezért Kérelmező magatartása a Ptk. 4.§ (4) bekezdés második mondatába ütközik. Kérelmezett hivatkozása szerint a Kérelmező által hivatkozott azon helyzet, hogy „a hotellelle.hu domain nevet a Kérelmezett egyéb szállodák reklámozására használja”, kizárólag amiatt jelentkezik, hogy Kérelmező a Kérelmezettel szemben fennálló szerződéses kötelezettségének nem tett eleget; ellenkező esetben Kérelmezett a mai napig biztosítaná Kérelmező számára, hogy a kérelmezett domain alatt kizárólag Kérelmező által üzemeltetett szálloda legyen elérhető.

2.9. Mindezek alapján Kérelmezett rögzítette, hogy álláspontja szerint a kérelmezett domain Kérelmezett általi használata jogszerű és nem rosszhiszemű, és kérte a Kérelmező kérelmének elutasítását.

3. Kérelmező nyilatkozata a Kérelmezett érdemi védekezésére

3.1. Kérelmező rögzítette, hogy Kérelmezett állításával ellentétben nem a RDESZ 31. pontjának b) pontjára, hanem valójában a d) pontjára hivatkoztak.

3.2. Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett előadása megerősíti a rosszhiszeműséget, mivel Kérelmezett is úgy nyilatkozott, hogy a felek közötti üzleti vita vezetett oda, hogy Kérelmezett a Kérelmező szállodájának nevét használta fel a Kérelmező ellen kényszerítő eszközül. Rögzíti Kérelmezett azon elismerését, hogy a „hotellelle.hu domain nevet a Kérelmezett egyéb szállodák reklámozására használja”. Erre figyelemmel Kérelmező álláspontja szerint Kérelmezett tevékenysége a védjegybitorlás és a jellegbitorlás kategóriáját is kimeríti.

3.3. Kérelmező hivatkozása szerint a ténytanúsítványok alapján megállapítható, hogy Kérelmezett 2012. novembere és 2013. februárja között nem általában a balatonlellei szállodák bemutatására használta a kérelmezett domaint, hanem kifejezetten a Kérelmező szállodájának ismertetésére, arculatára „telepedett rá”, és a név segítségével az internetes felhasználókat más szállodákhoz irányította.

3.4. Kérelmezett hivatkozik arra, hogy a Kérelmezett által is elismerten 1985 óta működő Hotel Lelle szállodával annak neve egybefonódott, azt egyértelműen beazonosítja. E körben hivatkozik Kérelmezett azon előadására, hogy a Kérelmezővel fennállt üzleti kapcsolat alatt, a 2011-es és 2012-es üdülési szezonban a kérelmezett domain név alatt kizárólag a Hotel Lelle szálloda elérhetőségei voltak elérhetők, vagyis maga a kérelmezett domain ezen időszakban is a szállodával kapcsolódott össze. Előadja, hogy a szálloda országos ismertsége nem Kérelmezettnek, hanem a vendégeknek tudható be. Kérelmező álláspontja szerint a szálloda ismertsége révén Kérelmezett a kérelmezett domain alatt lebonyolított szállásfoglalásoknak köszönhetően számottevő anyagi előnyre tett szert.

3.5. Rögzítette, hogy a kérelmezett domain korábban is a Hotel Lelle szálloda aktuális üzemeltetőjéhez kapcsolódott, mielőtt a Kérelmezett azt megszerezte volna. Megjegyzi, hogy bár Kérelmező csak 2010-ben vette át a szálloda üzemeltetését, de ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna köze a „Hotel Lelle” név népszerűsítéséhez.

3.6. Kérelmező hivatkozott a Hotel Lelle szálloda érdekében kifejtett tevékenységére, valamint arra, hogy a Kérelmezettel fennállt üzleti kapcsolat alatt több esetben tett ajánlatot Kérelmezett felé a domain név megvásárlására, amelytől Kérelmezett mindig elzárkózott.

3.7. A védjegybejelentést megelőző domain-regisztrációval kapcsolatban a kérelemben felhívott joggyakorlatra (Legfelsőbb Bíróság / Kúria Pfv.IV.21.272/2008/5.) hivatkozik, mely álláspontja szerint azt támasztja alá, hogy mindig az aktuális használat számít.

3.8. Kérelmező előadja, hogy Kérelmezett álláspontjával ellentétben a „Lelle” kifejezés a „Balatonlelle” kifejezéssel szemben nem földrajzi hely, ezért a hotelbalatonlelle.hu domain lenne földrajzi eredetre utaló elnevezés, a kérelmezett hotellelle.hu domain azonban nem tekinthető ilyennek. Álláspontja szerint azonban ez esetben is meg kellene felelnie a használatnak az üzleti tisztesség követelményeinek, amit a közjegyzői ténytanúsítványok alapján nem tart megállapíthatónak, mivel Kérelmezett kérelmezett domain névről a saját honlapjára irányította a fogyasztókat, ahol Kérelmező versenytársainak szolgáltatásait hirdette. Kifejtette továbbá ezzel kapcsolatban, hogy a „Lelle” kifejezés egyebekben magyar (finnugor) eredetű, „lélek” jelentésű női keresztnév is, amelyről a település a nevét kapta. Egyebekben hivatkozott arra, hogy a „Hotel Lelle” név önmagában inherens megkülönböztető képességgel rendelkezik. Ezen álláspontja alátámasztására az európai bíróság gyakorlatát hívta fel, előadva, hogy a megkülönböztető képesség vizsgálatánál az egyes kifejezések külön-külön történő vizsgálatán túl az összbenyomás is vizsgálandó. Szintén hivatkozott a Kérelmezett használatában álló szallas.hu domain név ügyében folyamatban volt versenyjogi eljárásban hozott döntésben foglaltakra, azokat idézve.

3.9. Kérelmező hivatkozott arra, hogy a 2012. november 27-én és 2013. február 25-én kelt közjegyzői ténytanúsítványokkal bizonyíthatóan Kérelmezett a kérelmezett domain alatt fenntartott honlapon, az átirányítás előtti tartalomként megjelenítette Kérelmező védjegy ábrás elemével azonos fényképet, ezért megalapozatlan Kérelmezettnek azon előadása, hogy Kérelmező védjegy ábrás elemét semmilyen formában nem használta. Hivatkozott az azonos „hotellelle” szóelem használatára, amelynek kihasználásával Kérelmezett az internet-felhasználókat a konkurens szállodákat reklámozó saját honlapjára irányította, amely jelentős bevétel-kiesést okozott a Kérelmezőnek. Ismét hivatkozott a domain névvel kapcsolatos védjegybitorlás tárgyában kialakult joggyakorlatra.

3.10. Fentiek alapján Kérelmező továbbra is kérte a kérelmezett domain részére történő átruházását.

4. A döntés szempontjából releváns szabályozási háttér

4.1. A Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) I. Fejezetének fogalom-meghatározásai szerint:
- „Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.”
- „Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.”
- „Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.”
- „Kérelmező: Az, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri a domain delegálásának visszavonását vagy a részére történő átruházását.”
- „Kérelmezett: Az a domain-használó, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását vagy átruházását kérik.”

4.2. A DRSZ II. Fejezet 2.2.1. pontja alapján „[a] domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”

4.3. A DRSZ II. Fejezet 2.3.2. pontja alapján „[a] domain-igénylő, illetve domain-használó köteles

a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni,

b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,

c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,

d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.”

4.4. A DRSZ IV. Fejezet 7.1 pontja alapján „[domain-használó] jogait új domain-igénylőre átruházhatja feltéve, hogy

a) az új domain-igénylő a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és

b) az új domain-igénylő az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerződést kötő Regisztrátornál igazolta, és

c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.”

4.5. A DRSZ 7.2. pontja alapján „[bíróság] vagy az Alternatív Vitarendező Fórum dönthet a domainnek a kérelmező javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerző megfelel a 7.1. pontban előírt feltételeknek.”

4.6. A DRSZ 7.3. pontja alapján „[a] domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a kérelmező vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó - a 8.2. pontban meghatározottak kivételével - nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni.”

4.7. A DRSZ 7.4. pontja alapján „[az] átruházási eljárás a Regisztrátornál a 7.1. a) és b.) pontokban leírtaknak megfelelő bejelentéssel kezdődik és az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba függetlenül az átruházó okiraton szereplő dátumtól. Amennyiben az átruházó nyilatkozat kelte, és az átruházási eljárás megindítása között a domain használó képviseletére jogosult személyében változás történik, úgy a Nyilvántartó jogosult kérni az új képviselő átruházást jóváhagyó nyilatkozatát is. A hatályba lépéssel a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerződés automatikusan megszűnik.”

4.8. A DRSZ 10.1. pontja alapján „[a] domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök) döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok (jelen esetben az RDESZ) szerint jár el.”

4.9. Az RDESZ I. 3. pontja alapján „[kérelmezett] az a domain használó, aki részére az adott domain delegálásra került.”

4.10. Az RDESZ I.4. pontja alapján „[kérelmező] az, akinek jogát vagy jogos érdekét az adott domain név Kérelmezett által történő használata sérti.”

4.11. Az RDESZ IV. 24. pontja és VI. 27. pontja alapján a Regisztrációs Döntnök 30 munkanapon belül, a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.

4.12. Az RDESZ VI. 27. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a Kérelmező és Kérelmezett írásbeli előterjesztései, valamint a Nyilvántartó által vezetett nyilvántartáásban és az Interneten szereplő adatok alapján hozza meg a döntését.”

4.13. Az RDESZ VI. 28. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök döntése a kérelemnek való helyt adás esetén a kérelmezett domain visszavonását vagy annak a Kérelmező javára történő átruházását írhatja elő. Amennyiben a Kérelmező a domain név átruházását kéri, úgy azt értelemszerűen a domain név visszavonására irányuló kérelemnek is kell tekinteni. A domain név átruházása a kérelemnek helyt adó döntés esetén is csak az esetben rendelhető el, ha a Kérelmező eleget tesz a Domainregisztrációs Szabályzatnak az átruházással kapcsolatos előírásainak. Amennyiben a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaptalannak találja, úgy azt elutasítja.”

4.14. Az RDESZ VI. 29. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el, amennyiben a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név, vagy amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult, és amennyiben:

a) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne; vagy

b) Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.”

4.15. Az RDESZ VI. 30. pontja alapján „[az] adott domain név használatához fűződő jogos érdek abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a Kérelmezett a kérelemről szóló értesítést megelőzően a domain nevet vagy a domain névnek megfelelő nevet áruk vagy szolgáltatások felkínálásával kapcsolatban használta, vagy erre bizonyíthatóan előkészületeket tett; vagy

b) a Kérelmezett olyan személy, akinek, illetve amelynek a domain név a közismert elnevezése; vagy

c) a Kérelmezett törvényesen és nem a továbbértékesítés céljával, illetve tisztességesen használja a domain nevet, és nem törekszik a felhasználók megtévesztésére, illetve arra, hogy sértse egy olyan név jó hírét, amelynek használatára más személy jogosult.”

4.16. Az RDESZ VI. 31. pontja alapján „[a] domain név igénylésével vagy használatával kapcsolatos rosszhiszeműség abban az esetben bizonyítható, ha:

a) a körülmények arra utalnak, hogy a domain nevet elsősorban azzal a céllal igényelték, hogy az adott név használatára jogosult személynek ellenérték fejében átruházzák, vagy használatát egyéb módon ellenérték fejében biztosítsák; vagy

b) a domain nevet abból a célból igényelték, hogy megakadályozzák, hogy a név használatára jogosult az érintett nevet egy annak megfelelő domain névben felhasználja, feltéve, hogy:
(i) a Kérelmezett ilyen jellegű magatartása bizonyítható; vagy
(ii) a domain nevet a delegálás időpontjától számított legalább két éven keresztül nem használták megfelelő módon; vagy

c) a domain nevet elsősorban azzal a céllal jegyeztették be, hogy egy versenytárs szakmai tevékenységét megzavarják; vagy

d) a domain nevet szándékosan arra használták fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsák azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg; vagy

e) a bejegyzett domain név egy olyan személynév, amely tekintetében a domain név használója és a bejegyzett domain név között nem áll fenn bizonyítható kapcsolat.”

4.17. Az RDESZ VI. 33. pontja alapján „[a] Regisztrációs Döntnök a döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak.”

A Regisztrációs Döntnök az eljárás során az alábbiakat állapította meg:

5. Előzetes megállapítások

5.1. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett domain-név közvetlenül a .hu felső szintű domain alá delegált közdomain, a Regisztrációs Döntnök az RDESZ I. 1-2. pontjai és II.12. pontja alapján hatáskörrel bír a vita elbírálására. A DRSZ 10.1. alapján a Kérelmezett, mint domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával alávetette magát a Regisztrációs Döntnök döntésének. Az RDESZ IV. 18. és 20. pontja értelmében a kérelem hiánytalanul érkezett be, az eljárási díj megfizetésre került, az RDESZ IV. 22. pontja, valamint a kérelem alapján a Regisztrációs Döntnök egy személyben jár el.

5.2. A kérelem érdemi elbírálásra alkalmas volt, a felek nyilatkozatai határidőn belül beérkeztek, valamint a az RDESZ V. Fejezet szerinti eljárás megszüntetésére és szüneteltetésére vonatkozó okok a döntés meghozataláig nem merültek fel. Az eljárás lefolytatásának és döntés meghozatalának akadálya nincs.

6. Érdemi megállapítások

6.1. Kérelmező a kérelemben a kérelmezett domain név átruházását kérte, jogcímként a RDESZ 31. pont c), illetve elsősorban d) bekezdéseit jelölte meg. Az eljárás során tehát azt kellett vizsgálni, hogy az RDESZ VI. 29. pontjában írt feltételek teljesülése esetén megvalósulnak-e az RDESZ 31. pont c) illetve d) bekezdéseiben írt tényállási elemek.

6.2. Regisztrációs Döntnök a rendelkezésre bocsátott okiratok, valamint az Interneten nyilvánosan elérhető adatbázis adatai alapján megállapította, hogy Kérelmező javára került bejegyzésre 2012. november 26-i elismert bejelentési nappal a „Hotel Lelle” megjelölésű ábrás védjegy, a 43. áruosztályra kiterjedően. Tekintettel arra, hogy a védjegy megjelölésénél egyértelműen „Hotel Lelle” kifejezés került feltüntetésre, ezért megállapítható, hogy a kérelmezett domain név (hotellelle.hu) a domain nevek képzésének szabályait is figyelembe véve azonos illetve megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar jog által védett név, illetve amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar jogszabály alapján jogosult. Kérelmezettnek az ezzel ellentétes hivatkozása nem volt megalapozott, mivel annak ellenére, hogy érvelése szerint több, a térségben levő üdülő-ingatlan elnevezése is utal Balatonlellére, de a Hotel Lelle elnevezés szókapcsolatként egyértelműen meghatározza a Kérelmezett által üzemeltetett szállodát. Továbbá, a kérelmezett domain névből a magyar nyelv szabályai szerint (sem a szórend, sem a többes számú ragozás hiánya miatt) nem vezethető le, hogy a balatonlellei szálloda- és üdülőingatlanok gyűjtő oldala lenne. Erre figyelemmel a RDESZ VI. 29. pont törzsszövegében írt feltétel teljesült, következésképpen a továbbiakban Regisztrációs Döntnök azt vizsgálta, hogy a Kérelmező által hivatkozott RDESZ VI. 29. pont b) bekezdésében írt további kumulatív feltételek, vagyis a rosszhiszemű igénylés vagy a rosszhiszemű felhasználás bekövetkezése illetve fennállása a RDESZ VI. 31. pontjának c) és d) bekezdései alapján megállapítható-e.

6.3. A RDESZ VI. 31. pont c) bekezdésében írt feltételek fennállásának vizsgálata során Regisztrációs Döntnök az alábbiakat állapította meg a rendelkezésre bocsátott okiratok, valamint az Interneten nyilvánosan elérhető adatbázis adatai alapján:

6.3.1. A hotellelle.hu kérelmezett domain név 2004. március 25-én került regisztrálásra. Az eljárás során a felek által becsatolt iratokból és nyilatkozatokból aggálytalanul megállapítható volt, hogy a kérelmezett domaint ekkor nem a Kérelmezett regisztráltatta, mivel az Kérelmezett számára 2011. november 2-án került a Nyilvántartónál átvezetésre a 2011. október 27-én kelt, a kérelmezett domain név átruházásáról szóló dokumentum alapján. A Kérelmezettnek a Kérelmező által nem cáfolt előadása szerint a kérelmezett domain név a domain név alapjául szolgáló Hotel Lelle szálloda korábbi üzemeltetője érdekében került regisztrálásra. Erre figyelemmel nem állapítható meg, hogy a kérelmezett domain név 2004-es bejegyeztetésére a Kérelmező – mint versenytárs – szakmai tevékenységének zavarása céljából került volna bejegyzésre 2004-ben. Regisztrációs Döntnök megjegyzi, hogy az ilyen, a versenytárs szakmai tevékenységének zavarását célzó bejegyeztetés egyebekben sem lenne Kérelmezettnek betudható, mert a kérelmezett domain név regisztrációja 2004-ben nem a Kérelmezett, hanem a Hotel Lelle korábbi üzemeltetője érdekében történt.

6.3.2. Regisztrációs Döntnök megállapította azt is, hogy Kérelmező és Kérelmezett között a 2011-es és 2012-es üdülési szezonban üzleti kapcsolat állt fenn, amely időszak alatt a felek által nem vitatottan a kérelmezett domain név a Kérelmező érdekében került felhasználásra. Erre figyelemmel a rendelkezésre álló információk alapján nem állapítható meg kétségtelenül az sem, hogy Kérelmezett a domain név átruházásán alapuló regisztrációs igény bejelentését a Kérelmező szakmai tevékenységének akadályozása végett, ilyen célzattal tette volna meg.

6.3.3. Mindezek alapján a RDESZ VI. 31. pont c) bekezdése szerinti tényállás fennállása nem állapítható meg.

6.4. A RDESZ VI. 31. pont d) bekezdésében írt feltételek fennállásának vizsgálata során Regisztrációs Döntnök az alábbiakat állapította meg a rendelkezésre bocsátott okiratok, valamint az Interneten nyilvánosan elérhető adatbázis adatai alapján:

6.4.1. Regisztrációs Döntnök e körben vizsgálta a kérelmezett domain névnek a Kérelmezettre történt átruházását, valamint Kérelmezettnek a domain használattal kapcsolatban kifejtett releváns nyilatkozatait. Regisztrációs Döntnök a felek nyilatkozatai alapján megállapította, hogy a kérelmezett domain név – a Kérelmezettre történt átruházás előtt – a Hotel Lelle korábbi üzemeltetője érdekében került felhasználásra, annak használatában volt. Felek egybehangzóan nyilatkoztak a tekintetben, hogy a kérdéses szálloda Hotel Lelle üzletnév alatt működik jelentős ideje; ennek folytán megállapítható, hogy a Hotel Lelle elnevezés kifejezetten megállapítható, hogy az a Kérelmező által üzemeltetett szállodához és szükségképpen annak üzemeltetéséhez kapcsolódik, így kereskedelmi névnek tekinthető, a Ptk. 77.§ (4) bekezdéséhez fűzött Kommentár alapján. A Hotel Lelle kereskedelmi név használata pedig a Hotel Lelle szálloda mindenkori tulajdonosát illetve üzemeltetőjét illeti meg. A 2012. november 26-a előtti időszak vonatkozásában ezért irányadó az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tanácsadó Testülete által meghozott 4/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalás, amelyből levezethetően az üzleti tisztesség követelménye megkívánja a vállalkozásoktól, hogy tartózkodjanak azon, a cégnévként vagy védjegyként be nem jegyzett kereskedelmi nevek szándékos és tudatos használatától, amelyek versenytársaikat illetik.

6.4.2. Kérelmező úgy nyilatkozott a Kérelmezett érdemi védekezésére tett észrevételében, hogy a Hotel Lelle szálloda üzemeltetését 2010-ben vette át. Kérelmezett saját előadása alapján a felek a 2011-es év üdülési szezonjában már üzleti kapcsolatban álltak egymással. Eszerint a felek egybehangzó nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a Kérelmezett már a 2011. év üdülési szezonjában, vagyis nyár – kora ősz környékén (tehát a kérelmezett hotellelle.hu domain 2011. október 27-i átruházását megelőzően) tudatában kellett, hogy legyen annak, hogy a Kérelmező vette át a Hotel Lelle üzemeltetését, mivel erre figyelemmel léptek egymással üzleti kapcsolatba. Következésképpen a kérelmezett domain átruházásának és saját nevére történő regisztrációjának igénylésekor figyelemmel kellett volna lennie a DRSZ II. 2.3.2. pont a) és b) bekezdésére, melyek alapján Kérelmezettnek a domain megválasztásakor megfelelő gondosságot kellett volna tanúsítania és választásának jogszerűségét ellenőriznie, illetve önként le kellett volna mondania a gondos eljárás ellenére delegált domain használatáról a jogosult részére. Ennek hiányában a kérelmezett domain név átruházása nem felel meg a DRSZ rendelkezéseinek.

6.4.3. Kérelmező által csatolt közjegyzői okiratok (ténytanúsítványok) bizonyítják, hogy Kérelmezett a kérelmezett domain név alatt fenntartott honlapról a saját, szallas.hu domain neve alatti honlapra irányította az Internet-felhasználókat, ahol más, olyan szállodáknak a hirdetései voltak megtalálhatók, amelyek elsősorban elhelyezkedésük alapján a Kérelmező versenytársainak minősültek.

6.4.4. Kérelmezett érdemi védekezésében maga adta elő, hogy ’for profit’ alapon, kizárólag szerződött partnerei részére nyújt szálláshely foglalási és reklámozási szolgáltatást. Ennek alapján Regisztrációs Döntnök megállapíthatónak tartotta Kérelmezett haszonszerzési célzatát azon magatartás tekintetében, hogy a kérelmezett domain névről az Internet-felhasználókat a vele üzleti kapcsolatban álló szállodákat feltüntető saját honlapjára irányította a Kérelmezett.

6.4.5. Mindezek alapján Regisztrációs Döntnök megállapította, hogy Kérelmezett a kérelmezett domain nevet szándékosan arra használta fel, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsa azzal, hogy a kérelmezett domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára a Kérelmező jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett honlapján vagy más on-line címén hirdetett vagy található szolgáltatás, illetve más, ahhoz kapcsolódó információ alapozta meg. Erre figyelemmel a kérelmezett domain rosszhiszemű használata a RDESZ VI. 31. pont d) bekezdése alapján megállapítható, amire figyelemmel regisztrációs Döntnök a RDESZ VI. 29. pont b) pontja alapján elrendeli a kérelmezett hotellelle.hu domain átruházását Kérelmezettről Kérelmezőre.

6.5. Regisztrációs Döntnök rögzíti, hogy a feleknek a védjegybitorlással, jellegbitorlással, a Hotel Lelle szálloda ismertségi adataival és ezzel kapcsolatos személyes tevékenységével, valamint a felek közötti elszámolással stb. kapcsolatos nyilatkozatait döntése meghozatala során – hatáskör hiányában – nem vette figyelembe, különösen, mivel azok nem tartoznak a Regisztrációs Döntnök által feltárandó tényállás körébe sem. Regisztrációs Döntnök e körben rá kíván mutatni különösen arra, hogy a felek közötti esetleges elszámolási vita a domain névhez való jogosultságot – a DRSZ és RDESZ ezirányú rendelkezése hiányában – nem érinti, az attól függetlenül bírálandó el.

7. Regisztrációs Döntnök döntése, intézkedések

7.1. Mindezek alapján a Regisztrációs Döntnök megállapítja, hogy a DRSZ 10.3. pontjának bb) bekezdése, illetve a RDESZ VI. 29. pont b) bekezdése és 31. pont d) bekezdése alapján Kérelmezett rosszhiszeműen használta a kérelmezett hotellelle.hu domain nevet szándékosan arra, hogy az Internet-felhasználókat haszonszerzés céljából a Kérelmezett honlapjára vagy egyéb on-line címére irányítsa azzal, hogy az igényelt domain név összetéveszthető egy olyan névvel, amelynek használatára más jogosult, és az összetévesztést a Kérelmezett internetes honlapján vagy on-line címén hirdetett vagy található termék vagy szolgáltatás, illetve bármely más, a honlappal vagy on-line címmel kapcsolatos információ alapozza meg.

7.2. A fentiek alapján a Regisztrációs Döntnök a kérelmet alaposnak találta, ezért a DRSZ 10.3. pont b) bekezdése, illetve a RDESZ 29. pont b) bekezdése alapján ezennel elrendeli a kérelmezett hotellelle.hu domain név visszavonását Kérelmezettől és annak Kérelmező részére történő átruházását.

7.3. A Regisztrációs Döntnök felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a DRSZ 7.2. pontjára figyelemmel a domain név átruházása e döntés alapján is csak akkor történhet meg, ha a domain használatára jogot szerző megfelel a DRSZ 7.1. pont a)-c) bekezdéseiben írt feltételeknek

7.4. A RDESZ VI. 33-34. pontjai alapján a Regisztrációs Döntnök jelen döntést az eljárásban alkalmazott kommunikációs módon elektronikus levél formájában azzal küldi meg a Kérelmezőnek, a Kérelmezettnek, az Adminisztratív Kapcsolattartónak, továbbá a Nyilvántartónak, azzal, hogy azt a Nyilvántartó a közléstől számított 30 napon belül hajtsa végre, kivéve, ha a felek a döntés megküldésétől számított 30 napon belül igazolják Regisztrációs Döntnök számára, hogy a kérelmezett domain tárgyában közöttük bírósági eljárás van folyamatban.Budapest, 2013. július 17.


Dr. Bozzay Gyöngyi
Regisztrációs Döntnök
Kapcsolat | Copyright 2004-2008 Inforum